Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường Biên Hòa - 3

Chia sẻ: La Vie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
71
lượt xem
20
download

Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường Biên Hòa - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lòng trung thành vừa đủ quan trọng cho những đo lường khác, như cảm nhận chất lượng và sự liên tưởng, có thể thường được đánh giá thấp trên khả năng của chúng đối với tác dụng đó. - Giá cao hơn: Chỉ dẫn cơ bản của lòng trung thành đó là đa số khách hàng sẽ trả cho một thương hiệu trong sự so sánh với các thương hiệu khác với những lợi nhuận thu được tương tự nhau. Trong đo lường giá cao hoặc một số chỉ dẫn giá trị thương hiệu, đó là sử dụng cho một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường Biên Hòa - 3

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hàng trung thành mô tả một rào cản đối với việc tham gia, một tiêu chu ẩn cho mức giá cao,thời gian trả lời đối với những đổi mới của đối thủ cạnh tranh, và ngăn ch ặn sự trở lại giá cạnh tranh.Lòng trung thành vừa đủ quan trọng cho những đo lường khác, như cảm nhận chất lượng và sự liên tưởng, có thể thường được đánh giá thấp trên kh ả năng của chúng đối với tác dụng đó. - Giá cao hơn: Chỉ dẫn cơ b ản của lòng trung thành đó là đa số khách hàng sẽ trả cho một thương hiệu trong sự so sánh với các th ương hiệu khác với những lợi nhuận thu được tương tự nhau. Trong đo lường giá cao hoặc một số chỉ dẫn giá trị thương hiệu, đó là sử dụng cho một phần của trị trường bởi lòng trung thành.Ví dụ,Thị trường có thể bị chia cắt vào trong lòng trung thành những người mua của một thương hiệu, những thay đổi thương hiệu, và không có khách hàng.Mỗi nhóm tất nhiên sẽ có những viễn cảnh khác nhau trên giá trị của những thương hiệu khác nhau.Tập hợp những nhóm lòng trung thành sẽ cung cấp một sự đo lường về cảm nhận và sẽ đưa ra chiến lược giải thích khía cạnh giá trị thương hiệu. Sự đo lường giá cao hơn đó là đ ịnh nghĩa với sự chú ý tới đối thủ cạnh tranh hoặc tập hợp những đối thủ mà phải đ ược chỉ rõ.Tập hợp những đối thủ cạnh tranh thường đ ược ưu tiên cho sự đo lường.bởi vì giá trị thương hiệu của một đối thủ cạnh tranh đơn lẽ có thể giảm sút trong khi giá trị của những đối thủ khác vẫn không thay đ ổi.Trong trường hợp như vậy,chỉ sử dụng sự giảm sút của đối thủ cạnh tranh như một sự chú ý của so sánh cho một viễn cảnh sai lầm của sức khoẻ một thương hiệu.
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Sự thoã mãn của khách hàng: Đo lường trực tiếp sự tho ã mãn của khách h àng có thể thực hiện với khách hàng hiện tại.Khách hàng hiện tại có thể định nghĩa như họ là những người đã sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Nghiên cứu có thể là kinh nghiệm sử dụng cuối cùng ho ặc đơn giản đó là kinh nghiệm từ những khách hàng cũ. - Bạn không h ài lòng; Hài lòng; thích thú- với sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt kinh nghiệm sử dụng của bạn? Sự thoã mãn đó là một đo lường đặc biệt mạnh trong kinh doanh dịch vụ như hãng cho thuê xe, khách sạn, hoặc ngân h àng, nơi lòng trung thành thường tăng dần từ kinh nghiệm sử dụng. Sự tho ã mãn có th ể là một sự h ướng dẫn lòng trung thành cho một lớp sản phẩm như xà bông hoặc sữa nơi mà việc mua sắm và sử dụng mô tả thói quen thường xuyên.Một cách đo lường lòng trung thành trực tiếp có thể tạo ra bởi việc hỏi những câu hỏi ý định – mua hoặc những câu phẩn hồi giống nhau của họ với những thương hiệu được chấp nhận. o Bạn có mua nhãn hiệu này vào một dịp tới đây? o Đó là thương hiệu duy nhất; Một trong hai; một trong ba; một trong nhiều hơn 3 thương hiệu mà b ạn mua và sử dụng? Một cấp độ mạnh hơn của lòng trung thành được mô tả bởi những câu hỏi như:
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com o Bạn sẽ giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ cho ngư ời khác ? 3.4.2. Cảm nhận chất lượng/ Đo lường sự vượt trội: Cảm nhận chất lượng đó là sự liên tưởng mà nó thường là trung tâm của giá trị thương hiệu. Cảm nhận chất lượng: Cảm nhận chất lượng là một trong những chìa khoá quan trọng của giá trị thương hiệu. Đó là cấu trúc trung tâm trong việc tiếp cận nghiên cứu tổng thể của đo lường giá trị thương hiệu.Sử dụng cơ sở dữ liệu nghiên cứu tổng thể, cảm nhận ch ất lượng được tìm đ ược mối liên hệ với giá cao hơn, giá ưu đãi, thương hiệu cũ , tồn kho.Như vậy nó có mối quan hệ cao với những đơn vị đo lường giá trị thương hiệu khác bao gồm những thay đổi lợi nhuận riêng biệt. Cảm nhận chất lư ợng cung cấp cung cấp một sự thay thế nhiều hơn những th ành phần riêng biệt của giá trị thương hiệu. Cảm nhận chất lượng có thể được đo lường với những quy mô như: Trong sự so sánh của chọn lựa những th ương hiệu, thương hiệu này o Có: Chất lương cao; Chất lư ợng trung bình; Ch ất lượng kém. o Đó là: Tốt nhất; một trong những tốt nhất; một trong những tồi; tồi nhất. o Có: Chất lượng vững chắc; Chất lư ợng không vững chắc. Sự vượt trội có thể được đo lường bởi những quy mô mà hỏi về thương hiệu đó:
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com o Thương hiệu dẫn đầu; một trong những th ương hiệu dẫn đầu; Không phải là một trong những thương hiệu dẫn đầu. o Đang d ần nổi tiếng. o Đổi mới; Đầu tiên với tiến bộ trong sản phẩm hoặc dịch vụ. 3.4.3. Sự liên tưởng/ Đo lường sự khác nhau: Sự đo lường của liên tưởng/ sự khác nhau có thể được xây dựng ba khía cạnh trên một thương hiệu:Thương hiệu -sản phẩm; Thương hiệu -con người; thương hiệu-Tổ chức. Lòng trung thành. Cảm nhận chất lượng/ Sự vượt trội Giá cao: Cảm nhận chất lượng: - cho một 17 gói hàng của Sự so sánh đối với việc chọn lựa Chocolate chip cookies, Nabisco có thương hiệu, Thương hiệu này: giá tại 2.16$- phụ thêm bao nhiêu - has: Chất lượng cao, Chất để bạn sẽ trả để có được Peppridge lượng trung bình, Chất lượng thấp. Farm instead của Nabisco? - is: Tốt nhất, một trong những - Thương hiệu Y phải ít thương hiệu tốt nhất, Một trong …..phần trăm so với thương hiệu X những thương hiệu xấu, xấu nhất. trước bạn sẽ thay đổi thương hiệu. - H as: Chất lượng vững chắc, Sự thoã mãn/lòng trung thành: Chất lượng không vững chắc. - Tôi ….Không hài lòng, Hài Sự vượt trội: lòng Vs thích thú với sản phẩm Trong sự so sánh với việc chọn hoặc dịch vụ trong suốt kinh lựa thương hiệu, Thương hiệu này nghiệm sử dụng của mình. đó là: - Tôi sẽ mua thương hiệu vào - Thương hiệu dẫn đầu, Một một dịp tới. trong những thương hiệu dẫn đầu, - Thương hiệu đó…duy nhất, K hông phải là một trong những một trong hai, một trong ba, một thương hiệu dẫn đầu. của hơn 3 thương hiệu mà tôi mua - Đ ang lớn lên trong sự nổi và sử dụng. tiếng. - Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm - Đổi mới, Đầu tiên với tiến bộ hoặc dịch vụ cho những người khác trong sản phẩm hoặc - Dịch vụ
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Sự liên tưởng/ Sự khác nhau Sự nhận biết - Tên những thương hiệu nằm Giá trị cảm nhận - Thương hiệu này cung cấp trong lớp sản phẩm này. giá trị tốt bởi khoản tiền. - Bạn đ ã nge tới thương hiệu - Đó là những lý do cho việc này chưa? mua thương hiệu này hơn những - Tôi biêt đó là thương hiệu đối thủ cạnh tranh khác. tiêu biểu. - Tôi có một quan điểm về Cá tính - Thương hiệu này có cá tính. thương hiệu này (ủng hộ). - Thương hiệu này thú vị. Phản ứng thị trường - Tôi có hình ảnh tốt của Thị phần: những người đã sử dụng thương - Phân chia thị trường dựa trên thương hiệu. kiểm soát của thói quen hoặc dữ liệu tổ chức. Tổ chức - Thương hiệu này được tạo ra Giá và sự phân phối bởi một tổ chức tôi sẽ tin tưởng. - Giá thị trường tương đối – - Tôi quý trọng thương hiệu X giá trung bình tại thương hiệu đ ược tổ chức. bán trong suốt tháng phân phối bởi - Tổ chức quan hệ với thương giá trung bình tại tất cả thương hiệu hiệu này có thể tin tưởng. trong lớp sản phẩm được bán. - Phần trăm mức tồn kho Sự khác biệt - Thương hiệu này được khác thương hiệu hoặc biệt từ những thương hiệu khác. - Phần trăm của nguời gần đạt - Thương hiệu này cũng giống được nó. như những thương hiệu khác. PHẦN THỨ HAI: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TYCỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA TẠI ĐÀ NẴNG A - GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT CHI NHÁNH I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 1. Tên địa chỉ liên hệ: - Tên công ty : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA - Địa chỉ : 120 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Tel : 0511.3744622 - Fax : 0511.3744623 2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi Nhánh: Công Ty đường Biên Hòa là doanh nghiệp nh à nước hoạch toán độc lập, thuộc tổng Công Ty Mía đường II - Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, được công nhận th ành lập theo quyết định số 73 NN/THB-QĐ và số 1065NN/TCCB-QĐ ngày 28/01/1993 của Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 100899 ngày 09/09/1994 do Uỷ ban Kế hoạch Đồng Nai cấp. Theo quyết định số 44/2001/QĐ – TTg ngày 27/03/2001 do Thủ tư ớng Chính phủ, Công Ty đ ường Biên Hòa cổ phần hóa phần còn lại của Công Ty b ao gồm: các phân xưởng đường tinh luyện, phân xưởng rượu, phân xưởng cơ điện, các phòng ban ch ức năng, nhà máy đư ờng thô Tây Ninh và các Chi Nhánh trực thuộc Công Ty. Công Ty Đường Biên Hòa tiền thân là nhà máy DOFITEX, được thành lập năm 1962, chuyên sản xuất các loại chỉ, vải sợi, đay và bao đay. Phân xưởng đường được xây dựng năm 1969 và đưa vào hoạt động năm 1971 với khả năng sản xuất 200 tấn đường tinh luyện/ngày. Nguyên liệu thô đư ợc sử dụng là đường thô nhập khẩu từ nước ngoài. Sau 1975 công việc sản xuất kinh doanh chỉ được tiến h ành với tiến độ ch ậm, phân xưởng đường ngưng hoạt động do thiếu vốn, thiếu nguyên liệu, máy móc thiết bị h ư hỏng, xuống cấp…
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đến năm 1990, cùng với quyết tâm của toàn bộ cán bộ công nhân viên Công Ty và được sự hỗ trợ của các cơ quan cấp trên nên đã kh ắc phục được khó khăn đó. Từ đó, phân xưởng đường hoạt động trở lại vào ngày 07/09/1990 với mức sản xuất là 200 tấn đ ường tinh luyện trong một ngày. Năm 1994, nhà máy đ ổi tên thành Công Ty đ ường Biên Hòa, thực hiện chức năng xuất nhập khẩu. Năm 1995 – 1996, Công Ty mở rộng quy mô sản xuất lên đến 300 tấn đường tinh luyện/ngày với máy móc thiết bị tiên tiến h ơn trước. Chính vì quy mô sản xuất đư ợc mở rộng như vậy nên cần phải có thị trư ờng tiêu thụ rộng hơn. Và tháng 06/1996, Công Ty đã thành lập Chi Nhánh Công Ty đường Biên Hòa tại Đà Nẵng. Lúc đầu hình thành Chi Nhánh, Chi Nhánh chịu trách nhiệm trong việc tiêu thụ các sản phẩm của Công Ty: bánh kẹo, các loại rượu, đường… Nhưng đến cuối năm 1998 một phần của Công Ty Đường Biên Hòa gồm 3 phân xưởng Bánh - Kẹo – Nha, đã tách thành Công Ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (BIBICA: BienHoa Biscuit Candy). Trước tình hình đó nên tháng 02/1999 Chi Nhánh của Công Ty tại Đà Nẵng đã tách ra thành hai Chi Nhánh hoạt động riêng: - Chi Nhánh Công Ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa - Chi Nhánh Công Ty đường Biên Hòa. Theo quyết định số 44/2001/QĐ-TTg ngày 27/03/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Công Ty Đường Biên Hòa đã cổ phần xong phần còn lại của Công Ty: phân
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com xưởng đường luyện, phân xưởng rượu, các Chi Nhánh… Do đó, Chi Nhánh Công Ty Đường Biên Hòa tại Đà Nẵng đã đổi tên thành: Chi Nhánh Công Ty cổ phần đường Biên Hòa Trụ sở tại 120 Ông Ích Khiêm, thành ph ố Đà Nẵng. Từ năm 2001 đến nay, Chi Nhánh vẫn hoạt động góp phần hoàn thành mục tiêu của Công Ty đưa Công Ty ngày một phát triển. II. NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH CHI NHÁNH: 1. Nguyên nhân hình thành Chi Nhánh: Như ta đã biết là một nh à đơn vị sản xuất kinh doanh thì vấn đề đáp ứng tốt nhu cầu cho khách hàng là một vấn đề hết sức quan trọng, cần thiết. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng tốt th ì sẽ có thể dẫn đến thua lỗ, thậm chí phá sản… Và n ếu Công Ty có kế hoạch sản xuất tốt nhưng lại không có hệ thống phân phối sản phẩm đến được người tiêu dùng thì Công Ty đ ó sẽ không tồn tại và phát triển lên được. Chính vì th ế khi sản xuất của Công Ty Đường Biên Hòa ngày càng mở rộng n ên việc tiêu thụ sản phẩm là vấn đề m à Công Ty cần quan tâm. Vì vậy Công Ty quyết định thành lập Chi Nhánh tại các điểm trên cả n ước nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng. Các Chi Nhánh của Công Ty: Chi Nhánh tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Th ơ, Hà Nội… Mục đích chính của việc hình thành các Chi Nhánh là nhằm rút ngắn thời gian, tiến hành phân phối sản phẩm đến với khách hàng, tạo sự tiện lợi,cung cấp kịp thời cho nhu cầu cấp bách, giảm được đối thủ cạnh tranh trong khu vực thị trường nào đó. Đồng thời tăng được thị phần cho sản phẩm của Công Ty tại các tỉnh miền Trung. Chi Nhánh tại Đà Nẵng chịu trách nhiệm phân
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phối sản phẩm cho các tình: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Qu ảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhìn chung việc h ình thành Chi Nhánh tại Đà Nẵng là điều hợp lý. Đó là vì Đà Nẵng là một trong các thành phố lớn của nước ta, thu ận lợi cho quá trình vận chuyển cũng như tiêu thụ sản phẩm. Xã hội ngày càng phát triển, vì vậy con người đòi hỏi sản phẩm được cung cấp kịp thời và họ có xu hướng tiêu dùng những sản phẩm nào đáp ứng kịp thời nhu cầu. Do đó nếu Công Ty không thiết lập kênh phân phối sản phẩm đúng, đủ th ì có thể làm m ất đi cơ hội kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thủ cạnh tranh xen vào thị trư ờng mà Công Ty đã có trước đây. Do đó việc thành lập Chi Nhánh tại Đà Nẵng là vấn đề thiết yếu, hêt sức quan trọng. 2. Đặc điểm của Chi Nhánh tại Đà Nẵng Chi Nhánh là đơn vị trực thuộc Công Ty cổ phần Đường Biên Hoà tại Đà Nẵng, là đơn vị đại diện cho Công Ty thực hiện khâu phân phối sản phẩm cho các tỉnh Miền Trung: Quảng Nam, Quảng Ngãi... nhằm phục vụ tốt nhu cầu của khánh hành, m ở rộng thị phần của Công Ty. Do đó mọi hoạt động của Chi Nhánh ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm đều liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển của Công Ty. Chính vì lẽ đó, Chi Nhánh Công Ty cổ phần đường Biên Hoà là đơn vị hạch toán phụ thuộc, Chi Nhánh phụ thuộc chặt chẽ với Công Ty tại trụ sở chính ở Đồng Nai. Vì nhiệm vụ chính của Chi Nhánh chủ yếu là tiêu thụ sản phẩm, mở rộng, tìm kiếm thị trường n ên việc sản xuất sản ph ẩm để phục vụ thì Chi Nhánh không phải tiến h ành. Chi Nhánh thực hiện khâu phân phối sản phẩm, là một phần trong hệ thống kênh phân phối của Công Ty n ên toàn bộ sản phẩm được nhập về từ Công Ty ở Đồng Nai. Sau khi sản phẩm được chuyển về, Chi Nhánh đưa ra kế hạch
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phân phối như thế nào để sản phẩm tiêu thụ được nhiều. Tóm lại Chi Nhánh tại Đà Nẵng thực hiện khâu phân phối sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong khu vực. III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI NHÁNH: 1. Quy ền của Chi Nhánh: Chi Nhánh được quyền thực hiện theo những quy định do Công Ty cổ phần Đường Biên Hoà đưa ra: - Chủ động tìm kiếm thị trường, khánh hàng. - Chủ động áp dụng các hình thức phân phối để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm... 2. Nghĩa vụ của Chi Nhánh: - Hoạt động đúng theo ngành ngh ề theo quy định của Công Ty cổ phần Đường Biên Hoà. - Lập sổ kế toán, ghi chép kể toán, hoá đơn chứng từ, lập báo cáo chính xác cho Công Ty. - Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, anh ninh trật tự, an to àn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trư ờng... 3. Nhiệm vụ của Chi Nhánh. - Thu th ập thông tin về thi trư ờng, sản phẩm đối thủ cạnh tranh để báo cáo về Công Ty. - Triển khai ch ương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công Ty.
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Xây dựng kế hạch phát triển thị trường. - Tìm kiếm, xác định nhu cầu cần thiết, cần thoả mãn nhu cầu của khách hàng nhằm đề xuất với lãnh đạo Công Ty đưa ra những sản phẩm, dịch vụ phù h ợp, tham mưu cho lãnh đạo trong bảo vệ thị phần, phát triển thị trường. 4. Chức năng của Chi Nhánh: Vì Chi Nhánh không trực tiếp sản xuất sản phẩm, Chi Nhánh thành lập nhằm thực hiện khâu phân phối sản phẩm, hàng hoá đ ến khách hàng nên chức năng chủ yếu của Chi Nhánh là làm sao tiêu thụ, phân phối hàng hoá sản phẩm cho Công Ty một cách hiệu quả. Làm thế nào mà sản phẩm đến được với người tiêu dùng, đư ợc nhiều người biết đến nhằm giữ vững, tăng thị phần cho Công Ty. IV. SỨ MỆNH MỤC TIÊU CỦA CHI NHÁNH: 1. Sứ mệnh của Chi Nhánh: Là những tín điều, những cái để giải thích sự tồn tại của Chi Nhánh. Vì vậy việc phân phối sản ph ẩm đến người tiêu dùng là cần thiết, nhằm hạn chế được đối thủ cạnh tranh. Nếu như không hình thành được mạng lưới phân phối sản phẩm thì sẽ khó mà thành công cho Công Ty về việc cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng. Do khoảng cách từ nơi sản xuất đến các th ị trường trong nước quá lớn nên khó khăn cho việc tiếp cận với khách hàng, thị trư ờng. Hơn nữa, các sản phẩm của Công Ty(các loại rượu, đư ờng...) trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu Công Ty không có chính sách phân phối tiêu thụ sản phẩm thích hợp th ì sẽ khó có thể cạnh tranh được trên thương trường. Vì vậy Công Ty đ ã thiết lập hệ thống phân phối đến người tiêu dùng trong từng khu vực nhất định theo yêu cầu của thị
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trường. Chi Nhánh đ ược hình thành phải thực hiện được sứ mệnh m à Công Ty giao cho là phục vụ tối đa nhu cầu củ a khách hàng trên địa bàn miền Trung, thực hiện tốt khâu phân phối sản phẩm cho khách hàng. Điều n ày có ngh ĩa là nơi nào có nhu cầu thì Chi Nhánh sẵn sàng đáp ứng kịp thời, nhanh chóng. 2. Mục tiêu của Chi Nhánh: Do Chi Nhánh thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm cho Công Ty đến với khách hàng, người tiêu dùng nên mục tiêu của Chi Nhánh là làm thế nào đ ể dạt được sứ mệnh của nó. Vì vậy Chi Nhánh phải không ngừng gia tăng số lượng tiêu thụ các sản phẩm rượu, đường, m ì ăn liền… Việc tiêu thụ sản phẩm càng cao càng tốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển, mở rộng thêm quy mô sản xuất cho Công Ty. Bên cạnh đó Chi Nhánh cần tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường nhằm tăng thị phần cho Công Ty. Nói khác đi mục tiêu của Chi Nhánh là gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm trong khu vực, đáp ứng tói đa nhu cầu của khách hàng, mở rộng khu vực tiêu thụ, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ các sản phẩm của Công Ty… góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả Công Ty. V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH: 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Chi Nhánh:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản