Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p17

Chia sẻ: Rei Hayami | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
211
lượt xem
121
download

Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p17', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p17

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Thêm nút Empty Recycle Bin khi nh n chu t ph i Ch c năng này s cho phép b n ð thêm dòng ch Empty Recycle Bin vào menu ng cãnh khi b n nh n chu t ph i vào m t thư m c , t p tin nào ñó b n làm như sau : B n m Notepad và chép ño n code dư i ñây vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B- 9F08-00AA002F954E}] @="Empty Recycle Bin" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" Lưu l i và ñ t tên là emptyrecyclebin.reg http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch c năng này thu n ti n cho b n khi xóa m t thư m c nào ñó mà không ph i qua Recycbin Bin . N u như b n th y không thích nó b n có th xóa nó và cách làm như sau M notepad và chép ño n code dư i ñây vào [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B- 9F08-00AA002F954E}] [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] [- HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] [-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] Lưu t p tin này l i và ñ t tên là deleteemptyrecycle.reg Golden Autumn (Super Administrator vietdown.org) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Xóa b cư ng b c d li u ra kh i máy tính Trong quá trình s d ng h ñi u hành Windows, ch c h n b n ñã t ng g p ph i tình hu ng khi xóa b m t d li u nào ñó s xu t hi n thông báo v i n i dung như: "Cannot delete xxx: It is being used by another person or program." và không cho phép b n th c hi n ti p công vi c này. Nguyên nhân có th là do d li u ñó ñang ñư c s d ng hay có liên quan ñ n các t p tin thư vi n ñã ñư c kích h at. Vì th mà b n không th xóa b ñư c chúng. M c dù b n ñã ti n hành ki m tra và xem xét l i nhưng v n th y xu t hi n thông báo này m i khi nh n Delete thì cách gi i quy t duy nh t là hãy dùng ñ n Unlocker for Windows 2000 and Windows XP c a Cedrick Collomb. ðư c thi t k dành riêng cho vi c xóa b cư ng b c d li u ra kh i máy tính, Unlocker s ti n hành tách d li u ñó ra kh i các t p tin thư vi n hay các chương trình chi m d ng có liên quan. Khi ñó d li u s tr nên ñ c l p và b n s d dàng xóa chúng ñi. Thao tác cũng ñơn gi n. Sau khi hòan t t quá trình cài ñ t thì m t tùy ch n nh mang tên Unlocker s ñư c thêm vào menu ph i chu t trong trình qu n lý d li u Windows Explorer. M t khi g p nh ng d li u không th xóa ñư c thì b n ch vi c nh n ph i chu t vào ñ y và ch n dòng Unlocker. Chương trình s ti n hành dò tìm và phân tích nh ng ng d ng hay t p tin thư vi n liên quan ñ n d li u c n xóa và hi n th chúng trong m t c a s mang tên Unlocker. Nhìn xu ng góc dư i bên trái, b n s th y ñư c m t khung nh . Nh n vào ñ y và ch n thao tác mu n th c hi n. B n có th ch n di chuy n (Move), thay ñ i tên (rename) th m chí là xóa b cư ng b c d li u (Delete) ra kh i máy tính. Sau ñó nh n nút Kill Process ñ Unlocker th c hi n yêu c u c a công vi c. Khi hòan t t s có thông báo cho b n bi t. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ngòai ra m t s trư ng h p ñ c bi t mà tôi g p ph i, Unlocker s không nh n ra ñư c các thành ph n liên quan. B n ch vi c ch n l a hành ñ ng Delete và nh n Ok. Unlocker s c g ng giúp b n th c hi n yêu c u nhưng kh năng ch ñ t ñư c 90% mà thôi. Phiên b n m i nh t Unlocker 1.7 ñư c cung c p hoàn toàn mi n phí t i website: http://ccollomb.free.fr/unlocker/ v i dung lư ng kh ang 138 KB, tương thích t t v i h ñi u hành Windows. Giang Vũ Văn http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Xem nh và video ki u m i HP, Kodak và nhi u công ty khác ñang b t ñ u gi i thi u nh ng chương trình cho phép chia s và ch nh s a video d dàng hơn cũng như trình chi u hình nh trư t (slide show) theo cách ngư i s d ng v n mong ñ i. Chia s video tr c tuy n D ch v phim nh gia ñình Snapfish (http://snapfish.com/) c a HP không ñòi h i ngư i s d ng ph i t i ph n m m hay chương trình h tr tương thích. V i 2,99 USD/tháng, h có th t o d ng các album tr n l n gi a video v i nh tĩnh theo ch ñ v gia ñình, b n bè.. M i clip ch có th i lư ng 10 phút nhưng s file m i ngư i ñư c phép t i lên là không gi i h n. Biên t p video t ñ ng Trư c khi chia s , m i ngư i s mu n ch nh s a video ñ mang ñ n cho ngư i xem c m giác chuyên nghi p. ði m n tư ng trong d ch v biên t p Pictureal (http://www.pictureal.com/pictureal/whatyouget_home.aspx) là nó ho t ñ ng t ñ ng. Chương trình t quy t ñ nh ph n nào nên gi l i và ñư c trang b ph n m m nh n d ng khuôn m t, h tr tìm ki m v sau. M i ngư i s b t ng khi vào trang Pictureal và xem ño n video ñã ñư c biên t p. T i ñó, h có th tùy bi n v i nh c, ch ñ , t gán cho mình là "ñ o di n" hay "nhà s n xu t" ho c t i v máy nghe nh c iPod. Công ty Pictureal thu phí 29 USD m i ño n video dài m t ti ng ho c 99 USD v i 3 gi video và m t DVD. Xem slide show trên TV và DVD M t s công ty ñang khám phá con ñư ng ñưa nh trư t lên TV. Kodak ñã trình di n m t ph n m m mô ph ng t i tri n lãm ñi n t tiêu dùng CES 2006 nhưng m i ch d ng l i m c "ý tư ng". Trong khi ñó, công ty Simple Star, (http://www.simplestar.com/ ) n i ti ng v i ph n m m PhotoShow trong s n ph m c a Walgreen, Shutterfly, Comcast và Kodak, cho bi t n u ñ u tư thêm 10 USD, khách hàng có th ghi các slide show ra ñĩa DVD và l a ch n nh c kèm theo trong s 300 bài hát. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com VirtualWiFi: Bi n "th c" thành " o"! VirtualWiFi là m t gi i pháp ki n trúc o trong m ng s d ng card m ng không dây (Wireless LAN card) b ng cách tách m t card m ng không dây WiFi “th c” ra thành nhi u card m ng WiFi “ o”. V i gi i pháp này, ch v i m t card m ng không dây duy nh t, ngư i dùng có th k t n i cùng lúc ñ n nhi u ñi m truy nh p (hotspot). Ngư i dùng cũng có th c u hình các card m ng o này theo t ng c u hình phù h p cho t ng ñi m truy nh p khác nhau. Nghĩa là, ñ ng th i t i m t th i ñi m, b n có th truy nh p cùng lúc vào nhi u m ng không dây khác nhau. Tính năng m i và ưu vi t trong chương trình này c a Microsoft cho phép ngư i dùng s d ng nhi u chương trình v i chung m t card WiFi, ñi u mà trư c ñây tư ng ch ng là không th ! Ví d như, v i Virtual WiFi, ngư i dùng có th v a k t n i WiFi v i các b n cùng phòng theo d ng ngang hàng ñ chơi game, v a k t n i ra m ng tr c Internet không dây c a công ty ñ duy t web và nh n mail, mà ch dùng m t card WiFi duy nh t. M t gi i pháp khác, trong trư ng h p b n ch có duy nh t m t tài kho n truy nh p m ng không dây công c ng và cũng duy nh t m t card m ng WiFi, nhưng l i mu n chia s v i m i ngư i chung quanh k t n i Internet này, thì chương trình VirtualWiFi cũng chính là gi i pháp cho b n. VirtualWiFi còn ñư c dùng như m t công c kéo dài kho ng cách truy nh p m ng không dây. Khi b n ñ t m t máy ch y chương trình VirtualWiFi kho ng cách xa nh t có th k t n i ñ n ñi m truy nh p (hotspot), và cho phép các máy tính xa hơn truy nh p vào ñó thì xem như t m ho t ñ ng c a m ng không dây c a b n ñã ñư c nâng lên g p ñôi. V m t k thu t, chương trình VirtualWiFi gi i quy t v n ñ b ng cách cơ b n là xoay vòng l n lư t gi a các kênh sóng k t n i ñ n các m ng WiFi khác nhau. Tuy nhiên, các k sư Microsoft ñã ph i áp d ng r t nhi u th thu t và ng d ng k thu t t ch n ñoán và phát hi n m ng, vì th các bư c nh y tu n t gi a các kênh s không t o ra quá nhi u ñ tr (latency) hay m t d li u. M t trong các phương pháp ñã ñư c ng d ng vào chương trình chính là tìm cách thông báo cho ñi m truy c p (hotspot) bi t r ng card m ng WiFi ñang ñư c ch y d ng http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ti t ki m năng lư ng. Khi nh n bi t ñi u ñó, ñi m truy nh p s h tr b ng cách t o b ñ m lưu tr khi giao ti p v i card m ng không dây trong lúc VirtualWiFi ñang hư ng card m ng sang làm vi c v i m t kênh không dây khác. Tuy nhiên, quá trình chuy n ti p gi a các kênh là “trong su t” (transparent) v i ngư i dùng chương trình, t o c m giác cho ngư i dùng ñang ñư c s d ng cùng lúc nhi u card m ng. Như v y, Virtual WiFi ñư c thi t k thành hai l p, l p chương trình ñi u khi n nh m giao ti p v i card m ng v t lý ch ñ n n và d ch v ng d ng m c ngư i dùng trong Windows XP t o ra các k t n i o. VirtualWiFi ñã ñư c th nghi m và ho t ñ ng t t v i nh ng card m ng không dây như: Lucent Orinoco Silver WiFi Card, Lucent WaveLAN IEEE 802.11b Silver, Lucent Orinoco Gold WiFi Card, Buffalo AirStation WLI-CB-B11, Compaq Wireless LAN W200, Netgear MA 521 Wireless PC Card, Cisco 340 Series 802.11b card, Netgear 802.11a/b Wireless Adapter WAG511, Netgear 802.11a/b Wireless Adapter WAB501. Tuy nhiên, b n hoàn toàn có th dùng v i card m ng không dây ñang có trên máy c a b n ñ th nghi m. Download chương trình t i ñây: http://research.microsoft.com/research/downloads/download.aspx?FUID={994ABD5F-53D1- 4DBA-A9D8-8BA1DCCCEAD7} M t s lưu ý khi cài ñ t VirtualWiFi: • B n c n ph i có quy n Administrative khi cài ñ t do ph i cài ñ t các ph n m m ñi u khi n cho card m ng. • Chuy n d ch v (service) Wireless Zero Configuration Service (WZC) sang ch ñ “Manual”, sau ñó ng ng (stop) d ch v b ng menu ho c s d ng l nh “net stop wzcsvc” và t t các ti n ích nh hư ng ñ n card m ng không dây. Cũng nên nh r ng b n hi n t i c a VirtualWiFi chưa h tr WEP và 802.1X. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ultra Video Splitter C t t p tin Video có ch n l c ðôi khi b n mu n c t m t ño n phim n tư ng, hay m t ño n nh c hay trong m t bài nh c. Thì b n có th nh Ultra Video Splitter ñ làm vi c ñó giúp b n. Chương trình có th cho b n c t có ch n l c m t ño n clip hay nào ñó ñ có th xem khi c n. Chương trình tác d ng h u h t các ñ nh d ng video thông d ng hi n nay như avi, mpeg, mpg, mpe, mp4, wmv, asf, rmvb, rm, dat và c DVD(vob). Hơn n a, chương trình l i r t d s d ng. Sau khi cài ñ t và ch y chương trình, b n nh n vào Open ñ m t p tin Video c n c t. Sau ñó, trong khi m t p tin ñ xem l i, b n nh n ñ ch n ñi m b t ñ u c t, nh n ñ ch n ñi m k t thúc. B n có th ch n ñ nh d ng xu t t i ph n Output là Avi, Mpeg, VCD, SVCD, DVD hay WMV. Các thông s nén b n có th ch n hay ñ m c ñ nh. Sau ñó, nh n Split ñ chương trình c t nh ng clip hay, nh ng ño n phim vui và thư ng th c. Ngoài ra, b n có th ch n vi c c t trong ph n Splitting Mode v i 3 l a ch n: • L a ch n 1: C t t p tin ñã tùy ch n thành m t t p tin hoàn ch nh. • L a ch n 2: c t ño n video ñã ch n thành nhi u clip. • L a ch n 3: c t theo th i gian tùy ch n. Chương trình Ultra Video Splitter tương thích Windows 98/NT/2000/ME/XP. Yêu c u DirectX 8.0 Runtime ho c cao hơn, Pentium 300 MHz tr lên, t i thi u 128M RAM. Dung lư ng 5497KB, b n có th download t i http://www.aone-soft.com Ph m Lê Minh ð nh http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com U3: ch y ng d ng ngay trên USB M t công ngh m i cho b n ch y ng d ng trên m i PC mà không ñ ng ch m gì ñ n c ng. USB ñã r t nh g n, ti n l i cho vi c mang d li u ñi ñây ñó, nay nó l i càng thông minh hơn: công ngh m i c a công ty tên là U3 cho phép USB ngoài vi c ch a d li u, khi b n c m vào b t kỳ PC nào, USB còn có th ch y t t ng d ng mà không ph i chép b t kỳ t p tin nào lên PC. Các ng d ng (ph i tương thích v i U3), d li u và các thi t l p cá nhân, m i th ñ u ch a trên USB, cho b n chuy n h th ng dùng Windows 2000 và XP thành m t tr m làm vi c cá nhân mà không s nh hư ng ñ n tính riêng tư. Th nghi m v i U3 Th v i m t trong nh ng USB U3 ñ u tiên là s n ph m m u Memorex TravelDrive 256MB có s n ph n m m ñ ng b v i PC Migo, công c nh n/g i mail Mozilla Thunderbird, và m t phiên b n McAfee VirusScan. Khi ta c m USB vào PC, trong My Computer xu t hi n 2 ñĩa m i: m t cho USB chu n, và còn l i có tên là U3 System, có ch c năng như m t CD-ROM o, cho phép các chương trình U3 t ñ ng ch y gi ng như các ng d ng trên m t CD thông thư ng. Cũng có m t bi u tư ng U3 xu t hi n trên khay h th ng. Nh n vào bi u tư ng ñó s ñưa b n ñ n menu c a U3 trên desktop, trông hao hao v i menu Windows XP Start, hi n th 1 danh sách các ng d ng s n có trong 1 c t và vài ti n ích ñ m và qu n lý trong m t c t khác. góc dư i bên trái màn hình có bi u tư ng Download Programs liên k t ñ n trang web U3 Software Central, t i ñây b n có th duy t và t i v thêm các ph n m m. Khi ñã xong vi c, b n nh n nút trên menu ñ l y USB ra theo cách an toàn (m c dù n u không có ng d ng nào trên ñang m và b n không ñang sao chép d li u gì vào ra thì b n cũng nên dùng phương pháp tháo , b ng cách này ñ ñ m b o an toàn). Như ñã h a h n trư c, USB không ñ l i d u v t gì c a các ng d ng trên PC th nghi m, ngoài con s seri c a thi t b còn lưu l i trong Windows Registry khi b n c m vào. Cách dùng USB ñ ch y các ng d ng mang tính di ñ ng không ph i là chuy n m i. Ví d M-Systems XKey cho b n mang theo Outlook bên mình, và khi b n c m USB ñó vào PC có k t n i Internet, nó ñ ng b d li u v i m t máy ch Exchange. Nhưng cho ñ n nay, nh ng ch c năng như v y ñ u d a trên công ngh ñ c quy n. Công ty U3 do M-Systems và Sandisk thành l p s c p b n quy n n n t ng này cho b t c nhà phát tri n nào mu n tung ra ng d ng trên USB tương thích v i U3. T i th i ñi m vi t bài, có vài công ty khác cũng tung http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ra ph n m m tương thích v i U3 như America Online, Arcsoft, Cerulean Studios (cha ñ c a ng d ng tin nh n Trillian), McAfee, Nullsoft (nhà phát tri n ph n m m nghe nh c WinAmp) và Skype. Thêm vào danh sách M-Systems và Sandisk, cũng có vài hãng s n xu t khác g m Kingston Technology, Memorex và Verbatim cũng ñưa ra U3. Theo m t chuyên gia, khi ch y ng d ng t USB có nghĩa là toàn b hi u năng c a PC có th ñư c ñi u khi n qua di ñ ng này. Và ông cũng d ñoán ñ u năm 2007, s có hơn USB bán ra s có ph n m m ñi kèm. Dĩ nhiên dung lư ng c a USB s gi i h n kh năng lưu d li u và ng d ng. H u h t các U3 ñ u tiên ñư c tung ra có dung lư ng 512MB ho c 1GB và có giá kho ng gi a 42 USD ñ n 100 USD, hi n t i ch có Memorex ñưa ra 256MB (giá 30 USD) và 2GB (180 USD). Ph n m m ñi kèm cũng r t khác nhau: ngoài Migo, Thunderbird và VirusScan, các ng d ng U3 ñ u tiên còn có ph n m m ch nh s a hình nh PhotoBack c a PreClick, ph n m m VoIP c a Skype và công c b o v m t mã USafe. Nh ng ph n m m m c tiêu Theo chuyên gia c a U3, công ngh này ñư c thi t k ñ dùng v i thi t b lưu tr di ñ ng như th nh CompactFlash hay SD. U3 cũng ñang thương lư ng v b n quy n v i hơn 30 nhà s n xu t ph n c ng và ph n m m. Ph n m m U3 hư ng ñ n g m trình duy t b o m t, e-mail, tài chính... PC World M 12/2005 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tuy 4 mà 1, tuy 1 mà 4 N u b n c n dùng m t lúc 4 máy tính, nhưng trong không gian eo h p và b n không mu n ph i ch y ñi ch y l i v i 4 cái màn hình, 4 bàn phím và 4 con chu t, gi i pháp nào cho b n… IOGear gi i thi u m t b công c chuy n ñ i tu n t có th giúp b n gi i quy t v n ñ trên. Có tên là MiniView USB KVM Switch, b chuy n ñ i này cho phép b n s d ng xen k gi a 4 máy tính v i ch m t b thi t b ngo i vi (màn hình, bàn phím, chu t, loa…) duy nh t. S n ph m này cho phép b n t i ưu hóa vùng không gian làm vi c trong nhà b n, không nh ng th ñây còn là m t gi i pháp cho m t s công vi c ñ c thù. B n Tr n Thi n Thanh, hi n ñang s ng và h c t p t i M cũng ñã t ng ph i r t m t công khi mu n ñi u khi n, giám sát ho t ñ ng c a m t m ng 6 máy tính t i phòng thí nghi m nh c a riêng mình. B n cho bi t: “Lúc ñ u, tôi ch có 2 màn hình nh (14 inch), hai b bàn phím, chu t, do v y tính ra ch có th theo dõi ñ ng th i hai máy qua l i. Nói chung cũng ñ ph c v cho vi c h c, nhưng r t m t th i gian và b t ti n vì ph i tháo l p các thi t b ngo i vi liên miên”. “M t thi t b như KVM Switch ñ cho tôi r t nhi u công s c. Tôi có th ng i m t ch và làm vi c tho i mái v i c 6 máy tính, th nhưng, lý tư ng nh t v n là có ñ không gian cho 6 b Sơ ñ nguyên t c ho t ñ ng c a KVM USB máy tính hoàn ch nh. M t s công vi c c n theo dõi và so sánh" KVM Switch th c ch t là m t b chuy n ti p tu n t . Chu t và bàn phím s d ng giao ti p USB v i Switch. Switch n i tr c ti p v i 4 máy tính qua 4 ñư ng USB. Màn hình thì có khe c m riêng. Hi n ch có thi t b giao ti p dùng h các cable n i, chưa có thi t b h tr USB. Thi t b dùng cable có th xu t hi n hi n tư ng "tr " ñ t bi c trên m t s các ng d ng ñòi h i t c ñ chuy n hình và thao tác nhanh. Theo IOGear thì KVM USB s kh c ph c ñư c các y u ñi m này, ñ ng th i thao tác cài ñ t và s d ng nhanh chóng và g n gàng hơn. Nói chung khi công vi c ñòi h i b n ph i theo dõi công vi c trên nhi u máy tính ñ ng th i, b n s tìm th y nhi u s ti n d ng không ng v i b chuy n ti p USB KVM. TR N HUY http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T in phím t t trong MS Word S d ng phím t t làm cho t c ñ x lý văn b n ñem l i hi u qu và r t nhanh chóng trong vi c so n th o văn b n nhưng b n chưa bi t nhi u v các phím t t ñó và mu n tìm danh sách nh ng phím t t, th t ñơn gi n, chương trình Microsoft Word s t li t kê danh sách các phím t t cho b n: 1. Vào Tools\Macro\Macro… (Ho c dùng phím Alt+F8) Xu t hi n h p tho i Macro: 2. Ch n Word Commands trong Macro in b n s có h p tho i Macros: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. T i ñây b n tìm m c List Commands (ho c nh p ch List Commands) vào ô Macro name 4. Ch n nút Run ho c Step Into Xu t hi n h p tho i List Commands ñ b n l a ch n vi c li t kê danh sách l nh phím t t 5. Ch n Current menu and keyboard settings: Li t kê các l nh ñã ñư c cài ñ t phím t t (có th s d ng) trong List Commands Ho c ch n All word commands: Li t kê t t c các l nh ñã ñư c cài ñ t l n chưa cài ñ t phím t t (b n s có th t cài ñ t thêm) trong Microsoft Word 6. Ch n nút OK -> K t qu s in cho b n m t danh sách các phím t t s d ng trong chương trình Microsoft Word: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com V y là không c n ph i tìm ki m ñâu xa mà b n có th có ngay danh sách t t c các phím t t c n dùng trong MS Word. B n hoàn toàn có th t cài ñ t thêm ho c ch nh s a các phím t t này cho thu n ti n trong vi c s d ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com V hình trong MS-Word Ngoài ch c năng chính là so n th o văn b n, trong MS-Word cũng h tr ch c năng v hình tương ñ i t t. M t s hình v ñơn gi n có th v tr c ti p trong MS-Word mà không c n v t các ph n m m khác r i ph i chèn vào v a m t th i gian, l i làm tăng dung lư ng c a t p tin. Ngoài ch c năng v các ñư ng th ng, hình vuông, hình tròn... MS-Word còn có th v các ñư ng cong ph c t p, ñư ng gãy khúc liên t c.... ð th c hi n vi c v hình, ñ u tiên n u trên màn hình chưa có thanh công c v hình thì b n l y ra như sau: Click ph i chu t lên m t thanh công c b t kỳ, ch n Drawing. Trên thanh công c bao g m khá ñ y ñ các ch c năng v , tô màu, ch n b dày nét v , ki u nét v , v các hình kh i, các m u hình chu n... Khi c n v ño n th ng, click vào bi u tư ng v ñư ng th ng, n và gi phím Shift, khi ñó con tr chu t s di chuy n theo ñư ng th ng. Khi c n copy m t ñ i tư ng nào ñó, b n n và gi phím Ctrl, ñưa con tr ñ n ñ i tư ng, click & drag ñ n nơi c n copy. Khi c n v m t ñư ng cong ph c t p, b n vào: AutoShapes > Lines > Curve trên thanh công c Drawing, tương t , vào AutoShapes > Lines > FreeForm ñ v các ñư ng gãy khúc. N u ñư ng cong, gãy khúc chưa như ý mu n, b n click Gi Ctrl + click & drag ñ i ph i chu t vào ñ i tư ng r i ch n "Edit Points", lúc này các ñi m tư ng ñ copy (hình trái), neo trên ñư ng s hi n lên, b n có th t do ñi u ch nh theo ý click ph i chu t lên ñ i mu n, ho c b n có th thêm ñi m vào (add points), xóa b t ñi m tư ng, ch n Edit Points (delete points) ñ ñi u ch nh ñư ng nét m m m i hơn. (Ph i) Mu n tô màu toàn b ñ i tư ng thì ñòi h i ñ i tư ng ñó ph i ñư c t o nên t m t ñư ng khép kín, ñ làm ñư c ñi u này b n ch vi c click ph i chu t vào ñ i tư ng và ch n "Close Patch" ð ng th i ngoài nh ng màu cơ b n, b n có th lót bên dư i hình v b ng các m u tô s n có, hình v ... (Fill Color\Fill Effects). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ngoài ra, ñ ti n l i trong khi v , MS-Word có ch c năng hi n th lư i trên trang văn b n ñ b n d cân ch nh hình v , ch c năng b t ñi m gi a các ñ i tư ng v i nhau, gi a ñ i tư ng v i lư i.. cách th c hi n như sau: Trên thanh công c Drawing, click Draw\Grid, lúc này h p tho i tùy ch n s hi n lên. B n click ch n "Display gridlines on screen" ñ hi n th m ng lư i, ñ nh b r ng, chi u cao c a các m t lư i box Vertical spacing, Horizontal spacing. ð nh kho ng gi a các m t lư i theo chi u ngang và chi u d c H p tùy ch n m ng box Vertical every, Horizontal every (cách nhau 2 m t lư i, 3 m t lư i... ). lư i. ð b t m t ñ i tư ng ñ n lư i, b n ch n Snap objects to grid (nghĩa là khi b n v , ñ u mút c a ñ i tư ng s t ñ ng liên k t ñ n v trí các m c lư i m t cách nhanh chóng và chính xác mà b n không c n ph i canh ch nh).Tương t , khi c n s liên k t gi a các ñ i tư ng b n hãy click ch n "Snap objects to other objects". Sau khi hoàn t t hình v , ñ tránh trong quá trình ch nh s a, dàn trang văn b n, các ñ i tư ng s nh y lung tung làm hình v c a b n b sai, bi n m t trên văn b n b n hãy liên k t (Group) chúng l i như sau: Gi Shift và click ch n các ñ i tư ng ho c nhanh hơn b n có th vào bi u tư ng Select object trên thanh công c Drawing, sau ñó click & drag ñ ch n các ñ i tư ng. Vào Draw\Group ñ Select object liên k t các ñ i tư ng l i v i nhau, lúc này t t c hình v là m t kh i th ng nh t, b n có th yên tâm ch nh s a văn b n. THÁI HI P http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ng d ng thu th p ñ a ch e-mail Là nhân viên kinh doanh, b n mu n th c hi n m t chi n d ch ti p th s n ph m c a công ty b ng e-mail nhưng không th tìm ñâu ra ñ s ñ a ch e-mail c n thi t? Ho c b n mu n th ng kê ñ y ñ ñ a ch e-mail c a m i ngư i quen ñ g i l i chúc cu i năm nhưng không ñ kiên nh n? Email Address Collector s là m t “siêu công c ” giúp b n th c hi n c c nhanh công vi c tư ng ch ng b t kh thi này. Email Address Collector là chương trình có kh năng lùng s c vào t t c m i ngõ ngách trong máy tính c a b n ñ thu th p toàn b ñ a ch e-mail n m trong ñó. Nó ho t ñ ng h t như m t công c tìm ki m chuyên nghi p nhưng nó ch chuyên săn các ñ a ch e-mail. Nó có kh năng chui vào và th ng kê ra toàn b m i ñ a ch e-mail n m trong Address book c a MS-Outlook, Outlook Express, MSN Messenger, Yahoo Messerger, AOL Messenger… Nó chui luôn vào các file Microsoft DBX ñ l c ra m i ñ a ch e-mail, ngoài ra t t c các ñ a ch e-mail n m trong các d ng file như DOC, XLS, PDF, HTM, HTML và r t nhi u d ng file tài li u khác cũng b Email Address Collector moi ra d dàng dù n m b t kỳ nơi nào trên c ng. Khi tìm ra ñ y ñ m i e-mail nó s giúp ngư i dùng t o ra m t file nh m lưu l i toàn b các e- mail này ñ s d ng v sau, ho c có th c ng d n d li u c a m i k t qu tìm ki m khác l i thành m t file d li u ñ a ch e-mail kh ng l . Nó cũng có kh năng xu t d li u d ng file DBX ñ MS-Outlook, Outlook Express có th s d ng d dàng. Ngoài vi c săn lùng ra m i ñ a ch e-mail, Email Address Collector cũng là m t công c dùng ñ g i thư ñi hàng lo t vô cùng hi u qu , tương thích tuy t h o v i MS-Outlook, Outlook Express. B l c c a Email Address Collector giúp ngư i dùng lo i tr ñi các d ng ñ a ch mà mình không mu n s d ng ñ n, ho c ch săn tìm m t vài lo i ñ a ch e-mail có m t ñ c thù chung nào ñó như Yahoo, Hotmail ho c Gmail… ch ng h n. Qua th nghi m trên m t máy tính s d ng ñã lâu nhưng hoàn toàn không n i m ng bao gi thì Email Address Collector cũng ñã moi ra ñư c kho ng trên 300 ñ a ch e-mail do ngư i dùng chép v t nhi u ngu n. Còn ñ i v i các máy tính có “thâm niên” lư t web hàng năm tr i mà không d n d p các file lưu tr t m thì s lư ng e-mail moi ra ñư c có th lên ñ n nhi u ngàn. Công ty DS Development h ên ñang bán ra Email Address Collector phiên b n m i nh t là 4.0 v i giá 29,95 USD. Ngư i dùng có th vào http://www.emailaddressmanager.com/products.html ñ t i b n th nghi m c a Email Address Collector 4.0 có dung lư ng g n 5 MB v dùng th . THIÊN TRANG http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T ñ ng ch y ng d ng ưa thích trong USB Flash M i l n c m c ng di ñ ng USB Flash vào máy,Windows Explorer duy t qua các t p tin r i l i h i b n mu n m các trình ng d ng nào? Th t phi n ph c ! ðôi lúc b n c m th y th t khó ch u. B n thích tính năng t n p ng d ng gi ng như khi ñưa ñĩa CD vào CD- ROM. Bài vi t này, VietNamNet s giúp b n ñ c ñ t ñư c mong ư c gi n d ñó ch trong vài phút. Chương trình t ñ ng ch y chương trình m i khi c m vào Windows XP SP2, và cũng hi n th bi u tư ng khi m Windows Explorer. B n cũng có th ñ t tên ñĩa USB v i b t c tên nào mà b n thích nhưng s b gi i h n trong 11 kí t - s kí t t i ña cho phép nhãn ñĩa trong Windows. ð th c hi n, b n hãy t o t p tin "Autorun.inf" thư m c g c c a ñĩa v i n i dung tương t như ví d sau: [autorun] open=PortableFirefox.exe action=Start PortableFirefox icon=PortableFirefox.exe label=Portable Internet Trong ñó, dòng "open= " cho phép tính năng t ñ ng n p(AutoPlay) c a Windows XP s m các chương trình trong ví d trên là PortableFirefox.exe và l nh "acion=" cho phép thêm các tham s khi n p trong ví d này là Start PortableFirefox. Tuy nhiên, b n cũng c n chú ý t i t i các ñư ng d n (path) n u các t p tin không n m thư m c g c. Nh t thi t b n ph i lo i b tên ñĩa ra kh i ñư ng d n, b i b n không th bi t ñư c tên ñĩa s dùng trên nh ng máy tính khác. Tên "icon=" và "label=" ch ra các bi u tư ng và nhãn c a ñĩa s ñư c hi n th trên Windows Explorer. Bi u tư ng này có th là bi u tư ng ñã ñư c nhúng trong chương trình ho c các ngu n khác như: t p tin DLL ho c ICON. Bi u tư ng ñ u tiên trong danh sách các bi u tư ng s ñư c ch n m c ñ nh. Tuy nhiên, b n có th thay ñ i bi u tư ng v i ch s ñ ng sau d u "," trong ñư ng d n t i chương trình. Bi u tư ng ñ u tiên là s 0, bi u tư ng th 2 là s 1....Ví d : icon=PortableFirefox.exe,1 ñ l y bi u tư ng th 2 trong chương trình. Minh Phúc http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T b o trì máy vi tính Trong quá trình s d ng máy vi tính, b n nên b ra m t chút th i gian ñ chăm sóc nó. M t s thao tác ñơn gi n có th giúp máy ch y nhanh và êm hơn, cũng như có th phòng tránh nh ng hư h ng. Nh ng vi c nên làm thư ng xuyên là: - Lau chùi và tra d u cho qu t: Trong các thi t b c a máy vi tính thì qu t d b ñóng b i và gây ti ng n nh t. ð lau chùi, trư c tiên b n ph i tháo qu t ra, sau ñó dùng m t ch i lông m m quét s ch b i xung quanh và trên cánh qu t. Chú ý, b n không nên dùng khí nén ñ th i b i trên các cánh qu t, vì t c ñ th i c a khí nén có th làm cánh qu t quay quá t c ñ gi i h n và làm h ng qu t. ð tra d u cho qu t thì trư c tiên b n dùng vít hay v t nh n nào ñó tháo n p nh a ñ y trên qu t (có m t s qu t không có n p này), ti p theo g mi ng b o v ra, sau ñó nh duy nh t m t gi t d u vào l chính gi a c a qu t, r i ñ y kín l i là xong. - Làm s ch các b ph n bên trong: Công vi c này nên làm ít nh t hai l n m i năm. ð u tiên, b n m thùng máy ra và dùng khí nén ñ th i vào các góc khu t c a máy trư c, sau ñó b n m i th i t i các ph n còn l i, n u không có d ng c th i khí nén thì b n có th dùng ch i lông m m ñ lau chùi cũng ñư c, sau ñó l y qu t gió thư ng ñ th i s ch b i còn bám vào máy. B n cũng c n làm s ch b ph n t n nhi t c a CPU và các b t n nhi t khác. Tháo qu t CPU ra, sau ñó l y khí nén hay ch i lông làm s ch các cánh t n nhi t, giúp CPU gi i nhi t t t hơn. Lau chùi và tra d u cho qu t - ð t máy v trí thoáng mát: ð t máy vi tính cao hơn m t ñ t ít nh t 30 cm và xa tư ng kho ng cách tương t . Chú ý không nên ñ t máy góc tư ng và trong phòng kín vì nó có th làm không khí trong phòng nóng lên và gây nóng máy! B n cũng nên tránh ñ chó, mèo ñ n g n máy vì lông c a nó có th bay vào máy tính, qu t, bàn phím... - Thư ng xuyên ki m tra h ñi u hành: T t nh t là nên nâng c p nó lên phiên b n m i nh t, cũng như t i các b n update ñ vá các l h ng. - Ch y Defragment cho c ng: Th c hi n thao tác này ít nh t m t l n m i tháng nh m s p x p l i các d li u trên c ng, giúp máy ch y nhanh hơn. ð ch y Defragment thì b n vào ph n: Start\programs\accessories\system tools\disk defragmenter. - Lo i b các chương trình ch y ch ñ Startup: Quá nhi u chương trình ch ñ Startup s làm máy vi tính c a b n ch y ch m trong quá trình kh i ñ ng. ð b b t có hai cách: 1- B d u ch n ch y ch ñ Startup ngay trên chính chương trình ñó (n u có); 2- Vào Start/Run, gõ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản