intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số ứng dụng Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

1.040
lượt xem
276
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi lãi suất tăng, tuy chi phí cho tiêu dùng hiện tại cao nhưng người cho vay có thể tăng tiêu dùng hiện tại và cho vay giảm. Tuy nhiên, nhờ lãi suất tăng nên vẫn có thể tăng được tiêu dùng trong tương lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số ứng dụng Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

 1. Chuû ñeà 2 M oät soá öùng duïng Lyù thuyeát haønh vi ngöôøi tieâu
 2. Caùc chuû ñeà thaûo luaän  Đo lường thiệt hại (lợi ích) cuûa ngöôøi tieâu duøng khi giaù tăng (giaûm)  Caùc phöông aùn trôï caáp  Moâ hình lao ñoäng-nghæ ngôi vaø ñöôøng cung lao ñoäng  Moâ hình tieâu duøng lieân thôøi 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 2
 3. Đo lường söï thay ñoåi trong phuùc lôïi cuûa ngöôøi tieâu duøng khi giaù thay ñoåi • Bieán thieân buø ñaép (CV:Compensating variation). • Bieán thieân töông ñöông (EV:Equivalent variation). • Thay ñoåi thaëng dö tieâu duøng 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 3
 4. Đo lường thiệt hại cuûa ngöôøi tieâu duøng khi giaù tăng (CV vaø EV) AOG I3 CV I EV A 3 A1 U1 A 2 U B1 B 2 B 2 3 X2 X3 X 1 I /PX I 3/PX I /P X X 2 2 1 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 4
 5. Đo lường thiệt hại cuûa ngöôøi tieâu duøng khi giaù tăng (∆CS) PX A2 A3 PX2 ∆ CS < 0 A1 P X1 Ñ öôøng caàu thoâng thöôøng Ñ öôøng caàu buø ñaép X X2 X3 X1 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 5
 6. Đo lường lôïi ích cuûa ngöôøi tieâu duøng khi giaù giaûm (CV vaø EV) AOG EV I CV I3 A A1 2 U A 2 3 U1 B B B1 3 2 X 1 X3 X2 I /P X I 3/PX I /PX X 1 2 2 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 6
 7. Đo lường lôïi ích cuûa ngöôøi tieâu duøng khi giaù giaûm (∆CS) PX P X1 A1 ∆ CS >0 PX2 A2 A3 Ñ öôøng caàu thoâng thöôøng Ñ öôøng caàu buø ñaép X X1 X3 X2 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 7
 8. Caùc phöông aùn trôï caáp • Trôï caáp qua giaù (trôï caáp coù yeâu caàu chi ñoái öùng) vaø trôï caáp tieàn maët. • Trôï caáp hieän vaät vaø trôï caáp tieàn maët. 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 8
 9. Trôï caáp qua giaù vaø trôï caáp tieàn maët AOG I = 50, P X1 = 2, A 1(14,22) , U 1 I + S = 72 T r ôï caáp 50%, PX2 = 1, A2(22,28) , U2 T ieàn chính phuû tr ôï caáp S = 22 I= 50 A3 T r ôï caáp tieàn maët, I +S = 72, P X1 38 A2 = 2 U3 28 A1 A3(17,38), U2 22 U3 U1 B1 B3 B2 U3 > U2 14 17 22 25 36 50 X3 X < 29.3.2009 X2 Ñaëng Vaên Thanh 9
 10. Trôï caáp hieän vaät vaø trôï caáp tieàn maët AOG I = 125, P X = 5 I + S = 175 L öôïng tr ợï caáp : X * = 10 Phoái hôïp löïa choïn A tr ong phöông aùn tr ôï I= caáp tieàn maët coù soá 125 A2 löôïng X lôùn hôn soá ñôn U2 vò tr ôï caáp hieän vaät thì A1 hai phöông aùn tr ôï caáp U1 cuøng lôïi ích nhö nhau B2 2) (U B1 B3 X * = 10 25 35 X X1 X2 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 10
 11. Trôï caáp hieän vaät vaø trôï caáp tieàn maët (tt) AOG U3 I = 125, P X = 5, X * = I+ S = 175 10 A3 Phoái hôïp löïa choïn I= A2 tr ong phöông aùn tr ôï U2 125 caáp tieàn maët coù A1 soá löôïng X nhoû hôn soá ñôn vò tr ôï caáp U1 hieän vaät thì phöông B2 aùn tr ôï caáp tieàn X3 B1 B3 maët coù lôïi ích lôùn 25 hôn.35 X2 =X * = 10 X 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 11 U3 > U2
 12. Moâ hình lao ñoäng-nghæ ngôi Thu nhaäp B3 I2= 168* w 2 B2 A3 I1= 168* w 1 A2 U3 B1 U2 A1 U1 L2 L3 L 1 Soá giôø 168 nghæ ngôi 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 12
 13. Ñöôøng cung lao ñoäng w w3 SL A3 w2 A2 w1 A1 L1 L3 L2 Soá giôø laøm vieäc 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 13
 14. Giaûi thích ñöôøng cung lao ñoäng (1): T aùc ñoäng thay theá, Thu nhaäp w taêng, chi phí nghæ I2= ngôi taêng laøm giaûm 168* w 2 soá giôø nghæ ngôi töø L 1 B2 I1= A2 (1) > (2) neân toång 168* w 1 B1 U2 cuûa hai taùc ñoäng coù soá giôø nghæ ngôi A1 giaûm, ñoàng nghóa (2 U1 soá giôø laøm vieäc ) taêng leân. Ñieàu naøy (1 taïo neân nhaùnh doác ) L2 L 1 168 cuûa SSoá giôø leân L Soá giôø laøm nghæ ngôi 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 14 vieäc
 15. Giaûi thích ñöôøng cung lao ñoäng (tt) (1): Taùc ñoäng thay theá, Thu nhaäp w taêng, chi phí nghæ B3 ngôi taêng laøm giaûm soá giôø nghæ ngôi töø L2 I2= 168* w 2 B2 A3 (1) < (2) neân toång A2 U3 cuûa hai taùc ñoäng coù soá giôø nghæ ngôi U2 taêng, ñoàng nghóa soá (2) giôø laøm vieäc giaûm (1) xuoáng. Ñ ieàu naøy taïo neân nhaùnh doác L2 L3 Soá giôø 168 ngöôïc cuûa SL nghæ ngôi 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 15
 16. thôøi gian (ngöôøi vay tieàn) Tieâu duøng tr ong naêm 2 I 2 + I 1* (1+r 2) B2 Khi laõi suaát taêng, chi I 2+ phí cho tieâu duøng hieän I 1*(1+r 1) taïi cao, ngöôøi vay tieàn coù xu höôùng giaûm B1 tieâu duøng hieän taïi vaø I2 A soá tieàn vay seõ giaûm A2 A1 U1 U2 I 1 C/ C 1 I 1 + I 2/(1+r 1) 1 Tieâu duøng tr ong 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh naêm 1 16
 17. thôøi gian (ngöôøi cho vay) Tieâu duøng tr ong naêm 2 I 2 + I 1* (1+r 2) Khi laõi suaát taêng, chi phí cho tieâu duøng hieän I 2+ I 1* A2 taïi cao, ngöôøi cho vay (1+r 1) coù theå giaûm tieâu duøng hieän taïi vaø taêng A1 U2 tích luyõ baèng caùch cho I2 U1 N höõng ngöôøi treû vay nhieàu hôn. A tuoåi coù thu nhaäp khaù nhöng chöa coù nhu caàu chi B1 tieâu lôùn B2 C/ C 1 I 1 I 1 + I 2/(1+r 1) 1 Tieâu duøng tr ong 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh naêm 1 17
 18. thôøi gian (ngöôøi cho vay)(tt) Tieâu duøng tr ong naêm 2 I 2 + I 1* (1+r 2) Khi laõi suaát taêng, tuy chi phí cho tieâu duøng hieän taïi cao nhöng ngöôøi cho vay I 2+ I 1* coù theå taêng tieâu duøng (1+r 1) C/ A2 hieän taïi vaø cho vay giaûm. 2 C2 A1 T uy nhieân, nhôø laõi suaát U2 taêng neân vaãn coù theå I2 A U1 taêng ñöôïc tieâu ngöôøi N höõng duøng tr ong töông lai nieân giaûm trung tieàn ñeå daønh B1 döôõng giaø. Phuï huynh giaûm tieàn B2 gôûi tieát kieäm C 1 C/ I1 I 1 + I 2/(1+r 1) vaãn ñuû tieàn laõi Tieâu duøng tr ong 1 ñeå gôûi cho con naêm 1 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh aên hoïc 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2