intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị học: Động lực làm việc - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
81
lượt xem
16
download

Bài giảng Quản trị học: Động lực làm việc - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Động lực làm việc trình bày các nội dung sau: Vai trò của động viên, một số thuyết về động viên, ứng dụng các thuyết động viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Động lực làm việc - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

 1. ĐỘNG LỰC LÀM ViỆC • Vai trò của động viên • Một số thuyết về động viên • Ứng dụng các thuyết động viên ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 2. VAI TRÒ CHỦ YẾU CỦA NHÀ  QUẢN TRỊ LÀ GÌ? a. Hoàn thành một công việc b. Tổ chức và kiểm soát nhân viên để hoàn  thành công việc được giao ở mức thoả đáng. c. Đôn đốc nhân viên thực hiện công việc nhằm  đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. d. Tạo điều kiện để nhân viên cảm thấy hài  lòng với công việc của họ. e. Dẫn dắt nhân viên đạt được những mục tiêu  đã đề ra với nỗ lực lớn nhất. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 3. Khái niệm Động viên  Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong  quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở  thoả mãn nhu cầu cá nhân   Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích  cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ sở  đó các mục tiêu được thực hiện  Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải  tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 4. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Động lực làm việc là :  Những gì thúc đẩy chúng ta làm điều đó..  Sự khích lệ khiến chúng ta cố gắng làm một điều gì  đó Muốn tạo động lực cho ai làm việc gì đó bạn phải  làm cho họ muốn làm công việc ấy. Tạo động lực liên quan nhiều đến sự khích lệ ,  không thể là sự đe doạ hay dụ dỗ ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 5. CÁI GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  CỦA MỖI CÁ NHÂN ? Tùy thuộc vào giá trị và thái độ, mỗi cá nhân có thể coi  những yếu tố khác nhau là tác nhân tạo động lực hay triệt  tiêu động lực trong môi trường làm việc của mình. ­ Được giao quyền ­ Phong cách lãnh đạo phù hợp ­ Một công việc yêu thích ­ Thu nhập hấp dẫn Động lực làm việc của con người được tăng lên hay giảm  xuống bởi những điều không giống nhau . ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 6. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG  DOANH NGHIỆP CỦA BẠN  Theo yù kieán cuûa baïn Ñaùnh giaù (cao nhaát laø 10)ø Nhaân vieân coù hoã trôï hôïp taùc khoâng ? Moâi tröôøng laøm vieäc coù vui veû khoâng ? Moïi ngöôøi cuøng caáp baäc laøm vieäc vaø giöõa caùc caáp khaùc nhau coù trao ñoåi thoâng tin toát khoâng ? Coù söï tin töôûng laãn nhau giöõa caùc nhaân vieân vaø giöõa caùc boä phaän khoâng? Caùc caáp quaûn lyù coù bieát laéng nghe khoâng ? Nhaân vieân coù ñöôïc khuyeán khích ñeå phaùt trieån naêng löïc hay khoâng ? Nhöõng quyeát ñònh vaø thoâng tin coù ñöôïc chia seû khoâng ? Soá löôïng nhaân vieân vaéng maët vaø thoâi vieäc coù thaáp khoâng ? Tai naïn lao ñoäng coù thöôøng xaûy ra khoâng ? Khaùch haøng coù thöôøng phaøn naøn khoâng ? ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 7. lý thuyết của Maslow Hoàn thiện Abraham Maslow sinh ngày 1-4-1908, mất Quỳền lực. Gây ảnh năm 8-5-1970. Là một hưởng nhà tâm lý học người Mỹ. Ông là người đáng Nhu cầu xã hội chú ý nhất với sự đề xuất về Tháp Nhu Cầu. Nhu cầu an toàn Ông được xem là cha đẻ của chủ nghĩa nhân Nhu cầu thiết yếu văn trong Tâm Lý học. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 8. THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW NHU CẦU TỰ  NHU CẦU THỂ  TỰ HIỆN NHU CẦU TRỌNG XàHỘI Phát triển cá  NHU CẦU Thành đạt nhân. Tự hoàn thiện. NHU  AN TOÀN Được chấp nhận Tự tin CẦU  Được yêu thương Tự trọng Được là thành  Được công nhận SINH  HỌC Sự đảm bảo viên của tập thể. Sự ổn định  Tình bạn Hoà bình Thực  phẩm Không khí Nước ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD Giấc ngủ
 9. Thuyết E.R.G Nhu cầu tồn tại (Nc sinh học+Nc an toàn) Nhu cầu quan hệ (Nc xã hội+Nc được tôntrọng) Nhu cầu phát triển (Nc tự thể hiện+Nc tự trọng)        NQT vận dụng trả lương theo kỹ năng của NV ClaytonAlderfer ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 10. Thuyết nhu cầu của David Mc. Clelland 1. Nhu cầu thành tựu   Công việc mang tính thách thức  Làm chủ công việc 2. Nhu cầu liên minh  Công việc tạo sự thân thiện và các quan hệ XH 3. Nhu cầu quyền lực: mong muốn chi phối người  khác và sự việc ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 11. Thuyết X, Y Thuyết X của McGregor là những giả định  rằng con người không thích làm việc và cần  phải được kiểm soát và chỉ dẫn. Thuyết Y của McGregor là ý kiến cho rằng  con người, trong điều kiện thích hợp sẽ yêu  thích công việc, tìm kiếm trách nhiệm và tự  kiểm soát.  NQT phải chọn PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO phù hợp  ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 12. Khuyến khích nhân viên: Phong cách quản lý McGregor  Lý thuyết X Lý thuyết Y • Con người lười  • Con người thích làm  biếng, thiếu khả năng  việc, có trách nhiệm  kiểm soát và ý thức  và có tâm huyết, có  tham vọng, thích  chấp hành công việc,  được tự hoàn thiện,  không có trách nhiệm  tự kiểm soỏt và tham vọng ==>Cần tác động, chỉ  ==>Để cho họ chủ  dẫn hướng dẫn của  động và tự sáng tạo cấp trên.  ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 13. Học thuyết hai yếu tô của Herzberg (1923­2000) • Frederick Herzberg là nhà tâm lý học người Mỹ, cha đẻ của thuyết hai nhân tố. Học thuyết này đã và đang được các nhà quản lý DN áp dụng rộng rãi • Các nhân tố liên quan đến sự thỏa mãn đối với công việc được gọi là nhân tố động viên (Motivator) – nhân tố bên trong. • Các nhân tố liên quan đến bất mãn được gọi là các nhân tố duy trì (Hygiene ThS NguyenThiNgocHuong- Factors) - nhân tố bên ngoài ĐaihocKTKTBD
 14. THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERG Caùc yeáu toá duy trì (bên ngoài) Caùc yeáu toá ñoäng vieân (bên trong) (Lieân quan ñeán quan heä giöõa caùc caù (Lieân quan ñeán tính chaát coâng vieäc, nhaân vaø toå chöùc, boái caûnh laøm vieäc noäi dung coâng vieäc & nhöõng töôûng hoaëc phaïm vi coâng vieäc ) thöôûng ) Phöông phaùp giaùm saùt Söï thöû thaùch coâng vieäc Heä thoáng phaân phoái thu nhaäp Caùc cô hoäi thaêng tieán Quan heä vôùi ñoàng nghieäp YÙ nghóa cuõa caùc thaønh töïu Ñieàu kieän laøm vieäc Söï nhaän daïng khi coâng vieäc Coâng vieäc oån ñònh ñöôïc thöïc hieän. Chính saùch cuûa coâng ty YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch nhieäm Ñòa vò Söï coâng nhaän Quan heä giöõa caùc caù nhaân Söï thaønh ñaït AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy trì AÛnh höôûng cuûa yeáu toá ñoäng Khi ñuùng Khi sai Khi ñuùng vieân Khi sai Khoâng coù söï baát Baát maõn Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn Khoâng maõn taïo ra söï AÛnh höôûng tieâu höng phaán hôn. cöïc (chaùn naûn, Höng phaán Khoâng coù söï thôø ô,….) ThS NguyenThiNgocHuong- trong quaù trình baát maõn ĐaihocKTKTBD laøm vieäc (Vaãn giöõ ñöôïc
 15. Học thuyết hai yếu tô của Herzberg Yếu tố làm hài lòng • Yếu tố tạo động lực:   Chính sách –  Sự thành công   Điều kiện làm việc –  Sự thừa nhận   Lương –  Sự hấp dẫn của công   Độ ổn định của công việc việc –  Trách nhiệm   Mối quan hệ cá nhân – Sự trưởng thành
 16. Thuyết mong đợi (kì vọng) Thuyết kỳ vọng này do Victor Vroom; giáo sư Trường Quản trị Kinh doanh Yale (và học vị Tiến sĩ khoa học tại Trường ĐH Michigan) đưa ra, cho rằng một cá nhân sẽ hành động theo một cách nhất định dựa trên những mong đợi về một kết quả nào đó hay sự hấp dẫn của kết quả đó với cá nhân. Mô hình này do V. Vroom đưa ra vào năm 1964, sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi một vài người khác, bao gồm cả các học giả Porter và Lawler (1968). ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 17. Thuyết mong đợi (kì vọng) • Để động viên người lao động NQTcần làm  cho họ mong đợi vào:   Khả năng thực hiện nhiệm vụ  Giá trị phần thưởng được nhận thức  Khả năng nhận được phần thưởng nếu hoàn  thành nhiệm vụ ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 18. THUYẾT MONG ĐỢI (KÌ  VỌNG) Động viên Nỗ lực Khen thưởng Hiệu quả công việc  Nếu động viên là để nhằm mục đích tăng kết quả công việc thì  mọi khía cạnh của chu trình này “ động viên – nỗ lực – hiệu quả  công việc – khen thưởng “  cần phải được xem xét. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 19. Tăng kỳ vọng từ nỗ lực đến hoàn thành công việc Chọn nhân viên phù hợp với công việc. Đào tạo nhân viên tốt. "Phân vai" rõ trong công việc. Cung cấp đủ các nguồn lực cần thiết. Kèm cặp, giám sát và tích cực thu thập thông tin phản hồi. Tăng kỳ vọng từ hoàn thành công việc tới hiệu quả Đo lường quá trình làm việc một cách chính xác. Mô tả các kết quả làm việc tốt và không tốt. Giải thích và áp dụng cơ chế đãi ngộ theo kết quả công việc Tăng mức độ thỏa mãn Đảm bảo là các phần thưởng có giá trị (vật chất & tinh thần) Cá biệt hóa phần thưởng. Tối thiểu hóa sự khác biệt trong mức độ thỏa mãn các kết  quả. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
 20. THUYẾT ĐỘNG LỰC NỘI TẠI Ñaëc tröng thieát yeáu Nhaân vieân ñöôïc lôïi Neáu taát caû caùc cuûa coâng vieäc : gì : ñaëc tröng thieát yeáu naøy cuûa coâng vieäc ñeàu hieän höõu thì keát quaû laø Phaûn hoài töø coâng vieäc Nhaän bieát veà caùc keát quaû thöïc cuûa coâng vieäc Söï töï chuû Nhaän thöùc ñöôïc traùch nhieäm ñoái vôùi keát quaû coâng vieäc. Ñoäng löïc noäi taïi cao Söï ña daïng cuûa kyõ naêng Coâng vieäc coù keát quaû nhìn Caûm nhaän ñöôïc yù nghóa thaáy roõ. cuûa coâng vieäc Taàm quan troïng cuûa coâng vieäc. ThS NguyenThiNgocHuong- ĐaihocKTKTBD
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2