intTypePromotion=1

Một số vấn đề cần quan tâm về công tác lập kế hoạch sản xuất - ĐH SPKT TP. HCM

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
538
lượt xem
217
download

Một số vấn đề cần quan tâm về công tác lập kế hoạch sản xuất - ĐH SPKT TP. HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một xí nghiệp công nghiệp nói chung và xí nghiệp may nói riêng, muốn hoàn thiện quá trình sản xuất một sản phẩm, cần thiết phải có đầy đủ các yếu tố sau: Con người – Cơ sở vật chất – Nguyên vật liệu. Sự kết hợp hài hòa và sử dụng có hiệu quả những yếu tố nói trên có được do sự đóng góp to lớn của công tác lập kế hoạch sản xuất ( KHSX). Để đạt được mục tiêu của việc lập KHSX thì nó phải mang đầy đủ các tính chất sau: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề cần quan tâm về công tác lập kế hoạch sản xuất - ĐH SPKT TP. HCM

 1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn M OÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CAÀN QUAN TAÂM BAØI 2: VEÀ COÂNG TAÙC LAÄP KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁT Ñ AÙNH GIAÙ VEÀ KEÁ HOAÏ CH SAÛN XUAÁ T: I. Trong moät xí nghieäp coâng nghieä p noùi chung vaø xí nghieäp may noù i rieâng, muoán hoaøn thieän quaù trình saûn xuaá t moä t saûn phaåm, caàn thieá t phaûi coù ñaày ñuû caùc yeáu toá sau: Con ngöôø i – Cô sôû vaä t chaát – Nguyeân vaät lieäu . Söï keát hôïp haø i hoø a vaø söû duïng coù hieäu quaû nhöõ ng yeáu toá noùi treân coù ñöôï c do söï ñoùng goùp to lôùn cuûa coâng taù c laäp keá hoaïch saûn xuaát ( KHSX). Ñeå ñaït ñöôï c muïc tieâu cuû a vieä c laäp KHSX thì noù phaûi mang ñaà y ñuû caù c tính chaát sau: - Tính caân ñoái: saû n xuaá t ñöôï c coi laø caân ñoái khi töông quan giöõ a 3 yeáu toá : con ngöôø i – cô sôû vaä t chaát, nguyeân vaät lieäu ñöôï c xaùc laäp treâ n cô sôû keát hôïp chaët cheõ chuù ng vôùi nhau, khoâng chæ trong khoâ ng gian toaøn xí nghieäp maø töøng phaân xöôûn g saû n xuaát maø coøn coù caû theo thôø i gian, phaïm vi ca saûn xuaá t, ngaøy saûn xuaát. - Tính nhòp nhaøn g: coâng vieä c ñöôï c tieán haøn h thöôøn g xuyeân, ñeàu ñaën , khoâng neân quaù caäp HCM raäp hoaëc thaû nh thôi. Vieä c caân nhaé c cho keá hoaï ch nhòp nhaøng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo tieán TP.. ñoä saûn xuaá t vaø döï kieá n phaân coâng keá hoaïch haøng thaùn g, quí,at m thu naê n g Ky - Tính song song: cuøng luùc tieán haønh taá t caû caùc coâam vieä c treân taát caû caù c daây chuyeà n saûn ph xem Su xuaát. Khi laäp keá hoaïch, caàn caâ n nhaé c g DH coâng vieäc naø o caàn laøm ñoàng thôøi vôùi nhau ñeå rn soaïn thaûo tieán ñoä thöï c hieän vaø© boá uo nhaân söï cho ñoàng boä, nhaèm ruùt ngaé n thôø i gian saûn n T trí quye Ban xuaát. - Tính lieâ n tuï c ( linh hoaït): caùc yeáu toá vaä t chaát cuûa saûn phaåm trong thôø i gian saûn xuaá t caàn ñöôïc saép xeáp sao cho chuùn g luoâ n ôû traïn g thaùi vaän ñoäng. Coù theá, ta môùi taän duïn g ñöôïc heá t coâng suaát cuûa coâ ng nhaân, thieát bò vaø coâ ng suaát cuû a maù y moù c. Tính linh hoaï t theå hieän ôû ñaây coøn laø nhöõ ng keá hoaï ch döï truø mang tính ñôn giaûn, duøn g laáp choã troáng khi caù c boä phaän , caù nhaân ñaõ hoaøn taát coâng vieäc cuûa mình. Vì vaäy, coù theå noù i: ñaûm baûo tính lieân tuï c trong saûn xuaá t laø moät yeâu caàu cao nhaát cuû a coân g taù c laäp KHSX hieän nay. NHÖÕNG YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG TÔÙI VIEÄC LAÄ P KHSX: II. 1. Khaû naêng taø i chính: laø moä t vaán ñeà heá t söù c quan troïng, coù aûn h höôûng raát lôùn ñeán vieäc laä p KHSX. Khaû naêng taøi chính cho pheùp nhaø saûn xuaá t coù caù i nhìn toaøn dieän, ñaày ñuû hôïn cuõng nhö coù theå trôû tay kòp khi caù c bieán ñoäng khaùc xaûy ra. Vì vaäy, neáu khaû naêng taøi chính suy yeáu seõ ñoàn g thôøi keùo theo suy yeáu nhieàu yeáu toá khaùc. 2. Nhu caà u khaùch haø ng : tuøy theo thôøi ñieåm vaø coâng taù c tieáp thò giöõ a caù c doanh nghieä p, tuøy theo möù c ñoä caïn h tranh, maø ñoâ i khi nhu caàu khaùch haø ng coù söï bieán ñoäng raát lôùn, aûnh höôûng tröïc tieá p ñeán vieä c tieâu thuï saûn phaåm ñoá i vôù i doanh nghieäp cuû a ta. Do ñoù, trong khi laä p vaø thöï c hieän keá hoaï ch, bao giôø yeá u toá tieáp thò caïnh tranh döï a treâ n söï tìm hieåu nhu caà u khaùch haøng khoâng bao giôø ñöôïc taùch rôø i nhau. 3. Coâ ng suaá t thieá t keá : trong quaù trình laäp keá hoaïch, thöôøng ngöôø i ta coù xu höôù ng laäp ra nhöõng keá hoaï ch sao cho taän duïng heát coâng suaá t cuûa thieát bò, duïng cuï, nhaø xöôûng, con ngöôøi …, maø queâ n tính ñeá n nhöõng truï c traëc, khoù khaên seõ xaûy ñeán trong quaù trình laäp vaø 9 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn thöï c hieän keá hoaï ch. Vì vaä y, khi laäp KHSX, luoâ n caàn nhôù vaän duïng tính saùng taïo, linh hoaït vaø nhòp nhaøng ñeå taän duïng toá i ña coâng suaát theo thieát keá. Taøi chính Tieáp thò Saûn xuaát ( Voø ng tieà n teä) (Nhu caà u -Coân g suaát thieá t bò - H aøng toàn kho cuû akhaùch haøng ) Quaûn trò Coâng ngheä KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁ T ( Thu hoài voá n ( H oaøn chænh, oån ñaà u tö) ñònh ) HCM TP. t tö Cung atng vaä hu öù Nguoàn nhaân löï c Ky t ñaàu vaøo pham ( hoaï ch ñònh H Su ng D nhaân löïc ) ruo n©T quye an (B höõ ng yeáu toá aûnh höôûng tôù i vieäc laäp KHSX) N Ñ ieàu kieän veà coâng ngheä: coâ ng ngheä caøng hoaøn chænh, oån ñònh bao nhieäu thì caø ng deã 4. daøng ñaït ñöôï c keá hoaï ch ñeà ra baáy nhieâ u. Do ñoù, trong saûn xuaát coâng nghieäp , vieä c caûi tieán coâng ngheä, chuyeân moâ n hoùa saûn xuaát luoân gaén lieàn vôù i vieäc naâng cao tính ñoàng nhaá t veà chaá t löôïng cuûa saû n phaåm, ñaûm baûo toá t ñöôï c keá hoaïch ñaõ ñeà ra. Söï bieán ñoäng veà nguoàn cung öù ng vaät tö ñaà u vaø o: 5. Söï bieán ñoå i caùc yeáu toá ñaàu vaøo coù nhieàu yeáu toá nhö: nguyeân lieäu , trang thieát bò, maùy moùc, chính saùch aùp duï ng…coù theå thay ñoå i maø ta khoân g theâ löôøn g tröôù c ñöôï c, vaø nhö theá, chuùn g taùc ñoäng tích cöïc hay tieâu cöï c ñeán quaù trình laäp KHSX. Vì vaäy, khi tieá n haønh laäp KHSX, caàn tìm hieå u kyõ veà ñaë c ñieåm, kyõ naê ng, coâng suaát, phöông thöù c giao dòch, thanh toaùn….cuû a doanh nghieäp cung öù ng haøng cho doanh nghieäp cuû a ta. Töø ñoù, coù theå deã daøng löôøng tröôùc ñöôïc nhöõ ng truïc traë c neáu coù veà nguoàn cung öùng nguyeân phuï lieäu. Thoâng thöôø ng, ta neân coù nhöõn g moá i quan heä ña daïng hôn veà nguoàn cung öùn g ñeå nhöõ ng aûnh höôûng neáu coù cuû a nguoàn cung öùng seõ khoâng aû nh höôûng quaù lôù n ñeán KHSX cuûa chuùng ta. Nguoàn nhaân löïc : nhaán maïnh ñeán yeáu toá con ngöôø i trong saûn xuaá t vaø kinh doanh. Khi 6. tieán haønh laäp KHSX, caàn ñeà ra nhöõn g bieän phaùp ñeå söû duïn g nguoàn nhaân löï c saün coù vaø coù nhöõng cheá ñoä , chính saù ch giuùp cho nguoàn nhaân löï c naøy luoân oån ñònh. Ñoàng thôø i kích thích ñoä i nguõ caùn boä coâ ng nhaân vieâ n luoân gaén boù vôù i nhau vì lôï i ích cuûa coâng ty.Trong 10 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn caù c keá hoaï ch daøi haïn, caà n coù phöông aùn thu huùt, ñaøo taïo vaø phaù t trieån nguoàn nhaân löïc phuø hôïp vôù i yeâu caàu xaõ hoä i vaø yeâ u caàu cuû a chính doanh nghieäp. Q uaû n trò thu hoà i voá n ñaà u tö: khi ñaùn h giaù hieäu quaû cuûa nhöõng phöông aùn ñaõ ñem ra so 7. saùn h, ngöôø i ta thöôø ng xem xeùt hieäu quaû saûn xuaá t theo yeáu toá thôø i gian. Do ñoù, caàn ñaëc bieät quan taâm ñeá n phöông aùn maø song song vôù i vieä c giaûm möùc ñaàu tö, haï giaù thaønh saûn phaåm, coøn phaû i ñaûm baû o ruùt ngaén thôø i gian thöï c hieän, coù khaû naêng phaân phoá i kòp thôøi saûn phaåm treân thò tröôøn g, thu hoài voán vaø quay voøng voán nhanh. Q UI TRÌNH THÖÏC HIEÄ N KEÁ HOAÏCH SAÛ N XUAÁ T: III. Sau quaù trình laäp KHSX, vieäc thöïc hieän keá hoaï ch cuõng ñoø i hoû i phaû i ñöôï c quan taâm ñuùng möù c vaø phaû i tuaân thuû theo moä t qui trình nghieâm ngaë t. Vieäc thöï c hieän keá hoaï ch ôû moã i moät caáp thaáp hôn phaûi baûo ñaûm tính khaû thi. Neáu ñieàu naøy khoâ ng thöïc hieän ñöôï c, caàn phaû i phaûn hoà i cuï theå vaø kòp thôøi ñeå coù caùc keá hoaïch ñieàu chænh caàn thieát. Coù theå thaáy roõ ñieàu naøy trong sô ñoà thöïc hieän keá hoaï ch saûn xuaát döôù i ñaây : HCM TP. huat aàn thay ñoåi KHSX KEÁ HOAÏC H SAÛ N XUAÁT Ky t C am u ph khoâng? HS ng D xuaá t tieá r o Lòch trình © Tnuñoä saûn yen Caàn thay ñoåi lòch trình qu Ban saûn xuaát khoâng? Xem laïi Keá hoaïch nhu caàu vaä t tö nhu caàu vaät tö Vieä c thöï c hieän V ieäc thöïc hieän coâng suaá t coù ñaùp coù ñaù p öùn g nhu Xem laïi Keá hoaïch nhu caàu coâng suaá t thieá t bò öùng nhu caàu coâng caàu keá hoaï ch vaät coâng suaá t thieát bò tö khoâ ng? suaát khoâ ng? Khoâng Xaùc ñònh tính hieän thöï c Thöï c hieä n keá hoaïch coân g suaát Thöï c hieä n keá hoaï ch vaät tö 11 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Qua phaàn trình baøy treân, ta thaáy roõ : muoán hoaïch ñònh nhu caàu vaät tö chính xaùc, phaû i xaù c ñònh chính xaù c tính khaû thi cuûa lòch tieán ñoä trong moá i quan heä vôù i coâng suaá t maùy moù c thieá t bò. Do ñoù, hoaït ñoäng ñieàu khieån lòch tieán ñoä saûn xuaát coù taàm quan troïn g ñaë c bieä t, noù coù taùc ñoäng ñeán coâng taùc hoaïch ñònh nhu caàu vaät tö vaø KHSX. Lòch tieán ñoä KHSX laø boä phaän chuû yeáu cuû a chu kyø saûn xuaát. Thoâng thöôøng, caù c doanh nghieäp laäp tieán ñoä saûn xuaát chung cho moã i thôøi kyø saûn xuaát nhaá t ñònh vaø sau ñoù , qui ñònh thôø i gian ngaén hôn ñeå thöï c hieän keá hoaïch ñoù. Moãi söï vi phaïm tieán ñoä KHSX ñeàu khoâ ng ñöôï c chaáp nhaän trong quaù trình saûn xuaát PHAÂ N TÍCH CAÙ C HOAÏ T ÑOÄNG LAÄ P KHSX KHOÂ NG THAØNH COÂNG : IV. 1. Phaân tích nhöõng yeá u toá laøm cho vieäc laäp keá hoaïch bò thaá t baï i: Trong quaù trình thöïc hieän KHSX, coù raát nhieàu nguyeâ n nhaân khieán ngöôø i ta thaá t baï i khi laäp keá hoaïch, ngoaø i lyù do hieå n nhieân laø vieä c laäp keá hoaïch ñoøi hoû i söï khaúng ñònh tröôùc veà moä t töông lai baát ñònh, vaø caù c söï kieän thöôøng khoân g xaûy ra nhö chuùng ta döï kieá n. Trong soá nhöõng nguyeân nhaân quan troïng nhaát veà vieäc laäp keá hoaï ch khoâng hieäu quaû, caàn phaûi keå ñeán moät soá HCM TP. nguyeân nhaân sau: huat Ky t - KHSX khoâng khaû thi am - Naên g löïc toå chöù c quaûn lyù chöa phuø hôïp,Hcaùu ph quaûn lyù quaù tin vaøo kinh nghieäm cuû a Sn boä D mình, do ñoù khoâng thöïc hieän ñaàyTruong böôù c ñeà ra töø keá hoaïch . ñuû caù c © - Chöa löôøng tröôùc ñöôï cncaùuyen traé c aq c baát B - Khoâng nhaän thöùc ñöôï c taàm quan troï ng cuûa KHSX, do ñoù khi thöï c hieän keá hoaïch khoâng ñuùng hoaëc sai höôùng - Thieáu söï ñaà u tö veà vieä c laäp keá hoaïch do nhaø quaûn lyù khoâng nhaän thöù c ñöôï c taàm quan troïn g vaø hieäu quaû coù ñöôï c töø vieä c laäp KHSX. - Thieáu söï hoã trôï cuû a ban quaûn trò cao caáp cuõng nhö cuû a caùc phoøng ban lieâ n quan trong quaù trình thöïc hieä n KHSX. - Thieáu söï giao phoù quyeàn haïn roõ raø ng - Thieáu hoaëc laäp lòch trình chöa phuø hôïp - Laãn loän nhöõng nghieân cöùu veà keá hoaïch vaø laäp KHSX. - Thieáu vieäc xaâ y döïng vaø trieå n khai nhöõn g keá hoaïch ñuùng ñaén. - Coù xu höôùng ñaùnh giaù thaáp taàm quan troïng cuûa nhöõng tieàn ñeà cho vieä c laäp KHSX. - Khoâng söû duïng ñeá n nguyeân taéc haïn cheá caù c yeáu toá aûn h höôû ng ñeán quaù trình laä p KHSX. - Thieáu bieän phaùp kieåm soaùt thích hôïp vaø thieáu caùc thoâng tin phaûn hoài. - Söùc ì vaø khoâng chòu thay ñoåi trong vieäc laäp KHSX. 2. Caùc haïn cheá thöôøng gaëp khi laäp KHSX : - Vì khoù bieát ñöôï c chính xaù c veà töông lai neân vieä c nghieân cöùu caù c tieàn ñeà laäp KHSX thöôø ng coù nhöõn g sai soù t nhaát ñònh. Hieän nay, caùc vaán ñeà naøy coù theå thu heïp ñöôï c khi coù söï tieán boä cuûa kyõ thuaät döï baùo vaø khi caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp chuù yù hôn veà taát caû caù c muï c tieâu cuû a keá hoaï ch . - Coù moät caù ch giaûm söï may ruû i cuû a caù c yeáu toá baá t ñònh trong töông lai: ñoù laø laäp caùc keá hoaïch döï phoø ng. Töù c laø phaû i coù söï nghieân cöù u, phaân tích tình huoáng ñeå laäp ra caù c keá 12 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn hoaïch döï truø, khi coù nhöõ ng baát traé c chuùng ta coù theå luoân öùn g phoù vôù i nhöõn g hoaøn caûnh baá t ngôø . - Söï linh hoaït trong laäp KHSX coù theå aùp duïng ñöôï c trong moät soá tröôøng hôïp. Tuy nhieân, moät doanh nghieäp khoâng theå luù c naøo cuõn g ñöa ra moät quyeát ñònh laâu daø i vaø luoâ n ñaûm baûo ñöôïc tính ñuùng ñaén cuû a noù. Maët khaùc, tính linh hoaï t ñöôï c taïo döïng neân coù theå toá n keùm ñeán möù c lôïí ích thu ñöôïc khoâ ng thaám gì so vôù i möùc chi tieâu. - Moät yeáu toá haïn cheá khaù c trong vieä c laäp KHSX xuaá t phaù t töø söï thay ñoåi quaù nhanh ôû moä t ngaøn h. Söï thay ñoåi quaù nhanh vaø phöùc taïp taïo neân nhieàu raéc roái vaø gaâ y ra cho vieäc laäp keá hoaïch nhöõng khoù khaên gheâ gôùm, thöôøng laøm naëng neà theâm nhöõng vaán ñeà môù i naûy sinh. Toùm laïi: maëc duø taá t caû nhöõng yeáu toá ít nhieàu ñeàu coù nhöõng aûn h höôûn g khaùc nhau, nhöng neáu ngöôøi ta coù theå nhaän ra vaø taù ch bieä t ñöôï c caùc nhaân toá chung trong caùc vaán ñeà, thì vieä c laä p keá hoaïch coù theå ñöôï c ñôn giaûn hoù a vaø ñaï t hieä u quaû hôn raát nhieàu. LAÄP LÒCH TRÌNH SAÛ N XUAÁ T: V. Trong quaù trình saûn xuaá t, ta caàn tieán haønh nhieàu vieä c khaùc nhau vaø nhöõn g coân g vieä c naøy caàn CM ñöôïc saé p xeáp thaø nh moä t lòch trình chaë t cheõ, nhaá t laø trong nhöõngt thôø.i H cao ñieåm. Vieä c laäp TP kyø ua , y th lòch trình ñoøi hoû i ngöôø i caùn boä keá hoaïch caàn coù kieán thöùcKkinh nghieäm chuyeân moân voán soáng p am vaø ñoä nhaïy trong xöû lyù tình huoáng phaù t sinh. Thoâu g h n g, ñeå laä p lòch trình, phoøng keá hoïach H Sn thöôø D caà n döïa treân caùc döõ lieäu veà thôøi gian, uong ng suaát, veà phöông phaùp tính toaùn ...ñeå coù ñuôï c Tr veà naê © hieäu quaû toái öu trong quaù trìnhyen xuaát. u saûn an q Muoán saép xeáp toá i öu caùB coâng vieäc, caàn naém vöõng caù c nguyeâ n taé c öu tieân sau ñaây: c 1. C aùc nguyeân taéc öu tieân : a. Caùc nguyeân taé c: - Nguyeân taéc 1: coân g vieäc naøo ñöôïc ñaë t haøng tröôùc thì laøm tröôù c FCFS: First Come First Service - Nguyeân taéc 2: coâng vieäc naøo phaiû hoaøn thaøn sôùm nhaát seõ ñöôï c laøm tröôù c EDD: Earliest Due Date - Nguyeân taéc : coâng vieäc naøo coù thôøi gian thöïc hieä n ngaén nhaát thì laøm tröôùc SPT: Shorter Processing Time - Nguyeân taéc 4: coân g vieäc naøo coù thôø i gian thöïc hieän daøi nhaá t thì laøm tröôù c LPT: Longest Processing Time b. Caù c coân g thöù c: - Thôøi gian trung bình hoaøn taát moä t coâng vieä c: ∑ thôø i gian hoaøn taá t saûn phaåm keå caû chôø ñôïi Ttb = Soá coâng vieä c 13 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn - Soá coâng vieäc trung bình naèm trong heä thoáng: ∑ thôø i gian hoaøn taá t saûn phaåm keå caû chôø ñôïi Ntb = ∑ thôø i gian saûn xuaát - Thôøi gian treã haïn trung bình: ∑ n gaøy treã TRtb = Soá coâng vieä c c. Ví duï aùp duïng: coù 5 coâng vieä c A, B, C, D, E vôù i thôø i gian saûn xuaá t vaø thôøi ñieåm giao haøng nhö sau: Coâng vieä c Thôø i gian saû n xuaát (ngaøy) Thôø i gian giao haøng (ngaøy thöù ) HCM TP. 8 A 6 huat Ky t B 2 6 pham H Su C 8 18 ng D 3o u © Tr D 15 yen qu Ban E 9 23 c1. Xeù t theo nguyeâ n taéc FCFS: A laøm trong 6 ngaøy, xong A môù i laøm B. Vaäy B phaû i chôø 6 ngaø y. Thôøi gian thöï c hieän B laø 2 ngaøy . Vaäy thôøi ñieåm hoaøn thaønh B laø 6 ngaøy chôø, coän g theâm 2 ngaøy thöï c hieän, baèng 8 ngaøy .Maø thôø i ñieåm hoaøn thaø nh theo yeâu caàu cuû a coâng vieä c B laø ngaøy thöù 6. Vaäy coâng vieä c B ñaõ bò chaäm maá t 2 ngaøy: Coâng Thôø i gian caàn Thôø i gian hoaø n taát Thôø i ñieåm phaûi hoaø n Thôø i gian chaäm vieä c saûn xuaát ( caû chôø ñôï i) thaønh theo yeâu caàu treã so vôù i yeâu caà u A 6 6 8 0 B 2 8 6 2 C 8 16 18 0 D 3 19 15 4 E 9 28 23 5 ∑ 28 77 11 14 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Xeùt caù c coâng thöù c 77 Ttb= = 15, 4 ngaøy 5 77 Ntb= = 2,75 28 11 TRtb= = 2,2 ngaøy 5 c2. Xeù t nguyeân taéc EDD : HCM TP. uat Thôø i gian hoaø n Thôø i ñieåm th i hoaø n Thôø i gian chaäm treã Ky phaû Coâng Thôø i gian caàn pham taát ( caû chôø ñôïiH Su thaønh theo yeâu caàu vieä c saûn xuaát ) so vôùi yeâu caàu ng D 2o u © Tr B 2 6 0 yen qu A 6 8 8 0 Ban D 3 11 15 0 C 8 19 18 1 E 9 28 23 5 ∑ 28 68 6 Xeùt caù c coâng thöù c: 68 Ttb= = 13,6 ngaøy 5 68 Ntb= = 2,42 28 6 TRtb= = 1,2 ngaøy 5 15 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn c3. Xeù t nguyeân taéc SPT: Coâng Thôø i gian caàn Thôø i gian hoaø n taá t Thôø i ñieåm phaûi hoaø n Thôø i gian chaäm treã vieä c saûn xuaát ( caû chôø ñôïi) thaønh theo yeâu caàu so vôùi yeâu caàu B 2 2 6 0 D 3 5 15 0 A 6 11 8 3 C 8 19 18 1 E 9 28 23 5 ∑ 28 65 9 Xeùt caù c coâng thöù c: 65 M Ttb= = 13 ngaøy P. HC uat T 5 y th K pham H Su ng D 65 Ntb= © Truo = 2,32 uyen 28 an q B 9 TRtb= = 1,8 ngaøy 5 c4. Xeù t nguyeân taéc LPT: Coâng Thôø i gian caàn Thôø i gian hoaø n taá t Thôø i ñieåm phaûi hoaø n Thôø i gian chaäm treã vieä c saûn xuaát ( caû chôø ñôïi) thaønh theo yeâu caàu so vôùi yeâu caàu E 9 9 23 0 C 8 17 18 0 A 6 23 8 15 D 3 26 15 11 B 2 28 6 22 ∑ 28 103 48 Xeùt caù c coâng thöù c: 103 Ttb= = 20,6 ngaøy 5 16 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 103 Ntb= = 3,68 28 48 TRtb= = 9,6 ngaøy 5 c5. S o saùnh caùc nguyeân taéc : Nguyeâ n taé c Ttb Ntb TRtb 1. FCFS 15,4 2,75 2,2 2. EDD 13,6 2,42 1,2 3. SPT 1,8 13 2,32 4. LPT 20,6 3,68 9,6 HCM i TP. Keát quaû cho thaáy nguyeân taéc SPT laø toá t nhaá t, vì noù cho thôøatgian hoaø n taá t trung bình cho hu Ky t pham moät coâng vieäc laø nhoû nhaá t, ñoà ng thôø i soá coâng vieä c trung bình naèm trong heä thoán g laø nhoû nhaá t. Tuy nhieân, trong nguyeân taéc naøy , thì thôøi gianH Suhaïn trung bình laïi chöa phaûi laø toá i öu, do ñoù treã ng D cuõng chöa hoaøn toaøn laø toát nhaá t. Nguyeâo taé c naøy khi aù p duïng trong thöï c teá, thöôø ng ñöôïc xem Tru n © u en laø nguyeân taéc toát nhaát trongq4 y an nguyeân taéc keå treân. Maëc duø vaäy, nguyeân taéc naøy coù baá t lôïi laø B ñaåy nhöõng coâng vieä c caàn phaû i laøm trong moät thôø i gian daø i xuoáng döôùi, deã gaây maát loøng ñoá i vôùi nhöõ ng khaùch haøng quan troïng vaø deã gaây ra nhöõng thay ñoå i bieá n ñoäng ñoá i vôùi nhöõng coâng vieä c caàn laøm trong moä t thôø i gian daøi. Beân caïnh ñoù , nguyeân taéc FCFS tuy hieäu quaû khoâng cao, nhöng khoâ ng phaû i laø nguyeân taéc xaá u nhaá t vì noù laøm haøi loø ng khaù ch haøng, theå hieän tính coâng baèng. Ñaây cuõng laø moä t yeáu toá raát quan troï ng trong saûn xuaá t vaø dòch vuï. Nguyeâ n taé c EDD trong tröôøng hôï p naø y, cho thôøi gian treã haïn trung bình laø nhoû nhaá t, cuõng coù theå ñöôï c löaï choïn ñeå aù p duïng cho nhöõ ng tröôø ng hôïp ñaõ taän duïng toá i ña coâng suaát cuû a trang thieá t bò vaø naêng suaát cuû a coâng nhaân. Toùm laïi, tuyø theo tröôøng hôïp cuï theå cuû a doanh nghieäp , khi caàn phaân tích lòch trình vaø saép xeáp thöù töï öu tieân cuû a caù c coâng vieäc treân moä t maùy hay treân moä t chuyeàn, ngöôø i ta coù theå öùng duï ng caù c nguyeâ n taéc vöøa neâu ñeå löï a choïn lòch trình phuø hôïp nhaá t trong coâng ty, xí nghieäp hay xöôûng may. 2. Ñaùnh giaù möùc ñoä hôïp lyù cuûa caùc coâng vieäc (MÑHL): Ñoâi khi khoù coù theå löïa choïn vaø saép xeáp caùc coâ ng vieä c öu tieân theo caùc nguyeâ n taé c vöø a neâu. Do ñoù, caàn xeù t theâm moät ñaï i löôïn g nöõ a goï i laø kieåm tra laï i möù c ñoä hôïp lyù cuûa caù c coâng vieä c, giuùp ta coù theå ñi ñeán quyeá t ñònh löï a choï n söï öu tieân cho caù c coân g vieä c, giuùp ta coù theå ñi ñeán quyeát ñònh löï a choïn söï öu tieân cho caùc coâng vieä c ñöôïc deã daøng hôn nhö sau: Toång thôøi gian coøn laïi MÑHL = ------------------------------------------------------ 17 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Soá coâng vieä c coøn laïi tính theo thôø i gian Neáu thôø i gian coù ñôn vò tính laø ngaøy , thì: Toån g soá ngaøy coøn laï i tính ñeán thôøi ñieåm giao haøng MÑHL = -------------------------------------------------------------------------------------- Soá coâng vieä c coøn laïi theo hôï p ñoàng ñaõ kyù ñeá n thôø i ñieåm giao haøng Ví duï : taïi moät coâ ng ty coù 3 coâng vieäc ñöôïc ñaët haø ng nhö baûng sau. Giaû söû ngaøy 25-12 laø ngaøy ta ñang xeù t. Coâng vieä c Thôø i ñieåm giao haøn g Coâng vieä c coøn laïi tính theo ngaøy A 30-12 4 B 28-12 5 C 27-12 2 HCM TP. huat Ky t c ñoä öu tieâ n Coâng vieä c MÑHL Möù ham 5/4= 12.5 u p HS A 3 gD ruon n©T B 3/5=0.6 1 quye Ban C 2/2=1 2 Nhaä n xeùt :  Coâng vieä c A coù MÑHL > 1: Chöùng toû seõ hoaøn thaønh sôùm hôn kyø haï n, khoâng öu tieân, - xeáp thöù töï öu tieân 3 - Coâng vieä c B coù MÑHL < 1: chöù ng toû seõ bò chaäm, caàn xeáp öu tieân 1 ñeå taäp trung chæ ñaïo l - Coâng vieä c C coù MÑHL = chöùng toû seõ hoaøn thaønh ñuùng kyø haïn. Xeáp öu tieân 2  Coâng duïn g cuûa chæ tieâ u MÑHL khi laäp lòch trình : - Quyeá t ñònh vò trí cuû a caùc coâng vieäc ñaëc bieä t - Laäp quan heä öu tieân giöõ a caùc coâng vieä c ñaëc bieät. - Laäp quan heä giöõa caùc coâng vieäc ñöôïc löu laïi ñeå giaøn h thôø i gian thöïc hieän caùc coâng vieä c phaû i thöï c hieän ngay. - Ñieà u chænh thöù töï öu tieâ n vaø thay ñoå i theo yeâu caàu treân cô sôû söï tieán trieån cuûa caù c coâng vieäc. - Theo doõ i chaët cheõ söï tieán trieån vaø vò trí cuû a caùc coâng vieäc. 3. Phöông phaùp veõ sô ñoà GANTT: - Ñoái vôù i caùc chöông trình saûn xuaát dòch vuï ñôn giaûn bao goàm ít coân g vieä c cuõn g nhö ñoá i vôùi caùc chöông trình ngaén haïn , ta coù theå duøng phöông phaùp sô ñoà GANTT do Herry Gantt tìm naêm 1910 ñeå laäp lòch trình saû n xuaá t. 18 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn - Muïc tieâu caàn ñaï t ñöôï c laø ñöa caùc nguoàn taø i nguyeâ n, nguoà n löï c vaø o söû duïng phuø hôïp vôùi caùc quaù trình saûn xuaá t vaø ñaït ñöôï c thôø i gian yeâu caàu . - Thöïc chaát phöông phaùp sô ñoà Gantt laø bieåu dieãn caù c coâng vieäc vaø thôøi gian thöïc hieän chuùng theo phöông naèm ngang vaø theo moät tæ leä qui ñònh tröôù c. - Lòch trình thöôøng ñöôï c laäp theo kieå u tieán tôù i töø traùi sang phaû i, coâng vieä c naøo caà n laøm tröôùc thì xeá p tröôù c, coân g vieä c naø o laøm sau thì xeáp sau gioáng nhö coâng ngheä yeâu caà u. - Tuy vaäy, cuõng coù theå laäp sô ñoà theo kieåu giaä t luø i töø phaûi sang traùi, coâng vieäc cuoá i cuøng ñöôïc xeá p tröôùc , giaät luø i veà coâ ng vieä c ñaàu tieân. - Caû 2 kieåu treân , tieá n tôùi hay giaä t luø i, khoâng coù kieåu naø o hôn haú n kieåu naøo. Vì vaäy, trong thöï c teá, ngöôø i ta hay duøng kieå u tieá n tôùi vì ñôn giaûn vaø deã veõ. - Phöông phaùp sô ñoà Gantt ñöôï c duøng raát phoå bieán vaø noùi chung caù c doanh nghieäp ñaõ quen duøng, neân ta chæ caà n xeùt ví duï sau: Moät coâng ty X caàn hoaøn thaøn h moät hôïp ñoàng saûn xuaát goàm coù 4 coâng vieäc A, B, C, D. Sau khi caân ñoá i vaä t tö, thieát bò, nhaân löïc, ta tính ñöôïc thôøi gian thöïc hieän töøng coâng vieä c vaø saép xeá p lòch trình thöïc hieän nhö sau: CM Thôøi gian thöïc hieän ( thaùng t) TP. H hua Ky t Coâ ng ham 6 H Su7p 8 vieäc 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 ng D uo © Tr A yen qu Ban B C D  Caù c öu nhöôï c ñieåm cuûa Sô ñoà Gantt - Öu ñieåm: Ñôn giaûn, deã laäp Nhìn thaá y roõ caùc coân g vieä c, thôø i gian thöï c hieän chuù ng Thaáy roõ toång thôø i gian hoaøn thaønh taá t caû caùc coâ ng vieä c - Nhöôï c ñieåm : Khoâng thaáy roõ moái quan heä phuï thuoäc laãn nhau giöõa caù c coâng vieä c nhö theá naøo. Khoâng thaáy roõ coâng vieä c naøo laø troïng taâm, phaû i taäp trung chæ ñaïo Khi coù nhieàu phöông aùn laäp lòch trình ( nhieàu sô ñoà cuøn g hoaøn thaønh moät nhoùm coâng vieä c) thì khoù ñaùnh giaù ñöôïc sô ñoà naø o toát, hay sô ñoà naøo chöa toá t. Khoâng coù ñieàu kieän giaû i quyeá t baèn g sô ñoà caù c yeâu caàu veà toá i öu hoù a tieàn baï c, thôøi gian cuõng nhö caùc nguoàn löï c khaùc. Ñeå khaéc phuï c nhöõn g khuyeá t ñieåm treâ n. Vaøo naêm 1958, ngöôø i ta ñaõ tìm ra moät phöông phaùp khaù c, ñoù laø phöông phaùp sô ñoà PERT (Program Evaluation and Review Technique – Tham khaûo taø i lieäu “ Quaûn trò saûn xuaá t vaø dòch vuï” – Giaùo sö Ñoà ng Thò Thanh Phöông). 19 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2