intTypePromotion=1

Một số vấn đề về đạo đức kinh doanh trong quản trị nguồn nhân lực

Chia sẻ: Quach Thi Thoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
5
download

Một số vấn đề về đạo đức kinh doanh trong quản trị nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi nhuận là một trong những yếu tố cần thiết cho sự sống còn của doanh nghiệp và là cơ sở để đánh giá khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu các giám đốc điều hành hiểu sai bản chất của lợi nhuận và coi đó là mục tiêu chính và duy nhất của doanh nghiệp, sự sống còn của doanh nghiệp có thể bị đe dọa. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp dường như không chú ý đến sự cần thiết và tất yếu của đạo đức kinh doanh. Nhằm mục đích đạt được lợi nhuận càng sớm càng tốt, nhiều doanh nghiệp coi vấn đề đạo đức là yếu tố bổ sung. Điều này dẫn đến hiện tượng hàng hóa và dịch vụ kém chất lượng, doanh nghiệp không chú ý nhiều đến người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề về đạo đức kinh doanh trong quản trị nguồn nhân lực

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> <br /> MÖÅ<br /> T SÖË VÊËN ÀÏÌ VÏÌ ÀAÅO ÀÛÁC KINH<br /> TRONG QUAÃN TRÕ NGUÖÌN NHÊN L<br /> TRÊÌN THÕ HOAÂI THU*<br /> Ngaây nhêån:09/03/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 20/03/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 13/04/2018<br /> <br /> Toám tùæt<br /> : Lúåi nhuêån laâ möåt trong nhûäng yïëu töë cêìn thiïët cho sûå töìn taåi cuãa möåt doanh nghiïåp va<br /> trò hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåp. Tuy nhiïn, nïëu ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp hiïíu sai baã<br /> laâ muåc tiïu chñnh vaâ duy nhêët cuãa hoaåt àöång kinh doanh thò sûå töìn taåi cuãa doanh nghiïåp coá thïí<br /> nghiïåp dûúâng nhû vêîn chûa chuá yá àïën sûå cêìn thiïët vaâ têët yïëu cuãa àaåo àûác kinh doanh. Vúái mong<br /> gian caâng súám caâng töët, khöng ñt doanh nghiïåp coi vêën àïì àaåo àûác nhû laâ yïëu töë phuå. Àiïìu naây d<br /> keám chêët lûúång, doanh nghiïåp chûa quan têm nhiïìu àïën ngûúâi lao àöång.<br /> Tûâ khoáa:<br />  Àaåo àûác kinh doanh, quaãn trõ nguöìn nhên lûåc.<br /> SOME ISSUES OF BUSINESS ETHIC IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT<br /> Abstract:<br />  Profit is one of the essentials for the survival of an enterprise and is the basis for assessing the abili<br /> business. However, if executives misunderstand the nature of profit and see it as the sole and main goal of the <br /> of the business can be threatened. In Vietnamese, enterprises seem not to pay attention to the necessity and ine<br /> ethics. Aiming to achieve profit as soon as possible, many enterprises consider ethical issues as additional fa<br /> phenomenon of poor quality goods and services, enterprises do not pay much attention to workers.<br /> Keywords: Business ethic, human resource management.<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì Theo  öng Phillip  V. Lewis,  giaãng viïn trûúâng<br /> Tûâ “àaåo àûác” coá göëc tûâ latinh Moralital (luên lyá) -Àaåi hoåc Abilene Christian, Hoa Kyâ “Àaåo àûác kinh<br /> baãn thên mònh cû xûã vaâ göëc tûâ Hylaåp Ethigos (àaåo doanh laâ têët caã nhûäng quy tùæc, tiïu chuêín, chuêín<br /> lyá) - ngûúâi khaác muöën ta haânh xûã vaâ ngûúåc laåi ta mûåc àaåo àûác hoùåc luêåt lïå àïí chó dêîn haânh vi ûáng<br /> muöën hoå. ÚàTrung Quöëc, “àaåo” coá nghôa laâ àûúâng xûã chuêín mûåc vaâ sûå trung thûåc (cuãa möåt töí chûác)<br /> ài, àûúâng söëng cuãa con ngûúâi, “àûác” coá nghôa laâ àûác trong nhûäng trûúâng húåp nhêët àõnh”. Nhòn chung,<br /> tñnh, nhên àûác, caác nguyïn tùæc luên lyá. Àaåo àûác laâ àaåo àûác bùæt nguöìn tûâ nhûäng niïìm tin vïì tön giaáo,<br /> têåp húåp caác nguyïn tùæc, quy tùæc, chuêín mûåc xaä höåivùn hoáa vaâ tû tûúãng triïët hoåc, liïn quan túái nhûäng<br /> nhùçm àiïìu chónh, àaánh giaá haânh vi cuãa con ngûúâi cam kïët vïì àaåo lyá vaâ traách nhiïåm cuãa möîi ngûúâi,<br /> àöëi vúái baãn thên vaâ trong quan hïå vúái ngûúâi khaác, vúáimöîi töí chûác. Àaåo àûác kinh doanh coá taác duång àiïìu<br /> xaä höåi. Chûác nùng cú baãn cuãa àaåo àûác laâ: àaåo àûácchónh, àaánh giaá, hûúáng dêîn vaâ kiïím soaát haânh vi<br /> àiïìu chónh haânh vi cuãa con ngûúâi theo caác chuêín cuãa caác chuã thïí kinh doanh trong àiïìu kiïån möi<br /> mûåc vaâ quy tùæc àaåo àûác àaä àûúåc xaä höåi thûâa nhêån trûúâng kinh doanh cuãa caá nhên vaâ töí chûác àoá. Àaåo<br /> bùçng sûác maånh cuãa sûå thöi thuác lûúng têm caá nhên, àûác kinh doanh chñnh laâ phaåm truâ àaåo àûác àûúåc<br /> cuãa dû luêån xaä höåi, cuãa têåp quaán truyïìn thöëng vaâvêån duång vaâo trong hoaåt àöång kinh doanh. Àaåo àûác<br /> cuãa giaáo duåc. kinh doanh coá tñnh àùåc thuâ cuãa hoaåt àöång kinh doanh<br /> Kinh doanh laâ hoaåt àöång cuãa caá nhên hoùåc töí vò kinh doanh laâ hoaåt àöång gùæn liïìn vúái caác lúåi ñch<br /> chûác nhùçm àaåt muåc àñch lúåi nhuêån thöng qua caác kinh tïë. Do àoá, khña caånh thïí hiïån trong ûáng xûã vïì<br /> hoaåt àöång kinh  doanh nhû: Quaãn trõ,  tiïëp thõ, taâi<br /> chñnh kïë toaán, saãn xuêët... * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng Àoaân.<br /> <br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 53 cöng àoaâ<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> àaåo àûác khöng hoaân toaân giöëng caác hoaåt àöång khaác. vúái lúåi ñch cuãa khaách haâng vaâ xaä höåi, coi troång hiïåu<br /> Caác nhaâ kinh tïë chûáng minh rùçng mûác àöå tùng lúåi quaã gùæn vúái traách nhiïåm xaä höåi. Bñ mêåt vaâ trung<br /> nhuêån gùæn vúái mûác àöå tùng àaåo àûác kinh doanh. thaânh vúái caác traách nhiïåm àùåc biïåt. Àöëi tûúång àiïìu<br /> Song cêìn lûu yá rùçng àaåo àûác kinh doanh vêîn luön chónh cuãa àaåo àûác kinh doanh laâ chuã thïí hoaåt àöång<br /> chõu sûå chi phöëi búãi möåt hïå giaá trõ vaâ chuêín mûåc kinh doanh. Theo nghôa röång, chuã thïí hoaåt àöång kinh<br /> àaåo àûác xaä höåi chung. doanh göìm têët caã nhûäng ai laâ chuã thïí cuãa caác quan<br /> 2. Chuêín mûåc cuãa àaåo àûác kinh doanh hïå vaâ haânh vi kinh doanh: Têìng lúáp doanh nhên laâm<br /> Thûåc tïë giûäa kinh doanh vaâ àaåo àûác luön coá sûå nghïì kinh doanh. Khaách haâng cuãa doanh nhên: Khi<br /> mêu thuêîn. Möåt mùåt, xaä höåi luön mong muöën caác laâ ngûúâi mua haâng thò haânh àöång cuaã hoå àïìu xuêët<br /> doanh nghiïåp taåo ra nhiïìu viïåc laâm lûúng cao, nhûng phaát tûâ lúåi ñch kinh tïë cuãa baãn thên, àïìu coá têm lyá<br /> mùåt khaác, nhûäng cöng ty naây laåi mong muöën giaãm muöën mua reã vaâ àûúåc phuåc vuå chu àaáo.<br /> búát chi phñ vaâ nêng cao nùng suêët lao àöång. Ngûúâi Gùæn lúåi ñch cuãa doanh nghiïåp vúái lúåi ñch cuãa khaách<br /> tiïu duâng luön mong muöën mua haâng vúái giaá thêëp haâng vaâ xaä höåi, coi troång hiïåu quaã hoaåt àöång; Xaác<br /> nhêët coân caác cú súã thûúng maåi laåi muöën giaãm töëi àaàõnh muåc tiïu kinh doanh laâ àaåt túái sûå thöëng nhêët<br /> chi phñ phaát sinh khi tuên thuã caác quy àõnh vïì baão vïå giûäa lúåi ñch doanh nghiïåp vaâ lúåi ñch cöång àöìng. Lúåi<br /> möi trûúâng trong hoaåt àöång saãn xuêët cuãa hoå. Chñnh ñch cöång àöìng úã àêy phaãi àûúåc tñnh àïën caã vïì trûúác<br /> tûâ àoá naãy sinh xung àöåt khöng thïí traánh khoãi trong mùæt vaâ lêu daâi. Vò vêåy, viïåc hoaåch àõnh chiïën lûúåc<br /> quan niïåm vïì àaåo àûác kinh doanh, do khaác biïåt vïì kinh doanh vaâ múã röång kinh doanh phaãi àaãm baão lúåi<br /> lúåi ñch cuãa doanh nghiïåp vúái lúåi ñch cuãa ngûúâi laoñch chung cuãa cöång àöìng trïn caã phûúng diïån lúåi ñch<br /> àöång, ngûúâi tiïu duâng vaâ toaân xaä höåi. Nhiïìu cöng ty vêåt chêët lêîn lúåi ñch tinh thêìn, caã vïì chêët lûúång saãn<br /> trïn thïë giúái àaä xêy dûång “böå tiïu chuêín àaåo àûác”, phêím lêîn vêën àïì àaãm baão möi trûúâng sinh thaái cho<br /> böå Quy tùæc àaåo àûác”, “Quy tùæc àaåo àûác nghïì nghiïåp”.cöång àöìng. Viïåc tuên thuã nguyïn tùæc naây cuäng coá<br /> Hiïån nay 1/3 caác haäng úã Anh, 3/4 caác haäng úã Myä vaânghôa laâ ngûúâi kinh doanh khöng vi phaåm àaåo àûác<br /> nhiïìu haäng lúán úã HongKong àaä coá caác böå quy tùæckinh doanh.<br /> naây. Do àoá, cêìn àûa ra caác chuêín mûåc cuãa àaåo àûác Phaãi thûúâng xuyïn laâm cöng taác xaä höåi, laâm tûâ<br /> kinh doanh cho caác doanh nghiïåp. thiïån. Vò àêy cuäng chñnh laâ phûúng thûác quaãng baá<br /> Tñnh trung thûåc: Khöng duâng caác thuã àoaån gian vaâ cuãng cöë thûúng hiïåu cuãa doanh nghiïåp, laâ thïí<br /> döëi, xaão traá àïí kiïëm  lúâi. Giûä lúâi hûáa, giûä chûä hiïån àaåo àûác kinh doanh cuãa ngûúâi kinh doanh<br /> tñn<br /> trong kinh doanh. Nhêët quaán trong noái vaâ laâm. Trung àöëi vúái cöång àöìng phuâ húåp vúái truyïìn thöëng ngûúâi<br /> thûåc trong chêëp haânh luêåt phaáp cuãa nhaâ nûúác, khöng Viïåt Nam.<br /> laâm ùn phi phaáp nhû tröën thuïë, lêåu thuïë, khöng saãn 3. Àaåo àûác kinh doanh trong quaãn trõ nguöìn<br /> xuêët vaâ buön baán nhûäng mùåt haâng quöëc cêëm, thûåcnhên lûåc<br /> hiïån nhûäng dõch vuå coá haåi cho thuêìn phong myä tuåc. Àaåo àûác kinh doanh xem xeát theo caác chûác<br /> Trung thûåc trong giao tiïëp vúái baån haâng (giao dõch, nùng cuãa doanh nghiïåp thò phên thaânh: Àaåo àûác<br /> àaâm phaán, kyá kïët) vaâ ngûúâi tiïu duâng: Khöng laâm trong  quaãn  trõ  nguöìn  nhên  lûåc;  àaåo  àûác  trong<br /> haâng giaã, khuyïën maåi giaã, quaãng caáo sai sûå thêåt, sûãmarketing; àaåo àûác trong hoaåt àöång kïë toaán, taâi<br /> duång traái pheáp nhûäng nhaän hiïåu nöíi tiïëng, vi phaåm chñnh. Trong phaåm vi baâi viïët naây àïì cêåp àïën àaåo<br /> baãn quyïìn, phaá giaá theo löëi ùn cûúáp. Trung thûåc àûác trong quaãn trõ nguöìn nhên lûåc, vêën àïì àaåo<br /> ngay vúái baãn thên, khöng höëi löå, tham ö, thuåt keát, àûác trong quaãn lyá nguöìn nhên lûåc liïn quan àïën<br /> “chiïëm cöng vi tû”. caác vêën àïì cú baãn sau:<br /> Tön troång con ngûúâi: Àöëi vúái nhûäng ngûúâi cöång - Àaåo àûác trong tuyïín duång, böí nhiïåm, sûã duång<br /> sûå vaâ dûúái quyïìn, tön  troång phêím giaá, quyïìn lúåi lao àöång.<br /> chñnh àaáng, tön troång haånh phuác, tön troång tiïìm nùng + Tònh traång phên biïåt àöëi xûã: Trong hoaåt àöång<br /> phaát triïín cuãa nhên viïn, quan têm àuáng mûác, tön tuyïín duång vaâ böí nhiïåm nhên sûå seä xuêët hiïån möåt<br /> troång quyïìn tûå do vaâ caác quyïìn haån húåp phaáp khaác. vêën àïì khaá nan giaãi, àoá laâ tònh traång phên biïåt àöëi<br /> Àöëi vúái khaách haâng, tön troång nhu cêìu, súã thñch vaâxûã. Phên biïåt àöëi xûã xuêët phaát tûâ àõnh kiïën vïì phên<br /> têm lyá khaách haâng. Àöëi vúái àöëi thuã caånh tranh, tönbiïåt chuãng töåc, giúái tñnh, tön giaáo, àõa phûúng, vuâng<br /> troång lúåi ñch cuãa àöëi thuã. Gùæn lúåi ñch cuãa doanh nghiïåp<br /> vùn hoáa, tuöíi taác...<br /> <br /> 54 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> + Tön troång quyïìn riïng tû caá nhên ngûúâi lao Viïåt Nam töí chûác lêìn àêìu vaâo nùm 2014 àûúåc Thuã<br /> àöång, quan hïå àöìng nghiïåp, cêëp trïn - cêëp dûúái, tûúáng Chñnh phuã cho  pheáp nêng  lïn thaânh Giaãi<br /> ngûúâi lao àöång vúái ngûúâi sûã duång lao àöång, caác ûángthûúãng “Doanh nghiïåp vò Ngûúâi lao àöång” vaâ àûúåc<br /> xûã vaâ giaá trõ truyïìn thöëng tinh thêìn trong vaâ giûäa caáctrao thûúãng 3 nùm möåt lêìn. Viïåc tön vinh caác “Doanh<br /> àún võ, caác nhên trong doanh nghiïåp... chuáng phuå nghiïåp vò ngûúâi lao àöång” khöng chó khuyïën khñch<br /> thuöåc vaâo àaåo àûác kinh doanh, caách àöëi xûã cuãa doanh caác doanh nghiïåp ngaây caâng chùm soác töët hún cho<br /> nghiïåp. Thûåc hiïån chuêín mûåc àaåo àûác kinh doanh àúâi söëng cuãa ngûúâi lao àöång; taåo dûång vaâ duy trò<br /> thò doanh nghiïåp khöng thïí boác löåt ngûúâi lao àöång möëi quan hïå àöëi taác laânh maånh, tin cêåy vaâ gùæn boá<br /> àïí gia tùng lúåi nhêån tiïu cûåc. àöìng haânh cuâng ngûúâi lao àöång trïn con àûúâng<br /> - Àaåo àûác trong àaánh giaá ngûúâi lao àöång. phaát triïín bïìn vûäng, maâ coân taåo hiïåu ûáng xaä höåi,<br /> Àaåo àûác kinh doanh hiïån diïån trong moåi lônh khuyïën khñch doanh nghiïåp taåo ra möi trûúâng laâm<br /> vûåc hoaåt àöång quaãn lyá cuãa doanh nghiïåp. Nïëu viïåc lyá tûúãng, chia seã lúåi ñch, khùæc phuåc khoá khùn<br /> doanh nghiïåp khöng nhêån diïån roä vêën àïì àaåo àûác àïí ngûúâi lao àöång coá thïí nöî lûåc hún nûäa, cöëng<br /> seä àûa ra nhûäng quyïët àõnh sai lêìm gêy thiïåt haåi hiïën sûác lûåc vaâ trñ tuïå, kiïën taåo nïn nhûäng giaá trõ<br /> cho doanh nghiïåp. Àoá laâ haânh vi maâ ngûúâi quaãn töët àeåp cho xaä höåi, àöìng haânh cuâng doanh nghiïåp<br /> lyá àaánh giaá ngûúâi lao àöång trïn cú súã àõnh kiïën. trong höåi nhêåp kinh tïë thïë giúái. Àaãm baão àiïìu kiïån<br /> Nghôa laâ ngûúâi quaãn lyá duâng êën tûúång cuãa mònh lao àöång an toaân laâ hoaåt àöång coá àaåo àûác nhêët<br /> vïì àùåc àiïím cuãa nhoám ngûúâi àoá àïí xûã sûå vaâ àaánhtrong vêën àïì baão vïå ngûúâi lao àöång. Ngûúâi lao àöång<br /> giaá ngûúâi lao àöång thuöåc vïì nhoám àoá. Caác nhên coá quyïìn laâm viïåc trong möåt möi trûúâng an toaân.<br /> töë nhû quyïìn lûåc, ganh gheát, thêët voång, töåi löîi vaâMùåt khaác xeát tûâ lúåi ñch, khi ngûúâi laâm cöng bõ tai<br /> súå haäi laâ nhûäng àiïìu kiïån duy trò vaâ phaát triïín sûånaån ruãi ro thò khöng chó aãnh hûúãng xêëu àïën baãn<br /> àõnh kiïën. Tû tûúãng àoá seä laâm cho ngûúâi lao àöång thên hoå maâ coân taác àöång àïën võ thïë caånh tranh cuãa<br /> thiïëu nhiïåt huyïët trong cöng viïåc, caãn trúã sûå phaát doanh nghiïåp.<br /> triïín cuãa doanh nghiïåp. Do vêåy, viïåc nhêån diïån Kïët luêån<br /> àaåo àûác kinh doanh coá têìm quan troång àùåc biïåt Nhû vêåy, àïì cao àaåo àûác kinh doanh, traách<br /> trong viïåc àaánh giaá ngûúâi lao àöång. Doanh nghiïåp nhiïåm xaä höåi àaä, àang vaâ seä laâ möåt quaá trònh lêu<br /> xaác àõnh àaåo àûác kinh doanh laâ möåt nguöìn lûåc vö daâi. Doanh nghiïåp caâng quan têm túái nhên viïn<br /> hònh, laâ hïå àiïìu tiïët trong quaãn lyá, goáp phêìn laâm thò nhên viïn caâng têån têm vúái doanh nghiïåp. Hún<br /> cho doanh nghiïåp phaát triïín bïìn vûäng. Khi doanh nûäa, bêët cûá ai cuäng muöën laâm viïåc cho nhûäng<br /> nghiïåp kinh doanh coá àaåo àûác hoå seä tuên thuã caác doanh nghiïåp coá hoaåt àöång kinh doanh minh baåch,<br /> nguyïn tùæc vaâ chuêín mûåc kinh doanh seä taåo àûúåc coá traách nhiïåm vúái xaä höåi. Khi laâm viïåc trong möåt<br /> têm lyá laâm viïåc hiïåu quaã cuãa nhên viïn. Sûã duång doanh nghiïåp hûúáng túái cöång àöìng, hûúáng túái lúåi<br /> lao àöång hiïåu quaã àïí coá chïë àöå àaäi ngöå xûáng àaángñch cuãa xaä höåi, baãn thên möîi nhên viïn cuäng thêëy<br /> vúái cöng sûác àoáng goáp cuãa hoå. Nhên viïn àûúåc cöng viïåc cuãa mònh coá giaá trõ hún. Hoå laâm viïåc têån<br /> doanh nghiïåp àaánh giaá, ghi nhêån nhûäng viïåc hoå têm hún vaâ seä trung thaânh vúái doanh nghiïåp hún.<br /> àaä laâm, cöng hiïën, àoáng goáp cho doanh nghiïåp. Ngûúâi lao àöång tin tûúãng vaâo sûå phaát triïín bïìn<br /> Khi àoá nhên viïn caãm thêëy thoãa maän vïì doanh vûäng cuãa doanh nghiïåp. <br /> nghiïåp, nêng cao loâng trung thaânh vaâ traách nhiïåm<br /> chuyïn mön, laâm viïåc hïët mònh vò sûå thaânh àaåt Danh muåc taâi liïåu tham khaão<br /> cuãa doanh nghiïåp noái chung vaâ coá hònh boáng caác 1. PGS.TS. Phaåm Vùn Àûác (2013), “Àaåo àûác kinh doanh: Möåt söë<br /> vêën àïì lyá luêån vaâ thûåc tiïîn cuãa Viïåt<br /> , Taåp<br /> Nam”<br /> chñ Triïët hoåc,<br /> nhên mònh. söë 3(262), tr. 52 - 58.<br /> - Àaåo àûác trong baão vïå ngûúâi lao àöång. 2. TS. Cao Thu Hùçng (2014)“Àaåo , àûác kinh doanh vaâ vêën àïì<br /> ÛÁng xûã cuãa doanh nghiïåp vúái ngûúâi lao àöång laâ xêy dûång àaåo àûác kinh doanh úã Viïåt. Taåp Nam”chñ Triïët hoåc,<br /> möåt trong nhûäng nöåi dung quan troång cuãa vùn hoáa söë 1(272), tr. 22-29.<br /> doanh nghiïåp. Nùm 2016, Baãng xïëp haång “Doanh 3. Lï Maånh Quên (2012), Àaåo àûác kinh doanh vaâ vùn hoáa cöng<br /> ty, NXB Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên, Haâ Nöåi.<br /> nghiïåp vò ngûúâi lao àöång” (do Töíng Liïn àoaân Lao 4. Àöî Thõ Quyïn (2017), “Vùn hoáa doanh nghiïåp nïìn taãng cho sûå<br /> àöång Viïåt Nam phöëi húåp vúái Böå Lao àöång - Thûúng phaát triïín doanh nghiïåp hiïån nay” , Taåp chñ Vùn hoáa Nghïå<br /> binh vaâ Xaä höåi ; Phoâng Thûúng maåi vaâ Cöng nghiïåp thuêåt, 2017, söë 4 (394), tr. 28-31.<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 55 cöng àoaâ<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2