Nâng cao chất lượng điều khiển cho robot Scara, chương 7

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
160
lượt xem
82
download

Nâng cao chất lượng điều khiển cho robot Scara, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để mô tả mối quan hệ giữa lực, mômen với vị trí, vận tốc và gia tốc của đối tượng robot, cần phải xây dựng được phương trình động lực học, từ đó phục vụ cho công việc thiết kế và điều khiển robot. Vì vậy cần phải tính toán đầy đủ các thông số của đối tượng trước khi đưa vào mô phỏng. Phương trình động lực học của robot được biểu diễn như sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng điều khiển cho robot Scara, chương 7

  1. Chương 7: Động lực học robot Scara Serpent Để mô tả mối quan hệ giữa lực, mômen với vị trí, vận tốc và gia tốc của đối tượng robot, cần phải xây dựng được phương trình động lực học, từ đó phục vụ cho công việc thiết kế và điều khiển robot. Vì vậy cần phải tính toán đầy đủ các thông số của đối tượng trước khi đưa vào mô phỏng. Phương trình động lực học của robot được biểu diễn như sau: H(q)q  h(q, q)  g(q)  (t) & & & (2.27) Trong đó: - (t) - Vectơ [n x 1] lực động tạo nên ở n khớp động: (t) = [1(t), 2(t), ..., n(t)]T (2.28) - q(t) - Vectơ [n x 1] biến khớp: q(t) = [q1(t), q2(t), ... qn(t)]T. (2.29) - H(q) - Ma trận [n x n], có các phần tử Hik sau đây:
  2. n H jk   Trace  U ijIi U ik  . (j, k =1, 2, ...n). T i  max( j,k ) (2.30a)  0 Ti U ij  q j (2.30b)  - h( q , q ) - Vectơ [n x 1] lực ly tâm và Coriolit: h( q , q ) = [h1, h2, ... , hn]T.  (2.31) n n h j   h jkm q k q m . && (j =1, 2, ...n). k 1 m 1 (2.32) h jkm   Trace U ikm I i U ij . T (2.33) 0  2 Ti U ikm  q k q m (2.34) - g(q) - Vectơ [n x 1] lực trọng trường: g(q) = [g1, g2, ... , gn]T. (2.35) n g j     m jgU iji r  . i j (2.36) Với robot Scara Serpent gồm 4 chuyển động (3 chuyển động quay và 1 chuyển động tịnh tiến) và mô phỏng với 3 chuyển động quay có các phương trình cụ thể sau: Vectơ [4 1] lực động: (t) = [1(t), 2(t), 3(t), 4(t)]T.
  3. Vectơ [41] biến khớp: q(t) = [q1(t), q2(t), d3(t), q4(t)]T. 2.4.1. Hàm Euler - Lagrange và các vấn đề động lực học Lagrange định nghĩa sự khác biệt giữa động năng và thế năng của hệ thống: L=K–P (2.37) Trong đó: K : là động năng của hệ thống. P : là tổng thế năng của hệ thống. Do đó phương trình động lực học được xác định bằng biểu thức: d L L  i  dt q i q i & (2.38) Trong đó: qi = i đối với khớp quay; qi = ri đối với khớp tịnh tiến. i : mômen lực động tại khớp thứ i. Động năng của khớp thứ i: 1 1 Ki  m i .v i2  J i .  i2 2 2 (2.39) Với Ji là mômen quán tính của khớp thứ i. 2.4.2. Động lực học robot Scara Serpent Theo cấu hình, robot Scara Serpent có các thông số ở Bảng 2.4:
  4. Bảng 2.4: Thông số của robot Scara Serpent. Khớp 1 Khớp 2 Khớp 3 Khớp 4 Biến 1 2 d3 4 Chiều dài a1 a2 d3 0 Khối lượng m1 m2 m3 m4 Vận tốc v1 v2 v3 v4 Chiều dài tâm lg1 lg2 lg3 lg4 khối Giả sử khối lượng nằm ở đầu mút các thanh nối, ta có chiều dài tâm khối chính là chiều dài của thanh nối: lg1 = a1 lg2 = a2 lg3 = d3 Ký hiệu chiều dài các khớp: a 1 = l1 a 2 = l2 d3 = l3 Hệ qui chiếu gắn với trục toạ độ (O0x0y0z0) trên khớp thứ nhất. Khi đó mặt phẳng (O0x0y0) là mặt phẳng đẳng thế. 2.4.2.1. Tính toán động năng và thế năng cho từng khớp  Khớp 1:  x1  lg1.cosθ1   y1  lg1.sinθ1  z1  0
  5.  x.  l .sinθ .θ &  1 g1 1 1 . &  y1  lg1.cosθ 1.θ 1 .  z1  0  Trong đó: x1, y1, z1 là hình chiếu của thanh nối số 1 lên các trục x, y, z. v1  x1  y1  z1 2 & & & 2 2 & & v1  (  lg1.sinθ 1.θ 1 ) 2  (lg1.cosθ 1.θ 1 ) 2 2 & v1  lg1.θ 12 2 Trong đó: J1 momen quán tính khớp 1. P1  0 1 1 K1  m1.v1  J1.1 2 2 2 2 1 . 1 . K1  m1.lg1.θ1  J1.θ1 2 2 2 2 2 (2.40)  Khớp 2:  x 2  l1 .cosθ 1  l g2 .cos(θ 1  θ 2 )   y 2  l1 .sinθ 1  l g2 .sin( θ 1  θ 2 )  z 2  0    x 2  l1.sinθ1 .θ1  l g2 .sin(θ1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )         y 2  l1.cosθ1 .θ1  l g2 .cos(θ1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )  z 2  0 
  6.    v2  x 2  y2  z2 2 2 2     2      2 v 2   l1 .sinθ1 .θ1  l g2 .sin(θ1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )  l1 .cosθ1 .θ1  l g2 .cos(θ1 θ 2 ).(θ1  θ 2 ) 2       v 2  l 2 .θ 2  l 2 .(θ  θ ) 2  2.l .l .(θ 2  θ .θ )cosθ 2 1 1 g2 1 2 1 g2 1 1 2 2 1 1 K 2  m 2 .v 2  J 2 .2 2 2 2 2 1  2 .2 2 & & 2 . &&  1 & K 2  m 2 . l1 .θ1  lg2 .(θ1  θ 2 )  2.l1.lg2 .(θ1  θ1.θ 2 ).cosθ2   J 2 .θ 2 2 2 2   2 P2  0 (2.41)  Khớp 3: x 3  l1 .cosθ1  l 2 .cos(θ1  θ 2 )   y 3  l1 .sinθ1  l 2 .sin(θ1  θ 2 ) z  -l  3 3  x.  l .sinθ .θ.  l .sin(θ θ ).(θ.  θ. )  3 1 1 1 2 1 2 1 2  . . . .  y3  l1.cosθ 1.θ1  l 2 .cos(θ 1 θ 2 ).(θ1  θ 2 ) . .  z 3   l3  . . . v3  x  y  z 2 3 2 3 2 3 2 2 .  . . .   . . .  v   l1 .sinθ1 .θ1  l 2 .sin(θ1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )  l1 .cosθ1 . θ1  l 2 .cos(θ1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )  l 3 2 3 2     . . . . . . . . v  l .θ  l .(θ1  θ 2 )  2.l1 .l 2 .(θ  θ1 .θ 2 )  l 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3
  7. 1 . K3  m 3 .v3 2 2 1  2 .2 2 . . . . . 2 . K 3  m 3 . l1 .θ1  l2 .(θ1  θ 2 ) 2  2.l1.l 2 .(θ1  θ1 .θ 2 )  l3  2 2   P3  m3 .g.h 3  P3   m3 .g.l3 (2.42)  Khớp 4: x 4  l1 .cosθ1  l 2 .cos(θ1  θ 2 )   y 4  l1 .sinθ1  l 2 .sin(θ1  θ 2 ) z  -l  4 3  . . . .  x 4  l1 .sinθ1 . θ1  l 2 .sin(θ1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )  . . . .  y 4  l1 .cosθ1 . θ1  l 2 .cos(θ1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )  . z 4   l3  . . . v4  x 4  y2  z2 2 4 4 2 2 v   l1.sinθ 1.θ1  l 2 .sin(θ 1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )    l1.cosθ 1.θ1  l 2 .cos(θ 1 θ 2 ).(θ1  θ 2 )   l3 . . . . . . . 2 2   4       . . . . . . . . v  l .θ  l .(θ1  θ 2 )  2.l1.l2 .(θ  θ1 .θ 2 )  l 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 . 1 K4  m4.v2  J4.w2 4 4 2 2 1  2 .2 2 . . . . . 2 . 1 . . . K4  m4. l1 .θ1 lg2.(θ1  θ2 )2  2.l1.lg2.(θ1  θ1 .θ2 )cosθ2  l3   J4 (θ1  θ2  θ4 )2 2 2   2 P4  m4.g.h4 P4  m4.g.l3  2.43 Tổng động năng của hệ thống:
  8. K = K1 + K2 + K3 + K4 (2.44) Đặt tâm khối tại đầu mút của thanh nối, ta có: lg1= l1; lg2= l2; lg3= l3 1 . K  (m1  m 2  m3  m 4 ).l1  (m2  m3  m 4 ).l2  J1  J 2  J 4  .θ1  ...  2 2  2 2 &  && (m2  m3  m 4 ).l1.l2 .cosθ 2 .θ1  (m2  m3  m 4 )l2  J 2  J 4  .θ1.θ 2  ... 2 2  && 1 & (m2  m3  m 4 ).l1.l2 .cosθ 2 .θ1.θ 2  (m 2  m3  m 4 ).l3  J 2  J 4  .θ 2  ... 2  2  2 1 1 &  (m3  m 4 ).&  .J 4 .θ 2  J 4 .θ1.θ 4  J 4 .θ 2 .θ 4 2 l3 4 && && 2 2 (2.45) Tổng thế năng của hệ thống: P = P1+ P3+ P3+ P4 = -(m3+ m4).g.l3 (2.46)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản