intTypePromotion=3

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
26
lượt xem
1
download

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết là nêu lên tình hình phát triển các mô hình trang trại ở huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các trang trại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 4(44)/N¨m 2007<br /> <br /> N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c trang tr¹i<br /> ë huyÖn §ång Hû, tØnh Th¸i Nguyªn<br /> NguyÔn ThÞ Ph−¬ng H¶o - §ç ThÞ B¾c (Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ & QTKD - §H Th¸i Nguyªn)<br /> <br /> 1. §Æt vÊn ®Ò<br /> §ång Hû lµ mét huyÖn trung du miÒn nói cña tØnh Th¸i Nguyªn, cã diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn<br /> 47.037,94 ha, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ 12.144,16 ha, víi d©n sè 125.811 ng−êi, cã<br /> kho¶ng 80% d©n sè sèng b»ng nghÒ n«ng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, c¸c m« h×nh trang tr¹i ®]<br /> h×nh thµnh vµ t¨ng nhanh vÒ sè l−îng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia, nh−ng chñ yÕu vÉn<br /> lµ trang tr¹i hé gia ®×nh. Nh÷ng m« h×nh trang tr¹i nµy ®−îc ph¸t triÓn nhanh trong toµn huyÖn<br /> vµ b−íc ®Çu mang tÝnh chÊt chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng ho¸ cã sù h−íng dÉn cña nhµ n−íc.<br /> C¸c m« h×nh trang tr¹i ë huyÖn §ång Hû lµ m« h×nh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n gÊp nhiÒu lÇn so<br /> víi s¶n xuÊt tiÓu n«ng tù cung, tù cÊp. Nã ®] gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña huyÖn<br /> §ång Hû, nhÊt lµ lÜnh vùc kinh tÕ n«ng, l©m nghiÖp, chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng th«n. Tuy nhiªn, kinh tÕ<br /> trang tr¹i cña huyÖn §ång Hû hiÖn nay ph¸t triÓn nhanh nh−ng lµ ph¸t triÓn tù ph¸t. Do vËy, c¸c trang<br /> tr¹i gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Chç yÕu nhÊt cña c¸c<br /> trang tr¹i lµ thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm, chñ yÕu vÉn lµ s¶n xuÊt hµng ho¸ th« t−¬i sèng, ch−a g¾n víi<br /> sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn ë n«ng th«n. §Ó kinh tÕ trang tr¹i huyÖn §ång Hû<br /> ph¸t triÓn ®óng h−íng, bÒn v÷ng, viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó “N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh<br /> cña c¸c trang tr¹i ë huyÖn §ång Hû, tØnh Th¸i Nguyªn” lµ cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.<br /> 2. T×nh h×nh ph¸t triÓn cña c¸c m« h×nh trang tr¹i ë huyÖn §ång Hû, tØnh Th¸i Nguyªn<br /> 2.1. §Æc ®iÓm cña c¸c trang tr¹i trªn ®Þa bµn<br /> 2.1.1. Sè l−îng vµ c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i chñ yÕu<br /> TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 1/7/2006 toµn huyÖn cã 89 trang tr¹i. VÒ lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña c¸c<br /> trang tr¹i: Tuú thuéc vµo tõng vïng sinh th¸i vµ ®Þa h×nh huyÖn gåm cã c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i<br /> sau: Trang tr¹i trång c©y l©u n¨m, trang tr¹i c©y hµng n¨m, Trang tr¹i trång c©y ¨n qu¶, Trang<br /> tr¹i trång c©y l©m nghiÖp, Trang tr¹i ch¨n nu«i, Trang tr¹i kinh doanh tæng hîp.<br /> 2.1.2. Quy m« c¸c trang tr¹i ®iÒu tra<br /> - Quy m« vÒ lao ®éng: Tæng sè lao ®éng th−êng xuyªn cña trang tr¹i lµ 304 ng−êi. Quy<br /> m« trang tr¹i vÒ lao ®éng cßn nhá, b×nh qu©n mçi trang tr¹i cã 3,41 lao ®éng, cao h¬n møc b×nh<br /> qu©n chung cña toµn tØnh (3,08 lao ®éng/ trang tr¹i) vµ thÊp h¬n møc b×nh qu©n chung cña toµn<br /> quèc (6,2 lao ®éng/ trang tr¹i).<br /> - Quy m« vÒ diÖn tÝch: Víi tæng sè 89 trang tr¹i ®−îc chän tiÕn hµnh ®iÒu tra cã quy m«<br /> diÖn tÝch b×nh qu©n lµ 13,07ha.<br /> - Quy m« vÒ vèn: Vèn ®Çu t− b×nh qu©n mét trang tr¹i lµ 103 triÖu, n¨m 2006 vèn ®Çu t−<br /> ®] thùc hiÖn trung b×nh mçi trang tr¹i lµ 12,3 triÖu ®ång. Vèn ®Çu t− cña c¸c trang tr¹i chñ yÕu lµ<br /> vèn tù cã chiÕm h¬n 80%, vèn vay cña ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông chiÕm 16,%, cßn l¹i lµ<br /> c¸c nguån vèn kh¸c. Nh− vËy, cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch t¨ng c−êng vai trß cña c¸c ng©n hµng<br /> trong viÖc ph¸t triÓn trang tr¹i.<br /> 125<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 4(44)/N¨m 2007<br /> <br /> 2.2. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c trang tr¹i<br /> Tæng thu b×nh qu©n cña mét trang tr¹i n¨m 2006 ®¹t 110.862.000 ®ång. Trong ®ã, thu tõ<br /> n«ng nghiÖp ®¹t 92.797.000 ®ång, chiÕm h¬n 80%, thu tõ l©m nghiÖp ®¹t 5.613.000 ®ång, thu tõ<br /> c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®¹t 11.246.000 ®ång . Gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ b×nh qu©n mét trang tr¹i<br /> ®¹t ®−îc lµ 87.786.000 ®ång. Gi¸ trÞ gia t¨ng ®¹t 33.286.000 ®ång.<br /> 2.3. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ SX cña c¸c trang tr¹i<br /> Sö dông hµm s¶n xuÊt Cobb- Douglas ®Ó ph©n tÝch, ta cã KÕt qu¶ ch¹y hµm nh− sau:<br /> SUMMARY OUTPUT<br /> Regression Statistics<br /> 0.785175595<br /> 0.616500714<br /> 0.593398348<br /> 0.3700919<br /> 89<br /> <br /> Multiple R<br /> R Square<br /> Adjusted R Square<br /> Standard Error<br /> Observations<br /> ANOVA<br /> <br /> df<br /> 5<br /> 83<br /> 88<br /> <br /> Regression<br /> Residual<br /> Total<br /> <br /> Coefficients<br /> Intercept<br /> CPHI<br /> LDONG<br /> DT DAT<br /> VON<br /> QLY<br /> <br /> 3.46408<br /> 0.25715<br /> 0.37705<br /> 0.12599<br /> 0.18709<br /> 0.17769<br /> <br /> Standard<br /> Error<br /> 0.9907<br /> 0.0516<br /> 0.1214<br /> 0.0595<br /> 0.0623<br /> 0.0863<br /> <br /> SS<br /> <br /> MS<br /> <br /> 18.27537416<br /> 11.36834519<br /> 29.64371935<br /> <br /> 3.655074831<br /> 0.136968014<br /> <br /> t Stat<br /> <br /> P-value<br /> <br /> 3.49657633<br /> 4.98808013<br /> 3.10484213<br /> 2.11737274<br /> 3.00256819<br /> 2.05788298<br /> <br /> 0.00076<br /> 3.3E-06<br /> 0.002604<br /> 0.037221<br /> 0.003537<br /> 0.042 739<br /> <br /> F<br /> 26.68561<br /> <br /> Lower 95%<br /> 1.493607007<br /> 0.154610844<br /> 0.135513295<br /> 0.007641018<br /> 0.063157532<br /> 0.005951258<br /> <br /> Significance F<br /> 5.53831E-16<br /> <br /> Upper 95%<br /> 5.434561546<br /> 0.359680801<br /> 0.618593754<br /> 0.244340998<br /> 0.311020085<br /> 0.349429413<br /> <br /> Ph©n tÝch kÕt qu¶ ch¹y hµm: Do FK§=26,68 > FTB= 3,32 nªn 61,6% sù thay ®æi cña gi¸ trÞ<br /> gia t¨ng do c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt, lao ®éng, diÖn tÝch ®Êt, tr×nh ®é qu¶n lý cña chñ trang<br /> tr¹i. KiÓm ®Þnh c¸c hÖ sè riªng lÎ ta thÊy c¸c hÖ sè ®Òu cã ý nghÜa thèng kª v× ttÝnh> tTb = 1,98.<br /> Khi c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi, nÕu chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng lªn 1% th× gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ<br /> t¨ng b×nh qu©n 0,25%. Hay t−¬ng øng khi chi phÝ t¨ng lªn 1 triÖu ®ång th× gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ t¨ng<br /> lªn lµ 122.594 ®ång. Khi sè lao ®éng chÝnh t¨ng lªn 1% víi ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng<br /> ®æi th× gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ t¨ng thªm lµ 0,37%, t−¬ng øng nÕu lao ®éng chÝnh t¨ng lªn 1 ng−êi th×<br /> gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ t¨ng thªm lµ 3.750.675 ®ång. Khi vèn ®Çu t− t¨ng thªm 1% víi ®iÒu kiÖn c¸c<br /> nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi th× gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ t¨ng thªm 0,18%. NÕu chi phÝ ®Çu t¨ng thªm 1<br /> triÖu ®ång th× gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ t¨ng thªm lµ: 59.773 ®ång. Bªn c¹nh ®ã, nÕu chñ trang tr¹i ®−îc<br /> häc qua c¸c líp tËp huÊn vÒ chuyªn m«n, quan lý th× gi¸ trÞ gia t¨ng cña trang tr¹i sÏ t¨ng lªn<br /> 170.000 ®ång víi ®é tin cËy ®¹t 95%.<br /> 2.4. Nh÷ng ý kiÕn, nguyÖn väng cña chñ trang tr¹i<br /> N¨m 2005, 2006 gi¸ b¸n n«ng, l©m nghiÖp cña huyÖn kh«ng æn ®Þnh. §Æc biÖt lµ gi¸ b¸n v¶i,<br /> nh]n, chÌ l¹i qu¸ thÊp nªn mÆc dï quy m« c¸c trang tr¹i cña huyÖn cßn nhá nh−ng c¸c chñ trang tr¹i<br /> ®] lo ng¹i khi më réng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c chñ trang tr¹i ®Ò xuÊt nguyÖn väng nh− sau:<br /> 126<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 4(44)/N¨m 2007<br /> <br /> - 59,6% trang tr¹i cã nguyÖn väng ®−îc nhµ n−íc t×m kiÕm gióp thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm;<br /> 59,6% c¸c chñ trang tr¹i cã nguyÖn väng ®−îc hç trî ®µo t¹o kiÕn thøc, t− vÊn vÒ khoa häc kü thuËt;<br /> 57,3% chñ trang tr¹i cã nguyÖn väng ®−îc vay vèn ng©n hµng; 32,5% chñ trang tr¹i cã nguyÖn väng<br /> ®−îc ®−îc cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr−êng; 31,5% chñ trang tr¹i cã nguyÖn väng ®−îc hç trî dÞch vô<br /> gièng, c©y con vµ 10,1% chñ trang tr¹i cã nguyÖn väng ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.<br /> 3. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c trang tr¹i huyÖn<br /> §ång Hû, Th¸i Nguyªn<br /> 3.1. Quan ®iÓm vµ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i<br /> 3.1.1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn<br /> NghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ vÒ kinh tÕ trang tr¹i ngµy 02/02/2002, ®] nªu râ:“ Kinh tÕ<br /> trang tr¹i lµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n, chñ yÕu dùa vµo<br /> hé gia ®×nh nh»m më réng quy m« vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt trong lÜnh vùc trång trät, ch¨n<br /> nu«i, nu«i trång thuû s¶n, trång rõng g¾n víi s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ tiªu thô n«ng, l©m, thñy s¶n”.<br /> 3.1.2. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn<br /> - T¹o ra ®−îc mét nÒn s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp bÒn v÷ng. Võa gi¶i quyÕt môc tiªu t¨ng<br /> l−¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ng−êi t¹i chç, võa t¹o ®−îc c¸c vïng s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp tËp<br /> trung, ®ång thêi ph¸t triÓn ®−îc nghÒ rõng, kÕt hîp víi ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc, ®¹i gia sóc.<br /> Gi¶i quyÕt tèt viÖc chuyÓn dÞch ®Êt ®ai. H−íng viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ dÞch vô phôc vô<br /> cho ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i. T¨ng c−êng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ kinh tÕ trang tr¹i.<br /> 3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña c¸c trang tr¹i trªn ®Þa bµn<br /> 3.2.1 Gi¶i ph¸p chung<br /> * Gi¶i ph¸p vÒ quy ho¹ch: Quy ho¹ch vÒ s¶n xuÊt: quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt chÌ, vïng<br /> s¶n xuÊt c©y ¨n qu¶, vïng s¶n xuÊt l−¬ng thùc. Quy ho¹ch vÒ hÖ thèng chÕ biÕn. Quy ho¹ch vÒ<br /> c¬ së h¹ tÇng vµ hÖ thèng dÞch vô.<br /> * Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch<br /> - ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai:<br /> Hoµn chØnh vÒ quy ho¹ch vµ sö dông ®Êt ®ai theo tõng vïng cña huyÖn ®Ó lµm c¬ së cho<br /> viÖc cÊp ®Êt cho trang tr¹i.<br /> - ChÝnh s¸ch vÒ ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng:<br /> §èi víi vïng s©u, vïng xa cÇn x©y dùng ®iÖn, ®−êng, chî ®Ó c¸c trang tr¹i cã ®iÒu kiÖn<br /> ®Çu t− cho s¶n xuÊt vµ th«ng th−¬ng víi c¸c vïng kh¸c. X©y dùng hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ®Õn<br /> tËn xãm, b¶n ®Ó c¸c trang tr¹i kÞp thêi n¾m b¾t vÒ th«ng tin gi¸ c¶ thÞ tr−êng.<br /> - ChÝnh s¸ch vÒ vèn:<br /> C¸c trang tr¹i s¶n xuÊt kinh doanh thuéc lÜnh vùc n«ng, l©m thuû s¶n vµ dÞch vô chÕ biÕn ®−îc<br /> vay vèn tõ quü hç trî ®Çu t− ph¸t triÓn cña nhµ n−íc, c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i quèc gia. KhuyÕn<br /> khÝch c¸c nhµ ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc ®Çu t− ph¸t triÓn trang tr¹i ë c¸c vïng cã tiÒm n¨ng.<br /> - ChÝnh s¸ch vÒ thuÕ: Thùc hiÖn vÒ chÝnh s¸ch thuÕ cho c¸c trang tr¹i theo NghÞ ®Þnh sè<br /> 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/199 cña ChÝnh phñ.<br /> 127<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 4(44)/N¨m 2007<br /> <br /> - ChÝnh s¸ch vÒ dÞch vô khoa häc, kü thuËt vµ m«i tr−êng:<br /> Quy ho¹ch ®Çu t− s¶n xuÊt c©y, con gièng phôc vô c¸c trang tr¹i ph¸t triÓn. Më c¸c líp ®µo<br /> t¹o t¹i chç cho c¸c chñ trang tr¹i vµ lao ®éng trong c¸c trang tr¹i phæ biÕn c¸c tiÕn bé kü thuËt míi<br /> trong trång c©y, ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm. Tæ chøc cho c¸c trang tr¹i ®−îc tham quan häc tËp lÉn<br /> nhau vµ häc tËp c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn. KhuyÕn khÝch c¸c chñ trang tr¹i gãp vèn vµo quü hç trî<br /> ph¸t triÓn khoa häc, x©y dùng quü khuyÕn häc ngµnh n«ng nghiÖp, thµnh lËp c©u l¹c bé khoa häc<br /> kü thuËt, c¸c hîp t¸c x] chuyªn ngµnh ch¨n nu«i, trång trät, dÞch vô s¶n xu©t...<br /> - ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch hîp t¸c gi÷a c¸c trang tr¹i:<br /> ¦u tiªn, khuyÕn khÝch c¸c trang tr¹i hîp t¸c víi nhau ®Ó hç trî nhau ph¸t triÓn, c¸c trang<br /> tr¹i tæ chøc hîp t¸c thu mua, chÕ biÕn n«ng s¶n t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng.<br /> - ChÝnh s¸ch vÒ thÞ tr−êng vµ tiªu thô s¶n phÈm: Thóc ®Èy c¸c h×nh thøc th−¬ng m¹i trong<br /> n«ng th«n, ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn bu«n b¸n ë c¸c chî trung t©m x],<br /> h×nh thµnh vµ më réng nh÷ng khu chî liªn x], c¸c trung t©m giao dÞch bu«n b¸n n«ng s¶n vµ vËt t−<br /> n«ng nghiÖp ë vïng xa. Nhµ n−íc cÇn cã chÝnh s¸ch b¶o hiÓm ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.<br /> 3.2.2. Gi¶i ph¸p cô thÓ<br /> 3.2.2.1. Gi¶i ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é qu¶n lý cho c¸c chñ trang tr¹i<br /> - §µo t¹o vÒ chuyªn m«n kü thuËt ë ®©y bao gåm: §µo t¹o vÒ kü thuËt ch¨n nu«i, ®µo t¹o<br /> vÒ kü thuËt trång trät, ®µo t¹o vÒ kü n¨ng tiÕp thÞ, b¸n s¶n phÈm...<br /> - §µo t¹o tr×nh ®é qu¶n lý cho chñ trang tr¹i : §©y lµ mét gi¶i ph¸p quan träng. V× vËy,<br /> Phßng N«ng nghiÖp vµ PTNT huyÖn, Héi n«ng d©n cã thÓ kÕt hîp víi Héi doanh nghiÖp võa vµ<br /> nhá, Së KÕ ho¹ch ®Çu t− ®Ó më c¸c líp tËp huÊn vÒ Khëi sù kinh doanh vµ LËp kÕ ho¹ch kinh<br /> doanh cho c¸c chñ trang tr¹i.<br /> - §µo t¹o vÒ tr×nh ®é qu¶n lý bao gåm: Chän lo¹i h×nh trang tr¹i, lËp quy ho¹ch s¶n xuÊt;<br /> X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt; Tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý s¶n xuÊt.<br /> 3.2.2.2. Gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt<br /> - VÒ c«ng t¸c gièng: TiÕn hµnh thay thÕ nh÷ng gièng cò cã n¨ng suÊt thÊp b»ng c¸c<br /> gièng míi cã n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cao h¬n.<br /> - VÒ kü thuËt th©m canh: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu mïa vô, tËp trung gieo trång nh÷ng gièng ng¾n<br /> ngµy. §èi víi c©y chÌ, ¸p dông biÖn ph¸p kü thuËt nh»m t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l−îng chÌ vô ®«ng. VÒ ch¨n<br /> nu«i, x©y dùng c¬ së thøc ¨n v÷ng ch¾c phï hîp víi tõng ®èi t−îng vËt nu«i, phßng chèng dÞch bÖnh<br /> ®Þnh kú, ¸p dông biÖn ph¸p kü thuËt vµo ch¨n nu«i theo h−íng c«ng nghiÖp, chuyªn m«n ho¸ cao.<br /> 3.2.2.3. Gi¶i ph¸p vÒ vèn<br /> Nhµ n−íc cÇn dµnh vèn −u ®]i cho vïng ph¸t triÓn ch¨n nu«i, trång c©y ¨n qu¶, l©m<br /> nghiÖp vay vèn ®Çu t− trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i. CÇn cã ®éi ngò c¸n bé h−íng dÉn c¸c chñ<br /> trang tr¹i lËp c¸c dù ¸n kh¶ thi ®Ó ph¸t triÓn trang tr¹i cña m×nh. CÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ<br /> gi÷a tæ chøc khuyÕn n«ng vµ c¸c tæ chøc cho vay vèn trong viÖc h−íng dÉn s− dông ®ång vèn cã<br /> hiÖu qu¶, c¸c tæ chøc cho vay ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®¶m b¶o<br /> s¶n xuÊt ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn thu håi vèn thuËn lîi.<br /> 3.2.2.4. Gi¶i ph¸p vÒ ®Êt ®ai<br /> CÇn khuyÕn khÝch c¸c trang tr¹i tÝch cùc chuyÓn nh−îng, tÝch tô ruéng ®Êt. Muèn vËy,<br /> huyÖn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t− vµo hÖ thèng thuû lîi ®Ó thuËn lîi trong qu¸ tr×nh chuyÓn<br /> ®æi, tÝch tô ruéng ®Êt <br /> 128<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 4(44)/N¨m 2007<br /> <br /> Tãm t¾t<br /> M« h×nh s¶n xuÊt trang tr¹i ë huyÖn §ång Hû rÊt cã hiÖu qu¶. C¸c trang tr¹i dï ë quy m«<br /> nµo ®Òu thÓ hiÖn tÝnh chÊt s¶n xuÊt hµng ho¸ nh»m vµo thÞ tr−êng víi khèi l−îng ngµy cµng t¨ng.<br /> S¶n xuÊt trang tr¹i nh÷ng n¨m qua gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña huyÖn.<br /> Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, c¸c trang tr¹i gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh−: VÒ khoa häc kü<br /> thuËt, khã kh¨n vÒ vèn, thÞ tr−êng tiªu thô, khã kh¨n vÒ th«ng tin liªn l¹c, vÒ dÞch bÖnh...<br /> * Do ®ã, nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh, tr−íc m¾t cÇn gi¶i quyÕt ®Ó trang tr¹i ph¸t triÓn lµ:<br /> - VÒ ®Êt ®ai: Ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tÝch tô ®Ó liÒn vïng, liÒn kho¶nh t¹o ®iÒu kiÖn cho<br /> s¶n xuÊt tËp trung chuyªn m«n ho¸ cao.<br /> - S¶n phÈm hµng ho¸ tËp trung vµo c¸c c©y, con träng ®iÓm nh−: chÌ, c©y ¨n qu¶, tr¸m,<br /> l©m nghiÖp, lîn, gia cÇm.<br /> - ¦u tiªn ®Çu t− cho c¸c c¬ së h¹ tÇng: Thuû lîi, ®iÖn, ®−êng giao th«ng. §èi víi trang<br /> tr¹i vïng s©u, vïng xa hç trî c−íc vËn chuyÓn hµng ho¸, s¶n phÈm.<br /> - Cã nh÷ng chÝnh s¸ch −u ®]i cho nh÷ng ®¬n vÞ chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm, hµng n¨m<br /> ®µo t¹o kiÕn thøc qu¶n lý, kiÕn thøc vÒ thÞ tr−êng cho c¸c chñ trang tr¹i.<br /> - Thóc ®Èy hîp t¸c gi÷a c¸c trang tr¹i ®Ó h×nh thµnh c¸c tæ chøc kinh tÕ céng ®ång, c¸c<br /> hîp t¸c x] s¶n xuÊt vµ hîp t¸c x] dÞch vô. T¹o mèi liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc víi<br /> c¸c hîp t¸c x], nhãm hé, chñ trang tr¹i.<br /> Summary<br /> Improving effect in produce and business of farms in Dong Hy distric in Thai Nguyen province<br /> In fact, the farms in Dong Hy distric is good models. Their activities bring many effects and<br /> benefits. Special, They contribute to economic growth a lots. But, during of development process, the<br /> farms met many difficulties, such as: lacking of science and technology, lacking of capital, news and<br /> market information, lacking of specialist and economic management knowledge, etc.<br /> So, important problems need to solve in the short term that is:<br /> - About land: Land has to mass together to creat good condition for concentrate and<br /> specialize production.<br /> - To concentrate on producing tea, planning fruit-tree and forestry, feeding pigs and domestic fowls.<br /> - Giving priority to invest in infrastructure such as: irrigational works, road, electricity.<br /> For the farms in remote area, need to support transport charge.<br /> - Having preferential policy to business where processing and comsuming product.<br /> - Every year, Training knowledge of management and market to farm owner.<br /> - To impulse farms cooperate together to take form community economic organizations<br /> or produce and service cooperatives. Linking between sate-owned company, cooperatives,<br /> farmer household groups and farm owners.<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> [1]. Bé chÝnh trÞ (1998), NghÞ quyÕt cña Bé chÝnh trÞ vÒ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ<br /> n«ng th«n, sè 06-NQ/TW.<br /> [2]. Côc Thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn (2006), Niªn gi¸m thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn.<br /> [3]. Côc Thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn (2006), B¸o c¸o tæng hîp nhanh kinh tÕ trang tr¹i tØnh Th¸i Nguyªn.<br /> [4]. TrÇn §øc (1998), Kinh tÕ trang tr¹i vïng ®åi nói, Nxb Thèng kª Hµ Néi.<br /> [5]. Tæng côc thèng kª (2000), H−íng dÉn tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh kinh tÕ trang tr¹i cña Bé NN vµ PTNT.<br /> [6]. Lª Träng (2000) Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý trang tr¹i trong kinh tÕ thÞ tr−êng, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi.<br /> <br /> 129<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản