intTypePromotion=3

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư Tổng hợp - 4

Chia sẻ: La Vie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
3
download

Nâng cao hiệu quả tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư Tổng hợp - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Còn đối với trường hợp bán lẻ : Bán lẻ xảy ra ở các cửa hàng, hàng ngày ở các cửa hàng khi hàng được bán cho ngưòi mua lẻ thì nhân viên bán hàng lập bảng kê bán hàng lẻ và căn cứ vào đó lập báo cáo bán hàng.Sau đó hàng ngày nhân viên bán hàng gửi báo cáo bán hàng kèm theo chứng từ gốc (Bảng kê bán hàng lẻ) về phòng kế toán tại văn phòng công ty còn 1 bảng sẽ lưu lại của hàng đồng thời cửa hàng trưởng nộp tiền cho thủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư Tổng hợp - 4

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Còn đối với trường hợp bán lẻ : Bán lẻ xảy ra ở các cửa hàng, hàng ngày ở các cửa hàng khi hàng được bán cho ngưòi mua lẻ th ì nhân viên bán hàng lập bảng kê b án hàng lẻ và căn cứ vào đó lập báo cáo bán hàng.Sau đó hàng ngày nhân viên bán h àng gửi báo cáo bán hàng kèm theo chứng từ gốc (Bảng kê bán hàng lẻ) về phòng kế toán tại văn phòng công ty còn 1 b ảng sẽ lưu lại của hàng đồng thời cửa hàng trưởng nộp tiền cho thủ quỹ. Kế toán căn cứ vào báo cáo bán hàng và hoá đơn bán h àng để phản ánh doanh thu và giá vốn hàng bán . -Trường hợp bán hàng vận chuyển thẳng : Trường hợp này công ty vẫn làm phiếu xuất kho và lập hoá đơn bán hàng nhưng ghi chú là hàng giao thẳng. Chi phí vận chuyển phát sinh trong trường hợp này được h ạch toán vào chi phí bán hàng,kế toán ghi sổ doanh khi khách hàng chấp nhận thanh toán và ghi sổ như các trường hợp trên b >Tài kho ản sử dụng hạch toán tiêu thụ và kêt quả tiêu thụ : Tk 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tk 632 : Giá vốn hàng bán Tk 641 : Chi phí bán hàng Tk 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 911 : Kết quả hoạt động tiêu thụ Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan đến tình hình tiêu thụ như:111,112,131,156,157.... c/ Trình tự hạch toán tiêu thụ c1/ Hạch toán doanh thu tiêu thụ
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com -Đối với trường hợp bán buôn Khi có nghiệp vụ bán hàng phát sinh kế toán tiêu thụ nhận hoá đơn liên 3 do phòng kinh doanh chuyển lên để phản ánh doanh thu tiêu thu vào chứng từ ghi có TK 511, TK 3331û -Đối với trường hợp bán lẻ Khi phòng kế toán nhận được bảng kê bán lẻ của nhân viên gửi lên, kế toán căn cứ vào đó để ghi vào chứng từ ghi có TK 511, 3331. -Kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan để ghi vào chứng từ ghi có TK 511, 3331, 1388 đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày về doanh thu tiêu thụ cho từng mặt h àng -Cuối kỳ kế toán tiêu thụ tổng hợp số liệu tiêu thụ của từng mặt h àng và lập bảng tổng hợp chứng từ ghi có TK 511, 3331 cho tất cả các mặt h àng, sau đó kế toán tổng hợp sẽ căn cứ vào số liệu từ bảng tổng hợp ghi có TK 511, 3331 để lập sổ cái cho TK 511 HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số:01GTKT-3LL Liên 3(dùng thanh toán) 0 2 -N Ngày 23 tháng 1 năm 2003 No: 827 Đơn vị bán hàng: Công ty vật tư tổng hợp Đà Nẳng Đơn vị: 91- Lý Tự Trọng :số Tài khoản:710 A008 001 Điện thoại: 821148 Mã số: 040010390 -1 Họ và tên người mua: Ngyuyễn thị Thắm
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đơn vị: Trung tâm kinh doanh vât tư tổng hợp Địa chỉ: 200- Núi Thành- TPĐN số TK: Hình thức thanh toán: Trả tiền sau Mã số: 040010391 -1 Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền STT c2/ Hạch toán các khoản giảm trừ Các khoản giảm trừ doanh thu công ty không hạch toán vào tài khoản 521, 532, 3332.. mà kế toán hạch toán như sau: Ngày 4/2/03 công ty bán hàng cho công ty tư nhân Lê Văn 250 tấn xi măng chìnon đ ơn giá 700.000 .Tổng tiền thanh toán 175.000.000(thuế gtgt 10%) công ty chấûp nhận chiết khấu cho công ty Lê Văn700.000.Và công ty đã h ạch toán như sau: Nợ TK 811: 700.000 Có TK 131: 700.000 c3/ Hạch toán giá vốn -Phương pháp tính giá hàng xuất kho Kế toán sử dụng phương pháp bình quân cuối lỳ. Ở phòng kế toán, bên cạnh lập chứng từ ghi có tài kho ản, kế toán tiêu thụ còn có th ẻ hàng hoá để theo dõi lượng h àng nhập xuất tồn trong kỳ và thẻ hàng hoá được mở cho từng mặt hàng cụ thể như: Xi măng Hải Vân, Chin fon,...Cuối quý căn cứ vào th ẻ hàng hoá kế toán tiến h ành tính đơn giá bình quân cho từng mặt hàng qua công th ức: Đơn giá -Phương pháp hạch toán
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đồng thời với việc hạch toán doanh thu kế toán tiêu thụ căn cứ vào chứng từ ghi có tài kho ản 1561 để theo dõi lưộng hàng xuất hàng ngày cho từng mặt h àng. Cuối tháng kế toán tổng hợp và lập sổ cái cho tài khoản 623 kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả. Trên cơ sở phiếu kế toán để theo dõi chi phí mua h àng va ìđ ể lên sổ cái tài khoản 632 2> Hạch toán kết quả tiêu thụ tại văn phaòng trung tâm kinh doanh vật tư tổng hợp thuộc công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng a>Hạch toán chi phí bán hàng a1>Nọi dung chi phí bán h àng gồm các khoản sau Chi phí nhân viên bán hàng: Tiền lương và các khoản trích theo lương - Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại - Chi phí khác bằng tiền - a2> Phương pháp h ạch toán Khi có nghiệp vụ kinh tế liên quan đ ến chi phí bán hàng bằng tiền mặt kế toán tiền m ặt lập phiếu chi và thể hiện các nghiệp vụ vào sổ nhật ký TK 111, 112, lương nhân viên và các khoản trích căn cứ vào b ảng thanh toán lương Cuối quý kế toán tổng hợp số liệu liên quan đến chi phí bán h àng lập phiếu kế toán liên quan đ ến chi phí bán hàng đ ể lên sổ cái TK 641 theo quý và phiếu kế toán được lập theo từng nội dung chi phí. b / Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp b1/ Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm:
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trả phụ cấp, - chi ăn ca của nhân viên qu ản lý Chi phí khấu hao yài sản cố định quản lý và bán hàng - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Các chi phí khác bằng tiền - b2/ Phương pháp hạch toán Phương pháp h ạch toán chi phí quản lý cũng tương tự phương pháp hạch toán chi phí bán hàng c/ h ạch toán kết quả tiêu thụ Công ty xác định kết quả tieu thụ vào cuối mổi quý. Cuối mổi quý kế toán tổng hợp tiến hành kết chuyển doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý vào TK 911 để xác định kết quả tiêu thụ Kế toán tổng hợp căn cứ vào sổ cái tài khoản 632, 641, 642, 511 lập phiếu kế toán đ ể kết chuyển doanh thu, giá vốn, chi phí liên quan và căn cứ vào số liệu ở phiếu kế toán, kế toán tổng hợp mở sổ cái tài kho ản 911 đồng thời kết chuyển sang tài khoản 421 : lợi nhuận hoạt động tiêu thụ” để xác định kết quả kinh doanh II>Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp đà Nẵng 1>Tổ chức công tác phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình phân tích tại công ty
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Qua quá trình tìm hiểu tại công ty về công tác tổ chức phân tích kết quả hoat dộng sản xuất kinh doanh của công ty chưa thực hiện kỹ , chỉ có phân tích chung tình hình tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm phân tích so với năm trư ớc Phân tích tình hình kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh do kế toán trưởng thực h iên hàng năm ,kết thúc một năm hoạt động sản xuất kinh doanh phòng kê toán công ty lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán trư ởng dựa vào nhứng thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm phân tích và năm trước để phân tích tăng trưởng về doanh thu va lợi nhuận Công ty chưa có chính sách xây d ựng kế họch cụ thể cho năm tiếp theo cho năm tiếp theo do đó tai công ty chỉ phân tích so sánh tình hình năm nay so với năm trước Để phục vụ sâu hơn cho quá trình phân tích em phân tích thêm về kết cấu tiêu thụ từng mặt hàng chủ yếu của công ty và các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại công ty .Thông tin cung cấp cho quá trình phân tích dựa vào b ảng tổng hợp ghi có tài kho ản 511 và các sổ cái chi phí :CPQL,CPBH của năm 2003,2002.kết quả phân tích là cơ sở giúp cho nh à quản trị đă ra những quyết định ,chiếïn lượt kinh doanh đảm bảo kết quả tốt hơn cho sự tồn tại và phát triển liên tục của doanh nghiệp 2>Nội dung phân tích a>Phân tích tình hình tăng trưởng về tiêu thụ của toàn bộ các mặt h àng tiêu thụ và của từng mặt hàng tại công ty Số liệu phân tích :
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Doanh thu tiêu th ụ của văn phòng công ty gồm daonh thu của từng mặt hn àg và của toàn bộ các mặt lấy từ bảng tổng hợp tk 511 năm 2003 ,2002 Qua bảng phân tích trên ta thấy doanh thu tiêu thụ năm 2003 so với năm 2002tăng 27,53% tương ứng mức tăng là 26796052189đ trong đó doanh thu xi măng tăng 38,29% tương ứng mức tăng 11457183349 doanh thu mặt hàng sắt thép tăng 31,63% tương ứng mức tăng là 15573960712đ ,doanh thu mặt h àng xăng dầu tăng 3 ,59% tương ứng mức tăng 574102350 đ, doanh thu mặt hàng khác giảm 44,02% tương ứng mức giảm (925548161) doanh thu dịch vụ tăng nhanh 125,03% tương ứng mức tăng 116353939đ .Bên cạnh sự gia tăng về doanh thu ta thấy lượng hàng hoá tiêu thụ một số mặt h àng như: xi măng sắt thép , xăng dầu có tăng năm 2003 so với năm 2002 điều này chứng tỏ tình hình tiêu thụ của công ty năm 2003 so 2002 tăng một phần lớn là do lượng hàng hoá tiêu thụ tăng . Hai mặt h àng chủ lực của công ty là xi măng và thép đều tăng cao, đáng chú ý hơn là tình hình cung cấp dịch vụ của công ty tăng cao mà các loại h ình d ịch vụ m à công ty cung cấp là :nh ập khẩu uỷ thác ,dịch vụ vận tải ,karaoke... năm 2003 tăng cao chứng tỏ xu thế hiện nay các loại dịch vụ mà công ty cung cấp đang được thị trường ưa chuộng do vậy công ty n ên mở rộng hơn nữa đối với các lo ại hình dịch vụ n ày. Còn đối với h àng khác : gạch ,tôm cá khô ,cửa sắt ... các loại h àng không phải là h àng chính mà công ty cung cấp năm 2003 so năm 2002 giảm ,những mặt h àng này phát sinh khi có nhu cầu do vậy công ty không chủ động khơi những mătû hàng này .
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b>Nội dung phân tích kết quả hoạt độüng tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty vật tư tổng hợp đ à n ẵng Số liệu phân tích : Các chỉ tiêu từ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của văn phòng công ty năm 2003 và 2002 Dựa vào số liệu phân tích bảng trên ta thấy rằng lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ năm 2002 là (239.937.044 đồng) đến năm 2003 là 314.061.205 đồng điều này chứng tỏ rằng năm 2003 công ty hoạt động rất hiệu quả so với năm 2002, lợi nhuận năm 2003 tăng 226,7% tương ứng mức tăng là 544.034.249 đồng. Để xem xét về nguyên nhân làm cho lợi nhuận tăng cao như vậy ta đi vào những nguyên nhân sau : Về doanh thu bán ra của văn phòng công ty n ăm 2003 tăng so với năm 2002 là 27,53 % tương ứng mức tăng 26.796.052.189 đồng trong khi đó giá vốn h àng bán tăng 26,84 % tương ứng mức tăng là 121.255.710.304 đồng, tỷ lệ tăng giá vốn ít h ơn so với doanh thu mặt dù chênh lệch không lớn nhưng đó cũng là d ấu hiệu tốt chứng tỏ trong quá trình tổ chức thu mua công ty đã quản lý tốt chi phí đ ầu vào. Trước đây công ty hoạt động chủ yếu để hưởng đư ợc các chính sách trong quá trình mua hàng như : chiết khấu giảm giá ... rồi bán h àng lẻ hay bán cho khách hàng quen thuộc. Nhưng bắt đầu năm 2003 có nhiều thay đổi công ty hoạt động đem lại lợi nhuận và ngày càng có thêm nhiều khách h àng, điều này là dấu hiệu tốt trong kinh doanh. Về chi phí bán h àng và chi phí quản lý doanh nghiệp : Chi phí bán hàng tăng cao so với tỷ lệ tăng doanh thu : chi phí bán h àng tăng 36,22 % tương ứng với mức tăng 410.804.887 đồng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản