Nếp sống mới

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
118
lượt xem
14
download

Nếp sống mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đời sống quá bận rộn của thời đại này làm cho chúng ta như bị quay cuồng trong cơn lốc thời gian, khiến chúng ta ít có thời giờ ngồi lại, trầm ngâm suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, về thế thái nhân tình, về tâm linh... Có lẽ ngày đầu năm là thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta có thể rút ra những quyết tâm cho những ngày tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nếp sống mới

  1. N‰p SÓng M§i 8991 Blaine Meadows Dr, Jacksonville, FL 32257-1719 Số 133 - 134 Thaùng Gieâng – Hai 2002 Quán Chi‰u ñÀu Næm nÖi ca ng®i công ÇÙc cÙu dân cûa chàng. H† xem ñ©i sÓng quá bÆn r¶n cûa th©i Çåi này làm cho chàng nhÜ thÀn thánh. VŠ sau, v§i quá nhiŠu kinh chúng ta nhÜ bÎ quay cuÒng trong cÖn lÓc th©i gian, nghiŒm, chàng không cÀn ljn kính chi‰u yêu n»a. khi‰n chúng ta ít có thì gi© ngÒi låi, trÀm ngâm suy ChÌ nhìn thoáng qua là chàng nhÆn ra yêu quái. nghï vŠ š nghïa cu¶c Ç©i, vŠ th‰ thái nhân tình, vŠ GÜÖm báu vØa ra khÕi vÕ là yêu tinh bÎ mÃt ÇÀu tâm linh... Có lë ngày ÇÀu næm là th©i Çi‹m thuÆn trong nháy m¡t. ñÓi v§i loài qu› quái, chàng chém l®i nhÃt Ç‹ chúng ta ki‹m Çi‹m låi con ngÜ©i mình gi‰t không g§m tay. Chàng t¿ hào v§i m¡t nhÆn xét hÀu cho chúng ta có th‹ rút ra nh»ng quy‰t tâm cho Çã tinh Ç©i cûa mình. NhÜng sau m¶t thÆp niên nh»ng ngày s¡p t§i. ñiŠu này rÃt cÀn thi‰t vì tâm lš hành Çåo, chàng b‡ng nhÆn ra ngÜ©i dân không còn con ngÜ©i rÃt chû quan, thiên ki‰n, dÍ nhìn khuy‰t ngÜ«ng m¶ mình n»a, mà có vÈ e dè, né tránh khi Çi‹m cûa ngÜ©i hÖn là cûa chính mình. Nh»ng quán chàng ti‰n ljn v§i h†. Có vài lÀn, có ngÜ©i ÇÜa š chi‰u (reflections) tÙc là nh»ng š nghï vøn v¥t, tän ki‰n là chàng nên suy xét kÏ ngÜ©i khác trܧc khi mån lúc tâm trí mình tÌnh táo, lúc lòng ÇÓi lòng, lúc rút gÜÖm. Chàng nhìn vào m¡t các ngÜ©i này thì mình Ç‹ nhân linh cûa mình ÇÓi chi‰u v§i Thánh thÃy toàn là yêu quái giä trang, nên gÜÖm låi rút ra Linh së giúp ích cho mình rÃt nhiŠu. N‰u có th‹ khÕi vÕ, và vài chi‰c ÇÀu rÖi. Càng ngày càng cäm ÇÜ®c chúng ta nên thÜ©ng xuyên th¿c hành ÇiŠu này thÃy cô ÇÖn, buÒn bã, chàng bèn quy‰t ÇÎnh gát m†i vì e r¢ng së quá trÍ, Ç‹ rÒi có m¶t ngày nhìn låi tâm s¿ Ç‹ trª vŠ núi thæm låi sÜ phø và các bån ÇÒng linh mình thÃy Çã sa sút, bŒ råt khó cÙu ch»a. môn. Lòng chàng b‡ng trª nên thanh thän khi nhìn Chàng HiŒp sï và chi‰c Kính chi‰u yêu: låi cänh núi rØng hùng vï næm xÜa. Vào ljn trÜ©ng, ChuyŒn c° tích k‹ låi ngày xÜa có chàng chàng Çau lòng khi hay tin sÜ phø Çã mÃt, các bån hiŒp sï có tâm nguyŒn diŒt trØ yêu quái, cÙu kh°n cÛng Çã xuÓng núi, chÌ còn låi sÜ mu¶i, con gái cûa phò nguy giúp cho muôn dân. Khi h†c thành tài, thÀy, lÜu låi trÜ©ng. Ngày trܧc ra Çi, ngÜ©i sÜ trܧc khi xuÓng núi, sÜ phø cho chàng tÃm kính mu¶i này hãy còn là m¶t cô bé, nay nàng trª thành chi‰u yêu ngoài cây gÜÖm báu rÃt s¡t bén. TÃm m¶t thi‰u n» kiŠu diÍm, væn võ song toàn. Hai kính chi‰u yêu là m¶t bäo vÆt hi‰m có trong Ç©i. Ai ngÜ©i chuyŒn trò thÆt tâm Ç¡c, và rÒi m¶t tình cäm soi m¥t vào kính này së hiŒn nguyên hình. N‰u là nÒng nàn, Ãm áp näy nª trong lòng chàng. SÜ mu¶i ngÜ©i hiŠn lÜÖng thì kính l¶ ra ngÜ©i hiŠn lÜÖng, nh¡c låi chi‰c kính chi‰u yêu cûa môn phái mà nàng n‰u gÓc là yêu quái, dù dung måo bŠ ngoài xinh ÇËp háo hÙc muÓn xem. Chàng løc tìm dܧi Çáy túi ljn Çâu cÛng hiŒn nguyên hình yêu quái. Kính này xách, rút ra chi‰c kính Çã Çóng l§p bøi dÀy. Chàng giúp chàng rÃt nhiŠu trên bܧc ÇÜ©ng hành hiŒp. cäm thÃy chånh lòng vì bao næm h»ng h© v§i kính ChÌ cÀn r†i kính vào m¥t ai, nhìn vào änh trong quí. SÜ mu¶i lau bøi, lÃy nܧc gi‰ng trong rºa såch gÜÖng là chàng nhÆn diŒn ÇÜ®c ai là yêu tinh, ai là kính. Nàng bèn nhìn vào kính thì phän ánh m¶t phàm nhÖn, ai là hiŠn thánh. Chàng Çã triŒt tiêu thi‰u n» ÇËp nhÜ tiên nga, tÕa ra m¶t nét thánh thiŒn ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i ác, ngÜ©i hung båo, b†n sâu dân cûa thiên thÀn. SÜ huynh hân hoan cÛng nhìn th£ng m†t nܧc, cÆy th‰ hi‰p ngÜ©i. NgÜ©i ngÜ©i kh¡p vào kính Ç‹ xem thº dung måo cûa mình. H«i ôi! Jan – Feb. 2002 NSM133/134 - 1
  2. M¶t con yêu tinh m¥t hi‹m ác, rænh nhÜ nanh heo Çành chÎu nhÆn phÀn l‡i vŠ mình. Khi nghe có rØng g§m ghi‰c hiŒn ra! Cô sÜ mu¶i kinh hãi, hét ngÜ©i phê bình là ta v¶i vàng chÓng ch‰, biŒn båch, l§n và ch‰t giÃc. SÜ huynh cÛng kinh hãi không phân bua... Ç‹ giành lÃy phÀn phäi mà ít khi chÎu kém, rÒi bàng hoàng, hoang mang không bi‰t tåi l¡ng nghe, suy tìm xem Çâu là lë phäi. Chi b¢ng khi sao. Chàng låi trª thành yêu quái là giÓng mà tr¡ng Çen khó phân biŒt thì ta ôm phÀn l‡i vŠ mình. chàng thù ghét nhÃt. Sao tu lâu không thành tiên NgÜ©i v§i thái Ƕ "l‡i tåi tôi m†i Çàng" së không nhÜ chàng mÖ Ü§c mà thành ...tinh là thÙ mà chàng làm phiŠn ai h‰t, mà còn ÇÜ®c m‰n m¶ là khác. không bao gi© ng©. S¿ båi hoåi b¡t ÇÀu tØ phút Tu°i ta càng l§n thì ngÜ©i khác càng không dám nào? Có phäi tØ lúc chàng quá t¿ tin thành kiêu góp š phê bình ta. H† không dám “Ƕng chåm” có ngåo mà không cÀn ljn kính chi‰u yêu? Vì quá t¿ th‹ vì kính lão, nhÜng cÛng có th‹ vì s® “nanh vuÓt” tin, chàng Çã có nh»ng phán quy‰t v¶i vàng và gi‰t cûa ta. Vì vÆy càng nên tåo ÇiŠu kiŒn cho m†i oan bao nhiêu ngÜ©i vô t¶i? ngÜ©i, nhÃt là con cháu trong nhà, có dÎp Ç‹ nhÆn Câu chuyŒn c° tích t§i Çây là h‰t, nên xét, phê bình mình Ç‹ m‡i ngày mình ÇÜ®c tÓt hÖn. không ai bi‰t k‰t cu¶c ra sao. Có ngÜ©i nói chàng Nên thÜ©ng Ç¥t nh»ng câu hÕi nhÜ: "Ba (hay má, t¿ tº vì không chÎu n°i v§i nh»ng d¢n v¥t trong hay ông bà) có lÄm cÄm nhiŠu chÜa? ViŒc nào có lòng. Có ngÜ©i nói chàng æn næn, thÓng hÓi t¶i l‡i, th‹ làm, viŒc nào nên tránh?” NgÜ©i l§n dám xin l‡i làm låi cu¶c Ç©i, chÎu khó Çi tå t¶i v§i nh»ng gia ngÜ©i nhÕ, thÜ®ng cÃp xin l‡i hå cÃp, cha mË xin l‡i Çình nån nhân. Sau Çó, chàng sÓng cu¶c Ç©i bình con cái, anh chÎ xin l‡i em, ông bà xin l‡i cháu ch¡t yên, hånh phúc bên hiŠn mu¶i. là nh»ng ngÜ©i can Çäm, khôn ngoan. Suy gÅm câu chuyŒn và Çem Kinh Thánh Buông bÕ: ÇÓi chi‰u lòng mình, tôi rút ra vài quán chi‰u lš thú: NgÜ©i ôm ÇÒm là ngÜ©i rÃt khÓn kh°, h† lúc nào cÛng bÎ gánh n¥ng dày vò nhÜ ngÜ©i tù kh° ˆn Næn: sai. Gánh n¥ng Çây có th‹ là vÆt chÃt hay tinh thÀn. Con ngÜ©i cûa chúng ta thÆt phÙc tåp: m¶t Chúng ta cÀn buông bÕ nh»ng thÙ không cÀn thi‰t h‡n h®p cûa thiŒn và ác, m¶t linh quang cûa trong cu¶c sÓng n‰u không muÓn bÎ ch‰t ng¶p. CÀn ThÜ®ng ñ‰ nhÜng låi cÜu mang h¶t giÓng cûa ma tuy‹n l¿a nh»ng thÙ quan tr†ng cûa Ç©i mình mà qu›. Con ngÜ©i là thÜ®ng thánh, hå thú: lúc nào vác mang. Mang gánh n¥ng cho ngÜ©i khác là m¶t cÛng muÓn vÜÖn lên ljn cái hay, cái ÇËp, cái cao nghïa cº cao quí miÍn là không quá sÙc mình. Con thÜ®ng; nhÜng låi thÜ©ng bÎ trì kéo xuÓng bùn nhÖ. ngÜ©i sanh ra v§i hai bàn tay không, chØng ch‰t Çi Thánh và thú hÀu nhÜ khó nhÆn ra l¢n ranh: bܧc cÛng hai bàn tay tr¡ng, thì m†i vÆt tåo d¿ng ÇÜ®c t§i thành thánh, m¶t bܧc lui thành thú dÍ dàng. trong khoäng gi»a lúc sanh và lúc tº rÒi cÛng Çi vào T¶i l‡i luôn ch© ch¿c d‡ dành con ngÜ©i. CÖ ñÓc hÜ không. Ngày ÇÀu næm æn m¥c thÆt ÇÖn giän Ç‹ nhân tuy ÇÜ®c tha thÙ, ÇÜ®c cÃt Çi m¥c cäm t¶i l‡i t¿ trút bÕ nh»ng tܧc vÎ, nh»ng chÙc vø mà xã h¶i cûa quá khÙ, nhÜng lúc nào cÛng phäi cÄn thÆn, dè gán cho mình. M†i s¿ nên n¡m lÃy tinh thÀn, cÓt lòng vì ng¿a hay quen ÇÜ©ng cÛ. M¶t thÙc æn tûy mà không nên quá chú tr†ng hình thÙc, râu ria không ngon lành chút nào, nhÜng æn vào së bÒi b° bên ngoài. TÆp m¶t lÓi sÓng thÆt bình dÎ cho Ç« Çau tâm linh vô hån, Çó là æn næn. CÀn nhÆn diŒn, xÜng ÇÀu và kh° thân. ra nh»ng tà š, nh»ng hành vi xÃu cûa mình và quy‰t Cân B¢ng: tâm tránh Çi thì ñÙc Thánh Linh m§i ti‰p tøc ng¿ Nhìn låi thì m§i thÃy sÓng cân b¢ng không trong lòng mình và ban cho mình sÙc månh tinh phäi là chuyŒn dÍ làm vì con ngÜ©i thÜ©ng hay thái thÀn Ç‹ chi‰n ÇÃu. Ngoài viŒc xÜng t¶i cùng Chúa, quá, hay Çi tØ thái c¿c này sang thái c¿c khác. chúng ta cÛng phäi xin l‡i cùng ngÜ©i. NgÜ©i dám NgÜ©i bình thÜ©ng có Ç©i sÓng cân ÇÓi, quân bình xin l‡i ngÜ©i khác không phäi là ngÜ©i y‰u, mà là là ngÜ©i tìm ÇÜ®c hånh phúc lâu dài. Khi m¶t ngÜ©i ngÜ©i månh. ñÙc Giáo Hoàng Çã xin l‡i th‰ gi§i vŠ tr°i m¶t m¥t nào quá, thì së khi‰m khuy‰t m¥t khác nh»ng viŒc làm sai trái cûa Công Giáo La Mã ª m¶t cách trÀm tr†ng. NgÜ©i xÜa nói ai Ça tài næng nh»ng th‰ k› trܧc, chÙng tÕ ông là m¶t con ngÜ©i thì thÜ©ng g¥p Ça tai h†a. Nhìn låi thiên nhiên, dÛng cäm. ThÜ©ng tâm lš con ngÜ©i hay Ç° l‡i cho chúng ta thÃy có s¿ cân b¢ng kÿ diŒu và s¿ khôn kÈ khác cho ljn chØng có chÙng c§ rõ ràng m§i ngoan tuyŒt v©i cûa ThÜ®ng ñ‰. M¥t tr©i n‰u ti‰n Jan – Feb. 2002 NSM133/134 - 2
  3. ljn gÀn trái ÇÃt chút n»a, chúng ta bÎ ch‰t thiêu; xa con mình muÓn k‰t hôn v§i ngÜ©i MÏ! Có phäi hÖn chút n»a là chúng ta bÎ ch‰t lånh. Huy‰t áp cûa chúng ta kÿ thÎ ngÜ®c không? NgÜ©i MÏ Çã mª chúng ta n‰u không ª khoäng trung bình, v†t lên cºa, mª r¶ng vòng tay Çón chúng ta khi chúng ta cao hay tu¶t xuÓng thÃp là chúng ta có chuyŒn thân sÖ thÃt sª, không có ÇÃt dung thân ngay tåi quê ngay. VŠ tinh thÀn, quá duy vÆt thì ai cÛng thÃy là nhà mình, nay cÖ nghiŒp v»ng vàng rÒi, chúng ta låi sai, nhÜng mà quá duy tâm cÛng không °n. Trong không chÃp nhÆn h†! VŠ ÇÒng Çåo v§i nhau, cÛng quan niŒm “Tam Tài”: Thiên, Nhân, ñÎa, khi nhÆn vÅn có nh»ng kÿ thÎ. Tin Lành và Công Giáo cÛng thÃy con ngÜ©i ÇÙng gi»a tr©i và ÇÃt, c° nhân tìm ra Çã tØng chém gi‰t nhau vì bên nào cÛng nghï mình tri‰t lš trung dung. Tìm s¿ quân bình trong m†i là con cái Çáng yêu cûa Chúa, bên kia là nh»ng ÇÙa viŒc, m†i phÜÖng diŒn dù là th‹ xác, trí óc, tâm linh con lÀm ÇÜ©ng låc lÓi. HiŒn nay, tåi Trung ñông, Ç‹ chúng ta không trª nên bŒnh hoån, Çiên cuÒng. nh»ng ngÜ©i HÒi Giáo và nh»ng ngÜ©i Do Thái Dung ThÙ: Giáo cùng m¶t ông t° Abraham låi xung Ƕt nÄy Con ngÜ©i sÓng h®p quÀn giÓng nhÜ loài lºa, Ç° máu ljn n°i có ngÜ©i e r¢ng th‰ chi‰n thÙ nhím. HÍ xa nhau thì thÃy lånh, thÃy buÒn. Xích ba có th‹ b¡t ngòi tØ Çó. Sao con ngÜ©i nhìn nhau låi gÀn nhau mà không hå lông nhím xuÓng, không m¶t cách toé lºa hÆn thù trong khi Çó Chúa nhìn nhÜ©ng nhÎn thì dÍ Çâm th†c vào nhau, không dung nhân loåi, PhÆt nhìn chúng sinh v§i ánh m¡t bao thÙ nhau thì có th‹ Çi ljn bÃt hòa, båo Ƕng, chi‰n dung, nhân tØ? tranh. Khi con ngÜ©i båo Ƕng thì hay dùng m¶t Nh© khoa h†c kÏ thuÆt, con ngÜ©i ngày duyên c§ thanh bai Ç‹ che ÇÆy. Có ngÜ©i dùng lš càng dÍ liên låc nhau. Ngày nay chúng ta nói tܪng nghe rÃt cao ÇËp, có ngÜ©i l®i døng tôn giáo chuyŒn v§i ngÜ©i cách nºa vòng trái ÇÃt còn dÍ hÖn Ç‹ kêu g†i tiêu diŒt kÈ thù. Nhân danh ThÜ®ng ñ‰ ngÜ©i ÇÀu làng nói chuyŒn v§i ngÜ©i cuÓi làng cûa mà dùng båo l¿c là m¶t ÇiŠu mà lÜÖng tâm nhân th‰ k› trܧc. Vì vÆy, nhân loåi ngày nay nhÜ sÓng loåi không th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c. Tánh bÃt khoan trong m¶t làng: “làng ÇÎa cÀu”. Th‰ mà, tÃm lòng dung cûa con ngÜ©i b¡t nguÒn tØ tánh kÿ thÎ mà ra. con ngÜ©i v§i nhau còn xa cách, tÎ hiŠm l¡m. N‰u Tánh kÿ thÎ, thiên ki‰n låi là m¶t bän tánh cûa loài chúng ta chÃp nhÆn nh»ng khác biŒt cûa ngÜ©i, bi‰t ngÜ©i, mà låi là bän tánh rÃt xÃu. ThÃy ngÜ©i có tôn tr†ng s¿ quy‰t ÇÎnh, s¿ ch†n l¿a cûa ngÜ©i cÛng ngôn ng», màu da, miŠn xÙ, tôn giáo khác mình là nhÜ thº Ç¥t chính mình vào hoàn cänh cûa ngÜ©i thì ta khinh thÎ. Kÿ thÎ vì ta nghï ta hÖn ngÜ©i. Có khi ch¡c dÍ có s¿ thông cäm, dung thÙ v§i nhau. vŠ sau m§i thÃy kÿ thÎ vì ngÜ©i hÖn ta nhÜ chuyŒn ñ¶ng thân, Ƕng não và Ƕng linh: con cûa ngÜ©i phung kÿ thÎ con ngÜ©i lành, chuyŒn Cu¶c sÓng lành månh cÀn phäi sinh Ƕng. con cûa vÎt kÿ thÎ con cûa thiên nga. Nh»ng th‰ k› Nh»ng lúc tÌnh dÜ«ng là dÎp bÒi b° låi næng l¿c Ç‹ trܧc, ngÜ©i da tr¡ng cÙ nghï dân da màu là man rÒi hoåt Ƕng låi. Các sách y h†c ngày nay rÃt c° m†i, “m†i Çen” cÀn ÇÜ®c khai hóa; ngÜ®c låi, ngÜ©i võ cho viŒc Ƕng thân. ViŒc tÆp th‹ døc thÜ©ng dân da màu g†i låi ngÜ©i kia là qu› tr¡ng (båch xuyên, h¢ng ngày, ho¥c ít nhÃt 3 lÀn m¶t tuÀn, m‡i qu›). Ÿ nh»ng nܧc Á Châu trܧc Çây, nhiŠu tín lÀn 20 phút rÃt tÓt cho sÙc khÕe th‹ chÃt. Không ÇÒ Thiên Chúa giáo bÎ hành hình vì h† theo m¶t cÀn phäi mua s¡m døng cø Ç¡t tiŠn, chÌ cÀn hít thª, niŠm tin khác v§i Ça sÓ. NhiŠu gia Çình Çã Çánh chåy, nhäy dây, mang xách vài vÆt n¥ng 3-5 kí lô là ÇÆp, xua Çu°i ÇÙa con vì nó theo Çåo Chúa. Ai ÇÜ®c. Cái khó nhÃt là ÇiŠu Ç¥n. Không gì giän dÎ cÛng nghï r¢ng ngÜ©i Nam Kÿ dÍ chÎu, lè phè, sao nhÜ tÆp th‹ døc, và cÛng không gì khó theo Çu°i cÛng ÇÜ®c, nhÜng th¿c s¿ không ít ngÜ©i có ÇÀu óc cho b¢ng tÆp th‹ døc trÜ©ng kÿ. Trên Ç©i còn rÃt kÿ thÎ, không muÓn k‰t thân v§i ngÜ©i khác nhiŠu thÙ thÃy nhÜ ÇÖn giän, nhÜng không phäi dÍ miŠn. MÃy mÜÖi næm trܧc, tôi bi‰t có nh»ng ông làm. Khi nói vŠ sÙc ngÜ©i, Thánh Kinh có câu: già vùng Løc TÌnh tuyên bÓ th£ng là ông ghét hai “Tinh thÀn thì muÓn l¡m, mà th‹ xác thì y‰u ÇuÓi”. thÙ trong Ç©i: thÙ nhÙt B¡c kÿ, thÙ nhì Công giáo! SÙc th‹ xác tŒ vÆy, mà sÙc tinh thÀn cÛng ch£ng hÖn NhiŠu ông không chÃp nhÆn cho con cái k‰t hôn v§i gì! ñ¶ng trí thÜ©ng xuyên rÃt cÀn thi‰t Ç‹ làm ngÜ©i thu¶c 2 hång “dÍ ghét” kia Çã tåo ra nh»ng chÆm Çi s¿ lú lÅn cûa tu°i già. ñ†c sách, h†c hÕi thäm kÎch Çáng ti‰c trong gia Çình. NhiŠu ông cha, thêm, suy gÅm, thäo luÆn là nh»ng cách Ƕng trí tÓt. bà mË VN sÓng tåi Hoa kÿ Çã ch‰t Çi‰ng khi nghe Ngày nay, ÇiŒn toán (computer) và mång lܧi tin Jan – Feb. 2002 NSM133/134 - 3
  4. h†c (internet) là phÜÖng tiŒn giúp chúng ta Ƕng 1. Ÿ Çâu chép: "Thiên hå ch£ng còn g†i ngÜÖi là Áp- não m¶t cách hào hÙng. Nó mª trܧc m¡t ta m¶t ram n»a, nhÜng tên ngÜÖì së là Áp-ra-ham, vì ta Ç¥t nguÒn ki‰n thÙc bao la và có th‹ bi‰n s¿ kh° h†c ngÜÖi làm t° phø cûa nhiŠu dân t¶c"? cûa ta thành trò chÖi khoan khoái. M¶t sÓ ngÜ©i “dÎ 2. Áp-ra-ham bao nhiêu tu°i khi Y-sác ra Ç©i? Ùng” cho Çây là sän phÄm cûa ma qu›. Con ngÜ©i 3. Sau khi Sa-ra qua Ç©i, Áp-ra-ham có cܧi ngÜ©i v® thÜ©ng hay coi nh»ng gì quá sÙc suy nghï, quá khä nào khác không? 4. Trong sách XuÃt Ê-díp-tô Kš, ai Çã nói v§i Môi-se næng cûa mình là thÀn thánh (n‰u kính tr†ng), hay r¢ng: "ñiŠu con làm Çó ch£ng tiŒn...vì viŒc Çó n¥ng là ma qu› (n‰u khinh thÎ). ThÆt ra, computer và nŠ quá sÙc con, m¶t mình gánh ch£ng n°i"? internet rÃt trung tính (neutral), có th‹ tác Ƕng h»u 5. Phi-e-rÖ làm nghŠ gì? ích ho¥c tai håi là do con ngÜ©i xº døng. Nó không 6. NgÜ©i nào trong gia Çình Phi-e-rÖ ÇÜ®c Chúa ch»a phäi là qu› m¥c dù nó bi‰n hoá nhÜ ...ma! ñ¶ng khÕi bŒnh rét? linh không th‹ thi‰u ÇÜ®c Ç‹ Ç©i sÓng tâm linh mình 7. Ÿ Çâu chép: "NgÜÖi là Phie-rÖ, ta së lÆp H¶i-thánh m‡i ngày m¶t tÜÖi sáng hÖn, hܧng thÜ®ng hÖn. ta trên Çá này, các cºa âm phû ch£ng th¡ng ÇÜ®c h¶i Con ngÜ©i càng già thì tình cäm càng y‰u ÇuÓi, nên Çó"? cÀn phäi tÌnh thÙc. Vua Salômôn lúc trÈ thông 8. Trong sách Giæng, ai Çã nói v§i Phi-e-rÖ r¢ng: "NÖi minh là th‰, khôn ngoan là th‰, mà chØng vŠ già bÎ ta Çi, bây gi© ngÜÖi ch£ng có th‹ theo ta ÇÜ®c, các bà v® trÈ d‡ dành låi quay ra th© låy hình tÜ®ng nhÜng rÒi sau ngÜÖi së theo ta"? mà trܧc kia ông bi‰t là nh»ng thÙ có m¡t không 9. Sách nào ng¡n nhÃt trong Kinh Thánh? thÃy, có tai không nghe, có tay chân mà không làm 10. Tìm trong C¿u −Öc, chÜÖng dài nhÃt trong Kinh gì ÇÜ®c. CÖ ñÓc nhân cÀn cÀu nguyŒn, džc Kinh Thánh và cho bi‰t chÜÖng Ãy có bao nhiêu câu? Thánh Ç‹ tåo mÓi tâm giao cùng Chúa. Không có Minh PhÜÖng biên soån ñÙc Thánh Linh hܧng dÅn thì Thánh Kinh chÌ là væn t¿ ch‰t, vô b°; còn n‰u ai cÆy vào s¿ soi sáng Giải Đáp Câu Đố K.T. kỳ trước: cûa Thánh Linh thì L©i Chúa trª thành væn t¿ sÓng mª m¡t, mª lòng, giúp thÃu hi‹u lë Çåo nhiŒm mÀu. 1/.Phøc-truyŠn 11:18 2/.Na-hum 1:7 ñiŠu lš thú là 5 quán chi‰u trên có th‹ x‰p 3/.Hê-bÖ-rÖ 4:12; 4/.I Cô-rinh-tô 15:58 theo thÙ t¿ 5 ch» cái trong vÀn quÓc ng»: A (ˆn 5/.Thi-thiên 9:9 6/.Thi-thiên 100:4 næn), B (Buông bÕ), C (Cân b¢ng), D (Dung thÙ), ñ 7/.II Cô-rinh-tô 9:15 8/.Phi-lip 4:6 (ñ¶ng). Xin l‡i vŠ bài vi‰t có dài dòng vì s¿ suy 9/.Khäi-huyŠn 7:12 10/.Phøc-truyŠn 4:29 gÅm m†i góc cånh cûa quäng Ç©i mình Çã sÓng qua thì không th‹ tóm g†n trong mÃy câu. Möôøi moät ñoäc giaû ñaàu tieân giaûi ñaùp ñuùng Xin ÷n Trên phò h¶ cho tÃt cä quí Ƕc gÌa 100% : thân m‰n. Xin ân Çi‹n cûa Chúa Thánh Linh, s¿ 1. Baø Dieäp Thò Hoa, Arlington, TX 2. Coâ Nguyeãn Thanh Thuûy, Issy Les Moul., Phaùp bình an cûa Chúa Giê Su và nhÃt là chÜÖng trình 3. Coâ Nguyeãn Höông Lan, Charlotte, NC CÙu R‡i cûa ñÙc Chúa Tr©i không r©i xa quí anh 4. OÂng Buøi Vaên Vaân, New Orleans, LA em trong gia Çình CÖ ñÓc. Chúng ta t¿ bi‰t con 5. OÂng Vaên Huøng, Sacramento, CA ngÜ©i mình y‰u ÇuÓi vŠ m†i m¥t, bÃt næng t¿ cÙu, 6. Baø Voõ Ngoïc Dung, Arlington, TX nên Çã ngÜ«ng trông s¿ cÙu r‡i tØ ñÃng Chí Thánh, 7. Baø Huyønh Leä Chaâu, Chicago, IL 8. Baø Nguyeãn Höõu Taâm, N. Hollywood, CA Chí Ái, Toàn Næng. Chúng ta hãy ÇÒng cäm tå, ng®i 9. Baø Nguyeãn Baù Dieäp, Orange Park, FL tøng Chúa vŠ nh»ng Ön lành mà mình nhÆn ÇÜ®c 10. Baø Phan Traàn Ñaïo, Santee, CA trong suÓt næm qua. 11. Baø Nguyeãn Thò Töôi, Silver Spring, MD NSM Caâu Ñoá Kinh Thaùnh Chúc Mừng Năm Mới Muốn tham dự, xin giải đáp các câu hỏi 新年好 sau đây và dẫn chứng Kinh Thánh. Mười người đáp trúng đầu tiên gửi về tòa soạn sẽ có thưởng: Jan – Feb. 2002 NSM133/134 - 4
  5. H«i kÈ rÃt yêu dÃu, tôi cÀu nguyŒn cho anh ÇÜ®c thånh vÜ®ng Viết, in thơ chắc chắn chẳng khùng điên  trong m†i s¿, và ÇÜ®c khÕe månh phÀn xác anh cÛng nhÜ Çã Vì sợ khùng điên, ai ca ngợi Chúa?  ÇÜ®c thånh vÜ®ng vŠ phÀn linh hÒn anh vÆy. (III Giæng câu 2) Hẹn gặp nhau nơi Thiên Đàng Chúa hứa  Chúc cho các bạn năm nay  Còn tỉnh say, xin tiếp tục làm thơ  Thành công vạn sự, tràn đầy sức thiêng  Tiếp tục dùng ân tứ Chúa ban cho  Sóng ma, gió quỉ... chẳng phiền  Để lưu lại Ơn Ngài cho hậu thế. Vung tay bẻ gẫy xích xiềng Sa‐tan  Đức tin lớn mạnh vững vàng  Tập thơ Nguồn Phước Tâm Linh chứa những Bớt đi nghịch cảnh, thêm ngàn niềm vui  bài thơ nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn. Có những bài tác giả Tiếng ca ngợi Chúa không thôi  tự chế diễu mình, tự cười mình. Có những bài ông viết lên để tưởng nhớ song thân thật cảm động. Đối với các Tình  người đầm ấm, tình Trời thiết tha  vị chăn bầy trung kiên với chức vụ, ông bày tỏ một cảm Gia đình thịnh vượng chan hòa  tình đặc biệt: Chúa cho thịnh vượng …vượt xa năm rồi  Mong tín hữu khắp nơi dành vinh dự  Bao nhiêu bệnh tật trong người  Cầu nguyện cho Đầy Tớ Chúa hết lòng  Bỗng dưng biến hết, cho đời lên hương…  Chức vụ thiêng xin Chúa đổ đầy ơn  Sống vui lòng Chúa mọi đường!!!  Tường Lưu Để trách nhiệm được chu toàn mỹ mãn.  (Trích bài “Không Bỏ Chức Vụ” trang 65)  Giới Thiệu “Nguồn Phước Tâm Linh”   của thi sĩ Tường Lưu: Cũng như mọi năm trước, năm nay thi sĩ cũng gởi tặng một số tập thơ cho độc giả yêu thơ của NSM, Thi sĩ Tường Lưu lại cho chào đời một tác quí vị nào muốn nhận xin liên lạc về tòa soạn. Xin chân phẩm mới cho năm 2002 “Nguồn Phước Tâm Linh” với thành cảm tạ thi sĩ Tường Lưu. 100 bài thơ tâm linh ngọt ngào. Năm trước, tác phẩm BS Châu N. Hiệp “Ánh Sáng Tâm Linh” đã gây nhiều tiếng vang. Người khen ngợi nhiều mà người chê cũng không ít vì nhiều bài thơ xây dựng với văn khí khá mạnh. Chắc chắn có ít nhiều đụng chạm. Chắc chắn có nhiều phàn nàn, chỉ DINH DÖÔÕNG vaø SÖÙC KHOÛE trích, “giũa”, ngay cả từ người thân của ông: Baùc só Nguyeãn YÙ-ÑÖÙC Tôi đoán:  Có người đọc thơ tôi  Söùc khoûe toát phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö Chạm lòng, gọi tới “giũa” tơi bời?  gene di truyeàn, tuoåi taùc, neáp soáng caù nhaân, moâi tröôøng Thơ tôi dàn trải bao tâm sự  chung quanh, söï chaêm soùc söùc khoûe, kieán thöùc toång Xây dựng tâm linh, hướng thượng thôi.  quaùt vaø caùch thöùc aên uoáng. (Trích bài  “Đoán” trang 37) Coå nhaân ta cuõng nhö caùc vò löông y daân toäc ñaõ chuù taâm raát nhieàu tôùi vaán ñeà aên uoáng laøm sao cho coù Thật ra chỉ có văn chương du hí, văn chương söùc khoûe toát. Caâu noùi :“ hoïa töø mieäng ra, beänh töø moàm giải trí mới không mếch lòng mà thôi, chớ văn thơ tải vaøo” tuy ngaén nguûi nhöng mang caû moät baøi hoïc veà đạo với ước nguyện xây dựng mà tránh đụng chạm thì e rằng không đóng trọn vai trò. Hội Thánh Chúa cần pheùp aên uoáng, noùi naêng. Thöïc vaäy, aên uoáng khoâng những viên kẹo khích lệ, nhưng cũng cần những viên ñuùng caùch mang nhieàu taät beänh cho con ngöôøi maø noùi thuốc đắng để trị bệnh. Người có tinh thần phục thiện naêng thoâ loã ñuïng chaïm thì thieáu gì khoù khaên trôû ngaïi không vì những bài thơ “nói trúng tim đen” của mình mà cho cuoäc soáng. Haûi Thöôïng Laõn OÂng Leâ Höõu Traùc buồn lòng, mà còn phải cảm ơn người can đảm nói lên töøng khuyeân “aên thanh ñaïm, kieâng ñaäm noàng” vaø lời nhắc nhở. Có lúc thi nhân thấy mình cô đơn, xuống “Löôïng aên vöøa phaûi, bôùt aên maáy mieáng nhòn theøm hôn tinh thần, muốn buông bỏ nghiệp thơ, nhờ sự khuyến ñau”. khích của một số bạn bè mới có cảm hứng sáng tác lại. Ñeå höôùng daãn daân chuùng trong vieäc choïn löïa thöïc Nhà thơ Bạch Loan an ủi, khích lệ: phaåm cho moät söùc khoûe toát, boä Canh Noâng Hoa Kyø coù ….. phaùt haønh moät taøi lieäu höôùng daãn veà caùch aên uoáng. Kính gởi đôi lời cảm ơn Thi sĩ  Taøi lieäu taäp trung vaøo vieäc löïa choïn thöïc phaåm “Ánh Sáng Tâm Linh” quá đổi tuyệt vời!  laøm sao coù moät cheá ñoä dinh döôõng laønh maïnh cho Ngòi bút thi nhân xin “chịu thua thôi”  moïi ngöôøi coù söùc khoûe toát töø hai tuoåi trôû leân. B. Loan không dám múa rìu qua mắt thợ!  Nhưng nghĩ lại là “Anh Em” trong Chúa  1-AÊn nhieàu loaïi thöïc phaåm khaùc nhau: Xin gởi đôi lời thông cảm thi nhân  Jan – Feb. 2002 NSM133/134 - 5
  6. Moãi thöïc phaåm coù chaát dinh döôõng rieâng bieät khi duøng nhieàu coù theå coù haïi. Nhieàu tai naïn, thöông tích maø thöïc phaåm khaùc coù theå khoâng coù hoaëc coù raát ít, cho xaåy ra vì röôïu quaù ñoä. Nhieàu beänh taät do nhieàu röôïuï neân thöïc phaåm naøy khoâng theå thay theá cho thöïc phaåm gaây ra nhö cao huyeát aùp, tai bieán ñoäng maïch naõo, beänh kia. Ñeå coù ñuû chaát dinh döôõng, ta phaûi aên nhieàu loaïi tim, khuyeát taät thai nhi, ung thö, beänh gan vaø ngay caû thöïc phaåm khaùc nhau vì moãi thöïc phaåm chæ coù moät soá nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi nhö baïo haønh, xaùo troän traät töï chaát dinh döôõng chöù khoâng coù taát caû moïi chaát. coâng coäng. 2-Caân baèng soá löôïng thöïc phaåm tieâu thuï vôùi caùc Treân ñaây laø nhöõng gôïi yù, höôùng daãn khoâng coù hoaït ñoäng cô theå: tính caùch baét buoäc, nhöng neáu döïa vaøo ñoù ñeå maø aên Ñeå coù vaø duy trì söùc khoûe toát, caàn tieâu thuï uoáng cho hôïp lyù, thì cuõng laø ñieàu may maén cho cô theå thöïc phaåm tuøy theo nhu caàu cuûa cô theå. Naêng löôïng do mình. Hôn nöõa,aên uoáng ñuùng ñaén khoâng phaûi laø thöïc phaåm cung caáp phaûi caân baèng vôùi naêng löôïng maø chuyeän ngaøy moät ngaøy hai, maø laø chuyeän laâu daøi, coù cô theå tieâu duøng cho moïi sinh hoaït. Naêng löôïng aên vaøo khi suoát ñôøi. Döïa vaøo nhöõng höôùng daãn naøy ñeå hoaïch nhieàu maø khoâng duøng ñeán seõ ñöôïc tích tuï döôùi hình ñònh moät cheá ñoä aên uoáng thích hôïp, nhöng cuõng taäp thöùc teá baøo môõ trong cô theå, ñöa ñeán leân caân, maäp pheä. trung vaøo vieäc duy trì moät söùc khoûe toát: Maø thieáu naêng löôïng thì cô theå phaûi laáy töø kho döï tröõ trong ngöôøi, laâu ngaøy ñöa ñeán maát caân, suy nhöôïc. AÊn vöøa phaûi chöù khoâng loaïi boû moät thöïc phaåm naøo. Laáy 3-Löïa thöïc phaåm coù nhieàu rau, traùi, vaø caùc loaïi nguõ söï ña daïng chöù khoâng öu ñaõi moät loaïi moùn aên naøo. Vaø coác: caân baèng söï cung vaø caàu cuûa cô theå ñeå traùnh dö thöøa Rau, traùi caây, nguõ coác laø nguoàn dinh döôõng tích tuï trong ngöôøi vöøa phí cuûa trôøi vöøa coù haïi. Laøm phong phuù maø thieân nhieân cung caáp, vôùi ñuû loaïi sinh toá, ñöôïc nhö vaäy thì laø caû moät ngheä thuaät, ngheä thuaät aåm chaát ñaïm, chaát carbohydrates, chaát xô. Caùc thöïc phaåm thöïc vaäy. naøy vöøa deã tieâu hoùa , tieát kieäm, coù saün ñoàng thôøi laïi ít Baùc só Nguyeãn YÙ-ÑÖÙC coù nguy cô ñöa tôùi beänh taät nhö veà tim maïch, vaøi loaïi ung thö. 4- Giaûm thieåu chaát beùo baõo hoøa vaø cholesterol: Chaát beùo raát caàn thieát cho nhieàu chöùc naêng cuûa cô theå vaø laø nguoàn naêng löôïng quyù baùu. Nhöng tieâu thuï nhieàu quaù, nhaát laø chaát beùo baõo hoøa vaø cholesterol thì laïi coù haäu quaû khoâng toát. Maäp phì, beänh tim, vaøi beänh ung thö laø moät soá trong nhöõng haäu quaû naøy. Noùi vaäy khoâng coù nghóa laø ta loaïi boû chaát beùo khoûi phaàn aên,   maø giaûm thieåu chaát beùo vaø môõ baõo hoøa. Một Buổi Sáng – CÓ TRONG SỰ THẬT 5- AÊn chaát ngoït, ñöôøng vöøa phaûi: LTS: Thi hữu Như Hoa, Hội Trưởng Hội Ñöôøng coù töï nhieân trong nhieàu thöïc phaåm nhö Thơ Tài Tử VN tại Sacramento, CA nhiều năm qua xuất traùi caây deã haáp thuï vaø coù taùc duïng thuaän lôïi cho söùc bản những thi tập “Cụm Hoa Tình Yêu” nổi tiếng. khoûe. Coøn ñöôøng maø ta cho theâm vaøo thöïc phaåm laø Nhiều người đã biết ông qua nhà xuất bản Hoa Huệ, đã loaïi ñöôøng traéng tinh cheá, khoâng coù chaát dinh döôõng can đảm xuất bản và tái bản tác phẩm “Từ Áo Ca Sa đến maø laïi coù nhieàu calories. Haïn cheá tieâu thuï ñöôøng naøy Thập Tự Giá” của Huệ Nhật vì quyển sách này gây giuùp traùnh ñöôïc nhieàu vaán ñeà cho söùc khoûe nhö beùo nhiều tiếng vang. Lấy nguồn cảm hứng từ sự cảnh giác maäp, hö raêng. về ngày cuối cùng của nhân loại trong Kinh Thánh và những hiện tượng đang xảy ra trên thế giới nói chung, 6- Khoâng aên nhieàu muoái: Hoa Kỳ nói riêng, nhà thơ đã kết thành những vần sau Muoái coù töï nhieân trong nhieàu thöïc phaåm vaø đây. cuõng laø chaát dinh döôõng. Muoái sodium giuùp cô theå duy 1.  trì söï thaêng baèng cuûa chaát loûng vaø ñieàu hoøa huyeát aùp. Ta nghe giặc giã và tin đồn chiến tranh  Vôùi moät soá ngöôøi nhaäy caûm, duøng nhieàu muoái coù theå Dân này chống dân kia  ñöa tôùi cao huyeát aùp. Muoái laøm moät soá thöïc phaåm cheá Nước này chống nước nọ  bieán coù höông vò haáp daãn hôn neân nhieàu ngöôøi tieâu thuï Bệnh dịch lan tràn  quaù möùc . Vì theá duøng vöõa phaûi laø ñieàu caàn thieát ñeå giuùp cô theå ñöôïc laønh maïnh. Đói kém, lụt lội, động đất  7- Duøng caùc loaïi röôïu moät caùch khieâm nhöôøng: Hãy coi chừng!  Đừng khiếp sợ!  Röôïu khoâng cho chaát dinh döôõng maø chæ cho Vì chưng đó là điều phải xảy đến  naêng löôïng. Vì vaäy röôïu khoâng nuoâi döôõng cô theå maø Nhưng chưa phải là tận cùng.  Jan – Feb. 2002 NSM133/134 - 6
  7. 2.   5  Xưa kia ‐ Một buổi sáng  Hãy tỉnh thức  Lửa diêm sinh tự Trời mưa xuống  Con Người sẽ đến  Trên thành Sodom và Gomora  Một buổi sáng  Muôn dân vạn vật hủy diệt tan tành  Có trong sự thật.  Thần sứ cứu Lót và vợ con  Alleluia!  Alleluia!  Chạy thoát khỏi thành  Như Hoa Lê Quang Sinh  Nhưng chưa phải là tận cùng.    3.  Niềm Tin Nơi Đức Chúa Trời Babylon xưa hùng tráng vĩ đại  Soi mình bên dòng nước mênh mông  LTS: Thi hữu Nguyễn Văn Tài tuy chưa Vua chúa quan quyền cùng bọn lái buôn  phải là tín đồ của Đấng Christ, nhưng ông có cảm tình đặc biệt với Cơ-Đốc nhân, có lòng ưu ái với Nếp Sống Sống xa hoa trụy lạc.  Mới. Ông có cảm hứng viết bài thơ này sau khi đọc bài Ôi! Babylon vĩ đại  “In God We Trust” đăng trên NSM số trước. Cảm ơn thi Sào huyệt ma quái!  nhân đã chia sẻ tâm tình với NSM.  Chốn nương náu của bọn gian tà  Nếu không có Đức Chúa Trời  Quan liêu và các tay buôn sừng sỏ  Niềm tin mờ ảo, cõi đời hoang mang  Khuấy đọng đất trời.  Chúa như phép nước Thiên Đàng  Kinh thành đã rót rượu lôi đình  Khuôn vàng thước ngọc ngập tràn trần gian  Rượu dâm bôn đầu độc sinh linh.  Những ai gặp nạn nguy nan  Rồi ‐ Một buổi sáng  Cầu xin Thiên Chúa lượng ban tin mừng  Tiếng kêu la từ xa vọng lại:  Taliban khủng bố không ngừng  “Khốn thay!  Khốn thay!”  Nhờ ơn  Thiên Chúa chỉ đường Đồng Minh  “Babylon hùng tráng vĩ đại”  Chặn ngang kế hoạch hoá sinh  “Án phạt ngươi đã đến!”  Bệnh than – Anthrax‐kết tinh nhiễm trùng  Các tay buôn khóc lóc để tang  Khủng bố là bọn điên khùng  Vì không còn ai mua những kiện hàng  Hiện đang dẫy chết vẫy vùng trong hang  Tơ lụa trầm hương, bạc vàng gái đẹp  Đường cùng nghẽn lối dọc ngang  Chỉ trong một giờ khói lửa tan hoang  Chỉ còn quy chánh đầu hàng mệnh chung  Mọi người đã chết chung  Afghanistan chứa lũ khùng  Nhưng chưa phải là tận cùng.  Phản tình dân tộc tàn hung độc tài  4.  Bây giờ chạy trốn đêm ngày  Một buổi sáng – Thiên thần loan báo:  Đồng Minh sẽ diệt thẳng tay không chừa  “Hỡi muôn dân hãy lắng nghe:”  Đạn bom bùng nổ như mưa  “Ai ở đâu thì cứ ở đó”  Không tặc khủng bố lọc lừa ai tin  “Ai ở trên gác đừng có xuống nhà”  Cuộc đời sẽ có bình minh  “Ai ở ngoài đồng chớ quay lại”  Những ai theo Chúa niềm tin vững bền  Khốn thay cho những người mang thai  Hoa‐Kỳ xem vậy mà hên  Hay đang cho con bú mớm  World‐Trade sụp đổ vang rền khắp nơi  Vì bây giờ sẽ có khốn quẫn lớn  Dân Mỹ cầu Chúa ngụt trời  Như chưa từng xảy ra từ khơi nguyên  Tổng Thống George Bush thốt lời kêu ca:  Từ khai sanh vũ trụ cho đến giờ này  God Bless America  Và cũng sẽ không bao giờ  Diệt xong khủng bố nước nhà bình an  Xảy ra như hôm nay.  Nơi Chúa đi cõi thiên đàng  Sau cơn khốn quẫn:  Hồng ân ban xuống giang san mọi đường  Mặt trời tối sầm  Từ đây sẽ hết nhiễu nhương  Mặt trăng mất sáng  Chúa Trời cứu độ thiên đường vinh quang.  Tinh tú từ trời sa xuống  Nguyễn Văn Tài (Ontario, Canada) Các từng trời chuyển động  Và – Đó là ngày tận cùng.  Jan – Feb. 2002 NSM133/134 - 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản