intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới

Chia sẻ: Ngothanh Xuan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:9

73
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Tinh thần và ý nghĩa của ngày này vẫn vẹn nguyên giá trị, và càng trở nên sống động hơn khi hiện nay hàng loạt các cuộc bãi công, biểu tình đang nổ ra rầm rộ ở nhiều nước trên thế giới đòi chính phủ phải bảo đảm việc làm, phản đối việc cắt giảm trợ cấp... đối với người lao động....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới

  1. Ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới 21:40' 9/5/2011 Cho đến nay, đã 125 năm trôi qua kể từ khi ngày 1-5 được chọn để trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn th ế giới. Tinh thần và ý nghĩa của ngày này vẫn vẹn nguyên giá trị, và càng trở nên sống động hơn khi hiện nay hàng loạt các cuộc bãi công, biểu tình đang nổ ra rầm rộ ở nhiều nước trên thế giới đòi chính phủ phải bảo đảm việc làm, phản đối việc cắt giảm trợ cấp... đối với người lao động. “8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập” Năm 1776, từ một nước vốn là thuộc địa của Anh, nước Mỹ giành đ ược độc l ập và nhanh chóng ti ến lên con đường tư bản chủ nghĩa. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nước Mỹ phát tri ển m ạnh mẽ, kéo theo s ự xuất hiện của nhiều thành phố lớn, nổi bật là thành phố Chi-ca-gô. Với vai trò là trung tâm công nghi ệp c ủa Mỹ, tốc độ và thời gian lao động của công nhân Chi-ca-gô luôn đ ược đ ẩy t ới m ức cao nh ất. Công nhân thường phải làm việc từ 14 đến 18 giờ trong một ngày, bất kể là nam hay n ữ. Không nh ững th ế, trẻ em cũng phải làm việc tới 12 giờ một ngày v.v... Đó là nguyên nhân ch ủ yếu nổ ra các cuộc đấu tranh c ủa giai cấp công nhân chống lại giới chủ. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Mỹ phát tri ển t ừ nh ỏ đến lớn và bùng lên m ạnh m ẽ t ừ năm 1827, gắn liền với sự ra đời và phát triển của phong trào Công đoàn. Năm 1868, tr ước s ự đ ấu tranh mạnh mẽ đòi tăng lương, giảm giờ làm của giai cấp công nhân, giới cầm quyền Mỹ buộc ph ải thông qua đạo luật ấn định thời gian ngày làm 8 giờ đối với các cơ quan, xí nghi ệp thuộc chính ph ủ M ỹ. Nh ưng các xí nghiệp tư bản tư nhân vẫn giữ chế độ ngày làm vi ệc t ừ 11 đến 12 gi ờ. Do vậy, đ ể b ảo v ệ quyền l ợi chính đáng của giai cấp công nhân, các t ổ chức công đoàn Mỹ c ần ph ải có nh ững hành đ ộng m ạnh m ẽ hơn nữa. Trên tinh thần đó, tháng 1-1884, t ại thành phố Chi-ca-gô, Đ ại h ội Liên đoàn Lao đ ộng M ỹ đã thông qua Nghị quyết nêu rõ: “... Từ ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày lao động của t ất c ả các công nhân sẽ là 8 giờ”(1). Ngày 1-5 được chọn là ngày lao động bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán t ại h ầu h ết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa ng ười thợ và người chủ sẽ đ ược ký kết. Gi ới ch ủ t ư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không kiếm cớ từ ch ối. Sau khi Ngh ị quy ết Chi-ca- gô được thông qua, các công đoàn và báo chí Mỹ đã ra s ức tuyên truy ền v ề nội dung và ý nghĩa c ủa Nghị quyết này. Do đó, công nhân ở hầu hết các nhà máy, xí nghi ệp trên toàn nước M ỹ lúc b ấy gi ờ đã nhanh chóng nắm được tinh thần của Nghị quyết, t ừ đó tích cực chu ẩn b ị l ực l ượng để đ ấu tranh n ếu giới chủ không thực hiện đúng chế độ ngày làm 8 giờ. Với tinh thần đấu tranh bền bỉ, đến trước thời điểm ngày 1-5-1886, công nhân nhi ều n ơi trên n ước M ỹ đã được hưởng chế độ ngày làm việc 8 giờ. Tuy nhiên, đến ngày 1-5-1886, do yêu cầu ngày làm vi ệc 8 gi ờ không được giới chủ thực hiện một cách đầy đủ, ngay lập tức, công nhân trên toàn n ước M ỹ đã ti ến hành bãi công gây áp lực buộc giới chủ phải thực hi ện yêu sách của mình. Kh ắp nơi, công nhân bi ểu tình mang theo khẩu hiệu: Từ hôm nay trở đi, không người thợ nào phải làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập! . Nhận xét về kết quả đạt được trong ngày 1-5-1886, bản báo cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ vi ết: “Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy toàn diện trong quần chúng công nghiệp như vậy... Ý mu ốn rút ng ắn ngày làm vi ệc đã thúc đẩy hàng vạn người lao động tham gia các tổ chức công đoàn mà trước đó họ không quan tâm đến...”(2). Ngọn lửa đấu tranh của giai cấp công nhân lan truyền nhanh chóng làm cho xã h ội M ỹ r ơi vào tình tr ạng hỗn loạn. Nhưng mạnh mẽ nhất, sôi động nhất là cuộc đấu tranh của công nhân ở thành ph ố Chi-ca-gô. Trong ngày 1-5-1886, khoảng 40.000 công nhân Chi-ca-gô đã ngh ỉ vi ệc ra đ ường bi ểu tình, đòi ngày làm việc 8 giờ(3). Nhằm ngăn chặn làn sóng đấu tranh của công nhân Chi-ca-gô, gi ới ch ủ M ỹ đã cho báo chí đưa tin đe dọa: “Nhà tù và lao động khổ sai mới là biện pháp duy nhất có th ể dùng đ ược đ ể gi ải quy ết vấn đề xã hội”(4). Nhưng hành động đó không thể dập tắt được khí thế đấu tranh của giai c ấp công nhân, mà ngược lại càng làm tăng thêm mâu thuẫn gi ữa giai c ấp công nhân và gi ới ch ủ.
  2. Chiều ngày 3-5-1886, khoảng 8.000 công nhân bãi công đã đ ứng ch ờ ở c ửa nhà máy M ắc-coóc-ních, đ ể phản đối những kẻ chiếm gỗ của công nhân. Đối phó với cuộc biểu tình, gi ới ch ủ nhà máy đã câu k ết với cảnh sát đàn áp công nhân làm 6 người bị chết và hơn 50 ng ười bị thương. Hành đ ộng đàn áp dã man của giới chủ càng làm cho lòng căm phẫn của giai cấp công nhân dâng lên cao đ ộ. Theo l ời kêu g ọi của các thủ lĩnh công đoàn, 15.000 công nhân đã tiến hành cuộc mít-tinh ph ản đ ối s ự kh ủng b ố c ủa th ế lực cầm quyền và giới chủ. Lợi dụng cơ hội này, giới chủ đã ném m ột quả bom vào l ực l ượng c ảnh sát làm bị chết và bị thương một số người; đồng thời, hạ lệnh xả súng vào đoàn bi ểu tình, gây ra m ột trong những thảm kịch đau lòng nhất trong lịch sử giai cấp công nhân th ế gi ới. Nhi ều công nhân đã b ị ch ết và bị thương, một số thủ lĩnh công đoàn bị bắt và xử tử. Mặc dù chịu nhiều đau thương, mất mát, nhưng cuộc đấu tranh ngày 1-5-1886 mang l ại nhi ều ý nghĩa to lớn. Sau sự kiện này, 185.000 công nhân, đặc biệt là công nhân ngành xây d ựng đ ược th ực hi ện ch ế đ ộ ngày làm việc 8 giờ. Thắng lợi đó không chỉ động viên phong trào đ ấu tranh c ủa công nhân M ỹ mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào công nhân toàn thế giới. Ngày 20-6-1889, ba năm sau “th ảm k ịch” Chi-ca-gô, dưới sự chủ trì của Ph.Ăng-ghen, Đại hội lần thứ nh ất Quốc t ế Cộng s ản l ần th ứ II nhóm h ọp tại thủ đô Pa-ri (Pháp) nhân kỉ niệm 100 năm Cách mạng T ư sản Pháp (ngày 14-7), đã quy ết đ ịnh l ấy ngày 1-5 hàng năm là ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của giai c ấp vô s ản các n ước. T ừ đó, ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai c ấp công nhân, ngày ngh ỉ ng ơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng toàn th ế gi ới. Tinh thần ngày 1-5 vẫn vẹn nguyên giá trị Năm 1890, nhiều nước trên thế giới đã tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Lao đ ộng đ ầu tiên v ới khí th ế r ất sôi nổi. Tại thủ đô Viên của nước Áo đã có hơn 90 cuộc họp của giai cấp công nhân đ ược t ổ ch ức. T ại thủ đô Bu-đa-pét của Hung-ga-ri, hơn 50.000 người đã tham gia cuộc bi ểu tình, tuy ến b ố t ổng đình công và mang theo những lá cờ đỏ. Tại Ru-ma-ni, hơn 3.000 người bi ểu tình đã tham gia tu ần hành. T ại Th ụy Sĩ, có tới 4.000 người tuần hành thị uy ở thành phố Duy-rích và thành ph ố B ơn-nơ. T ại Hà Lan, nhi ều cuộc hội họp của giai cấp công nhân đã diễn ra ngay tại các thành phố l ớn nh ư La Hay, R ốt-téc-đam. Ở Bồ Đào Nha, 2.000 người đã tụ tập tại mộ Giô-sê Phông-ta-na, ng ười t ổ ch ức ra phong trào đ ấu tranh xã hội chủ nghĩa. Ở các nước Bắc Âu, 3 tổ chức xã hội chủ nghĩa của Thụy Điển đã nêu ra tuyên b ố đòi ngày làm việc 8 tiếng. Tại Đan Mạch, cuộc mít-tinh lớn t ại Cô-pen-ha-gen thu hút 3.000 ng ười tham d ự v.v... Mặc dù chịu sự đối phó của chính phủ các nước tư bản và giới chủ bóc lột, nh ưng trên lĩnh v ực qu ốc t ế, ngày 1-5-1890 đã vượt qua khuôn khổ của những cuộc bi ểu tình đ ơn giản, tr ở thành ngày t ổng bãi công rộng lớn, một ngày Quốc tế Lao động của tất cả công nhân và nhân dân lao đ ộng thế gi ới. Đánh giá s ự kiện này, trong Lời tựa viết đúng vào ngày 1-5-1890 để xuất bản cuốn “Tuyên ngôn Đảng Cộng s ản”, Ph.Ăng-ghen đã viết: “Giữa lúc tôi viết những dòng chữ này, giai cấp vô sản ở châu Âu và châu M ỹ đang kiểm điểm lại lực lượng của mình, lực lượng lần đầu tiên đ ược động viên thành m ột đ ạo quân duy nh ất, dưới cùng một ngọn cờ và nhằm cùng một mục đích trước m ắt: đòi pháp lu ật quy đ ịnh ngày bình th ường làm việc 8 giờ, yêu sách này từ năm 1886 đã được tuyên bố t ại Đại hội Qu ốc tế họp ở Gi ơ-ne-v ơ và sau này lại được tuyên bố lần nữa tại Đại hội công nhân ở Pa-ri năm 1889. Cảnh t ượng ngày hôm nay s ẽ ch ỉ cho bọn tư bản và bọn địa chủ tất cả các nước thấy rằng những người vô sản của t ất c ả các n ước đã thực tế liên hợp lại với nhau...”. Đã 125 năm trôi qua, thế giới trải qua nhiều thăng trầm, đời s ống quốc t ế đã có nhi ều đ ổi thay, nh ưng tinh thần ngày 1-5 vẫn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt khi hi ện nay, do h ậu quả c ủa cuộc kh ủng ho ảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đã làm tỉ lệ th ất nghi ệp trên th ế gi ới gia tăng, đ ặc bi ệt trong thanh niên. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo, số ng ười th ất nghi ệp năm 2009 trên toàn cầu đã lên tới con số kỷ lục 212 triệu người, tăng 34 tri ệu người so với năm 2007 và năm 2010 kho ảng 220 triệu người. Làn sóng bãi công, biểu tình dâng cao ở m ột loạt n ước châu Âu, ph ản đ ối chính sách cắt giảm chi tiêu, cắt giảm phúc lợi xã hội, tăng thuế, tăng tuổi nghỉ h ưu... c ủa Chính ph ủ. Nh ững ng ười nghèo là những người đầu tiên chịu thiệt hại do khủng hoảng tài chính - kinh t ế, vì th ế đã nghèo l ại càng nghèo hơn. Nếu chính phủ các nước không có những biện pháp hữu hiệu ổn đ ịnh kinh t ế, t ạo vi ệc làm cho người lao động thì đó sẽ là nguy cơ tiềm ẩn cho sự bất ổn định về chính tr ị. Việt Nam với ngày Quốc tế Lao động Tuy cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, nhưng tinh thần ngày Quốc tế Lao đ ộng đã lan truyền nhanh chóng và sớm rực cháy trong lòng nhân dân Việt Nam. Ngày 1-5-1930, l ần đ ầu tiên giai c ấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động trên ph ạm vi toàn quốc d ưới s ự lãnh đ ạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng Cộng sản.
  3. Trong 15 năm từ năm 1930 đến năm 1945, giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Vi ệt Nam 15 l ần đón chào ngày Quốc tế Lao động 1-5, khi công khai, rầm rộ nh ư trong cao trào dân ch ủ (1936 - 1939), lúc nhỏ lẻ như trong thời kì khó khăn, ác liệt (1932 - 1935), khi sôi nổi, quy ết li ệt (1939 - 1945) v.v.. song tất cả đều chung một giá trị: phản ánh tinh thần cách mạng tiến công và sức mạnh qu ật kh ởi của công nhân, lao động Việt Nam. Nối tiếp, kế thừa và phát triển theo dòng chảy cách mạng, nh ững s ự ki ện ngày 1-5 trong 15 năm ấy đã đúc kết thành những nấc thang tiến tri ển không ng ừng, đ ưa giai c ấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đi từ kiếp nô lệ lầm than t ới kỷ nguyên độc l ập, t ự do, h ạnh phúc. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (ngày 2-9-1945), Chính ph ủ Vi ệt Nam quyết đ ịnh l ấy ngày 1-5 là một trong những ngày lễ lớn của đất nước. Ngày 1-5-1946, lần đầu tiên trong l ịch s ử Vi ệt Nam, nhân dân được tự do kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động. Đó là ngày “ Toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do, dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn k ết đ ể xây d ựng m ột đ ời s ống mới...”(5). Từ đó đến năm 1954, trong 9 năm trường kì kháng chiến ch ống th ực dân Pháp xâm l ược, ở vùng tự do và vùng địch tạm chiếm, ngày 1-5 là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Vi ệt Nam biểu dương lực lượng, biểu dương tinh thần và ý chí chiến đấu. Điều này đã t ạo nên m ột s ức m ạnh vô địch, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc chủ quyền dân t ộc. Trong 21 năm chiến đấu, hy sinh gian khổ chống đế quốc Mỹ xâm l ược, cùng hàng ngàn s ự ki ện khác, ngày 1-5 thực sự là một sự kiện tiêu biểu, phản ánh tập trung chủ nghĩa anh hùng cách m ạng cao đ ẹp, sức mạnh kỳ diệu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam trong cuộc đ ấu tranh vì hòa bình, độc lập, thống nhất dân tộc. Tiêu biểu cho tinh th ần đó là cuộc đ ấu tranh c ủa 5.000 công nhân đ ồn điền An Lộc bãi công 3 ngày đòi tăng lương và hoan nghênh Hiệp đ ịnh Gi ơ-ne-v ơ năm 1954; cu ộc đ ấu tranh của 5.000 công nhân cảng Sài Gòn đòi tăng l ương (tháng 1-1957); cu ộc đ ấu tranh c ủa 14.000 công nhân các đồn điền tỉnh Bình Long phản đối hành động kh ủng b ố c ủa Ngô Đình Di ệm (tháng 1- 1958); cuộc bãi công của 5.000 công nhân đồn điền cao su Lộc Ninh đòi c ải thi ện đ ời s ống (năm 1959); cuộc biểu tình của 1.200 công nhân đồn điền cao su Thủ Dầu Một ch ống khủng b ố (tháng 4-1961) v.v... Đó là những minh chứng rõ nét nhất về sức mạnh vô địch của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là một trong nh ững nhân t ố quan tr ọng góp ph ần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hoàn thành sự nghi ệp gi ải phóng mi ền Nam, th ống nh ất T ổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, giai cấp công nhân, nhân dân lao đ ộng và các t ổ ch ức Công đoàn luôn trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng Cộng s ản Vi ệt Nam, là l ực l ượng đi tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân t ộc, góp ph ần to l ớn cùng toàn Đ ảng, toàn dân thực hiện phát triển toàn diện, bền vững, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng v ới các n ước trên th ế gi ới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong thời kỳ đ ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu Khoá X c ủa Đ ảng đã ra Ngh ị quyết số 20/NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đ ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ôn lại những trang sử oanh liệt của ngày Quốc tế Lao động 1-5, nhìn nh ận nh ững di ễn bi ến hi ện nay của phòng trào công nhân thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa, đ ể cùng cảm nh ận rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của ngày lịch sử này. Đấu tranh cho tinh thần Ngày 1-5 b ất diệt cũng chính là đ ấu tranh đ ể h ướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn đối với những người lao động trên toàn thế gi ới./. Ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới 21:40' 9/5/2011 Cho đến nay, đã 125 năm trôi qua kể từ khi ngày 1-5 được chọn để trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn th ế giới. Tinh thần và ý nghĩa của ngày này vẫn vẹn nguyên giá trị, và càng trở nên sống động hơn khi hiện nay hàng loạt các cuộc bãi công, biểu tình đang nổ ra rầm rộ ở nhiều nước trên thế giới đòi chính phủ phải bảo đảm việc làm, phản đối việc cắt giảm trợ cấp... đối với người lao động. “8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập”
  4. Năm 1776, từ một nước vốn là thuộc địa của Anh, nước Mỹ giành đ ược độc l ập và nhanh chóng ti ến lên con đường tư bản chủ nghĩa. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nước Mỹ phát tri ển m ạnh mẽ, kéo theo s ự xuất hiện của nhiều thành phố lớn, nổi bật là thành phố Chi-ca-gô. Với vai trò là trung tâm công nghi ệp c ủa Mỹ, tốc độ và thời gian lao động của công nhân Chi-ca-gô luôn đ ược đ ẩy t ới m ức cao nh ất. Công nhân thường phải làm việc từ 14 đến 18 giờ trong một ngày, bất kể là nam hay n ữ. Không nh ững th ế, trẻ em cũng phải làm việc tới 12 giờ một ngày v.v... Đó là nguyên nhân ch ủ yếu nổ ra các cuộc đấu tranh c ủa giai cấp công nhân chống lại giới chủ. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Mỹ phát tri ển t ừ nh ỏ đến lớn và bùng lên m ạnh m ẽ t ừ năm 1827, gắn liền với sự ra đời và phát triển của phong trào Công đoàn. Năm 1868, tr ước s ự đ ấu tranh mạnh mẽ đòi tăng lương, giảm giờ làm của giai cấp công nhân, giới cầm quyền Mỹ buộc ph ải thông qua đạo luật ấn định thời gian ngày làm 8 giờ đối với các cơ quan, xí nghi ệp thuộc chính ph ủ M ỹ. Nh ưng các xí nghiệp tư bản tư nhân vẫn giữ chế độ ngày làm vi ệc t ừ 11 đến 12 gi ờ. Do vậy, đ ể b ảo v ệ quyền l ợi chính đáng của giai cấp công nhân, các t ổ chức công đoàn Mỹ c ần ph ải có nh ững hành đ ộng m ạnh m ẽ hơn nữa. Trên tinh thần đó, tháng 1-1884, t ại thành phố Chi-ca-gô, Đ ại h ội Liên đoàn Lao đ ộng M ỹ đã thông qua Nghị quyết nêu rõ: “... Từ ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày lao động của t ất c ả các công nhân sẽ là 8 giờ”(1). Ngày 1-5 được chọn là ngày lao động bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán t ại h ầu h ết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa ng ười thợ và người chủ sẽ đ ược ký kết. Gi ới ch ủ t ư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không kiếm cớ từ ch ối. Sau khi Ngh ị quy ết Chi-ca- gô được thông qua, các công đoàn và báo chí Mỹ đã ra s ức tuyên truy ền v ề nội dung và ý nghĩa c ủa Nghị quyết này. Do đó, công nhân ở hầu hết các nhà máy, xí nghi ệp trên toàn nước M ỹ lúc b ấy gi ờ đã nhanh chóng nắm được tinh thần của Nghị quyết, t ừ đó tích cực chu ẩn b ị l ực l ượng để đ ấu tranh n ếu giới chủ không thực hiện đúng chế độ ngày làm 8 giờ. Với tinh thần đấu tranh bền bỉ, đến trước thời điểm ngày 1-5-1886, công nhân nhi ều n ơi trên n ước M ỹ đã được hưởng chế độ ngày làm việc 8 giờ. Tuy nhiên, đến ngày 1-5-1886, do yêu cầu ngày làm vi ệc 8 gi ờ không được giới chủ thực hiện một cách đầy đủ, ngay lập tức, công nhân trên toàn n ước M ỹ đã ti ến hành bãi công gây áp lực buộc giới chủ phải thực hi ện yêu sách của mình. Kh ắp nơi, công nhân bi ểu tình mang theo khẩu hiệu: Từ hôm nay trở đi, không người thợ nào phải làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập! . Nhận xét về kết quả đạt được trong ngày 1-5-1886, bản báo cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ vi ết: “Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy toàn diện trong quần chúng công nghiệp như vậy... Ý mu ốn rút ng ắn ngày làm vi ệc đã thúc đẩy hàng vạn người lao động tham gia các tổ chức công đoàn mà trước đó họ không quan tâm đến...”(2). Ngọn lửa đấu tranh của giai cấp công nhân lan truyền nhanh chóng làm cho xã h ội M ỹ r ơi vào tình tr ạng hỗn loạn. Nhưng mạnh mẽ nhất, sôi động nhất là cuộc đấu tranh của công nhân ở thành ph ố Chi-ca-gô. Trong ngày 1-5-1886, khoảng 40.000 công nhân Chi-ca-gô đã ngh ỉ vi ệc ra đ ường bi ểu tình, đòi ngày làm việc 8 giờ(3). Nhằm ngăn chặn làn sóng đấu tranh của công nhân Chi-ca-gô, gi ới ch ủ M ỹ đã cho báo chí đưa tin đe dọa: “Nhà tù và lao động khổ sai mới là biện pháp duy nhất có th ể dùng đ ược đ ể gi ải quy ết vấn đề xã hội”(4). Nhưng hành động đó không thể dập tắt được khí thế đấu tranh của giai c ấp công nhân, mà ngược lại càng làm tăng thêm mâu thuẫn gi ữa giai c ấp công nhân và gi ới ch ủ. Chiều ngày 3-5-1886, khoảng 8.000 công nhân bãi công đã đ ứng ch ờ ở c ửa nhà máy M ắc-coóc-ních, đ ể phản đối những kẻ chiếm gỗ của công nhân. Đối phó với cuộc biểu tình, gi ới ch ủ nhà máy đã câu k ết với cảnh sát đàn áp công nhân làm 6 người bị chết và hơn 50 ng ười bị thương. Hành đ ộng đàn áp dã man của giới chủ càng làm cho lòng căm phẫn của giai cấp công nhân dâng lên cao đ ộ. Theo l ời kêu g ọi của các thủ lĩnh công đoàn, 15.000 công nhân đã tiến hành cuộc mít-tinh ph ản đ ối s ự kh ủng b ố c ủa th ế lực cầm quyền và giới chủ. Lợi dụng cơ hội này, giới chủ đã ném m ột quả bom vào l ực l ượng c ảnh sát làm bị chết và bị thương một số người; đồng thời, hạ lệnh xả súng vào đoàn bi ểu tình, gây ra m ột trong những thảm kịch đau lòng nhất trong lịch sử giai cấp công nhân th ế gi ới. Nhi ều công nhân đã b ị ch ết và bị thương, một số thủ lĩnh công đoàn bị bắt và xử tử. Mặc dù chịu nhiều đau thương, mất mát, nhưng cuộc đấu tranh ngày 1-5-1886 mang l ại nhi ều ý nghĩa to lớn. Sau sự kiện này, 185.000 công nhân, đặc biệt là công nhân ngành xây d ựng đ ược th ực hi ện ch ế đ ộ ngày làm việc 8 giờ. Thắng lợi đó không chỉ động viên phong trào đ ấu tranh c ủa công nhân M ỹ mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào công nhân toàn thế giới. Ngày 20-6-1889, ba năm sau “th ảm k ịch” Chi-ca-gô, dưới sự chủ trì của Ph.Ăng-ghen, Đại hội lần thứ nh ất Quốc t ế Cộng s ản l ần th ứ II nhóm h ọp tại thủ đô Pa-ri (Pháp) nhân kỉ niệm 100 năm Cách mạng T ư sản Pháp (ngày 14-7), đã quy ết đ ịnh l ấy
  5. ngày 1-5 hàng năm là ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của giai c ấp vô s ản các n ước. T ừ đó, ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai c ấp công nhân, ngày ngh ỉ ng ơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng toàn th ế gi ới. Tinh thần ngày 1-5 vẫn vẹn nguyên giá trị Năm 1890, nhiều nước trên thế giới đã tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Lao đ ộng đ ầu tiên v ới khí th ế r ất sôi nổi. Tại thủ đô Viên của nước Áo đã có hơn 90 cuộc họp của giai cấp công nhân đ ược t ổ ch ức. T ại thủ đô Bu-đa-pét của Hung-ga-ri, hơn 50.000 người đã tham gia cuộc bi ểu tình, tuy ến b ố t ổng đình công và mang theo những lá cờ đỏ. Tại Ru-ma-ni, hơn 3.000 người bi ểu tình đã tham gia tu ần hành. T ại Th ụy Sĩ, có tới 4.000 người tuần hành thị uy ở thành phố Duy-rích và thành ph ố B ơn-nơ. T ại Hà Lan, nhi ều cuộc hội họp của giai cấp công nhân đã diễn ra ngay tại các thành phố l ớn nh ư La Hay, R ốt-téc-đam. Ở Bồ Đào Nha, 2.000 người đã tụ tập tại mộ Giô-sê Phông-ta-na, ng ười t ổ ch ức ra phong trào đ ấu tranh xã hội chủ nghĩa. Ở các nước Bắc Âu, 3 tổ chức xã hội chủ nghĩa của Thụy Điển đã nêu ra tuyên b ố đòi ngày làm việc 8 tiếng. Tại Đan Mạch, cuộc mít-tinh lớn t ại Cô-pen-ha-gen thu hút 3.000 ng ười tham d ự v.v... Mặc dù chịu sự đối phó của chính phủ các nước tư bản và giới chủ bóc lột, nh ưng trên lĩnh v ực qu ốc t ế, ngày 1-5-1890 đã vượt qua khuôn khổ của những cuộc bi ểu tình đ ơn giản, tr ở thành ngày t ổng bãi công rộng lớn, một ngày Quốc tế Lao động của tất cả công nhân và nhân dân lao đ ộng thế gi ới. Đánh giá s ự kiện này, trong Lời tựa viết đúng vào ngày 1-5-1890 để xuất bản cuốn “Tuyên ngôn Đảng Cộng s ản”, Ph.Ăng-ghen đã viết: “Giữa lúc tôi viết những dòng chữ này, giai cấp vô sản ở châu Âu và châu M ỹ đang kiểm điểm lại lực lượng của mình, lực lượng lần đầu tiên đ ược động viên thành m ột đ ạo quân duy nh ất, dưới cùng một ngọn cờ và nhằm cùng một mục đích trước m ắt: đòi pháp lu ật quy đ ịnh ngày bình th ường làm việc 8 giờ, yêu sách này từ năm 1886 đã được tuyên bố t ại Đại hội Qu ốc tế họp ở Gi ơ-ne-v ơ và sau này lại được tuyên bố lần nữa tại Đại hội công nhân ở Pa-ri năm 1889. Cảnh t ượng ngày hôm nay s ẽ ch ỉ cho bọn tư bản và bọn địa chủ tất cả các nước thấy rằng những người vô sản của t ất c ả các n ước đã thực tế liên hợp lại với nhau...”. Đã 125 năm trôi qua, thế giới trải qua nhiều thăng trầm, đời s ống quốc t ế đã có nhi ều đ ổi thay, nh ưng tinh thần ngày 1-5 vẫn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt khi hi ện nay, do h ậu quả c ủa cuộc kh ủng ho ảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đã làm tỉ lệ th ất nghi ệp trên th ế gi ới gia tăng, đ ặc bi ệt trong thanh niên. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo, số ng ười th ất nghi ệp năm 2009 trên toàn cầu đã lên tới con số kỷ lục 212 triệu người, tăng 34 tri ệu người so với năm 2007 và năm 2010 kho ảng 220 triệu người. Làn sóng bãi công, biểu tình dâng cao ở m ột loạt n ước châu Âu, ph ản đ ối chính sách cắt giảm chi tiêu, cắt giảm phúc lợi xã hội, tăng thuế, tăng tuổi nghỉ h ưu... c ủa Chính ph ủ. Nh ững ng ười nghèo là những người đầu tiên chịu thiệt hại do khủng hoảng tài chính - kinh t ế, vì th ế đã nghèo l ại càng nghèo hơn. Nếu chính phủ các nước không có những biện pháp hữu hiệu ổn đ ịnh kinh t ế, t ạo vi ệc làm cho người lao động thì đó sẽ là nguy cơ tiềm ẩn cho sự bất ổn định về chính tr ị. Việt Nam với ngày Quốc tế Lao động Tuy cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, nhưng tinh thần ngày Quốc tế Lao đ ộng đã lan truyền nhanh chóng và sớm rực cháy trong lòng nhân dân Việt Nam. Ngày 1-5-1930, l ần đ ầu tiên giai c ấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động trên ph ạm vi toàn quốc d ưới s ự lãnh đ ạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng Cộng sản. Trong 15 năm từ năm 1930 đến năm 1945, giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Vi ệt Nam 15 l ần đón chào ngày Quốc tế Lao động 1-5, khi công khai, rầm rộ nh ư trong cao trào dân ch ủ (1936 - 1939), lúc nhỏ lẻ như trong thời kì khó khăn, ác liệt (1932 - 1935), khi sôi nổi, quy ết li ệt (1939 - 1945) v.v.. song tất cả đều chung một giá trị: phản ánh tinh thần cách mạng tiến công và sức mạnh qu ật kh ởi của công nhân, lao động Việt Nam. Nối tiếp, kế thừa và phát triển theo dòng chảy cách mạng, nh ững s ự ki ện ngày 1-5 trong 15 năm ấy đã đúc kết thành những nấc thang tiến tri ển không ng ừng, đ ưa giai c ấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đi từ kiếp nô lệ lầm than t ới kỷ nguyên độc l ập, t ự do, h ạnh phúc. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (ngày 2-9-1945), Chính ph ủ Vi ệt Nam quyết đ ịnh l ấy ngày 1-5 là một trong những ngày lễ lớn của đất nước. Ngày 1-5-1946, lần đầu tiên trong l ịch s ử Vi ệt Nam, nhân dân được tự do kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động. Đó là ngày “ Toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do, dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn k ết đ ể xây d ựng m ột đ ời s ống mới...”(5). Từ đó đến năm 1954, trong 9 năm trường kì kháng chiến ch ống th ực dân Pháp xâm l ược, ở vùng tự do và vùng địch tạm chiếm, ngày 1-5 là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Vi ệt Nam biểu dương lực lượng, biểu dương tinh thần và ý chí chiến đấu. Điều này đã t ạo nên m ột s ức m ạnh vô địch, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc chủ quyền dân t ộc.
  6. Trong 21 năm chiến đấu, hy sinh gian khổ chống đế quốc Mỹ xâm l ược, cùng hàng ngàn s ự ki ện khác, ngày 1-5 thực sự là một sự kiện tiêu biểu, phản ánh tập trung chủ nghĩa anh hùng cách m ạng cao đ ẹp, sức mạnh kỳ diệu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam trong cuộc đ ấu tranh vì hòa bình, độc lập, thống nhất dân tộc. Tiêu biểu cho tinh th ần đó là cuộc đ ấu tranh c ủa 5.000 công nhân đ ồn điền An Lộc bãi công 3 ngày đòi tăng lương và hoan nghênh Hiệp đ ịnh Gi ơ-ne-v ơ năm 1954; cu ộc đ ấu tranh của 5.000 công nhân cảng Sài Gòn đòi tăng l ương (tháng 1-1957); cu ộc đ ấu tranh c ủa 14.000 công nhân các đồn điền tỉnh Bình Long phản đối hành động kh ủng b ố c ủa Ngô Đình Di ệm (tháng 1- 1958); cuộc bãi công của 5.000 công nhân đồn điền cao su Lộc Ninh đòi c ải thi ện đ ời s ống (năm 1959); cuộc biểu tình của 1.200 công nhân đồn điền cao su Thủ Dầu Một ch ống khủng b ố (tháng 4-1961) v.v... Đó là những minh chứng rõ nét nhất về sức mạnh vô địch của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là một trong nh ững nhân t ố quan tr ọng góp ph ần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hoàn thành sự nghi ệp gi ải phóng mi ền Nam, th ống nh ất T ổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, giai cấp công nhân, nhân dân lao đ ộng và các t ổ ch ức Công đoàn luôn trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng Cộng s ản Vi ệt Nam, là l ực l ượng đi tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân t ộc, góp ph ần to l ớn cùng toàn Đ ảng, toàn dân thực hiện phát triển toàn diện, bền vững, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng v ới các n ước trên th ế gi ới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong thời kỳ đ ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu Khoá X c ủa Đ ảng đã ra Ngh ị quyết số 20/NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đ ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ôn lại những trang sử oanh liệt của ngày Quốc tế Lao động 1-5, nhìn nh ận nh ững di ễn bi ến hi ện nay của phòng trào công nhân thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa, đ ể cùng cảm nh ận rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của ngày lịch sử này. Đấu tranh cho tinh thần Ngày 1-5 b ất diệt cũng chính là đ ấu tranh đ ể h ướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn đối với những người lao động trên toàn thế gi ới./. Ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới 21:40' 9/5/2011 Cho đến nay, đã 125 năm trôi qua kể từ khi ngày 1-5 được chọn để trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn th ế giới. Tinh thần và ý nghĩa của ngày này vẫn vẹn nguyên giá trị, và càng trở nên sống động hơn khi hiện nay hàng loạt các cuộc bãi công, biểu tình đang nổ ra rầm rộ ở nhiều nước trên thế giới đòi chính phủ phải bảo đảm việc làm, phản đối việc cắt giảm trợ cấp... đối với người lao động. “8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập” Năm 1776, từ một nước vốn là thuộc địa của Anh, nước Mỹ giành đ ược độc l ập và nhanh chóng ti ến lên con đường tư bản chủ nghĩa. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nước Mỹ phát tri ển m ạnh mẽ, kéo theo s ự xuất hiện của nhiều thành phố lớn, nổi bật là thành phố Chi-ca-gô. Với vai trò là trung tâm công nghi ệp c ủa Mỹ, tốc độ và thời gian lao động của công nhân Chi-ca-gô luôn đ ược đ ẩy t ới m ức cao nh ất. Công nhân thường phải làm việc từ 14 đến 18 giờ trong một ngày, bất kể là nam hay n ữ. Không nh ững th ế, trẻ em cũng phải làm việc tới 12 giờ một ngày v.v... Đó là nguyên nhân ch ủ yếu nổ ra các cuộc đấu tranh c ủa giai cấp công nhân chống lại giới chủ. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Mỹ phát tri ển t ừ nh ỏ đến lớn và bùng lên m ạnh m ẽ t ừ năm 1827, gắn liền với sự ra đời và phát triển của phong trào Công đoàn. Năm 1868, tr ước s ự đ ấu tranh mạnh mẽ đòi tăng lương, giảm giờ làm của giai cấp công nhân, giới cầm quyền Mỹ buộc ph ải thông qua đạo luật ấn định thời gian ngày làm 8 giờ đối với các cơ quan, xí nghi ệp thuộc chính ph ủ M ỹ. Nh ưng các xí nghiệp tư bản tư nhân vẫn giữ chế độ ngày làm vi ệc t ừ 11 đến 12 gi ờ. Do vậy, đ ể b ảo v ệ quyền l ợi chính đáng của giai cấp công nhân, các t ổ chức công đoàn Mỹ c ần ph ải có nh ững hành đ ộng m ạnh m ẽ hơn nữa. Trên tinh thần đó, tháng 1-1884, t ại thành phố Chi-ca-gô, Đ ại h ội Liên đoàn Lao đ ộng M ỹ đã thông qua Nghị quyết nêu rõ: “... Từ ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày lao động của t ất c ả các công nhân sẽ là 8 giờ”(1).
  7. Ngày 1-5 được chọn là ngày lao động bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán t ại h ầu h ết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa ng ười thợ và người chủ sẽ đ ược ký kết. Gi ới ch ủ t ư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không kiếm cớ từ ch ối. Sau khi Ngh ị quy ết Chi-ca- gô được thông qua, các công đoàn và báo chí Mỹ đã ra s ức tuyên truy ền v ề nội dung và ý nghĩa c ủa Nghị quyết này. Do đó, công nhân ở hầu hết các nhà máy, xí nghi ệp trên toàn nước M ỹ lúc b ấy gi ờ đã nhanh chóng nắm được tinh thần của Nghị quyết, t ừ đó tích cực chu ẩn b ị l ực l ượng để đ ấu tranh n ếu giới chủ không thực hiện đúng chế độ ngày làm 8 giờ. Với tinh thần đấu tranh bền bỉ, đến trước thời điểm ngày 1-5-1886, công nhân nhi ều n ơi trên n ước M ỹ đã được hưởng chế độ ngày làm việc 8 giờ. Tuy nhiên, đến ngày 1-5-1886, do yêu cầu ngày làm vi ệc 8 gi ờ không được giới chủ thực hiện một cách đầy đủ, ngay lập tức, công nhân trên toàn n ước M ỹ đã ti ến hành bãi công gây áp lực buộc giới chủ phải thực hi ện yêu sách của mình. Kh ắp nơi, công nhân bi ểu tình mang theo khẩu hiệu: Từ hôm nay trở đi, không người thợ nào phải làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập! . Nhận xét về kết quả đạt được trong ngày 1-5-1886, bản báo cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ vi ết: “Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy toàn diện trong quần chúng công nghiệp như vậy... Ý mu ốn rút ng ắn ngày làm vi ệc đã thúc đẩy hàng vạn người lao động tham gia các tổ chức công đoàn mà trước đó họ không quan tâm đến...”(2). Ngọn lửa đấu tranh của giai cấp công nhân lan truyền nhanh chóng làm cho xã h ội M ỹ r ơi vào tình tr ạng hỗn loạn. Nhưng mạnh mẽ nhất, sôi động nhất là cuộc đấu tranh của công nhân ở thành ph ố Chi-ca-gô. Trong ngày 1-5-1886, khoảng 40.000 công nhân Chi-ca-gô đã ngh ỉ vi ệc ra đ ường bi ểu tình, đòi ngày làm việc 8 giờ(3). Nhằm ngăn chặn làn sóng đấu tranh của công nhân Chi-ca-gô, gi ới ch ủ M ỹ đã cho báo chí đưa tin đe dọa: “Nhà tù và lao động khổ sai mới là biện pháp duy nhất có th ể dùng đ ược đ ể gi ải quy ết vấn đề xã hội”(4). Nhưng hành động đó không thể dập tắt được khí thế đấu tranh của giai c ấp công nhân, mà ngược lại càng làm tăng thêm mâu thuẫn gi ữa giai c ấp công nhân và gi ới ch ủ. Chiều ngày 3-5-1886, khoảng 8.000 công nhân bãi công đã đ ứng ch ờ ở c ửa nhà máy M ắc-coóc-ních, đ ể phản đối những kẻ chiếm gỗ của công nhân. Đối phó với cuộc biểu tình, gi ới ch ủ nhà máy đã câu k ết với cảnh sát đàn áp công nhân làm 6 người bị chết và hơn 50 ng ười bị thương. Hành đ ộng đàn áp dã man của giới chủ càng làm cho lòng căm phẫn của giai cấp công nhân dâng lên cao đ ộ. Theo l ời kêu g ọi của các thủ lĩnh công đoàn, 15.000 công nhân đã tiến hành cuộc mít-tinh ph ản đ ối s ự kh ủng b ố c ủa th ế lực cầm quyền và giới chủ. Lợi dụng cơ hội này, giới chủ đã ném m ột quả bom vào l ực l ượng c ảnh sát làm bị chết và bị thương một số người; đồng thời, hạ lệnh xả súng vào đoàn bi ểu tình, gây ra m ột trong những thảm kịch đau lòng nhất trong lịch sử giai cấp công nhân th ế gi ới. Nhi ều công nhân đã b ị ch ết và bị thương, một số thủ lĩnh công đoàn bị bắt và xử tử. Mặc dù chịu nhiều đau thương, mất mát, nhưng cuộc đấu tranh ngày 1-5-1886 mang l ại nhi ều ý nghĩa to lớn. Sau sự kiện này, 185.000 công nhân, đặc biệt là công nhân ngành xây d ựng đ ược th ực hi ện ch ế đ ộ ngày làm việc 8 giờ. Thắng lợi đó không chỉ động viên phong trào đ ấu tranh c ủa công nhân M ỹ mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào công nhân toàn thế giới. Ngày 20-6-1889, ba năm sau “th ảm k ịch” Chi-ca-gô, dưới sự chủ trì của Ph.Ăng-ghen, Đại hội lần thứ nh ất Quốc t ế Cộng s ản l ần th ứ II nhóm h ọp tại thủ đô Pa-ri (Pháp) nhân kỉ niệm 100 năm Cách mạng T ư sản Pháp (ngày 14-7), đã quy ết đ ịnh l ấy ngày 1-5 hàng năm là ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của giai c ấp vô s ản các n ước. T ừ đó, ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai c ấp công nhân, ngày ngh ỉ ng ơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng toàn th ế gi ới. Tinh thần ngày 1-5 vẫn vẹn nguyên giá trị Năm 1890, nhiều nước trên thế giới đã tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Lao đ ộng đ ầu tiên v ới khí th ế r ất sôi nổi. Tại thủ đô Viên của nước Áo đã có hơn 90 cuộc họp của giai cấp công nhân đ ược t ổ ch ức. T ại thủ đô Bu-đa-pét của Hung-ga-ri, hơn 50.000 người đã tham gia cuộc bi ểu tình, tuy ến b ố t ổng đình công và mang theo những lá cờ đỏ. Tại Ru-ma-ni, hơn 3.000 người bi ểu tình đã tham gia tu ần hành. T ại Th ụy Sĩ, có tới 4.000 người tuần hành thị uy ở thành phố Duy-rích và thành ph ố B ơn-nơ. T ại Hà Lan, nhi ều cuộc hội họp của giai cấp công nhân đã diễn ra ngay tại các thành phố l ớn nh ư La Hay, R ốt-téc-đam. Ở Bồ Đào Nha, 2.000 người đã tụ tập tại mộ Giô-sê Phông-ta-na, ng ười t ổ ch ức ra phong trào đ ấu tranh xã hội chủ nghĩa. Ở các nước Bắc Âu, 3 tổ chức xã hội chủ nghĩa của Thụy Điển đã nêu ra tuyên b ố đòi ngày làm việc 8 tiếng. Tại Đan Mạch, cuộc mít-tinh lớn t ại Cô-pen-ha-gen thu hút 3.000 ng ười tham d ự v.v... Mặc dù chịu sự đối phó của chính phủ các nước tư bản và giới chủ bóc lột, nh ưng trên lĩnh v ực qu ốc t ế, ngày 1-5-1890 đã vượt qua khuôn khổ của những cuộc bi ểu tình đ ơn giản, tr ở thành ngày t ổng bãi công
  8. rộng lớn, một ngày Quốc tế Lao động của tất cả công nhân và nhân dân lao đ ộng thế gi ới. Đánh giá s ự kiện này, trong Lời tựa viết đúng vào ngày 1-5-1890 để xuất bản cuốn “Tuyên ngôn Đảng Cộng s ản”, Ph.Ăng-ghen đã viết: “Giữa lúc tôi viết những dòng chữ này, giai cấp vô sản ở châu Âu và châu M ỹ đang kiểm điểm lại lực lượng của mình, lực lượng lần đầu tiên đ ược động viên thành m ột đ ạo quân duy nh ất, dưới cùng một ngọn cờ và nhằm cùng một mục đích trước m ắt: đòi pháp lu ật quy đ ịnh ngày bình th ường làm việc 8 giờ, yêu sách này từ năm 1886 đã được tuyên bố t ại Đại hội Qu ốc tế họp ở Gi ơ-ne-v ơ và sau này lại được tuyên bố lần nữa tại Đại hội công nhân ở Pa-ri năm 1889. Cảnh t ượng ngày hôm nay s ẽ ch ỉ cho bọn tư bản và bọn địa chủ tất cả các nước thấy rằng những người vô sản của t ất c ả các n ước đã thực tế liên hợp lại với nhau...”. Đã 125 năm trôi qua, thế giới trải qua nhiều thăng trầm, đời s ống quốc t ế đã có nhi ều đ ổi thay, nh ưng tinh thần ngày 1-5 vẫn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt khi hi ện nay, do h ậu quả c ủa cuộc kh ủng ho ảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đã làm tỉ lệ th ất nghi ệp trên th ế gi ới gia tăng, đ ặc bi ệt trong thanh niên. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo, số ng ười th ất nghi ệp năm 2009 trên toàn cầu đã lên tới con số kỷ lục 212 triệu người, tăng 34 tri ệu người so với năm 2007 và năm 2010 kho ảng 220 triệu người. Làn sóng bãi công, biểu tình dâng cao ở m ột loạt n ước châu Âu, ph ản đ ối chính sách cắt giảm chi tiêu, cắt giảm phúc lợi xã hội, tăng thuế, tăng tuổi nghỉ h ưu... c ủa Chính ph ủ. Nh ững ng ười nghèo là những người đầu tiên chịu thiệt hại do khủng hoảng tài chính - kinh t ế, vì th ế đã nghèo l ại càng nghèo hơn. Nếu chính phủ các nước không có những biện pháp hữu hiệu ổn đ ịnh kinh t ế, t ạo vi ệc làm cho người lao động thì đó sẽ là nguy cơ tiềm ẩn cho sự bất ổn định về chính tr ị. Việt Nam với ngày Quốc tế Lao động Tuy cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, nhưng tinh thần ngày Quốc tế Lao đ ộng đã lan truyền nhanh chóng và sớm rực cháy trong lòng nhân dân Việt Nam. Ngày 1-5-1930, l ần đ ầu tiên giai c ấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động trên ph ạm vi toàn quốc d ưới s ự lãnh đ ạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng Cộng sản. Trong 15 năm từ năm 1930 đến năm 1945, giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Vi ệt Nam 15 l ần đón chào ngày Quốc tế Lao động 1-5, khi công khai, rầm rộ nh ư trong cao trào dân ch ủ (1936 - 1939), lúc nhỏ lẻ như trong thời kì khó khăn, ác liệt (1932 - 1935), khi sôi nổi, quy ết li ệt (1939 - 1945) v.v.. song tất cả đều chung một giá trị: phản ánh tinh thần cách mạng tiến công và sức mạnh qu ật kh ởi của công nhân, lao động Việt Nam. Nối tiếp, kế thừa và phát triển theo dòng chảy cách mạng, nh ững s ự ki ện ngày 1-5 trong 15 năm ấy đã đúc kết thành những nấc thang tiến tri ển không ng ừng, đ ưa giai c ấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đi từ kiếp nô lệ lầm than t ới kỷ nguyên độc l ập, t ự do, h ạnh phúc. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (ngày 2-9-1945), Chính ph ủ Vi ệt Nam quyết đ ịnh l ấy ngày 1-5 là một trong những ngày lễ lớn của đất nước. Ngày 1-5-1946, lần đầu tiên trong l ịch s ử Vi ệt Nam, nhân dân được tự do kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động. Đó là ngày “ Toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do, dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn k ết đ ể xây d ựng m ột đ ời s ống mới...”(5). Từ đó đến năm 1954, trong 9 năm trường kì kháng chiến ch ống th ực dân Pháp xâm l ược, ở vùng tự do và vùng địch tạm chiếm, ngày 1-5 là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Vi ệt Nam biểu dương lực lượng, biểu dương tinh thần và ý chí chiến đấu. Điều này đã t ạo nên m ột s ức m ạnh vô địch, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc chủ quyền dân t ộc. Trong 21 năm chiến đấu, hy sinh gian khổ chống đế quốc Mỹ xâm l ược, cùng hàng ngàn s ự ki ện khác, ngày 1-5 thực sự là một sự kiện tiêu biểu, phản ánh tập trung chủ nghĩa anh hùng cách m ạng cao đ ẹp, sức mạnh kỳ diệu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam trong cuộc đ ấu tranh vì hòa bình, độc lập, thống nhất dân tộc. Tiêu biểu cho tinh th ần đó là cuộc đ ấu tranh c ủa 5.000 công nhân đ ồn điền An Lộc bãi công 3 ngày đòi tăng lương và hoan nghênh Hiệp đ ịnh Gi ơ-ne-v ơ năm 1954; cu ộc đ ấu tranh của 5.000 công nhân cảng Sài Gòn đòi tăng l ương (tháng 1-1957); cu ộc đ ấu tranh c ủa 14.000 công nhân các đồn điền tỉnh Bình Long phản đối hành động kh ủng b ố c ủa Ngô Đình Di ệm (tháng 1- 1958); cuộc bãi công của 5.000 công nhân đồn điền cao su Lộc Ninh đòi c ải thi ện đ ời s ống (năm 1959); cuộc biểu tình của 1.200 công nhân đồn điền cao su Thủ Dầu Một ch ống khủng b ố (tháng 4-1961) v.v... Đó là những minh chứng rõ nét nhất về sức mạnh vô địch của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là một trong nh ững nhân t ố quan tr ọng góp ph ần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hoàn thành sự nghi ệp gi ải phóng mi ền Nam, th ống nh ất T ổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, giai cấp công nhân, nhân dân lao đ ộng và các t ổ ch ức Công đoàn luôn trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng Cộng s ản Vi ệt Nam, là l ực l ượng đi tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân t ộc, góp ph ần to l ớn cùng toàn Đ ảng, toàn dân
  9. thực hiện phát triển toàn diện, bền vững, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng v ới các n ước trên th ế gi ới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong thời kỳ đ ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu Khoá X c ủa Đ ảng đã ra Ngh ị quyết số 20/NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đ ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ôn lại những trang sử oanh liệt của ngày Quốc tế Lao động 1-5, nhìn nh ận nh ững di ễn bi ến hi ện nay của phòng trào công nhân thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa, đ ể cùng cảm nh ận rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của ngày lịch sử này. Đấu tranh cho tinh thần Ngày 1-5 b ất diệt cũng chính là đ ấu tranh đ ể h ướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn đối với những người lao động trên toàn thế gi ới./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2