Nghệ thuật nói dối của các doanh nhân

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
150
lượt xem
50
download

Nghệ thuật nói dối của các doanh nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên thương trường, vì lợi ích kinh doanh, các doanh nhân buộc phải biết nói dối và biết chấp nhận lời nói dối. Quan trọng là nói sao cho “ngọt” và không vi phạm đạo đức kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật nói dối của các doanh nhân

  1. Ngh thu t nói d i c a các doanh nhân Trên thương trư ng, vì l i ích kinh doanh, các doanh nhân bu c ph i bi t nói d i và bi t ch p nh n l i nói d i. Quan tr ng là nói sao cho “ng t” và không vi ph m o c kinh doanh. Hãy tư ng tư ng b n ang Nh t B n, t nư c luôn ưu tiên hàng u môi trư ng làm vi c hòa h p. B n, m t nhân viên b c trung, rơi vào m t tình c nh khó khăn: S p mu n bi t t i sao l i có s ch m tr trong vi c giao hàng. B n bi t ó là do l i c a ng nghi p. Nhưng bi t ch là bi t th thôi b i Nh t, b n ph i tránh tuy t i làm b m t ng nghi p trư c m t ngư i khác n u không mu n b coi là k hay ch trích và thi u trư ng thành. V y b n ph i làm gì? Dù ch ng thú v gì nhưng trong hoàn c nh này, hãy xin l i s p (dù b n ch ng ph i là ngư i m c l i). T nghĩ ra ôi l i nói d i có th ch p nh n ư c. V n v i s p ã xong, b n hãy nói chuy n riêng v i ngư i ng nghi p kia. N u anh ta bi t chơi p, anh ta s t i tìm s p thanh minh cho b n.
  2. Nói d i trư c ám ông vì l i ích và danh d c a ai ó là m t vi c nên làm. Khi “Có” không có nghĩa là “Có” Do nhi u n n văn hóa không ch p nh n s dùng t “Không” trong i tho i ho c àm phán làm ăn nên ngư i ta ã tìm các cách khác di n ts không ng ý ho c không hài lòng c a mình. Và b n c n bi t i u ó Dĩ nhiên, t “Có” không nh t thi t ng nghĩa v i “Tôi ng ý”. T này có th ư c hi u theo nghĩa g n hơn là “Tôi ã nghe nh ng gì anh nói”. N u b n mu n gây áp l c v i m t i tác là ngư i Trung Qu c truy n th ng, và anh ta mu n l n tránh, anh ta có th nói: “V n này khó khăn y” ho c “Tôi không ch c r ng vi c này s kh thi”. Hãy khôn ngoan. Nh ng câu nói này chính là cách nói “Không” l ch s nhi u nư c Châu Á. n , công vi c kinh doanh mang tính cá nhân r t cao và ư c ti n hành tương i uy n chuy n v i lòng hi u khách. N u b n t o ư c m i quan h cá nhân v i khách hàng, khi c n có m t câu tr l i “Có” ho c “Không” rõ ràng, nhi u kh năng i tác n c a b n s nói: “Có, dĩ nhiên r i” m c dù trong u anh ta ang nghĩ “Không”. T i sao m t “ngư i b n” l i nói d i b n? B i vì t “Không” n mang hàm ý r t gay g t. Nh ng l i t ch i mang tính thoái thác ư c dùng ph bi n hơn và ư c coi là l ch s hơn. Cũng như v y, khi b n m i h n tham d m t s ki n nào ó và h nói r ng: “Tôi s c g ng n”, ng ng c nhiên n u h không n.
  3. L n tránh t “Không” cũng là m t ki u ph bi n t nư c Indonesia, nơi mà vi c không ng ý v i ai ó s b coi là b t l ch s . H u h t ngư i dân nư c này s nói v i b n nh ng gì h nghĩ b n mu n nghe, thay vì mang n cho b n b t kỳ m t s bu n kh nào dù là nh . B n c n ph i bi t phân bi t gi a m t câu t ch i l ch s : “Có, nhưng tôi th c s có ý là không” v i câu ch p thu n “Có!”. Ngư i b n a ây có t i 12 cách nói “Không” v i i tác, và nhi u cách trong s ó có “v b c” là “Có”. Hãy làm quen v i i u này. Anh thì không th . Ph n l n ngư i phương Tây ghét s d i trá, lươn l o, thi u rõ ràng trong kinh doanh. Th t ra nh ng ngư i Indonesia, ngư i n ,... không ph i ang nói d i b n. H ch mu n th hi n s l ch s theo tiêu chu n văn hóa c a t nư c h . ó là m t cách nói d i không h nh hư ng n o c kinh doanh và chà p lên i tác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản