Nghị định 197-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
329
lượt xem
24
download

Nghị định 197-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 197-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 197-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  197­C P  N G µ Y  31­12­1994 Q U Y  ® Þ N H  C HI TI Õ T C P V µ   í N G  D É N  T HI H µ N H   é T  S è  §I Ò U  C ñ A  B é  L U Ë T  L A O   é N G H M ® V Ò  TI Ò N  L ¬ N G CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ¬ng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi,   X∙  NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I §èITîNG  µ   ¹M   ¸P  ô NG   V PH VI  D §i Ò u 1 §èit ng vµ  ¹m      ông  Òn l ng   î   ph vi¸p d ti  ¬ theo  Òu  vµ  Òu  cña  é  Ët §i 2  §i 3  B Lu   lao®éng  µngêilao®éng  µm  Öc    l     l vi trongc¸ctæ      chøc  sau  y: ®© 1­ Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n 2­ Doanh    nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c; 3­ §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo chÕ     ¹ch to¸nkinhtÕ;   ®é h       4­ C¸c  chøc  tæ  kinh doanh, dÞch  ô  éc  ¬    v thu c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp,lùcl ng vò  ¹ng,®oµn  Ó  ©n  ©n,    chøc  Ýnh  Þ,x∙héi    î   tr   th nh d c¸c tæ  ch tr       vµ    µnh  Çn  c¸cth ph kinh tÕ    kh¸c® îcphÐp  ¨ng  ý  µnh  Ò.    ® kh ngh 5­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,doanh  c v ®Ç tn     nghiÖp  trong Khu  Õ     ch xuÊt,Khu    c«ng  nghiÖp; 6­ C¸c  ¬    c quan,tæ    chøc  ícngoµi,tæ  n    chøc  èc  Õ  ng        qu t ®ã trªnl∙nhthæ ViÖt Nam   ã    ín lao ®éng  µngêiViÖt Nam,  õtr ng  îp ®iÒu  cquèc    c thuªm     l      tr   ê h   í  tÕ  µ   m C«ng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  ho x∙ h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    ã    gia c quy ®Þnh  kh¸c. §i Ò u 2 §èit ng vµ  ¹m     î   ph vikh«ng    ông  ¸p d theo  Òu  cña  é   Ët lao ®éng  ­ §i 4  B Lu     ® îcquy  nh      ®Þ nh sau: 1­ C«ng  chøc, viªn chøc  µm  Öc     l vi trong    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp  µ   íc; Nh n 2­  ÷ng  êi gi÷ chøc  ô  îc bÇu,  ö  Nh ng     v®  c hoÆc     Öm   bæ nhi trong    ¬  c¸c c quan  µ   íc; Nh n 3­ Nh÷ng  êithuéc c¸c®oµn  Ó  ©n  ©n  µ    chøc  Ýnh  Þ,   ng      th nh d v c¸ctæ  ch tr   x∙héikh¸ctheo quy  Õ   ña  oµn  Ó,tæ         ch c ® th   chøc  ;      îp t¸cx∙; ®ã x∙viªnh     4­ S Ü     quan,h¹ sÜ      quan,chiÕn  Ü    s tronglùcl ng vò     î   trang.
  2. 2 C H ¬NG   II L¬NG   èI THIÓ U,  Ö   è NG   T  H TH THANG   ¬NG,  L B¶NG   ¬NG L §i Ò u 3 1­ Møc  ¬ng  èithiÓu  l t  theo  Òu  vµ  §i 56  Kho¶n  §iÒu  2  132  ña  é   Ët c B Lu   lao®éng  µmøc ¬ng        l  l ®Ó tr¶cho  êilao®éng  µm  ng     l c«ng  Öc  vi gi¶n ®¬n  Êt   nh   (kh«ng qua  o  ¹o)víi®iÒu  Ön    ng  µ  ®µ t     ki lao ®é v m«i  êng    ng  ×nh  ­ tr lao ®é b th êng. 2­  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,sau    Êy ý  Õn  v X∙    khil   ki Tæng     Liªn ®oµn lao  ng  Öt  ®é Vi Nam   µ  i diÖn  ña  êi sö  ông  v ®¹   c ng   d lao  ng,  ×nh ®é tr   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  µ  ph quy   v c«ng  è  b møc ¬ng  èi Õu cho  õng thêikú. l t thi   t   3­  é   B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi sau    Êy    Õn  v X∙    khi l ý ki Tæng   ªnli   ®oµn  Lao  ng  Öt Nam,  û   ®é Vi   U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   µ  idiÖn  Nh n   H t¸cv § t v ®¹   cña  êi sö  ông    ng  ×nh  Ýnh  ñ  ng   d lao ®é tr Ch ph c«ng  è  b hoÆc   Ýnh  ñ  û  Ch ph u quyÒn  cho  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héic«ng  è  v X∙    b møc  ¬ng  èithiÓu l t    ®èi víi êilao®éng  ÖtNam   µm  Öc     ng     Vi   l vi trong c¸cdoanh     nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµi,      trong Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  nghiÖp  µ    ¬  v c¸cc quan,tæ   chøc  ­ n ícngoµihoÆc   èc  Õ  ¹ ViÖtNam.     qu t t   i   §i Ò u 4 Thang ¬ng,  l b¶ng ¬ng  l theo  Òu  cña  é   Ët  §i 57  B Lu lao  ng  îc quy  ®é ®  ®Þnh    nh sau: 1­  Ýnh  ñ  Ch ph c«ng  è  b thang ¬ng, b¶ng ¬ng  µ  Õ     ô  Êp ¬ng  l   l v ch ®é ph c l ¸p  ông  d trong    c¸c doanh nghiÖp, tæ    chøc  kinh doanh, dÞch  ô, ®¬n  Þ   ù    v  vs nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Õ     ¹ch    Õ   ch ®é h to¸n k to¸n thuéc  µnh  Çn    th ph kinh tÕ    quèc doanh. 2­ Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héic¨n cø  µo  Ýnh    X∙      v ch s¸ch tiÒn l ng    î   cña  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  Nh n     th   ch ®é ti  ¬ trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ  v c¸c tæ    chøc  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, dÞch  ô  éc    v thu c¸c  µnh  Çn  th ph kinh  Õ  t kh¸c. CH ¬NG   I II CH Õ     ®é TR¶  ¬NG,  ÒN  ëNG L TI TH §i Ò u 5 H×nh thøc   ¬ng  tr¶l theo  Òu  cña  é   Ët Lao  ng  îc quy  nh   §i 58  B Lu   ®é ®  ®Þ nh  sau: 1­ Tr¶ ¬ng   l theo thêigian lµh×nh        thøc tr¶l ng     ¬ cho  êilao®éng      ng     c¨n cø vµo  êigian lµm  Öc  ùc tÕ: th     vi th   ­  Òn ¬ng  Ti l th¸ng lµ tiÒn ¬ng    è  nh   µng     l tr¶ c ®Þ h th¸ng trªn c¬  ë  îp      sh ®ång    ng; lao®é ­ TiÒn îng  Çn  µ tiÒn ¬ng      l tu l   l tr¶cho  ét  Çn  µm  Öc  îc x¸c ®Þnh   m tu l vi ®     trªnc¬  ë  Òn l ng    s ti  ¬ th¸ngnh©n  íi th¸ngvµ    v 12    chiacho  tuÇn;   52 
  3. 3 ­ TiÒn ¬ng  µy  µ tiÒn ¬ng      l ng l   l tr¶cho  ét  µy  µm  Öc  îc x¸c ®Þnh   m ng l vi ®     trªnc¬  ë  Òn l ng    s ti  ¬ th¸ngchiacho  ngµy;     26  ­ TiÒn ¬ng  ê lµ tiÒn ¬ng      l gi     l tr¶cho  ét  ê lµm  Öc  îc x¸c ®Þnh    m gi   vi ®     trªn c¬  ë  Òn l ng  µy  s ti  ¬ ng chiacho  è  ê tiªuchuÈn    s gi     quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  ®Þ ti  68  B LuËt lao®éng.    2­ Tr¶ ¬ng    l theo s¶n  È m   µ h×nh  ph l  thøc   ¬ng  tr¶l cho  êilao ®éng    ng     c¨n cø  µo  è îng,chÊtl ng  v sl    ¬ s¶n  È m   ä  µm  ph h l ra. 3­ Tr¶ ¬ng   l kho¸n lµh×nh     thøc tr¶l ng     ¬ cho  êilao ®éng  ng     theo  èil ng kh  î   vµ  Êtl ng c«ng  Öc  ch  î   vi ph¶ihoµn  µnh.   th §i Ò u 6 Trêng  îp  Æc   Öt quy  nh   ¹  h® bi   ®Þ t iKho¶n  §iÒu  cña  é   Ët    1  59  B Lu lao ®éng  µnh÷ng  êng  îp do  ù  è  iÖn,níc;do    ông  Ön  l  tr h  sc®     ¸p d bi ph¸p ng¨n ngõa,       kh ¾c  ôc    ¹n    ng,  Önh  ph tain lao ®é b nghÒ  nghiÖp; do      di chuyÓn  a   iÓ m   ®Þ ® lµm  Öc  vi hoÆc   khã  do  kh¨n trong s¶n  Êt kinh doanh  µ   êi sö  ông        xu     m ng   d lao ®éng  ∙  ×m  äi  Ön  ® t m bi ph¸p nhng   kh«ng  ¾c  ôc  îcth× ® îcphÐp   ¬ng  kh ph ®       tr¶l chË m   ng  nh kh«ng    ét  qu¸ m th¸ngvµ    ph¶i®Ò n   ïcho  êilao®éng      b  ng     nh sau: ­N Õ u   êigian tr¶l ng  Ë m   íi ngµy  × kh«ng    th      ¬ ch d  15  th   ph¶i®Ò n   ï.   b ­ N Õ u   êigian   ¬ng  Ë m   õ 15  µy  ë lªn th×    th   tr¶l ch t   ng tr     ph¶i ®Ò n   ï m ét    b  kho¶n  Òn Ýt  Êt b»ng  è  Òn tr¶chË m   ©n  íi   Êt tiÒn göitiÕtkiÖm   ti   nh   s ti     nh v i l∙su       kh«ng  ú  ¹n  Ýnh  kh t theo  th¸ng do  ©n   µng  µ   íc c«ng  è  ¹  êi®iÓ m     Ng h Nh n   b ti  th tr¶l ng.  ¬ §i Ò u 7 ViÖc  Êu  õvµo  Òn ¬ng  ña  êi lao ®éng  kh tr   ti l c ng     theo Kho¶n  §iÒu    1  60 cña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh    B Lu     ®  ®Þ nh sau: C¨n  vµo  è  Òn ¬ng  µng  cø  s ti l h th¸ng ngêi lao  ng  Ën  îc sau        ®é nh ®  khi ®ãng  b¶o  Ó m       hi x∙ h«i,b¶o  Ó m   tÕ  µ  Õ   hi y  v thu thu  Ëp    ©n,  êi sö  nh c¸ nh ng   dông    ng  Êu  õdÇn  ÷ng  lao ®é kh tr   nh kho¶n  ∙  ¹m  ® t øng  theo quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 67  µ  v kho¶n  åith ng  Öth¹ivËtchÊt® îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët b   ê thi          ®Þ t i 89  B lu   lao®éng.   §i Ò u 8 ViÖc   ¬ng    êi lao  ng  µm  tr¶ l khi ng   ®é l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   ® theo ®iÒu  cña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh      61  B Lu     ®  ®Þ nh sau: 1­  Õ u    ¬ng  N tr¶l theo  êigian  ×  êi lao ®éng  îc tr¶l ng  µm  th   th ng     ®    ¬ l thªm  giêkhilµm     thªm  êngoµigiêtiªuchuÈn. gi       2­ N Õ u    ¬ng    tr¶l theo  s¶n  È m, ¬ng  ph l kho¸n th×  êilao ®éng  îctr¶l   ng     ®    ­ ¬ng  µm  l thªm  êkhingêisö  ông    ng  ã    Çu  µm  gi      d lao®é c yªu c l thªm  è îng,khèi sl     l ng s¶n  È m   µisè îng,khèil ng s¶n  È m   µm  î  ph ngo   l    î   ph l trong giêtiªuchuÈn.     3­  êi lao ®éng  µm  Öc  µo  Ng     l vi v ban  ªm   ×  îc tr¶thªm  t  Êt b»ng  ® th ®     Ý nh   30%   Òn ¬ng  µm  Öc  µo  ti l l vi v ban  µy  Õu  ng n kh«ng  êng  th xuyªn lµm  Öc  µo    vi v ban  ªm;  t  Êt  ® Ý nh b»ng  35%   Òn ¬ng  µm  Öc  µo  ti l l vi v ban  µy  Õu   êng  ng n th
  4. 4 xuyªn lµm  Öc    vi theo  (chÕ    µm  Öc  ca) hoÆc   ca  ®é l vi 3    chuyªn lµm  Öc  µo    vi v ban  ªm. ® §i Ò u 9 ViÖc  Ých th ng  õlînhuËn  tr   ë t     i cßn  ¹(sau khi®∙  µn  µnh  Üa  ô  íi l  i     ho th ngh v v   Nhµ   íc)®Ó   ëng  n  th cho  êilao ®éng  µm  Öc  ¹ doanh  ng     l vi t i   nghiÖp  õ 1  t   n¨m  ë tr   lªntheo §iÒu  cña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh        64  B Lu     ®  ®Þ nh sau: 1­ §èivíi      doanh nghiÖp,tæ    chøc  kinh doanh,dÞch  ô  éc thµnh  Çn      v thu   ph kinh tÕ  èc    qu doanh,møc  Òn th ng  èi®a    ti   ë t   kh«ng    th¸ng tiÒn ¬ng  qu¸ 6    l theo  hîp ®ång    ng.   lao®é 2­  èi víidoanh  §   nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,doanh  c v ®Ç t     nghiÖp trong  Khu  Õ   Êt,Khu  ch xu   c«ng nghiÖp,møc  Òn  ëng  haibªn    ti th do    tho¶  Ën,nh­ thu   ng  kh«ng  Êp  ¬n  th¸ngtiÒn l ng  th h 1     ¬ theo hîp ®ång    ng.    lao®é 3­  èivíidoanh  §   nghiÖp   ©n,  t nh møc   Òn  ëng  haibªn  ti th do    tho¶  Ën, thu   nhng  møc  Ých th ng  t  Êt lµ10%   înhuËn. tr   ë Ý nh     l  i §i Ò u 10 ViÖc  ¹m  t øng  Òn ¬ng  ti l cho  êi lao ®éng  ng     theo    c¸c Kho¶n  vµ  §iÒu  1  2  67  ña  é    ng  îcquy  nh    c B lao®é ®   ®Þ nh sau: 1­    Khi b¶n  ©n  th hoÆc     nh  êi lao ®éng  gia ®× ng     gÆp   ã  kh kh¨n  ×  êi th ng   lao ®éng  îc t¹m    ®  øng  Òn ¬ng  ng  t  Êt b»ng  ét  ti l nh Ý nh   m th¸ng l ng. C¸ch     ¬   tr¶ tiÒn ¬ng  ¹m  l t øng  hai bªn  do    tho¶  Ën, nhng  thu   kh«ng  îc tÝnh    i  íisè  ®  l∙ ®è v   i tiÒn t¹m    øng  µy.n 2­    êi lao ®éng  Khi ng     ph¶i t¹m  êinghØ   Öc    µm  Üa  ô    th   vi ®Ó l ngh v c«ng  d©n  õ m ét  Çn  ëlªn, × ngêilao ®éng  îct¹m  t  tu tr      th    ®   øng  Òn l ng ¬ng  ti  ¬ t øng  íi v  sè  µy  ¹m  êinghØ   Öc  µ  îc khÊu  õvµo  Òn ¬ng  ng t th   vi v ®   tr   ti l theo  Òu  cña  §i 7  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 11 ViÖc  ¹m  t øng  Òn ¬ng  ti l cho  êi lao  ng  Þ   ¹m  ÷,t¹m  ng   ®é b t gi   giam theo  Kho¶n  §iÒu  cña  é  Ëtlao®éng  îcquy  nh    3  67  B lu     ®  ®Þ nh sau: 1­ Trong  êigian bÞ   ¹m  ÷,t¹m    th     t gi   giam  êilao ®éng  îcngêisö  ông  ng     ®   d lao®éng  ¹m    t øng  50%   Òn l ng  ti  ¬ theo hîp ®ång  ña     c th¸ngtr cliÒn kÒ.   í    2­  Khi  Õt  ¹n  ¹m  ÷,t¹m  h h t gi   giam,  Õu   êi lao  ng  ã  çith×  òng  n ng   ®é c l  c kh«ng  ph¶ihoµn      tr¶kho¶n  Òn l ng  ¹m  ti  ¬ t øng  ãitrªn; Õu  lçi ña  êisö  n   n do   c ng   dông    ng  × ngêisö  ông    ng  lao ®é th    d lao ®é ph¶itr¶®Çy    Òn l ng     ®ñ ti  ¬ theo  îp h  ®ång    ng; n Õu  lçi ña  ¬  lao®é   do   c c quan  ph¸p luËtth× c¬        quan    ®ã ph¶i® îcxö     lýtheo ph¸p luËt.       §i Ò u 12
  5. 5 1­  Òn ¬ng    Ti l tr¶ cho  êi lao  ng  ng   ®é nghØ   µng  h n¨m,  nghØ   µy  Ô, ng l   nghØ   Ò   Öc  v vi riªngcã ¬ng  îc tÝnh   l ®  theo ¬ng  êigian,b»ng ¬ng  l th     l th¸ng (l  ­ ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô,phô  Êp  cb  v  c khu  ùc,phô  Êp  t  ,  ô  Êp  v  c ®¾ ®á ph c chøc  ô  v n Õu  ã)chiacho  ngµy  ©n  íi è  µy  îcnghØ  c    26  nh v   ng ®   s theo quy  nh.   ®Þ 2­  Òn ¬ng    Ti l tr¶cho  êi lao ®éng    µm  ng     khil thªm  ê,lµm  Öc  µo    gi   vi v ban ®ªm   îctÝnh ¬ng  ®  t øng  íih×nh  v  thøc   ¬ng  tr¶l quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 5  NghÞ   ®Þnh  µy. n 3­ Trong  ét  lµm  Öc  Õu  õng  Öc  m ca  vi n ng vi theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n    1 §iÒu  cña  é  Ët lao®éng  õ2  êtrëlªnth× ® îctr¶l ng  õng  Öc. 62  B Lu     t   gi            ¬ ng vi §i Ò u 13 TiÒn ¬ng  µm    ®Ó   Ýnh    Õ     î Êp    Öc;trî Êp  Êt  l l c¨n cø  t c¸c ch ®é tr  c th«ivi     cm viÖc  µm;chÕ     åith ng    ¹n lao ®éng, b Önh  Ò   l  ®é b   ê tain       ngh nghiÖp  µtiÒn l ng  l   ¬ theo hîp ®ång    ng, ® îctÝnh  ×nh  ©n  ña  th¸ngliÒn tr ckhisù  Öc     lao®é     b qu c 6      í     vi x¶y    å m  ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, phô  Êp  ra,g l c b  v  c khu  ùc, phô  Êp  t    µ  v  c ®¾ ®á v phô  Êp  c chøc  ô  Õu  ã). v (n c §i Ò u 14 TiÒn ¬ng  îc tr¶trong thêigian  l ®      nghØ  theo quy  nh  ¹    Òu    ®Þ t i §i 41, c¸c 53, 62, 73, 74, 76, 77, 78, 92  ña  é   Ët    ng  µ tiÒn ¬ng                c B Lu lao ®é l  l th¸ng tr c   í  liÒn  Ò   µ  îc tÝnh ¬ng  kv®  t øng  íic¸c h×nh  v    thøc   ¬ng  tr¶ l theo  êigian    th   quy ®Þnh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  t i 1  5  NghÞ   nh  µy. ®Þ n CH ¬NG   IV MéT   è  S QUY   NH   ®Þ KH¸C §i Ò u 15 Ng êihäc  Ò,  Ëp  Ò     ngh t ngh theo  Kho¶n  §iÒu  cña  é  Ët lao ®éng, 2  23  B Lu       n Õu   ùc tiÕp  µm  s¶n  È m   ×  îc tr¶l ng. Møc  ¬ng  hai bªn  tr   l ra  ph th ®    ¬   l do    tho¶  thuËn  ng  nh kh«ng  Êp  ¬n  th h 70%   møc ¬ng  Êp  Ëc  ña  êilao ®éng  ïng l c b c ng     c  lµm  c«ng  Öc  . vi ®ã §i Ò u 16 Lao  ng  ÷  ®é n quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 111  ña  é   Ët    ng,  Õu  ïng  c B Lu lao ®é n c lµm  c«ng  Öc    vi nh nam   í th×  îctr¶l ng    gi   ®    ¬ nh nhau.Khi n©ng  Ëc ¬ng, n Õu   i    bl   lao ®éng  ÷  ã  iÒu  Ön  µ    Èn      nc® ki v tiªuchu nh nam   í th×  tiªnn©ng  Ëc ¬ng  gi   u    i bl cho    ng  ÷. lao®é n §i Ò u 17 Ng êi lao ®éng  a  µnh     ch th niªn quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 121  ña  é   Ët    c B Lu lao ®éng, n Õu  ïng  µm    c l c«ng  Öc    êi lao ®éng  µnh    ×  îc tr¶l ng  vi nh ng     th niªnth ®    ¬ nh  nhau. §i Ò u 18
  6. 6 Lao  ng  µngêicao  ®é l     tuæi® îcrótng ¾n  êigiê lµm  Öc       th     vi theo §iÒu      123 cña  é  Ët lao®éng  × ® îctr¶nguyªn l ng. B Lu     th        ¬ §i Ò u 19 Lao  ng  µ ngêitµn  Ëtquy  nh  ¹  Òu  ®é l    t  ®Þ ti §i 125  ña  é   Ët lao ®éng, c B Lu       n Õu  ïng lµm  c  c«ng  Öc      ng  ×nh  êng  × ® îctr¶l ng    vi nh lao®é b th th      ¬ nh nhau. §i Ò u 20 Ng êilao ®éng  ã  ×nh ®é      c tr   chuyªn m«n  ü  Ëtcao    k thu   theo  Òu  §i 129  ña  c Bé   Ët lao  ng  îc ¸p  ông  lu   ®é ® d b¶ng ¬ng  l chuyªn    viªn cao  Êp, chuyªn    c  gia, nghÖ   ©n    ¬  ë  nh trªnc s chøc  danh, tiªuchuÈn     nghiÖp  ô  v chuyªn m«n.    Doanh  nghiÖp  îcquyÒn  ©y  ùng  ¬  Õ    ¬ng  ®  xd c ch tr¶l b¶o  ¶m     ótlao®éng  µy. ® thu h     n §i Ò u 21 Ng êilao ®éng  µc«ng  ©n  Öt Nam   îcphÐp  i  µm  Öc    ícngoµi    l  d Vi   ®  ® l vi ë n     theo  ×nh  h thøc  Ën  Çu, kho¸n  nh th   quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  2  134  ña  é   cB LuËt lao ®éng  × trong thêigian lµm  Öc    ícngoµi® îctr¶m ét  Çn  Òn    th        vi ë n        ph ti   l ng  ¬ b»ng  ¹itÖ  ña  ícsë  ¹ hoÆc   ¹itÖ  ngo   c n   t   i ngo   quy  æi. ® §i Ò u 22 C¨n  híng dÉn  ña  é    ng    ¬ng  cø    c B lao ®é ­ Th binh vµ  héi,doanh    X∙    nghiÖp  cã  èn  u    níc ngoµi vµ  v ®Ç t     doanh nghiÖp trong Khu  Õ   Êt, Khu  ch xu   c«ng  nghiÖp  îc: ® 1­ X ©y  ùng  µ    ông  Ö   èng    d v ¸p d h th thang ¬ng,b¶ng ¬ng,møc ¬ng,phô  l   l   l   cÊp ¬ng  µ  l v quy  Õ    ¬ng  ch tr¶l b¶o  ¶m   îÝch  ña    ® l i c c¸cbªn. 2­ X¸c  nh  Òn ¬ng  ña  ®Þ ti l c Gi¸m  c  ®è (Tæng Gi¸m  c),Phã  ®è   Gi¸m  c  ®è (Phã Tæng  Gi¸m  c) vµ      ®è   c¸cviªnchøc  ñ  ètkh¸ctrong doanh  ch ch       nghiÖp    ®Ó Héi ®ång    qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. tr     §i Ò u 23 Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héic¨n cø  v X∙      quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 136  ña  c Bé   Ët    ng  i  íingêi lµm  Lu lao ®é ®è v     nghÒ  hoÆc  c«ng  Öc  Æc   Öt trong vi ® bi     lÜnh  ùc  Ö   Ëttr×nh ChÝnh  ñ  v ngh thu     ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    CH ¬NG   V §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 24 NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng1  ®Þ n c hi l   t   1    n¨m  1995. §i Ò u 25
  7. 7 Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ   thu   ph   tÞch  û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản