Nghị định 21/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
4
download

Nghị định 21/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 21/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà và thành lập các phường thuộc thị xã do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 21/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2000/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 21/2000/N -CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2000 V VI C THÀNH L P THN XÃ CAM RANH, T NH KHÁNH HÒA VÀ THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THN XÃ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Khánh Hoà và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th xã Cam Ranh thu c t nh Khánh Hòa và thành l p các phư ng thu c th xã như sau : a) Thành l p th xã Cam Ranh trên cơ s di n tích và dân s c a huy n Cam Ranh. Th xã Cam Ranh có 68.435 ha di n tích t nhiên và 191.066 nhân khNu, g m 9 phư ng và 18 xã. a gi i hành chính th xã Cam Ranh : ông giáp bi n ông; Tây giáp huy n Khánh Sơn; Nam giáp t nh Ninh Thu n; B c giáp thành ph Nha Trang và huy n Diên Khánh. b) Thành l p 9 phư ng thu c th xã Cam Ranh như sau : 1. Thành l p phư ng Ba Ngòi trên cơ s 743,3 ha di n tích t nhiên và 10.383 nhân khNu c a th tr n Ba Ngòi. a gi i hành chính phư ng Ba Ngòi : ông giáp V nh Cam Ranh; Tây giáp xã Cam Phư c ông; Nam giáp xã Cam Th nh ông; B c giáp phư ng Cam L c và phư ng Cam L i. 2. Thành l p phư ng Cam L c trên cơ s 402,9 ha di n tích t nhiên và 7.500 nhân khNu c a th tr n Ba Ngòi. a gi i hành chính phư ng Cam L c : ông giáp phư ng Cam L i, và phư ng Cam Thu n; Tây giáp xã Cam Phư c ông; Nam giáp phư ng Ba Ngòi; B c giáp phư ng Cam Phú.
  2. 3. Thành l p phư ng Cam L i trên cơ s 101,3 ha di n tích t nhiên và 9.357 nhân khNu c a th tr n Ba Ngòi. a gi i hành chính phư ng Cam L i : ông giáp phư ng Cam Linh; Tây giáp phư ng Ba Ngòi; Nam giáp phư ng Ba Ngòi và V nh Cam Ranh; B c giáp phư ng Cam L c và phư ng Cam Thu n. 4. Thành l p phư ng Cam Linh trên cơ s 111,3 ha di n tích t nhiên và 11.078 nhân khNu c a th tr n Ba Ngòi. a gi i hành chính phư ng Cam linh : ông giáp V nh Cam Ranh; Tây giáp phư ng Cam L i; Nam giáp V nh Cam Ranh; B c giáp phư ng Cam Thu n. 5. Thành l p phư ng Cam Thu n trên cơ s 135 ha di n tích t nhiên và 8.237 nhân khNu c a th tr n Ba Ngòi. a gi i hành chính phư ng Cam Thu n : ông giáp V nh Cam Ranh; Tây giáp phư ng Cam L c; Nam giáp phư ng Cam L i và phư ng Cam Linh; B c giáp phư ng Cam Phú. 6. Thành l p phư ng Cam Phú trên cơ s 591,2 ha di n tích t nhiên và 6.448 nhân khNu c a th tr n Ba Ngòi. a gi i hành chính phư ng Cam phú : ông giáp V nh Cam Ranh; Tây giáp phư ng Cam L c; Nam giáp phư ng Cam Thu n; B c giáp phư ng Cam Phúc Nam và phư ng Cam Phúc B c. 7. Thành l p phư ng Cam Phúc Nam trên cơ s 850 ha di n tích t nhiên và 6.227 nhân khNu c a xã Cam Phúc Nam. a gi i hành chính phư ng Cam Phúc Nam : ông giáp V nh Cam Ranh; Tây giáp phư ng Cam Phú và phư ng Cam Phúc B c; Nam giáp phư ng Cam Phú; B c giáp phư ng Cam Phúc B c. 8. Thành l p phư ng Cam Phúc B c trên cơ s 1.355 ha di n tích t nhiên và 11.851 nhân khNu c a xã Cam Phúc B c. a gi i hành chính phư ng Cam Phúc B c : ông giáp V nh Cam Ranh; Tây giáp xã Cam Thành Nam; Nam giáp phư ng Cam Phúc Nam; B c giáp phư ng Cam Nghĩa. 9. Thành l p phư ng Cam Nghĩa trên cơ s 1.575 ha di n tích t nhiên và 11.316 nhân khNu c a xã Cam Nghĩa. a gi i hành chính phư ng Cam Nghĩa : ông giáp V nh Cam Ranh; Tây giáp xã Cam Thành Nam; Nam giáp phư ng Cam Phúc Nam; B c giáp xã Cam Thành B c. Các xã ngo i th còn l i là : Sơn Tân, Cam Thành Nam, Cam Thành B c, Cam An Nam, Cam An B c, Cam Hi p Nam, Cam Hi p B c, Cam c, Cam H i Tây, Cam H i ông, Cam Hoà, Cam Tân, Cam Bình, Cam L p, Cam Th nh ông, Cam Th nh Tây, Cam Phư c ông, Cam Phư c Tây.
  3. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Khánh Hoà, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản