Nghị định 25-CP của Chính phủ về việc

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
650
lượt xem
27
download

Nghị định 25-CP của Chính phủ về việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 25-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 25-CP của Chính phủ về việc

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  25­C P  N G µ Y  23­5­1993 C P Q U Y  ® Þ N H   ¹ M  T H ê I  H Õ   é  TI Ò N  L ¬ N G  M íI C ñ A  C « N G  C H ø C, T C ® VIªN C H ø C  H µ N H  C H Ý N H,   ù  N G H I Ö P  V µ  L ù C  L î N G  V ò  T R A N G .   S CH Ý NH   ñ   PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   Õt kú  äp  hai, èc  éikho¸IX; cø  quy   h thø    Qu h     Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi;   x∙h   NGH Þ   NH    ®Þ : §i Ò u  ­ Nay  1.   ban  µnh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íicña  h t th   ®é ti  ¬ m   c«ng chøc,   viªn chøc  µnh  Ýnh, sù    h ch   nghiÖp  µ  ùc l ng  ò  v l  î v trang  dông  èng  Êt ¸p  th nh   trong  níc thay  Õ  Õ     Òn ¬ng  c¶    th ch ®é ti l quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 235­ H§BT  µy  9­ ng 18­ 1985.   §i Ò u  2. ­ Møc  l ng tèithiÓu  µ 120.000  ng/th¸ng.Møc  ¬ng  èi ¬   l ®å   l t  thiÓu  µy  µm    ®Ó   Ýnh  n l c¨n cø  t møc  ¬ng  l kh¸c cña  Ö   èng    h th b¶ng ¬ng, møc   l   phô  Êp ¬ng  µ    c l v tr¶ c«ng  i  íinh÷ng  êi lµm  ®è v   ng   c«ng  Öc  n  vi ®¬ gi¶n  Êt nh   trong®iÒu  Ön    ng  ×nh  êng.   ki lao®é b th C¸c møc ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  îc®iÒu  l v ph c l ®  chØnh  õng  ícphï hîp víikh¶  t b       n¨ng  ¸p  ® øng  ña  ©n  c Ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u  ­ Ban  µnh  Ìm  3.    h k theo  NghÞ   nh  µy    Ö   èng  ®Þ n c¸ch th b¶ng ¬ng  l sau: 1. B¶ng ¬ng  l chøc  ô  ©n  ö  vd c qu¶n  ý Nhµ   íc tõ cÊp  l  n   tØnh  n   Êp  ®Õ c huyÖn. 2. H Ö   èng    th b¶ng ¬ng    ¹ch c«ng  l c¸c ng   chøc,viªnchøc  µ  ô  Êp     v ph c chøc  vô    o  l∙nh®¹ khu  ùc  µnh  Ýnh,sù  vh ch   nghiÖp. 3. H Ö   èng    th b¶ng ¬ng  Ü  l s quan  µ  ©n  ©n  v qu nh chuyªn nghiÖp,phô  Êp      c chøc  ô    o,phô  Êp  ¹ sÜ  v l∙nh®¹   c h   quan  µ  v binh sÜ  ña  ùcl ng vò    c l  î   trang. 4. B¶ng ¬ng    l chuyªn    gia cao  Êp  å m   bËc  ã  Ö   è  c g 3  c h s møc  ¬ng: 7,5; l    8,0;vµ    dông    8,5 ¸p  trong c¸c lÜnh  ùc  Ýnh  Þ,kinh tÕ  µnh  Ýnh, khoa     v ch tr    h ch   häc  ü  Ët,   ôc,y  Õ,v¨n ho¸ nghÖ   Ët. k thu   gi¸od   t       thu §i Ò u 4.    µi hÖ   èng  ­ Ngo   th b¶ng ¬ng  l quy  nh  ¹  iÒu  cña  ®Þ ti® 3  NghÞ   ®Þnh  µy,cßn  n  quy  nh    ®Þ c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng  ph c l sau: 1. Phô  Êp    c khu  ùc:¸p dông  i víinh÷ng  ¬ixa    Îo l¸nh,cã  Òu  v    ®è     n   x«ih     nhi khã  kh¨n vµ  Ý  Ëu  Êu.   kh h x
  2. 2 Phô  Êp  å m   møc               µ    víi cg 7  :0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,7;v 1,0 so    møc ¬ng  l tèi Óu.  thi 2. Phô  Êp  c  ¹i    c ®é h , nguy  Ó m:  dông  i  íinghÒ   hi ¸p  ®è v   hoÆc  c«ng  Öc  vi cã  iÒu  Ön    ng  c  ¹i, ® ki lao®é ®é h   nguy  Ó m   a    nh  hi ch x¸c®Þ trong møc ¬ng.   l Phô  Êp  å m   møc         µ    víi cg 4  :0,1;0,2;0,3;v 0,4 so    møc ¬ng  èi Óu. l t  thi 3. Phô  Êp    c tr¸chnhiÖ m:    ông  i  íinghÒ     ¸p d ®è v   hoÆc  c«ng  Öc  ßi  ái vi ® h   tr¸chnhiÖm     cao hoÆc  ph¶ikiªm    nghiÖm  c«ng    t¸cqu¶n  ýkh«ng  éc chøc  l  thu   vô    o. l∙nh®¹ Phô  Êp  å m   møc:      µ    víi cg 3  0,1;0,2;v 0,3 so    møc ¬ng  èi Óu. l t  thi 4. Phô  Êp  µm  ªm:  dông  i  íic«ng    cl® ¸p  ®è v   chøc, viªnchøc  µm  Öc  õ    l vi t   22  ê®Õ n   giês¸ng. gi   6    Phô  Êp  å m   møc: cg 2  ­ 30%   Òn ¬ng  Êp  Ëc    ti l c b hoÆc  chøc  ô  i  íic«ng  Öc  v ®è v   vi kh«ng  êng  th xuyªn lµm  Öc    vi ban  ªm; ® ­ 40%   Òn ¬ng  Êp  Ëc    ti l c b hoÆc  chøc  ô  i  íic«ng  Öc  êng  v ®è v   vi th xuyªn  lµm  Öc  vi theo ca  Õ    µm  Öc  ca)hoÆc     (ch ®é l vi 3    chuyªn lµm  Öc    vi ban  ªm. ® 5. Phô  Êp    ót:¸p dông  i víic«ng    c thu h     ®è     chøc,viªnchøc  n   µm  Öc     ®Õ l vi ë  ÷ng  ïng kinh tÕ  íi, ¬  ë  nh v    m   s kinhtÕ  µ  ¶o  ®Êt  Òn cã  iÒu  Ön  c   v® xa  li   ® ki sinh   ho¹t® Æc   Ötkhã    bi   kh¨n do  a  ã  ¬  ë  ¹ tÇng.   ch c c s h   Phô  Êp  å m   møc  ¬ng: 20%;  cg 4  l   30%; 50%   µ  v 70%  møc  ¬ng  Êp  Ëc  l cb hoÆc   chøc  ô. v Thêigian hëng  õ3  n   n¨m.     t   ®Õ 5  6. Phô  Êp  t  :    ông  i víi ÷ng  ¬icã    c ®¾ ®á ¸p d ®è    nh n   chØ  è    s gi¸sinh ho¹t(l    ­ ¬ng  ùc, thùc  È m,  Þch  ô)  th   ph d v cao  ¬n  h chØ   è    s gi¸ sinh  ¹t b×nh  ©n  ho   qu chung  ña  níctõ10%   ëlªn. c c¶      tr   Phô   Êp  å m   møc:  c g 5  0,1; 0,15; 0,2; 0,25  µ        v 0,3  víimøc  ¬ng  èi so    l t  thiÓu. 7. Phô  Êp u  ng: ¸p  ông  i víic«ng    c l ®é   d ®è     chøc,viªnchøc  ét  è  Ò      m s ngh hoÆc   c«ng  Öc  vi ph¶ith ng    ê xuyªn thay ® æi  a  iÓ m   µm  Öc  µ  ¬ië.     ®Þ ® l vi v n   Phô  Êp  å m   møc:      µ    víi cg 3  0,2;0,4 v 0,6 so    møc ¬ng  èi Óu. l t  thi   §i Ò u     èivíi ùcl ng vò  5. ­§      î   trangcã  l   thªm  ét  è  Õ     m s ch ®é sau: 1.Phô  Êp  © m       c th niªn(Theo  ËtvÒ   Ü  lu   s quan  © n   i Nh ©n  ©n  Öt Qu ®é   d Vi   Nam;  Òu  Ö  © n   ©n   §i l Qu nh chuyªn nghiÖp; ph¸p  Önh  Ò   ùc l ng  ninh   l v l  î an    nh©n  ©n  Öt Nam;  d Vi   ph¸p  Önh  ùc îng  l L l c¶nh    ©n  ©n  Öt Nam); ¸p s¸tnh d Vi      dông  i víi Ü  ®è     quan  ©n  i vµ  ©n  ©n  s qu ®é   qu nh chuyªn nghiÖp,sÜ      quan  µ  ¹ v h  sÜ quan  c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  an  d h l theo thêigian t¹ ngò.       i Møc  ô  Êp   ph c :Sau  n¨m  ¹ ngò  5  t  i (trßn60    th¸ng)® îchëng   ¬ng  ©n     5% l qu hµ m   hoÆc  ¬ng  Êp  Ëc.Tõ  l c b   n¨m  6  ë®i  çi n¨m  îctÝnh  thø  tr   m   ®  thªm  1%. 2.Phô  Êp  ôc  ô  èc    c ph v qu phßng  ninh:¸p dông  i víi an     ®è     c«ng  ©n    nh viªn t¹ chøc  µm  Öc    i l vi trong lùcl ng vò     î   trang.
  3. 3 Phô   Êp  å m   møc     c g 2  : 30%   µ  v 50%   Òn ¬ng  Êp  Ëc  ti l c b hoÆc  chøc  ô  v tuú theo ®iÒu  Ön  µm  Öc.     ki l vi 3.TiÕp  ôcgi÷chÕ         t    ®é ¨n thªm  i víi   ©n, binh chñng  Æc   Öt. ®è     qu c¸c     ® bi §i Ò u 6.  Khi  µm  Öc  µi giê    Èn  ­  l vi ngo   tiªuchu quy  nh,  ×  ê  µm  ®Þ th gi l thªm  îctr¶b»ng  ®   150%   Òn ¬ng  ê tiªuchuÈn  Õu  µm  ti l gi     n l thªm  µo  µy  ­ v ng th êng; ® îc tr¶ b»ng       200%   Òn ¬ng  ê    Èn  Õu   µm  ti l gi tiªuchu n l thªm  µo  µy  v ng nghØ  µng  Çn  h tu hoÆc   µy  Ô. ng l §i Ò u 7. ­  êi gian  ö  Öc  Th   th vi hoÆc   Ëp  ù  îc hëng  t s®  85%  møc  ¬ng  l chuÈn  ña  ¹ch sÏ® îcbæ   Ö m. c ng       nhi §i Ò u        á    Õ     ïtiÒn  iÖn, tiÒn  µ  ,tiÒn  äc,trî Êp  8. ­ B∙ib c¸cch ®é b   ®   nh ë   h    c trtgi¸;   î    kho¶n  î Êp  c¸c tr c hoÆc   ô  Êp  ph c thªm  i víi ét  è  i t ng thuéc c¸c ®è     m s ®è  î      ngµnh  µ    Ó m     To ¸n,Ki s¸t,Thanh    äng  µikinh tÕ,Gi¸o dôc,Y  Õ,V¨n    tra,Tr t        t  ho¸, KhÝ  îng  û    ù   ÷quèc    © n   i,C«ng    t thu v¨n,D tr   gia,Qu ®é   an, v.v.     . c¸c kho¶n    ; thu nhËp  thªm  õ nguån  t  thu theo  Õ     ch ®é kh¸c nh häc  Ý,  Ön  Ý,  Ö  Ý,   ph vi ph l ph   v.v. .chÕ     ï ®Þnh ¬ng  ®èi  íisÜ   . ; ®é b   l ¨n  v   quan, h¹  Ü     s quan  ëng ¬ng  h l trong   lùc l ng  ò   î v trang,c¬  Õu;  Õ      y ch ®é thanh  to¸n tiÒn  µu  ®i  µm  Öc  µng    t xe  l vi h ngµy  µ  i  Ðp  µng  v ® ph h n¨m  õm ét  è  i t ng,giao cho    é  (tr   s ®è  î     Liªnb Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ    éi ­ Tµi chÝnh    v x∙ h       ­ Ban    Tæ chøc   ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  íng b Ch ph h   dÉn  ô  Ó). c th   §i Ò u 9.    ­ C«ng  chøc, viªnchøc  µnh  Ýnh, sù     h ch   nghiÖp, sÜ     quan  µ  v c¸c ®èi îng hëng ¬ng    t  l trong lùc l ng vò     î   trang ph¶itrÝch m ét  Çn  Òn ¬ng        ph ti l ®Ó   ng  ®ã b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ  hi y  theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u  10.  ViÖc thùc hiÖn chÕ  ®é  tiÒn l ng ph¶i b¶o ®¶m  theo  ­  ¬   nh÷ng  nguyªn t¾c    sau: ­ Lµ m     c«ng  Öc  ×  × hëng ¬ng  vi g th   l theo  c«ng  Öc  ;  µm  Öc    ¹ch vi ®ã l vi ë ng   c«ng  chøc,viªnchøc  µo  × xÕp ¬ng    ¹ch c«ng     n th   l ë ng   chøc,viªnchøc  .    ®ã ­ Khi th«igi÷ chøc  ô  Çu  ö  ×  îcgi÷ nguyªn l ng       vb c th ®      ¬ trong 6    th¸ng,sau    ®ã   µm  l c«ng  Öc  ×  × xÕp ¬ng  vi g th   l theo c«ng  Öc  .   vi ®ã ­ ViÖc  Õp ¬ng  íiph¶ig ¾n   íis ¾p  Õp  ¹ bé    x l m    v  x l   m¸y  chøc,biªnchÕ   i tæ     cña    ¬  c¸cc quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp;ph¶i®¸nh    ¹ chøc      gi¸l   i n¨ng  ña  c c«ng  chøc, viªn chøc     theo    Èn  tiªuchu chuyªn  m«n   nghiÖp  ô, nh÷ng  êi kh«ng  v  ng   ®¶m   Ën  îcc«ng  Öc  nh ®   vi chuyªn m«n  ang  ÷ th× ph¶ixuèng  ¹ch,xuèng    ® gi       ng   bËc hoÆc     Õt b»ng  Ýnh  gi¶iquy   ch s¸ch kh¸c.   ­ §¶m     b¶o  oµn  Õt  éibé, c«ng  ©n    ® k n    nh viªnchøc  Ên  ëi,n©ng    ph kh   cao hiÖu  qu¶ c«ng  t¸c. ­ Giao  ü  Òn ¬ng ¬ng    qu ti l t øng  íibiªn chÕ   îc duyÖt    Õn  í thùc v    ®  ®Ó ti t i     hiÖn  kho¸n quü ¬ng    l trongc¸cc¬      quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp.
  4. 4 §i Ò u  ­ Nh÷ng  êilµm  Öc  11.   ng   vi trong c¸ctæ      chøc  kinh doanh  Þch  ô    d v thuéc  ¬  c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp  µ  ùc l ng vò  v l  î   trang kh«ng  éc      thu biªn chÕ   µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp  µ  ùcl ng vò  v l  î   trang,Nhµ   íckh«ng  Êp    ü    n  c ph¸tqu tiÒn l ng  µ     ông  Õ     Òn l ng       ¬ m ¸p d ch ®é ti  ¬ nh c¸cdoanh  nghiÖp. §i Ò u      12. ­ Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, Bé   b Ch ph   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi,Bé   µi chÝnh  èihîp víi   é     x∙h   T   ph       B qu¶n  ýngµnh    ôc,y  Õ, c¸c l  gi¸od   t   v¨n ho¸ ­ th«ng         tin,khoa  äc,thÓ  ôc    Ó  h  d ­ th thao.. quy  nh  Õ      ¬ng    . ®Þ ch ®é tr¶l míi thay  Õ  Õ      ¬ng    th ch ®é tr¶ l th¸ng hiÖn    nay; ph©n  ¹    n  Þ   ã      lo ic¸c ®¬ v c thu, chuyÓn  Çn    n  Þ  µy  d c¸c®¬ v n sang  ¹t®éng  ¹ch to¸nkinh tÕ,t¹onguån    ho   h       thu, b¶o  ¶m   ® kinh phÝ   ¹t®éng  µ   ¬ng; ®ång  êi    ho   v tr¶ l   th ,xem   Ðt  ö  ý m ét  è  x x l  s chÕ     ô  Êp  Æc   ïtr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ®é ph c ® th    t  ph quy     §i Ò u 13. ­ C¸c  n  Þ  ù     ®¬ v s nghiÖp  kinh tÕ, kÓ   c¸c ®¬n  Þ  ∙  îc     c¶    v®®  Nhµ   íc giao  ü  Òn ¬ng  n  qu ti l theo  biªn chÕ,    nay  ph¶i chuyÓn    sang  Õ     ch ®é nhËn  n  Æt  µng  ña  ¬  ®¬ ® h c c quan  µ   íchoÆc   îp ®ång  Nh n   h  kinh tÕ;Nhµ   íc    n  kh«ng  giao biªnchÕ   µ  ü  Òn l ng  i víi   n  Þ  µy.    v qu ti  ¬ ®è     ®¬ v n   c¸c §i Ò u 14. 1. Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ©n  ¹    chøc  b Ch ph ph lo i tæ  c¸c (Tæng  ôc, c  Côc, v.v. .    . )ban  µnh    Èn  µ  èng  Êt qu¶n  ýc¸c ng¹ch  ; h tiªuchu v th nh   l    c«ng  chøc,   viªn chøc  µm  ¬  ë  o   ¹o,båi dìng,tuyÓn  ông, bæ   Ö m,  ùc  Ön    l c s ®µ t       d   nhi th hi n©ng  ¹ch,chuyÓn  ¹ch vµ  ©ng  Ëc ¬ng. ng   ng   n bl Tõ  n¨m 1994, viÖc  ©ng  ¹ch,chuyÓn  ¹ch,n©ng  Ëc ¬ng  Ban    n ng   ng   bl do  Tæ   chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph quy  nh  ®Þ theo nguyªn t¾c      sau: ­ N © ng  ¹ch,chuyÓn  ¹ch    ng   ng ph¶ic¨n cø  µo      v nhu  Çu  c c«ng  Öc  µ    vi v thi tuyÓn. ­ N © ng  Ëc ¬ng    ¬  ë  © m     ¹ch    vµ  n¨m)  µ  Õt      bl trªnc s th niªnng (2;3  4  v k qu¶ thùc hiÖn    c«ng  Öc. vi 2. Bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éichñ  ×,phèihîp víi   x∙h   tr        Ban  chøc  tæ  ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  b Ch ph v B T   h d vi chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi;híng  Én  ©y  ùng  ¬ng  thùc  Ön  Òn ¬ng  íi;xÐt l m  d x d ph ¸n  hi ti l m   duyÖt vµ  Êp    ü  Òn l ng      c ph¸tqu ti  ¬ t¨ngthªm  õng©n  t  s¸ch ®èi víi   é, ngµnh,      B  c¸c   ®Þa   ¬ng    ph ®Ó b¶o  ¶m   ® tæng  ü  Òn ¬ng  qu ti l t¨ng thªm    kh«ng  îtqu¸  Õ   v  k ho¹ch ng©n    s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1993. Tõ  n¨m 1994, Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  é   µi chÝnh  íng b Ch ph v B T   h  dÉn  ùc hiÖn  Õ     th   ch ®é qu¶n  ýthèng  Êt ë  l  nh   Trung  ng  Ò     Õ   µ  ü  ¬ v biªnch v qu tiÒn l ng  éc khu  ùc  ©n   ¬ thu   v ng s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  3. Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ    éi sau    v x∙ h   khi tho¶  Ën  íiBé   µi thu v   T   chÝnh  íng dÉn    µnh    Õ     ô  Êp ¬ng  h  thih c¸cch ®é ph c l quy  nh  ¹ ®iÒu  NghÞ   ®Þ t  i 4  ®Þnh  µy.Riªng kho¶n  ô  Êp  t  ,  é  n    ph c ®¾ ®á B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   x∙h   phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  µ    v  T   v Tæng   ôc  èng  quy  nh  µ  íng  Én  ô  c th kª  ®Þ vh d c thÓ  Öc    µnh. vi thi h 4. Bé   èc    Qu phßng, Bé   éi  ô, Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ, sau    ã  ù    N v  Cy Ch ph   khic s tho¶  Ën  ña  é   thu c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi vµ  é   µi chÝnh, híng v x∙ h   B T      
  5. 5 dÉn    µnh  ÷ng  thih nh quy  nh  i  íilùc l ng  ò  ®Þ ®è v    î v trang thuéc  ¹m    ×nh     ph vim qu¶n  ý. l 5. Bé   µi chÝnh  µ    µ  Ên    T  r so¸tv ch chØnh  ÷ng nh kho¶n    Ëp  µil thu nh ngo  ­ ¬ng  Êt hîp lý, iÒu  µnh  ©n  b     ® h ng s¸ch Nhµ   íctheo  ng  nh    n  ®ó ®Þ møc,  Õ     ch ®é Tµi chÝnh  µ  Ö m   ô  chi®∙  îc Quèc  éith«ng    v nhi v thu    ®   h  qua, b¶o  ¶m   ån    ® ngu ng©n  s¸ch Nhµ   ícthùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi.   n    ch ®é ti  ¬ m   §i Ò u     é  15. ­B Lao  ng   ¬ng    µ    éi,Ban    ®é ­Th binh v x∙h   Tæ chøc   ­C¸n  é  b ChÝnh  ñ  µ  é   µi chÝnh  èi hîp  íic¸c c¬  ph v B T   ph   v     quan  ªnquan  íng  Én    li   h d thi hµnh NghÞ   Õt  è  NQ/UBTVQHK9   µy  th¸ng 5  quy s 35­ ng 17    n¨m  1993  ña  û   cU ban  êng  ô  èc  éivÒ   Öc    Èn  th v Qu h   vi phª chu b¶ng ¬ng  l chøc  ô  ©n  ö,b¶ng ­ vd c  l ¬ng chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µnh  µ    µnh  Ó m     µ  v ng To ¸n,ng Ki s¸tv Quy Õt  nh   ®Þ sè  Q§/T¦ngµy  th¸ng 5  69­   17    n¨m  1993  ña  c Ban  Ý    b th quy  nh  ¹m  êichÕ   ®Þ t th   ®é   Òn l ng  íicña    é,c«ng  ©n    ¬  ti  ¬ m   c¸n b   nh viªnc quan §¶ng,®oµn  Ó.   th §i Ò u  16. Bé   ëng,  ñ   ëng  ¬   ­  tr Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖ m     chØ   o    n  Þ  ùcthuéc  ¾p  Õp  ¹ tæ  ®¹ c¸c ®¬ v tr   s x l i chøc  é    b m¸y, biªn chÕ,  µnh  Ëp      th l ban  chØ   o  ®¹ xem   Ðt  ¸nh    ¹ c«ng  x® gi¸l i   chøc, viªn    chøc,chuyÓn  Õp ¬ng  íitheo    x l m  quy  nh  ña  µ   íc,xÐt  Öt  µ  ®Þ c Nh n   duy v tæng  hîp thµnh  ¬ng    ña  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  öili   é     ph ¸n c B     ph g   ªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi,Ban  chøc      x∙h   tæ  ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  é  µichÝnh  Öt.C¸c  b Ch ph v B T   duy   Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  ng   ph chØ   dông  Õ     Òn ¬ng  íi sau    ¸p  ch ®é ti l m  khi Liªn Bé     duyÖt vµ  îctruylÜnh  Òn l ng   ®    ti  ¬ theo møc ¬ng    l quy  nh  µy  th¸ng4    ®Þ ng 1    n¨m 1993. Trong  ¬ng  thùc  Ön  Õ     Òn ¬ng  íi göi Liªn Bé,  ph ¸n  hi ch ®é ti l m      c¸c  é, b  ngµnh, ®Þa   ¬ng    ph ph¶ib¸o  c¸c kho¶n  nhËp  µi l ng  c¬    c¸o    thu  ngo  ¬ do  quan,   ®Þa  ¬ng  ùlo. ph t    §i Ò u     Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  th¸ng4    17. ­Ngh ®Þ n c hi l     t  1    n¨m 1993. C¸c kho¶n  Ých theo ¬ng  Ï® îcquy  nh  ¹ cho  ï hîp theo  Õ     tr   l s    ®Þ l i ph     ch ®é tiÒn l ng  íi.  ¬ m C¸c quy  nh  Ò   Òn l ng,phô  Êp,trî Êp    íi ÷ng  ®Þ v ti  ¬   c    c tr¸v   i nh quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u      é  18. ­ B Lao  ng    ¬ng    µ    éi,Bé  µichÝnh  µ    ®é ­ Th binh v x∙h   T   v Ban Tæ  chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  Þu  ­  b Ch ph ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   ®Þnh  µy  µ  µnh  Ëp    c«ng    ªnBé   Óm     Ðt duyÖt  ¬ng    n v th l c¸c tæ  t¸cli   ki tra,x   ph ¸n thùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íicña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng.   ch ®é ti  ¬ m   c¸cB     ph   §i Ò u  19. Bé   ëng,  ñ   ëng  ¬   ­  tr Th tr c quan ngang  é,  ¬  b c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản