Nghị định 32-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

Nghị định 32-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 32-HĐBT về quản lý định mức kinh tế kỹ thuật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành, để bổ sung Điều 19 của Nghị định số 201-CP ngày 26/5/1981 về quản lý định mức kinh tế kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 32-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32-H BT Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 1983 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 32-H BT NGÀY 14-4-1983 B SUNG I U 19 C A NGHN NNH S 201-CP NGÀY 26-5-1981 V QU N LÝ NNH M C KINH T K THU T H I NG B TRƯ NG tăng cư ng ch o công tác xây d ng và qu n lý các nh m c v lao ng; Theo ngh c a b trư ng B Lao ng và ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, NGHN NNH : i u 1. - Nay b sung i u 19, chương V ngh nh s 201-CP ngày 26-5-1981 c a H i ng Chính ph v qu n lý nh m c kinh t - k thu t như sau: Vi c ch o công tác xây d ng và qu n lý nh m c v lao ng v n ti p t c thi hành theo nh ng quy nh c a quy t nh s 133-CP ngày 3-8-1976 c a H i ng Chính ph . i u 2. - B Lao ng có nhi m v ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c có liên quan hư ng d n phương pháp nghi p v v nh m c lao ng, xét duy t và ban hành các nh m c lao ng liên ngành, ng th i ki m tra và qu n lý ch t ch công tác này trong c nư c, t o i u ki n thu n l i cho công tác k ho ch hoá. i u 3. - Các B trư ng, ch nhi m các U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng b trư ng, ch t ch U ban nhân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành ngh nh này. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản