intTypePromotion=1

Nghị định 56/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
16
download

Nghị định 56/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 56/2000/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý công chức do Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 56/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/2000/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 56/2000/N -CP NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2000 S A I KHO N 2 I U 6 NGHN NNH S 95/1998/N -CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 C A CHÍNH PH V TUY N D NG, S D NG VÀ QU N LÝ CÔNG CH C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh cán b , công ch c ban hành ngày 26 tháng 02 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1. S a i kho n 2 i u 6 Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c như sau : "6.2 - Tu i i d tuy n i v i nam và n ph i t 18 tu i n 40 tu i. Trư ng h p ngư i d tuy n ã là sĩ quan trong l c lư ng vũ trang ho c là viên ch c trong doanh nghi p nhà nư c, thì tu i i d tuy n có th cao hơn, nhưng không quá 45 tu i''. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2