intTypePromotion=1

Nghị định 79/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
10
download

Nghị định 79/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 79/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 79/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® cña  h Ý n h  p h ñ  sè 79/1998/N§­C P  n g µy   29 th¸ng  9   n¨ m  1998  c VÒ  viÖc söa ® æ i  Tiªu ch u È n  h µ n h  lý mi Ô n  thu Õ  c ña kh¸ch x u Êt, h Ë p   n c¶ n h  t¹i  c¸c cöa  h È u   Öt N a m  ba n  h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  sè  k Vi 17/ C P  n g µy  06 th¸ng 02 n¨ m  1995  cña  h Ý n h  p h ñ C C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  ThuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu ngµy  th¸ng 12  26    n¨m  1994; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh    H¶iquan  ngµy  th¸ng02  24    n¨m  1990; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc    H¶iquan, Ngh Þ   Þ nh: ® §iÒu    1. Söa ®æi hµng  5  sè  cña b¶n Tiªu chuÈn    hµnh    lýmiÔn thuÕ  cña kh¸ch xuÊt,nhËp    c¶nh  ic¸c cöa  t¹    khÈu ViÖt Nam     ban hµnh  kÌm theo  NghÞ ®Þnh  17/CP  sè  ngµy  th¸ng02  06    n¨m  1995 cña  ChÝnh phñ  sau  nh  : '     'C¸cvËt phÈm  kh¸c ngoµitiªuchuÈn        hµnh    ghië    lý®∙    c¸c hµng  1, 2, sè      3, 4    nªu    trªn(kh«ng ph¶ilµ hµng      cÊm)    khixuÊt,nhËp    c¶nh  hé  cã  chiÕu  îc ®   mang  theo    víitæng      trÞ gi¸miÔn thuÕ kh«ng qu¸ 300 USD,  dông  ¸p  ®èi    víi c«ng  d©n  ViÖtNam,    ngêiViÖtNam       ®Þnh  ë    c  nícngoµivµ    ngêinícngoµi' .     ' §iÒu 2. NghÞ  ®Þnh   nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký.C¸c quy ®Þnh kh¸c t¹    i NghÞ ®Þnh  17/CP  sè  ngµy  th¸ng 02  06    n¨m  1995  vÉn  gi¸trÞthi cã        hµnh. §iÒu    3. Tæng   tr Tæng   H¶i quan  côc  ëng  côc    chÞu tr¸chnhiÖm     híng  dÉn  tæ  vµ  chøc viÖc    thi hµnh NghÞ  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2