Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
158
lượt xem
13
download

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  16/2000/N§­C P   g µ y  10 th¸ng 5 n¨ m  2000  C n Q u y  ® Þ n h  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c  p v q u ¶ n   ý n h µ   íc v Ò  ch uy Ó n   l n giao c«n g  n g h Ö C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph Çn  cø  thø  Ch ¬ng  I Bé   Ët  © n   ù  µy  th¸ng 10  VI  II   Lu D , s ng 28    n¨m   1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995;   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 45/1998/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 01    n¨m 1998    quy ®Þnh    ÕtvÒ   chiti   chuyÓn  giao c«ng  Ö;   ngh Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, tr Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ¸p dông 1. Ph viv ®è  î     1.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  ®Þ ti §i 5  l X l    h chÝnh  ã  µnh    è    ch vic ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  nh  ®Þ trong lÜnh  ùc    v qu¶n  lý nhµ  íc vÒ  chuyÓn    n  giao c«ng nghÖ,  ng  a  n   nh ch ®Õ møc   truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  µ  h s v theo quy  nh    ®Þ ph¶ibÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh  × bÞ  ö  ¹t   x ph   ch th   x ph   theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n  2. Vi ph¹m  µnh  Ýnh       h ch c¸cquy  nh   ®Þ trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  chuyÓn giao c«ng  Ö     ngh bao  å m: g a)  C¸c  µnh      ¹m  h vi vi ph quy  nh   ®Þ qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   l  n   quyÒn  ë  ÷u  sh tronglÜnh  ùc    v chuyÓn  giao c«ng  Ö;    ¹m      ngh viph c¸cquy  nh  ®Þ qu¶n  ýNhµ   ­ l  n íc vÒ     chuyÓn  giao c«ng  Ö   ngh trong lÜnh  ùc    ãa, quèc    v v¨n h   phßng, an    ninh  quèc    Ëttùvµ  toµn    éi; gia,tr     an  x∙h b) C¸c  µnh      ¹m  h vi vi ph quy  nh  ®Þ qu¶n  ý nhµ  íc vÒ:  éi dung, h×nh  l  n  n    thøc,thêih¹n  ùc hiÖn  îp ®ång      th   h  chuyÓn giao c«ng  Ö     ngh quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  4, §iÒu    Òu  NghÞ   nh  è    8, §i 15  ®Þ s 45/1998/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 01    n¨m  1998  quy  nh     ÕtvÒ   ®Þ chi ti   chuyÓn  giao c«ng nghÖ  (sau  y   äi t¾t lµ NghÞ   ®© g       ®Þnh  è  s 45/1998/N§­ CP);  c) C¸c  µnh      ¹m      h vi vi ph c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ý nhµ  íc vÒ:  l  n  b¸o c¸o    qu¸ tr×nh  ùc hiÖn  îp  ng  íic¬  th   h ®å v   quan  qu¶n  ýnhµ  íc,®Þnh  l  n  møc     gi¸thanh  to¸nhîp ®ång, phª  Öt,®¨ng  ý  îp ®ång       duy   kh  chuyÓn giao c«ng  Ö,  Üa    ngh ngh
  2. 2 vô  cung  Êp  c th«ng    tinquy  nh  ¹ §iÒu    Òu    Òu    Òu    Òu  ®Þ ti   22,§i 23,§i 31,§i 32,§i 33,§iÒu  NghÞ   nh  è    34  ®Þ s 45/1998/N§­CP;  d) C¸c  µnh      h vic¶n  ëho¹t®éng  tr     thanh    Óm    ña  ¬  tra,ki trac c quan  qu¶n  ý l  nhµ  íccã  Èm  Òn; n   th quy   e) C¸c  µnh      ¹m  h vi vi ph c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   ¹t ®éng  l  n   ho   dÞch  ô   Ên  v tv chuyÓn  giao c«ng  Ö.   ngh 3. C¸c  îp  ng  h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ   kh«ng  éc  Ön  thu di ph¶i phª    duyÖt hoÆc   ¨ng  ý  ® k theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/1998/N§­   ­ CP nh ng    c¸c bªn tham    îp  ng  ù nguyÖn  gia h ®å t  yªu  Çu  ¬  c c quan qu¶n  ý Nhµ   íc l  n  phª  Öt  duy hoÆc   ¨ng  ý  òng  éc  ¹m    iÒu  ® kc thu ph vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh   ®Þ nµy. 4.C¸c  Ëtng÷  Ò     thu   v chuyÓn giao c«ng  Ö   ö  ông    ngh s d trong NghÞ   nh     ®Þ nµy  îc¸p dông  ®    theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è    ®Þ t i 2  ®Þ s 45/1998/N§­CP. §i Ò u  2. Nguyªn  ¾c  dông  h×nh  t ¸p  c¸c  thøc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  x ph     h chÝnh  1. Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m     t x ph     h ch ®è v     viviph cña    ©n  µ  chøc  c¸nh v tæ  trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   chuyÓn  giao c«ng    nghÖ    ùc  Ön  th hi theo  quy  nh   ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  ®Þ t i§i 3  l X l    h chÝnh  µy  th¸ng7  ng 06    n¨m 1995  (sau  y  äit¾tlµPh¸p  Önh  ö  ýviph¹m   ®© g       l X l    hµnh  Ýnh). ch 2. Trong  êng  îp  ö  ¹tb»ng  ×nh  tr h x ph   h thøc  ¹ttiÒn,møc   Òn  ¹tcô  ph     ti ph   thÓ  µ møc   l  trung  ×nh  ña  b c khung  Òn  ¹tquy  nh   i  íihµnh    .  ti ph   ®Þ ®è v   vi ®ã N Õ u     ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  vi ph ct ti   nh th møc   Òn  ¹tcã  Ó  ti ph   th gi¶m  èng  xu thÊp  ¬n  h møc  trung b×nh,nhng      kh«ng  îcgi¶m  Êp  ¬n  ®  th h møc  èithiÓu  ña  t  c khung  Òn  ¹t.N Õ u     ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ti ph   vi ph ct ti     th møc   Òn  ¹tcã  ti ph   thÓ  t¨ng lªncao  ¬n     h møc   trung  ×nh, nhng  b   kh«ng  îc cao  ¬n  ®  h møc   èi®a   t  cña  khung  Òn ph¹t. ti     3. T×nh  Õtgi¶m  Ñ,      ti   nh t¨ng nÆng   îc¸p dông  ®    theo    Òu  vµ  Òu  c¸c §i 7  §i 8  ña  c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 4.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,n Õu  b x ph     h ch   qua  ét  m n¨m,  kÓ   õ ngµy    µnh  t  thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  Öu  ùcthi quy ®Þ x ph   t  h hi l     hµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m, th× ® îccoinh  a  Þ  ö  ¹tvi t¸ ph         ch b x ph       ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u    ×nh  3. H thøc  ö  ¹t®èi víihµnh      ¹m  µnh  Ýnh  x ph       viviph h ch trong  chuyÓn  giao c«ng  Ö   ngh 1.H×nh    thøc xö  ¹tchÝnh:   ph   a)  ¹tc¶nh    dông  i  íinh÷ng    ¹m  á, lÇn  u   ã  ×nh  Ph   c¸o:¸p  ®è v   viph nh   ®Ç c t tiÕtgi¶m  Ñ;   nh b)  ¹ttiÒn:¸p  ông  i  íinh÷ng    ¹m  ã  Ýnh  Êt,møc       Ph    d ®è v   viph c t ch   ®é cao h¬n  ×nh  h thøc  ¹tc¶nh  ph   c¸o.C¨n  vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m      cø  t ch   ®é vi ph ®Ó quyÕt ®Þnh    møc  ¹ttiÒn theo khung  ph       møc  ¹t®∙  ph   quy  nh. ®Þ 2.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: 
  3. 3 a) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ªnquan  n   ¹t®éng     sd gi ph li   ®Õ ho   chuyÓn  giao  c«ng  Ö; ngh b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch trongho¹t®éng     chuyÓn  giao c«ng  Ö.   ngh 3.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:     a) Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y      b   ê thi     h viviph h ch g ra trong  ho¹t®éng chuyÓn    giao c«ng nghÖ   ®èi víinh÷ng  Öth¹i®Õ n   (    thi     1.000.000   ®ång  hµnh      ¹m  ©y    µ     kh«ng  ù tho¶ thuËn  îcth× ngêi do  viviph g ra m c¸cbªn  t    ®     cã  Èm   Òn  ö  ¹tquyÕt  nh  th quy x ph   ®Þ møc   åi th ng).Nh÷ng  Öth¹itõ trªn b  ê   thi         1.000.000 ®ång  îcgi¶i   ®     Õt theo thñ tôctètông d©n  ù; quy            s  b) Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  nhiÔ m     ph «  m«i  êng  hµnh  tr do  viviph¹m  µnh  Ýnh  ©y       h ch g ra; c) Buéc    û    tiªuhu s¶n  È m   îc s¶n  Êt ra  õ c«ng  ph ®  xu   t   nghÖ   îc chuyÓn  ®  giao g©y  ¹i®èi víisøc  Îcon  êi,m«i  êng, g©y  Ëu    h      kho   ng   tr   h qu¶  Êu  n     x ®Õ v¨n ho¸.   §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh 4. Th   x ph       h viviph h ch 1. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong chuyÓn    giao c«ng  Ö     ngh lµhain¨m  Ó   õ ngµy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn  i víiho¹t    k t  h viviph h ch ®    ®è       ®éng chuyÓn  giao c«ng  Ö   õnícngoµivµo  ÖtNam,  õViÖtNam     íc   ngh t       Vi   t    ra n   ngoµi;thêihiÖu  îc tÝnh  µ m ét     ®  l  n¨m  i  íiho¹t®éng  ®è v     chuyÓn  giao c«ng  nghÖ  trong níc.N Õ u     êih¹n  ãi trªnth×     qu¸ th   n     kh«ng  ö  ¹t,nhng  ã  Ó    x ph   c th ¸p dông c¸c  Ön  bi ph¸p  quy  nh   ¹  ®Þ t ic¸c  iÓ m   vµ  kho¶n  §iÒu  NghÞ   ® b  c  3,  3  ®Þnh  µy. n 2. §èi víic¸ nh©n    ¹m        viph ph¸p  Ëttrong ho¹t®éng  lu      chuyÓn  giao c«ng  nghÖ   Þ  ëitè,truytèhoÆc   ã  Õt ®Þnh  a  ô      Ðt xö  b kh         c quy   ® v ¸n ra x   theo thñ tôc     tè tông  ×nh  ù, nhng    h s    sau    ã  ®ã c quyÕt  nh   nh  ®Þ ®× chØ   iÒu    ® tra hoÆc   ®×nh  chØ  ô    × bÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh  Õu    ¹m    v ¸n,th   x ph   ch n viph c¸cquy  nh  t¹ ®Þ nªu    i NghÞ   nh  µy;thêihiÖu  ö  ¹thµnh  Ýnh  µ ba  ®Þ n   x ph   ch l   th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën    t  nh ® îcquyÕt ®Þnh  nh      ®× chØ. 3. Trong  êih¹n  îc quy  nh  ¹    th   ®  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  cña  Òu  µy, 2  §i n   n Õu  chøc, c¸ nh©n  ã    ¹m  µnh  Ýnh  íi hoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh, tæ     c viph h ch m  ct tr     c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth×  tr   x ph   kh«ng  dông  êihiÖu  ãi t¹  ¸p  th   n  i kho¶n  vµ  1  kho¶n    2 ®iÒu  µy. Thêi hiÖu  îc tÝnh  ¹  Ó   õ thêi®iÓ m   ùc  Ön    ¹m  µnh  n    ®  li t     k th hi vi ph h chÝnh  íihoÆc   êi®iÓ m   Ê m     µnh    èntr¸nh, m  th   ch døth vitr     c¶n  ëviÖc  ö  ¹t. tr   x ph C h ¬ n g  II   h µ n h  vi vi p h ¹ m, h × n h  thøc v µ  m ø c  p h ¹t  §i Ò u  5. Hµnh vi vi ph¹m  quyÒn  së h÷u trong chuyÓn giao c«ng     nghÖ   1.Ph¹ttiÒn tõ500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi   ®è     giao c«ng  bªn    nghÖ, trong  êng  îp  îp  ng  tr h h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ  kh«ng  ph¶i phª   
  4. 4 duyÖt,nhng  giao c«ng  Ö     bªn    ngh kh«ng  ph¶ilµchñ  ë  ÷u  îp ph¸p cña     sh h    c«ng  nghÖ,  hoÆc  kh«ng ph¶ilµ ngêi ® îc chñ  ë  ÷u  îp        s h h ph¸p  û  Òn  u quy chuyÓn  giao quyÒn  ö  ông    sd c«ng  Ö   µ  ©y  Öth¹icho  nhËn  ngh v g thi     bªn  c«ng  Ö. ngh 2. ¸ dông    Ön   p  c¸c bi ph¸p kh¸c:buéc  åith ng  Öth¹i®èi víitr ng  îp   b   ê thi         ê h   viph¹m    kho¶n  cña  Òu  µy. 1  §i n §i Ò u 6. Hµnh    î dông  Õt  nh  vi l   i quy ®Þ phª  Öt  îp  ng  duy h ®å chuyÓn  giao c«ng  Ö;  µnh      ¹m    ngh h viviph c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh trong lÜnh  ùc      èc    v v¨n ho¸,qu phßng,an    ninh quèc    Ëttù   gia,tr     vµ  toµn    éi. an  x∙h   1.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi µnh    î   ®è    h vil  i dông  Õt ®Þnh    Öt hîp ®ång  quy   phª duy     chuyÓn  giao c«ng  Ö     ùc hiÖn    ngh ®Ó th   nh÷ng  µnh      h vitr¸ph¸p luËt. i   2. Ph¹ttiÒn  õ 15.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thùc hiÖn  îp ®ång    h  chuyÓn  giao c«ng  Ö   éc lÜnh  ùc  èc    ngh thu   v qu phßng, an    ninh quèc      a  îcc¬    gia khich ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  giao c«ng  Ö   µy.   ngh n 3. Ph¹ttiÒn tõ 70.000.000 ®ång  n            ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vi thùc  Ön  îp  ng   hi h ®å chuyÓn  giao c«ng nghÖ   éc  Ön kh«ng  thu di ph¶i phª    duyÖt  îp ®ång, nhng  h    c«ng  Ö   ngh chuyÓn  giao cã    ng  µ  ©y  Ëu      t¸c®é vg h qu¶ xÊu  n       èc  ®Õ v¨n ho¸,qu phßng,an    ninh quèc    Ëttùvµ  toµn    éi.   gia,tr     an  x∙h 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c:     a)  íc quyÒn  ö  ông  n   th¸ng giÊy  Ðp  ªnquan  n   îp ®ång  T  sd ®Õ 6    ph li   ®Õ h   chuyÓn giao c«ng  Ö   i víi µnh      ¹m  t¹ kho¶n  §iÒu  µy;   ngh ®è     h viviph nªu    i 1  n b)  éc    û    Bu tiªuhu c¸c s¶n  È m   îc s¶n  Êt ra  õ thùc hiÖn  îp  ng  ph ®  xu   t     h ®å chuyÓn  giao c«ng nghÖ  nªu  ¹  ti kho¶n  vµ  cña  Òu  µy  ã    ng  µ  2  3  §i n c t¸c®é v g©y  Ëu  h qu¶  Êu  n   x ®Õ v¨n  ho¸,tÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông    v  ti s d ®Ó thùc hiÖn  îp ®ång    h  chuyÓn giao c«ng  Ö   ã  µnh      ¹m    ngh c h viviph nªu  ¹ kho¶n  ti  3  ña  Òu  µy. c §i n §i Ò u    µnh      ¹m    7. H viviph c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýnhµ  íc vÒ:  ¨ng  ý  l  n  ® k hîp  ng,  ®å phª  Öt  îp  ng  duy h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ;  µnh    ùc  Ön  h vi th hi hîp ®ång  ∙  Þ  hiÖu,hoÆc   îp ®ång  ã  éidung  Þ   Ê m     ® b v«    h  cn  bc trong lÜnh  ùc    v chuyÓn giao c«ng  Ö   ngh 1.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau:   a)  ùc  Ön  Th hi c¸c  îp  ng  h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ   éc  Ön  thu di ph¶i   ®¨ng  ý  µ   k m kh«ng  ¨ng  ý;thuéc  Ön  ® k  di ph¶i® îc phª  Öt  µ      duy m kh«ng  ×nh tr   cÊp  ã  Èm  Òn    Öt; c th quy phª duy b) Kh«ng  ¨ng  ý  ® k hoÆc     xin phª  Öt    duy bæ sung    öa  æi, bæ   khis ®   sung  tõng  Çn  éi dung  îp  ng  i  íic¸c hîp  ng  éc  Ön  ph n  h ®å ®è v     ®å thu di ph¶i®¨ng  ý    k hoÆc  ph¶i® îcphª duyÖt;         c)  a  µo  îp  ng  §v h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ   kh«ng ph¶i phª    duyÖt  hoÆc  kh«ng ph¶i®¨ng  ý  ÷ng  éidung  Þ  Ê m     k nh n  bc theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  13 NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/1998/N§­CP.
  5. 5 2. Ph¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 40.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thùc hiÖn  îp ®ång    h  chuyÓn giao c«ng  Ö   ã  éidung  ∙  Þ   hiÖu      ngh c n   ® b v«  quy ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  t i 18  ®Þ s 45/1998/N§­CP. 3.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: t c quyÒn  ö  ông  n   th¸ng giÊy  í   sd ®Õ 6      phÐp  ªnquan  n   îp  ng  li   ®Õ h ®å chuyÓn  giao c«ng nghÖ  trong  êng  îp  ã  tr hc hµnh      ¹m  t¹ ®iÓ m     viviph nªu    i b,kho¶n   kho¶n  cña  Òu  µy. 1;  2  §i n §i Ò u 8. Hµnh      ¹m  vi vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v b¸o c¸o  íic¬  v   quan qu¶n  ý l  nhµ  íctrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp ®ång  n         h  chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n          ®Õ 3.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong c¸c    hµnh    visau:  a)  Kh«ng  ép  n hoÆc   ép  Ë m   víithêi gian  n ch so      quy  nh   ®Þ biªn b¶n    nghiÖ m       thu;biªnb¶n  ¸nh    Öc  ùc hiÖn  îp ®ång  ® gi¸vi th   h  trong tõng    o¹n;   giai®   b¸o c¸o hµng     n¨m  theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è    ®Þ t i 22  ®Þ s 45/1998/N§­ CP; b) Kh«ng th«ng b¸o cho    ¬  c¸c c quan  ∙  ® phª  Öt  îp  ng  duy h ®å theo    quy ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët khi c¸c  lu     bªn tham gia  îp  ng  ù  h ®å t nguyÖn  ñy  á  îp h bh  ®ång chuyÓn giao c«ng  Ö   ∙  îcphª duyÖt.   ngh ® ®     §i Ò u    µnh      ¹m    ®Þnh  9. H viviph c¸cquy  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   êih¹n  èi l  n   th   t   ®a   Çn  µn  µnh  îp  ng  c ho th h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ   µ  nh   v ®Þ møc     gi¸ thanh    ît   nh  to¸nv   ®Þ qu¸ møc quy  nh ®Þ 1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh    íi y    ùc hiÖn  îp ®ång    vid  ®© khith   h  chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh kh«ng  ö  s dông  èn  µ   íc: v Nh n a) Thêih¹n  ùc hiÖn  îp ®ång  îtqu¸ ®Þnh      th   h  v    møc  êih¹n  th   quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  NghÞ   nh  è  15  ®Þ s 45/1998/N§­ CP; b)  Þnh  § møc     gi¸thanh    îtqu¸ ®Þnh  to¸nv     møc     gi¸quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 23 NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/1998/N§­ CP. 2.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000 ®ång  i víi ét    ®è    m trong   c¸c hµnh    íi®©y     ùc  Ön  îp  ng    vi d   khi th hi h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ   ã  ö  cs dông  èn  µ   íc: v Nh n a) Thêih¹n  ùc hiÖn  îp ®ång  îtqu¸ ®Þnh      th   h  v    møc  êih¹n  th   quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  NghÞ   nh  è  15  ®Þ s 45/1998/N§­ CP; b)  Þnh  § møc     gi¸thanh    îtqu¸ ®Þnh  to¸nv     møc     gi¸quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 23 NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/1998/N§­ CP. 3. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: tÞch      thu,sung c«ng  ü  µ   íc phÇn  qu Nh n   chªnh lÖch      gi¸thanh    ît     Þquy  nh  ¹®iÓ m     to¸nv   gi¸tr   ®Þ t   qu¸ i b,kho¶n  §iÒu  µy. 2  n §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  Ò   Ëp  îp ®ång  10. H viviph quy  vl h  Ph¹t tiÒn  õ    t 20.000.000  ng  n   ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thùc hiÖn  îp ®ång    h  chuyÓn giao c«ng  Ö   ã  Òu  éidung  ng  ngh c nhi n   nh kh«ng  lËp  µnh  ét  îp  ng  th m h ®å chung  theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 8  ®Þ s
  6. 6 45/1998/N§­   µ     µnh    îp ®ång  CP m t¸chth c¸c h   riªngcho  õng  éidung    èn   t n  ®Ó tr   tr¸nhsù  Óm    ña  µ   íc.   ki so¸tc Nh n §i Ò u    µnh      ¹o, gian  èitrong hå  ¬    duyÖt,®¨ng  11. H vigi¶ m   d    s xin phª    ký  îp ®ång  h  chuyÓn giao c«ng  Ö     ngh Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n     t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi gi¶ m¹o, gian  èi hå   ¬  d   s xin  phª duyÖt, ®¨ng  ý  îp  ng    k h ®å chuyÓn giao c«ng  nghÖ. §i Ò u    µnh    trëbao  å m   hµnh    õchèicung  Êp  12. H vic¶n    g c¶  vit     c th«ng  tin®èi víi ¹t®éng         ho thanh    Óm    ña  ¬  tra,ki trac c quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm   l  n   th quyÒn;    ¹m  vi ph quy  nh   Ò   ¹t®éng  Þch  ô   vÊn  ®Þ v ho   d vt chuyÓn  giao c«ng  nghÖ   1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ 500.000  ng  i víitæ  ®å ®è     chøc,c¸   nh©n  ã  µnh    õ chèicung  Êp  ch vit     c th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ chuyÓn giao c«ng    nghÖ   theo yªu cÇu  ña  ¬     c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy 2. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è    tæ     nh©n  ã  µnh    ch vic¶n  ëho¹t®éng  tr     thanh    Óm     ña  ¬  tra,ki trac c quan  qu¶n  ý l  nhµ  íccã  Èm  Òn. n   th quy 3. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n  ¹t®éng  Þch  ô   Ên  ho   d v tv chuyÓn  giao c«ng  Ö   ùc hiÖn  ét    ngh th   m trong  c¸chµnh      visau: a)   vÊn    T sai,th«ng b¸o    sai c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët vÒ   lu   chuyÓn giao  c«ng  Ö   ©y  Öth¹icho  µ   íchoÆc     tham    îp ®ång; ngh g thi     Nh n   c¸cbªn  giah   b) Lõa  èi, p  éc    tham    îp ®ång    d   bu c¸cbªn  Ð giah   trongqu¸ tr×nh tvÊn;       c) M¹o    danh  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  íc,ngêicña  ¬  l  n    c quan qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ  chuyÓn giao c«ng nghÖ     ùc  Ön  Þch  ô   vÊn  Ò   ®Ó th hi d vt v chuyÓn  giao  c«ng  nghÖ,  µm  Óu    Öch  l hi sai l chøc n¨ng, ph¹m    Òn  ¹n,tr¸ch nhiÖ m     vi quy h    cña  chøc  tæ  hoÆc     ©n  ¹t®éng  Þch  ô   Ên. c¸nh ho   d v tv 4. H×nh    thøc  ¹tbæ   ph   sung:t c quyÒn  ö  ông  n   th¸ng giÊy  Ðp   í   sd ®Õ 6    ph ho¹t®éng  Þch  ô   Ên  Ò     d v tv v chuyÓn  giao c«ng  Ö   i víihµnh      ¹m     ngh ®è     viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 3  n C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tcña  13. Th quy x ph   Thanh    trachuyªn ngµnh  Ò     v khoa  häc  µ  v c«ng  Öngh 1.Thanh        traviªnchuyªnngµnh  Ò     v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   éc Bé  ngh thu   Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng  µ  ë  tr v S Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr tØnh,   thµnh  è  ùcthuécTrung  ng  ang    µnh  ph tr     ¬® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy   a) Ph¹tc¶nh        c¸o;
  7. 7 b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å   c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng; ®å   d) Buéc    û      tiªuhu c¸cs¶n  È m   ho¹t®éng  ph do    chuyÓn  giao c«ng  Ö   ¹o   ngh t   ra g©y  ¹icho    h  m«i  êng,søc  Îcon  êi;g©y  Ëu  tr   kho   ng   h qu¶  Êu  n     x ®Õ v¨n ho¸. 2. Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh  Ò     v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   éc Së  ngh thu   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn:  a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;     c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch trongho¹t®éng     chuyÓn  giao c«ng  Ö;   ngh d)Buéc  åith ng  Öt ¹i hµnh      ¹m  ©y    n     b   ê thi    h do  viviph g ra®Õ 1.000.000®ång;   e) Buéc    ñy      tiªuh c¸cs¶n  È m   ho¹t®éng  ph do    chuyÓn  giao c«ng  Ö   ¹o   ngh t   ra g©y  ¹icho    h  m«i  êng,søc  Îcon  êi;g©y  Ëu  tr   kho   ng   h qu¶  Êu  n     x ®Õ v¨n ho¸. 3. Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh  Ò     v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   éc Bé  ngh thu   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ã  Òn: tr c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;     c) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ªnquan  n   ¹t®éng     sd gi ph li   ®Õ ho   chuyÓn  giao  c«ng  Ö   Bé   ngh do  Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, c¸c Bé,  µnh  µ  y  tr    ng vñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp; Thñ  ôc t cquyÒn    ph tr     ¬c  t  í   sö  ông  Êy  Ðp  îcthùc hiÖn  d gi ph ®    theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö   ý ®Þ ti  50  l X l  viph¹m  µnh  Ýnh;   h ch d)  ùc  Ön  Th hi c¸c  ×nh  h thøc  ¹t bæ   ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c nªu  ¹  ti kho¶n    2,kho¶n    Òu  NghÞ   nh  µy. 3,§i 3  ®Þ n §i Ò u 14. ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  y    quy x ph   ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng tr     ¬ Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ sau ®©y  äilµñy  g     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh        c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;   c) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ªnquan  n   ¹t®éng     sd gi ph li   ®Õ ho   chuyÓn  giao  c«ng  Ö   ñy  ngh do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Êp. c §èivíi     Òn  ö  ông  Êp  Ðp  ªnquan  n   ¹t®éng  quy sd gi ph li   ®Õ ho   chuyÓn giao  c«ng  Ö   c¸c Bé, ngµnh  µ  ¬  ngh do      v c quan  µ   íccÊp    Êp, th×  ñ   Þch  Nh n   trªnc   Ch t ñy  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Õt  nh  nh  ra quy ®Þ ®× chØ  µnh      ¹m  µ    h viviph v ®Ò nghÞ  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp; Nh n   th quy t   sd gi   d)  éc  ùc  Ön    ×nh  Bu th hi c¸c h thøc  ¹tbæ   ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c  quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 2,kho¶n    Òu  NghÞ   nh  µy. 3,§i 3  ®Þ n
  8. 8 §i Ò u  15. È m   Òn  ö  ¹t cña  c¬   Th quy x ph   c¸c  quan H¶i quan, ThuÕ,    Qu¶n  ýthÞ  êng l   tr C¸c  ¬  c quan  H¶i quan, c¬    quan Thu Õ,  ¬  c quan  Qu¶n  ý thÞ  êng  ö  l  tr x ph¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ªnquan  n     v  h viviph h ch li   ®Õ chuyÓn  giao  c«ng nghÖ  theo  ng  Èm   Òn  quy  nh  ¹    Òu      Ph¸p  ®ó th quy   ®Þ tic¸c §i 30, 32, 33  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. X l    h ch   §i Ò u    ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  16. Ph ®Þ th quy x ph     h ch trong  chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh 1. Trêng  îp    ¹m  µnh  Ýnh    h viph h ch trong chuyÓn    giao c«ng nghÖ   éc thu   thÈm  Òn  ö  ýcña  Òu  ¬  quy x l  nhi c quan  × viÖc  ö  ¹tdo  ¬  th   x ph   c quan  ô lý®Ç u   th     tiªnthùc hiÖn.     2. Trêng  îp    ¹m  µnh  Ýnh    h viph h ch trong chuyÓn    giao c«ng  Ö   ngh kh«ng  thuéc  Èm   th quyÒn  ö  ¹t cña  êi cã  Èm   x ph   ng   th quyÒn  ang  ô  ý th×  ® th l   ph¶i   chuyÓn  å  ¬  h s cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. c th quy quy   3.    Ðt  Êy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Khi x th h vi vi ph h ch trong chuyÓn giao c«ng  nghÖ   ã  Êu  Öu  Êu  µnh  éiph¹m  ×  êi cã  Èm   Òn  ang  ô  ý cd hi c th t  th ng   th quy ® th l   ph¶ichuyÓn    ngay  å  ¬  h s cho  ¬  c quan  iÒu    ïng cÊp    Õt. ® trac   gi¶iquy Nghiªm  Ê m   Öc  ÷ l¹ c¸c vô  Öc    ¹m  ã  Êu  Öu  éiph¹m  c vi gi       vi viph c d hi t   i trong  chuyÓn  giao c«ng  Ö     ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   ngh ®Ó x ph     h ch §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹t 17. Th t   ph   1. Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh       h vi vi ph h ch trong  ¹t®éng  ho   chuyÓn  giao c«ng nghÖ,  êi cã  Èm   ng   th quyÒn  quy  nh   ¹    Òu    vµ    ®Þ t ic¸c §i 13, 14  15 NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶ira quyÕt ®Þnh  nh       ®× chØ  ngay  µnh      ¹m. h viviph 2.ViÖc  Ëp biªnb¶n,ra quyÕt ®Þnh  ö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  µnh    l         x ph       h viviph h chÝnh    ë møc  c¶nh  hoÆc   ¹ttiÒn  n   c¸o  ph   ®Õ 20.000  ng  ×  êi cã  Èm   ®å th ng   th quyÒn  ö  ¹tph¶ira quyÕt  nh  ö  ¹tt¹ chç  µ  x ph      ®Þ x ph   i   v ph¶ithùc hiÖn  ng  éi     ®ó n   dung  quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. ®Þ t i 46  l X l    h ch   3. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch b»ng  Òn  õ trªn20.000  ng  ë ti t     ®å tr   lªnth×  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶itiÕn  µnh  Ëp      ng   th quy x ph     h l biªn b¶n  Ò     ¹m  v viph hµnh  Ýnh, ra  Õt  nh  ö  ¹tvµ  Õn  µnh    ñ  ôc ph¹ttiÒn  ch   quy ®Þ x ph   ti h c¸c th t     theo  ®óng quy  nh  ¹ c¸c§iÒu      Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t    i 47,48,49  l X l    h ch 4.  ñ   ôc  íc  Th t t quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp   ªn quan  n   ¹t ®éng  sd gi ph li   ®Õ ho   chuyÓn  giao c«ng  Ö;  Þch    µ  ö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh    ngh t thu v x l   v  ti     h chÝnh  trong lÜnh  ùc    v chuyÓn  giao c«ng nghÖ  ph¶itu©n    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c§iÒu    vµ  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   50,51  52  l X l    h ch §i Ò u      µnh  Õt  nh  ö ph¹t 18. Thih quy ®Þ x    1. Tæ     chøc, c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh     vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v chuyÓn giao  c«ng  Ö   ngh ph¶i chÊp  µnh  Õt  nh  ö  ¹ttrong  êih¹n  ngµy  Ó   õ   h quy ®Þ x ph   th   5  k t  ngµy  îcgiao quyÕt  nh, trõtr ng  îp quyÕt  nh  ö  ¹tcã    êih¹n    ®    ®Þ    ê h   ®Þ x ph   ghith   thi hµnh  kh¸c. 2.    Tæ chøc, c¸  ©n,  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh    nh b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v chuyÓn giao c«ng  Ö   µ   è  ×nh    ngh m c t kh«ng  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹tth× ch h quy ®Þ x ph    
  9. 9 bÞ   ìng chÕ   Êp  µnh  µ  c  ch h v ph¶ichÞu  äi    Ý  Ò   Öc  chøc  ùc hiÖn    m chiph v vi tæ  th   c¸cbiÖn    ph¸p cìng chÕ       theo quy  nh  ¹§iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh    ®Þ t   i 55  l X l    h chÝnh. 3. Tæ     chøc  Þ   ö  ¹tph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  ö  ¹t,®ång  êi b x ph     h quy ®Þ x ph   th   tiÕn  µnh    nh  çicña  êi thuéc  chøc  ña  ×nh  h x¸c ®Þ l  ng   tæ  cm trong khithihµnh      c«ng  ô  îc giao  ùc tiÕp  ©y  vi ph¹m  µnh  Ýnh    v®  tr   g ra    h ch ®Ó truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  û  Ëtvµ    åith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña  k lu   ®Ó b   ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV gi¶i u y Õ t K hi Õ u  n ¹i, è c¸o  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  q  t §i Ò u    Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o 19. Khi n       gi¶iquy khi n       t t 1. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch trong chuyÓn    giao  c«ng  Ö   ngh hoÆc   êi ®¹idiÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹i®èi  íi c h c quy khi n   v  quyÕt ®Þnh  ö  ¹tcña  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   x ph   ng   th quy x ph     h ch   2. C¸  ©n  ã  Òn  è c¸o víic¸c c¬    nh c quy t         quan, tæ    chøc,c¸ nh©n  ã  Èm      c th quyÒn  ÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  ña  äi  i t ng trong chuyÓn  nh viph h ch c m ®è  î     giao c«ng  nghÖ, hoÆc   è c¸o  µnh      t  h vitr¸ ph¸p  Ëtcña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi i lu   ng   th quy x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   h ch v chuyÓn  giao c«ng  Ö.    ngh Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  êitè c¸o;thÈm  Òn    Õt  è c¸o theo  v ngh v c ng       quy gi¶iquy t     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n       t Thñ  ôc gi¶iquyÕt  Õu  ¹itè c¸o   t    khi n     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   khiÕu  ¹i, èc¸o. n   t §i Ò u 20. Xö   ýviph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m    l    ®è v     th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch trong chuyÓn    giao c«ng  Ö     ngh Ng êi cã  Èm     th quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong chuyÓn giao  c«ng nghÖ   µ     ¹m    m vi ph c¸c quy  nh  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh, s¸ch  Ôu, ®Þ v x ph   ch   nhi   dung  óng, bao  t   che  cho  êi vi ph¹m,  ng     kh«ng  ö  ¹t hoÆc   ö  ¹t kh«ng  x ph   x ph   ®óng  Èm   th quyÒn  ×  ïytÝnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  Ët th t   ch   ®é vi ph s   x l   lu   hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù.Trêng  îp g©y  Öth¹icho  ¬    h s  h  thi     c quan,tæ    chøc  hoÆc     ©n  × ph¶ibåith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña  c¸nh th       ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 21. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 22. Bé   ëng  é     tr B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ã  tr c tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn    Õtvµ  chøc    µnh  h  chiti   tæ  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  10. 10 §i Ò u 23. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản