Nghị định số 100/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Nghị định số 100/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 100/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Ia Grai, Chư Păh, tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 100/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 100/2001/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N IA GRAI, CHƯ PĂH, T NH GIA LAI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p các xã Ia Khai thu c các huy n Ia Grai, xã Ia Nhin và xã Ia Ly thu c huy n Chư Păh, t nh Gia Lai như sau : 1. Thành l p xã Ia Khai thu c huy n Ia Grai trên cơ s 16.518,5 ha di n tích t nhiên và 2.475 nhân khNu c a xã Ia Krái. a gi i hành chính xã Ia Khai : ông giáp xã Ia Tô và huy n Chư Păh; Tây giáp t nh Kon Tum; Nam giáp các xã Ia O, Ia Tô và Ia Krái (m i); B c giáp huy n Chư Păh và t nh Kon Tum. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Ia Krái còn l i 6.321,5 ha di n tích t nhiên và 4.878 nhân khNu. 2. Thành l p xã Ia Nhin thu c huy n Chư Păh trên cơ s 3.205 ha di n tích t nhiên và 3.758 nhân khNu c a xã Ia Ka. a gi i hành chính xã Ia Nhin : ông giáp các xã Nghĩa Hòa, Hòa Phú; Tây giáp xã Ia Ka (m i); Nam giáp huy n Ia Grai; B c giáp xã Ia Ka (m i). Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Ia Ka còn l i 11.556,7 ha di n tích t nhiên và 4.886 nhân khNu. 3. a) Chuy n toàn b 3 làng Kanh, Tum, Yút v i 915 ha di n tích t nhiên và 860 nhân khNu c a xã Ia Mơ Nông v cho xã Ia Phí qu n lý; giao 170 ha di n tích m t nư c h Ia Ly thu c xã Ia Phí cho xã Ia Mơ Nông qu n lý.
  2. Xã Ia Mơ Nông sau khi i u ch nh a gi i hành chính có 21.795 ha di n tích t nhiên và 8.641 nhân khNu. Xã Ia Phí sau khi i u ch nh a gi i hành chính có 6.995 ha di n tích t nhiên và 5.172 nhân khNu. b) Thành l p xã Ia Ly thu c huy n Chư Păh trên cơ s 4.844 ha di n tích t nhiên và 4.570 nhân khNu c a xã Ia Mơ Nông. a gi i hành chính xã Ia Ly : ông giáp xã Ia Phí; Tây giáp xã Ia Mơ Nông và t nh Kon Tum; Nam giáp xã Ia Mơ Nông; B c giáp xã Ia Phí và t nh Kon Tum. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Ia Mơ Nông còn l i 16.951 ha di n tích t nhiên và 4.071 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - H ND, UBND t nh Gia Lai, - Ban T ch c Trung ương, - Ban T ch c - Cán b Chính ph , - Các B : Công an, Qu c phòng, - Các T ng c c : Th ng kê, a chính, - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : Phan Văn Kh i P2, TCCB, TH, - Lưu : NC (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản