Nghị định số 110/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
4
download

Nghị định số 110/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 110/2003/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 110/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110/2003/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 110/2003/N -CP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P THÀNH PH I N BIÊN PH , I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M R NG VÀ THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THÀNH PH I N BIÊN PH , T NH LAI CHÂU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu, NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p thành ph i n Biên Ph , i u ch nh a gi i hành chính m r ng và thành l p các phư ng thu c thành ph i n Biên Ph , t nh Lai Châu như sau: 1. Thành l p thành ph i n Biên Ph tr c thu c t nh Lai Châu trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã i n Biên Ph . Thành ph i n Biên Ph có 5.120,80 ha di n tích t nhiên và 56.345 nhân khNu, có 6 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Mư ng Thanh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Bình và các xã: Thanh Minh, Noong Bua. 2. i u ch nh a gi i hành chính m r ng thành ph i n Biên Ph : a) Chuy n toàn b 356,25 ha di n tích t nhiên và 8.520 nhân khNu c a th tr n Mư ng Thanh thu c huy n i n Biên v thành ph i n Biên Ph qu n lý. b) i u ch nh 281 ha di n tích t nhiên và 3.147 nhân khNu c a xã Thanh Luông thu c huy n i n Biên v thành ph i n Biên Ph qu n lý. c) i u ch nh 251 ha di n tích t nhiên và 2.627 nhân khNu c a xã Thanh Nưa thu c huy n i n Biên v thành ph i n Biên Ph qu n lý. 3. Thành l p các phư ng thu c thành ph i n Biên Ph : a) Thành l p phư ng Nam Thanh trên cơ s toàn b 356,25 ha di n tích t nhiên và 8.520 nhân khNu c a th tr n Mư ng Thanh (huy n i n Biên chuy n sang).
  2. a gi i hành chính phư ng Nam Thanh: ông giáp huy n i n Biên ông; Tây và Nam giáp huy n i n Biên; B c giáp các phư ng: Thanh Trư ng, Mư ng Thanh, Noong Bua. b) Thành l p phư ng Thanh Trư ng trên cơ s 281 ha di n tích t nhiên và 3.147 nhân khNu c a xã Thanh Luông; 251 ha di n tích t nhiên và 2.627 nhân khNu c a xã Thanh Nưa (ph n i u ch nh c a 2 xã v thành ph i n Biên Ph qu n lý). Phư ng Thanh Trư ng có 532 ha di n tích t nhiên và 5.774 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Thanh Trư ng: ông giáp các phư ng: Him Lam, Thanh Bình, Mư ng Thanh; Tây giáp huy n i n Biên; Nam giáp huy n i n Biên và phư ng Nam Thanh; B c giáp huy n i n Biên. c) Thành l p phư ng Noong Bua trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Noong Bua. Phư ng Noong Bua có 1.800 ha di n tích t nhiên và 5.200 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Noong Bua: ông giáp huy n i n Biên; Tây giáp các phư ng: Tân Thanh, Mư ng Thanh; Nam giáp phư ng Nam Thanh và huy n i n Biên ông; B c giáp phư ng Him Lam và xã Thanh Minh. 4. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng thành ph i n Biên Ph , thành l p các phư ng thu c thành ph i n Biên Ph : Thành ph i n Biên Ph có 6.009,05 ha di n tích t nhiên và 70.639 nhân khNu, có 8 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Mư ng Thanh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Bình, Nam Thanh, Thanh Trư ng, Noong Bua và xã Thanh Minh. a gi i hành chính thành ph i n Biên Ph : ông giáp huy n i n Biên và huy n i n Biên ông; Tây, Nam và B c giáp huy n i n Biên. Huy n i n Biên còn l i 163.985,45 ha di n tích t nhiên và 100.755 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Mư ng P n, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Xương, Thanh An, Thanh Yên, Nà T u, Mư ng Phăng, Noong Lu ng, Noong H t, Pa Thơm, Núa Ngam, Sam M n, Na Ư, Mư ng Nhà, Mư ng Lói. + Xã Thanh Luông thu c huy n i n Biên còn l i 3.665,50 ha di n tích t nhiên và 5.697 nhân khNu. + Xã Thanh Nưa thu c huy n i n Biên còn l i 10.099 ha di n tích t nhiên và 5.301 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  3. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản