Nghị định số 112/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Nghị định số 112/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 112/1999/NĐ-CP về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 112/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/1999/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 112/1999/N -CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999 PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H ND T NH C A THÀNH PH H CHÍ MINH NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 85 (tám mươi nhăm) i bi u H i ng nhân dân t nh, 38 (ba mươi tám) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H ND thành ph H Chí Minh (có danh sách kèm theo). i u 2. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH STT ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u m i ơn v 1 Qu n 1 ơn v b u c s 01 02 i bi u
  2. ơn v b u c s 02 02 i bi u 2 Qu n 2 ơn v b u c s 03 02 i bi u 3 Qu n 3 ơn v b u c s 04 02 i bi u ơn v b u c s 05 02 i bi u 4 Qu n 4 ơn v b u c s 06 02 i bi u ơn v b u c s 07 02 i bi u 5 Qu n 5 ơn v b u c s 08 02 i bi u ơn v b u c s 09 02 i bi u 6 Qu n 6 ơn v b u c s 10 03 i bi u ơn v b u c s 11 02 i bi u 7 Qu n 7 ơn v b u c s 12 02 i bi u 8 Qu n 8 ơn v b u c s 13 03 i bi u ơn v b u c s 14 02 i bi u 9 Qu n 9 ơn v b u c s 15 02 i bi u 10 Qu n 10 ơn v b u c s 16 02 i bi u ơn v b u c s 17 02 i bi u 11 Qu n 11 ơn v b u c s 18 02 i bi u ơn v b u c s 19 02 i bi u 12 Qu n 12 ơn v b u c s 20 03 i bi u 13 Qu n Gò V p ơn v b u c s 21 02 i bi u ơn v b u c s 22 03 i bi u 14 Qu n Th c ơn v b u c s 23 02 i bi u ơn v b u c s 24 02 i bi u 15 Qu n Phú Nhu n ơn v b u c s 25 03 i bi u 16 Qu n Bình Th nh ơn v b u c s 26 03 i bi u ơn v b u c s 27 02 i bi u ơn v b u c s 28 02 i bi u
  3. 17 Qu n Tân Bình ơn v b u c s 29 03 i bi u ơn v b u c s 30 03 i bi u ơn v b u c s 31 03 i bi u 18 Huy n C Chi ơn v b u c s 32 02 i bi u ơn v b u c s 33 02 i bi u 19 Huy n Hóc Môn ơn v b u c s 34 03 i bi u 20 Huy n Bình Chánh ơn v b u c s 35 02 i bi u ơn v b u c s 36 03 i bi u 21 Huy n Nhà Bè ơn v b u c s 37 01 i bi u 22 Huy n C n Gi ơn v b u c s 38 01 i bi u T ng h p: - B u 03 i bi u có 11 ơn v - B u 02 i bi u có 25 ơn v - B u 01 i bi u có 02 ơn v
Đồng bộ tài khoản