Nghị định số 114/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
113
lượt xem
1
download

Nghị định số 114/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 114/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 114/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 114/2004/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2004 NGHN NNH PHÊ CHU N S I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH Ư C B U ƠN VN B U C S 02 VÀ S LƯ NG I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH YÊN BÁI NHI M KỲ 2004-2009 CHÍNH PH Căn c i u 42 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c i u 9 Ngh nh 19/2004/N -CP ngày 10 tháng 1 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân năm 2003; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Yên Bái và B trư ng B N i v v vi c gi m s lư ng i bi u H i ng nhân dân t nh ư c b u ơn v b u c s 02 thành ph Yên Bái, t nh Yên Bái, NGHN NNH : i u 1. Phê chuNn s i bi u H i ng nhân dân t nh ư c b u ơn v b u c s 02 thành ph Yên Bái là 2 (hai) i bi u; S lư ng i bi u H i ng nhân dân t nh Yên Bái nhi m kỳ 2004-2009 ư c b u là 56 (năm mươi sáu) i bi u. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh 67/2004/N -CP ngày 21 tháng 2 năm 2004 v t s i bi u H i ng nhân dân t nh và s i bi u ư c b u ơn v b u c s 02 thành ph Yên Bái, t nh Yên Bái. i u 3. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Yên Bái, B trư ng B N i v và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản