Nghị định số 119-HĐBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Nghị định số 119-HĐBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 119-HĐBDT về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và cán bộ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành, để sửa đổi Điều 49 của Nghị định số 35-CP ngày 09/02/1981 của Hội đồng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 119-HĐBDT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 119-H BT Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1982 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 119-H BT NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1982 V VI C S A I I U 49 C A NGHN NNH S 35-CP NGÀY 9-2-1981 C A H I NG CHÍNH PH H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981 NGHN NNH: i u 1. Nay s a i và thay i m 5, i u 49 c a Ngh nh s 35-CP ngày 9-2-1981 c a H i ng Chính ph nói v nhi m v , quy n h n c a các B trong lĩnh v c t ch c b máy và cán b như sau: i m 5 m i: Căn c vào ư ng l i cán b c a ng và chính sách, ch c a Nhà nư c, B trư ng quy t nh vi c i u ng, b nhi m, khen thư ng và k lu t i v i cán b c p v trư ng, giám c liên hi p các xí nghi p, giám c t ng công ty và các ch c v tương ương tr xu ng. i v i cán b ng u ngành c p t nh, thì B trư ng quy t nh vi c i u ng ho c b nhi m, sau khi tho thu n v i U ban nhân dân t nh. i v i cán b ã qua ào t o t b c i h c ho c trên i h c v k thu t, nghi p v làm vi c các a phương mà không gi ch c v ph trách (trư ng, phó ty ho c tương ương) thì B ch qu n ngành có quy n i u ng tăng cư ng cho các a phương khác ang c n hơn, sau khi ã tho thu n v i U ban nhân dân t nh có liên quan. i u 2. B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, B trư ng các B , Ch nhi m U ban Nhà nư c và Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản