Nghị định số 130/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
96
lượt xem
12
download

Nghị định số 130/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 130/2003/NĐ-CP về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 130/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130/2003/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 130/2003/N -CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P CÁC QU N BÌNH TÂN, TÂN PHÚ VÀ CÁC PHƯ NG TR C THU C; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N TÂN BÌNH; THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C CÁC HUY N BÌNH CHÁNH, C N GI VÀ HÓC MÔN, THÀNH PH H CHÍ MINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính huy n Bình Chánh thành l p qu n Bình Tân và các phư ng tr c thu c, i u ch nh a gi i hành chính qu n Tân Bình thành l p qu n Tân Phú và các phư ng tr c thu c, i u ch nh a gi i hành chính m t s phư ng thu c qu n Tân Bình và thành l p xã, th tr n thu c các huy n Bình Chánh, C n Gi và Hóc Môn, thành ph H Chí Minh như sau: 1. Thành l p qu n Bình Tân trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã Bình Hưng Hòa, Bình Tr ông, Tân T o và th tr n An L c thu c huy n Bình Chánh. Qu n Bình Tân có 5.188,67 ha di n tích t nhiên và 254.635 nhân khNu. a gi i hành chính qu n Bình Tân: ông giáp các qu n 6, 8, Tân Phú; Tây giáp huy n Bình Chánh; Nam giáp qu n 8; B c giáp qu n 12 và huy n Hóc Môn. 2. Thành l p các phư ng thu c qu n Bình Tân: a) Thành l p phư ng Bình Hưng Hòa trên cơ s 470,23 ha di n tích t nhiên và 22.382 nhân khNu c a xã Bình Hưng Hòa. a gi i hành chính phư ng Bình Hưng Hòa: ông giáp qu n Tân Phú; Tây giáp phư ng Bình Hưng Hòa B; Nam giáp phư ng Bình Hưng Hòa A; B c giáp qu n 12. b) Thành l p phư ng Bình Hưng Hòa A trên cơ s 424,49 ha di n tích t nhiên và 46.658 nhân khNu c a xã Bình Hưng Hòa.
  2. ư a gi i hành chính phư ng Bình Hưng Hòa A: ông giáp qu n Tân Phú; Tây giáp phư ng Bình Hưng Hòa B; Nam giáp các phư ng Bình Tr ông, Bình Tr ông A; B c giáp phư ng Bình Hưng Hòa. c) Thành l p phư ng Bình Hưng Hòa B trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s còn l i c a xã Bình Hưng Hòa. Phư ng Bình Hưng Hòa B có 752,47 ha di n tích t nhiên và 21.870 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Hưng Hòa B: ông giáp các phư ng Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A; Tây giáp huy n Bình Chánh; Nam giáp phư ng Bình Tr ông A; B c giáp qu n 12. d) Thành l p phư ng Bình Tr ông trên cơ s 346,20 ha di n tích t nhiên và 24.214 nhân khNu c a xã Bình Tr ông. a gi i hành chính phư ng Bình Tr ông: ông giáp qu n Tân Phú; Tây giáp phư ng Bình Tr ông A; Nam giáp các phư ng Bình Tr ông B, An L c A; B c giáp phư ng Bình Hưng Hòa A. ) Thành l p phư ng Bình Tr ông A trên cơ s 395,05 ha di n tích t nhiên và 22.907 nhân khNu c a xã Bình Tr ông. a gi i hành chính phư ng Bình Tr ông A: ông giáp phư ng Bình Tr ông; Tây giáp huy n Bình Chánh; Nam giáp phư ng Tân T o; B c giáp các phương Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B. e) Thành l p phư ng Bình Tr ông B trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s còn l i c a xã Bình Tr ông. Phư ng Bình Tr ông B có 462,41 ha di n tích t nhiên và 29.760 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Tr ông B: ông giáp phương An L c A; Tây giáp các phư ng Tân T o, Tân T o A; Nam giáp phư ng An L c; B c giáp các phư ng Bình Tr ông, Bình Tr ông A. g) Thành l p phư ng Tân T o trên cơ s 566,17 ha di n tích t nhiên và 25.050 nhân khNu c a xã Tân T o. a gi i hành chính phư ng Tân T o: ông giáp phư ng Bình Tr ông B; Tây giáp huy n Bình Chánh; Nam giáp phư ng Tân T o A; B c giáp phư ng Bình Tr ông A. h) Thành l p phư ng Tân T o A trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s còn l i c a xã Tân T o. Phư ng Tân T o A có 1.172 ha di n tích t nhiên và 15.976 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân T o A: ông giáp các phư ng Bình Tr ông B, An L c; Tây và Nam giáp huy n Bình Chánh; B c giáp phư ng Tân T o.
  3. i) Thành l p phư ng An L c trên cơ s 459 ha di n tích t nhiên và 18.879 nhân khNu c a th tr n An L c. a gi i hành chính phư ng An L c: ông giáp qu n 8; Tây giáp các phư ng Tân T o A, Bình Tr ông B và huy n Bình Chánh; Nam giáp qu n 8; B c giáp phư ng An L c A. k) Thành l p phư ng An L c A trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s còn l i c a th tr n An L c. Phư ng An L c A có 140,65 ha di n tích t nhiên và 26.939 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An L c A: ông giáp qu n 6; Tây giáp phư ng Bình Tr ông B; Nam giáp phư ng An L c; B c giáp phư ng Bình Tr ông. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p các phư ng tr c thu c: - Qu n Bình Tân có 5.188,67 ha di n tích t nhiên và 254.635 nhân khNu; có 10 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tr ông, Bình Tr ông A, Bình Tr ông B, Tân T o, Tân T o A, An L c, An L c A. 3. Thành l p th tr n Tân Túc - th tr n huy n l huy n Bình Chánh trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Tân Túc. Th tr n Tân Túc có 856,41 ha di n tích t nhiên và 10.939 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Tân Túc: ông giáp xã An Phú Tây; Tây giáp t nh Long An; Nam giáp các xã Tân Quý Tây, Bình Chánh; B c giáp các xã Tân Nh t, Tân Kiên. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p qu n Bình Tân và thành l p th tr n Tân Túc: - Huy n Bình Chánh còn l i 25.268,56 ha di n tích t nhiên và 224.165 nhân khNu; có 16 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Phong Phú, a Phư c, Qui c, Hưng Long, Tân Quý Tây, Bình Chánh, An Phú Tây, Tân Kiên, Tân Nh t, Bình L i, Lê Minh Xuân, Ph m Văn Hai, Bình Hưng, Vĩnh L c A, Vĩnh L c B và th tr n Tân Túc. 4. Thành l p qu n Tân Phú trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các phư ng 16, 17, 18, 19, 20; 110,23 ha di n tích t nhiên và 23.590 nhân khNu c a phư ng 14; 356,73 ha di n tích t nhiên và 26.414 nhân khNu c a phư ng 15 thu c qu n Tân Bình. Qu n Tân Phú có 1.606,98 ha di n tích t nhiên và 310.876 nhân khNu. a gi i hành chính qu n Tân Phú: ông giáp qu n Tân Bình; Tây giáp qu n Bình Tân; Nam giáp các qu n 6, 11; B c giáp qu n 12. 5. Thành l p các phư ng thu c qu n Tân Phú:
  4. a) Thành l p phư ng Tân Sơn Nhì trên cơ s 102,63 ha di n tích t nhiên và 22.418 nhân khNu c a phư ng 14; 2,63 ha di n tích t nhiên và 464 nhân khNu c a phư ng 16; 7,56 ha di n tích t nhiên và 2.430 nhân khNu c a phư ng 17. Phư ng Tân Sơn Nhì có 112,82 ha di n tích t nhiên và 25.312 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Sơn Nhì: ông giáp qu n Tân Bình; Tây giáp phư ng Tân Quý; Nam giáp phư ng Tân Thành; B c giáp các phư ng Tây Th nh, Sơn Kỳ. b) Thành l p phư ng Tây Th nh trên cơ s 356,73 ha di n tích t nhiên và 26.414 nhân khNu c a phư ng 15. a gi i hành chính phư ng Tây Th nh: ông giáp qu n Tân Bình; Tây giáp phư ng Sơn Kỳ; Nam giáp các phư ng Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì; B c giáp qu n 12. c) Thành l p phư ng Sơn Kỳ trên cơ s 212 ha di n tích t nhiên và 18.812 nhân khNu c a phư ng 16. a gi i hành chính phư ng Sơn Kỳ: ông và B c giáp phư ng Tây Th nh; Tây giáp qu n Bình Tân; Nam giáp các phư ng Tân Quý, Tân Sơn Nhì. d) Thành l p phư ng Tân Quý trên cơ s 4,33 ha di n tích t nhiên và 679 nhân khNu c a phư ng 14; 174,16 ha di n tích t nhiên và 41.764 nhân khNu c a phư ng 16. Phư ng Tân Quý có 178,49 ha di n tích t nhiên và 42.443 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Quý: ông giáp các phư ng Tân Sơn Nhì, Tân Thành; Tây giáp qu n Bình Tân; Nam giáp phư ng Phú Th Hòa; B c giáp phư ng Sơn Kỳ. ) Thành l p phư ng Tân Thành trên cơ s 3,27 ha di n tích t nhiên và 493 nhân khNu c a phư ng 14; 1,27 ha di n tích t nhiên và 328 nhân khNu c a phư ng 16; 94,95 ha di n tích t nhiên và 28.994 nhân khNu c a phư ng 17. Phư ng Tân Thành có 99,49 ha di n tích t nhiên và 29.815 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Thành: ông giáp qu n Tân Bình; Tây giáp phư ng Tân Quý; Nam giáp các phư ng Phú Th Hòa, Hòa Th nh; B c giáp phư ng Tân Sơn Nhì. e) Thành l p phư ng Phú Th Hòa trên cơ s 123,22 ha di n tích t nhiên và 31.461 nhân khNu c a phư ng 18. a gi i hành chính phư ng Phú Th Hòa: ông giáp phư ng Hòa Th nh; Tây giáp qu n Bình Tân; Nam giáp phư ng Phú Th nh; B c giáp các phư ng Tân Quý, Tân Thành. g) Thành l p phư ng Phú Th nh trên cơ s 114 ha di n tích t nhiên và 28.847 nhân khNu c a phư ng 18.
  5. a gi i hành phư ng Phú Th nh: ông giáp phư ng Hòa Th nh; Tây giáp qu n Bình Tân; Nam giáp phư ng Hi p Tân; B c giáp phư ng Phú Th Hòa. h) Thành l p phư ng Phú Trung trên cơ s 89,65 ha di n tích t nhiên và 38.397 nhân khNu c a phư ng 19. a gi i hành chính phư ng Phú Trung: ông giáp qu n Tân Bình; Tây và B c giáp phư ng Hòa Th nh; Nam giáp qu n 11. i) Thành l p phư ng Hoà Th nh trên cơ s 93,08 ha di n tích t nhiên và 21.278 nhân khNu c a phư ng 19. a gi i hành chính phư ng Hòa Th nh: ông giáp phư ng Phú Trung; Tây giáp các phư ng Phú Th Hòa, Phú Th nh, Hi p Tân; Nam giáp phư ng Tân Th i Hòa; B c giáp phư ng Tân Thành. k) Thành l p phư ng Hi p Tân trên cơ s 112,90 ha di n tích t nhiên và 21.968 nhân khNu c a phư ng 20. a gi i hành chính phư ng Hi p Tân: ông giáp các phư ng Hòa Th nh, Tân Th i Hòa; Tây giáp qu n Bình Tân; Nam giáp phư ng Tân Th i Hòa; B c giáp phư ng Phú Th nh. l) Thành l p phư ng Tân Th i Hòa trên cơ s 114,60 ha di n tích t nhiên và 26.129 nhân khNu c a phư ng 20. a gi i hành chính phư ng Tân Th i Hòa: ông giáp qu n 11; Tây giáp qu n Bình Tân; Nam giáp qu n 6; B c giáp các phư ng Hòa Th nh, Hi p Tân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p qu n Tân Phú và các phư ng tr c thu c: - Qu n Tân Phú có 1.606,98 ha di n tích t nhiên và 310.876 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Tân Sơn Nhì, Tây Th nh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành, Phú Th Hòa, Phú Th nh, Phú Trung, Hòa Th nh, Hi p Tân, Tân Th i Hòa. - Qu n Tân Bình còn l i 2.238,22 ha di n tích t nhiên và 417.897 nhân khNu; có 15 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng có s th t t phư ng 1 n phư ng 15. - Phư ng 14 thu c qu n Tân Bình còn l i 21,61 ha di n tích t nhiên và 7.329 nhân khNu. - Phư ng 15 thu c qu n Tân Bình còn l i 1.012,69 ha di n tích t nhiên và 34.581 nhân khNu. 6. i u ch nh a gi i hành chính phư ng thu c qu n Tân Bình: - i u ch nh 3,22 ha di n tích t nhiên và 758 nhân khNu c a phư ng 13 v phư ng 11 qu n lý.
  6. - i u ch nh 1,49 ha di n tích t nhiên và 1.425 nhân khNu c a phưòng 13 v phư ng 12 qu n lý. - i u ch nh 79,75 ha di n tích t nhiên và 26.019 nhân khNu c a phư ng 13 v phư ng 14 qu n lý. - i u ch nh 9,26 ha di n tích t nhiên và 3.201 nhân khNu c a phư ng 14 v phư ng 13 qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các phư ng thu c qu n Tân Bình: a) Phư ng 11 có 58,33 ha di n tích t nhiên và 26.526 nhân khNu. b) Phư ng 12 có 143,66 ha di n tích t nhiên và 26.628 nhân khNu. c) Phư ng 13 có 118,24 ha di n tích t nhiên và 43.989 nhân khNu. d) Phư ng 14 có 92,10 ha di n tích t nhiên và 30.147 nhân khNu. 7. Thành l p th tr n C n Th nh - th tr n huy n l huy n C n Gi trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã C n Th nh. Th tr n C n Th nh có 2.408,93 ha di n tích t nhiên và 9.834 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n C n Th nh: ông giáp bi n ông; Tây giáp xã Long Hòa; Nam giáp bi n ông; B c giáp xã Th nh An. 8. Thành l p xã Trung Chánh thu c huy n Hóc Môn trên cơ s 174,30 ha di n tích t nhiên và 19.715 nhân khNu c a xã Tân Xuân. a gi i hành chính xã Trung Chánh: ông giáp qu n 12; Tây giáp các xã Xuân Th i ông, Bà i m; Nam giáp qu n 12; B c giáp các xã Tân Xuân, Th i Tam Thôn. 9. Thành l p xã Xuân Th i ông thu c huy n Hóc Môn trên cơ s 308,90 ha di n tích t nhiên và 15.877 nhân khNu c a xã Tân Xuân. a gi i hành chính xã Xuân Th i ông: ông giáp các xã Tân Xuân, Trung Chánh; Tây giáp xã Xuân Th i Sơn; Nam giáp các xã Bà i m, Xuân Th i Thư ng; B c giáp xã Xuân Th i Sơn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p các xã Trung Chánh, Xuân Th i ông, xã Tân Xuân còn l i 266,63 ha di n tích t nhiên và 10.897 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  7. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản