intTypePromotion=1

Nghị định số 136/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
3
download

Nghị định số 136/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 136/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 136/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/1999/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 136/1999/N -CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999 PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H ND T NH C A T NH QUÃNG NGÃI NHI M KỲ 1999 - 2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Phê chuNn s lư ng 53 (năm mươi ba) i bi u H i ng nhân dân t nh, 20 (hai mươi) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân t nh Qu ng Ngãi (có danh sách kèm theo). i u 2. - Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi; B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI STT ƠN VN HÀNH ƠN VN B U C S I BI U Ư C CHÍNH B U M I ƠN VN 1. Huy n Bình Sơn ơn v b u c s 01 03 i bi u
  2. ơn v b u c s 02 03 i bi u 2. Huy n Trà B ng ơn v b u c s 03 03 i bi u 3. Huy n Lý Sơn ơn v b u c s 04 02 i bi u 4. Huy n Sơn T nh ơn v b u c s 05 03 i bi u ơn v b u c s 06 03 i bi u 5. Huy n Sơn Hà ơn v b u c s 07 03 i bi u 6. Huy n Sơn Tây ơn v b u c s 08 02 i bi u 7. Th xã Qu ng Ngãi ơn v b u c s 09 02 i bi u ơn v b u c s 10 02 i bi u 8. Huy n Tư Nghĩa ơn v b u c s 11 03 i bi u ơn v b u c s 12 03 i bi u 9. Huy n Nghĩa Hành ơn v b u c s 13 02 i bi u ơn v b u c s 14 02 i bi u 10. Huy n Minh Long ơn v b u c s 15 02 i bi u 11. Huy n M c ơn v b u c s 16 03 i bi u ơn v b u c s 17 03 i bi u 12. Huy n Ba Tơ ơn v b u c s 18 03 i bi u 13. Huy n c Ph ơn v b u c s 19 03 i bi u ơn v b u c s 20 03 i bi u T ng h p: - B u 03 i bi u có 13 ơn v . - B u 02 i bi u có 7 ơn v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản