Nghị định số 137/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Nghị định số 137/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 137/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc và Giao Thủy, tỉnh Nam Định do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 137/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137/2003/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 137/2003/N -CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P THN TR N THU C CÁC HUY N NAM TR C, XUÂN TRƯ NG, M L C VÀ GIAO TH Y, T NH NAM NNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Nam nh, NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n thu c các huy n Nam Tr c, Xuân Trư ng, M L c và Giao Th y, t nh Nam nh như sau: 1. Thành l p th tr n Nam Giang - th tr n huy n l huy n Nam Tr c trên cơ s toàn b 704,55 ha di n tích t nhiên và 18.047 nhân khNu c a xã Nam Giang. a gi i hành chính th tr n Nam Giang: ông giáp xã Nam Hùng; Tây giáp huy n V B n; Nam giáp xã Nam Dương; B c giáp các xã Nam Cư ng, Nghĩa An. 2. Thành l p th tr n Xuân Trư ng - th tr n huy n l huy n Xuân Trư ng trên cơ s toàn b 585,91 ha di n tích t nhiên và 11.506 nhân khNu c a xã Xuân Hùng và 30,40 ha di n tích t nhiên c a xã Xuân Ng c. Th tr n Xuân Trư ng có 616,31 ha di n tích t nhiên và 11.506 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Xuân Trư ng: ông giáp các xã Xuân Vinh, Xuân Trung; Tây giáp huy n Tr c Ninh; Nam giáp các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Ti n, Xuân Vinh; B c giáp các xã Xuân Ng c, Xuân Th y. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Xuân Trư ng, xã Xuân Ng c còn l i 481 ha di n tích t nhiên và 6.322 nhân khNu. 3. Thành l p th tr n M L c - th tr n huy n l huy n M L c trên cơ s 221,71 ha di n tích t nhiên và 2.256 nhân khNu c a xã M Hưng; 177,14 ha di n tích t nhiên và 1.587 nhân khNu c a xã M Th nh; 70,32 ha di n tích t nhiên và 517 nhân khNu c a xã M Thành. Th tr n M L c có 469,17 ha di n tích t nhiên và 4.880 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính th tr n M L c: ông giáp xã M Hưng; Tây giáp xã M Th nh; Nam giáp các xã M Thành, M Hưng; B c giáp xã M Ti n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n M L c: Xã M Hưng còn l i 504,31 ha di n tích t nhiên và 6.075 nhân khNu. Xã M Th nh còn l i 550,75 ha di n tích t nhiên và 3.764 nhân khNu. Xã M Thành còn l i 579,94 ha di n tích t nhiên và 4.339 nhân khNu. 4. Thành l p th tr n Qu t Lâm thu c huy n Giao Th y trên cơ s toàn b 759,41 ha di n tích t nhiên và 9.726 nhân khNu c a xã Giao Lâm. a gi i hành chính th tr n Qu t Lâm: ông giáp xã Giao Phong; Tây giáp huy n H i H u; Nam giáp bi n ông; B c giáp xã Giao Th nh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam nh, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản