Nghị định số 143/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
118
lượt xem
5
download

Nghị định số 143/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 143/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 143/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 143/2006/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2006 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH PHƯ NG, QU N; THÀNH L P PHƯ NG THU C QU N GÒ V P, QU N 12 VÀ QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính phư ng, qu n; thành l p phư ng thu c qu n Gò V p, qu n 12 và qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh như sau: 1. i u ch nh 0,74 ha di n tích t nhiên c a phư ng 15 thu c qu n Tân Bình v phư ng 12 thu c qu n Gò V p qu n lý. Phư ng 12 sau khi i u ch nh có 458,41 ha di n tích t nhiên và 107.428 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng 14 thu c qu n Gò V p trên cơ s i u ch nh 209,52 ha di n tích t nhiên và 28.313 nhân khNu c a phư ng 12. Phư ng 14 có 209,52 ha di n tích t nhiên và 28.313 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng 14: ông giáp các phư ng 9, 8 và 12; Tây giáp qu n 12; Nam giáp qu n Tân Bình; B c giáp phư ng 13. 3. Thành l p phư ng 8 thu c qu n Gò V p trên cơ s i u ch nh 50,42 ha di n tích t nhiên và 14.694 nhân khNu c a phư ng 12; 66,34 ha di n tích t nhiên và 10.307 nhân khNu c a phư ng 11. Phư ng 8 có 116,76 ha di n tích t nhiên và 25.001 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng 8: ông giáp phư ng 11; Tây giáp phư ng 14; Nam giáp phư ng 12 và qu n Tân Bình; B c giáp phư ng 9.
  2. 4. Thành l p phư ng 9 thu c qu n Gò V p trên cơ s i u ch nh 55,40 ha di n tích t nhiên và 17.012 nhân khNu c a phư ng 12; 28,44 ha di n tích t nhiên và 5.860 nhân khNu c a phư ng 11. Phư ng 9 có 83,84 ha di n tích t nhiên và 22.872 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng 9: ông giáp các phư ng 11 và 16; Tây giáp phư ng 14; Nam giáp phư ng 8; B c giáp các phư ng 13 và 14. 5. Thành l p phư ng 6 thu c qu n Gò V p trên cơ s i u ch nh 164,75 ha di n tích t nhiên và 22.428 nhân khNu c a phư ng 17. Phư ng 6 có 164,75 ha di n tích t nhiên và 22.428 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng 6: ông giáp qu n 12; Tây giáp phư ng 17; Nam giáp phư ng 5 và phư ng 7; B c giáp qu n 12. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Phư ng 11 còn l i 121,98 ha di n tích t nhiên và 35.346 nhân khNu. - Phư ng 12 còn l i 143,07 ha di n tích t nhiên và 47.409 nhân khNu. - Phư ng 17 còn l i 116,91 ha di n tích t nhiên và 43.623 nhân khNu. Qu n Tân Bình có 2.237,53 ha di n tích t nhiên và 432.150 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các phư ng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qu n Gò V p có 1.975,85 ha di n tích t nhiên và 491.122 nhân khNu, có 16 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các phư ng: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17. 6. Thành l p phư ng Tân Hưng Thu n thu c qu n 12 trên cơ s i u ch nh 181,08 ha di n tích t nhiên và 24.829 nhân khNu c a phư ng ông Hưng Thu n. Phư ng Tân Hưng Thu n có 181,08 ha di n tích t nhiên và 24.829 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Hưng Thu n: ông giáp phư ng ông Hưng Thu n; Tây giáp phư ng Tân Th i Nh t và huy n Hóc Môn; Nam giáp phư ng Tân Th i Nh t; B c giáp phư ng Trung M Tây. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Phư ng ông Hưng Thu n còn l i 255,20 ha di n tích t nhiên và 33.068 nhân khNu. Qu n 12 có 5.274,9 ha di n tích t nhiên và 307.449 nhân khNu, có 11 phư ng g m: Th nh Xuân, Hi p Thành, Th i An, Th nh L c, Tân Chánh Hi p, Tân Th i Hi p, An Phú ông, Trung M Tây, Tân Th i Nh t, ông Hưng Thu n và Tân Hưng Thu n.
  3. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND TP H Chí Minh; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản