Nghị định số 145/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Nghị định số 145/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 145/2003/NĐ-CP về việc thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành lập xã và đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 145/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 145/2003/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH V VI C THÀNH L P HUY N TÂY TRÀ; M R NG THN TR N, THÀNH L P XÃ VÀ I TÊN XÃ THU C CÁC HUY N BÌNH SƠN, LÝ SƠN, T NH QU NG NGÃI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính huy n Trà B ng thành l p huy n Tây Trà; m r ng th tr n Châu thu c huy n Bình Sơn, thành l p xã và i tên xã thu c huy n Lý Sơn, t nh Qu ng Ngãi như sau : 1. Thành l p huy n Tây Trà trên cơ s 33.680 ha di n tích t nhiên và 16.750 nhân khNu c a huy n Trà B ng. Huy n Tây Trà có 33.680 ha di n tích t nhiên và 16.750 nhân khNu; có 9 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã Trà Phong, Trà Quân, Trà Khê, Trà Th , Trà Xinh, Trà Lãnh, Trà Nham, Trà Trung, Trà Thanh. a gi i hành chính huy n Tây Trà : ông giáp huy n Trà B ng; Tây giáp t nh Qu ng Nam; Nam giáp các huy n Sơn Tây, Sơn Hà; B c giáp t nh Qu ng Nam. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p huy n Tây Trà, huy n Trà B ng còn l i 41.875 ha di n tích t nhiên và 28.336 nhân khNu; có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã Trà Lâm, Trà Th y, Trà Hi p, Trà Bùi, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Phú, Trà Bình và th tr n Trà Xuân. 2. i u ch nh 52,37 ha di n tích t nhiên và 1.041 nhân khNu c a xã Bình Trung, 20,43 ha di n tích t nhiên và 502 nhân khNu c a xã Bình Th i v th tr n Châu , huy n Bình Sơn qu n lý. Th tr n Châu có 235,80 ha di n tích t nhiên và 8.732 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Châu : ông giáp xã Bình Th i; Tây giáp các xã Bình Trung, Bình Long; Nam giáp xã Bình Long; B c giáp xã Bình Trung.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng th tr n : - Xã Bình Trung còn l i 1.481,63 ha di n tích t nhiên và 9.128 nhân khNu. - Xã Bình Th i còn l i 550,57 ha di n tích t nhiên và 3.943 nhân khNu. 3. Thành l p xã An Bình thu c huy n Lý Sơn trên cơ s 69 ha di n tích t nhiên và 398 nhân khNu c a xã Lý Vĩnh. a gi i hành chính xã An Bình : ông; Tây; Nam; B c giáp bi n ông. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã An Bình, xã Lý Vĩnh còn l i 419 ha di n tích t nhiên và 11.059 nhân khNu. i tên xã Lý Vĩnh thành xã An Vĩnh. 4. i tên xã Lý H i thu c huy n Lý Sơn thành xã An H i. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - H i ng Dân t c c a Qu c h i, - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, - H ND, UBND t nh Qu ng Ngãi, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Phan Văn Kh i Giao thông v n t i , K ho ch và u tư, y ban dân t c, - T ng c c Th ng kê, - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, PC, KTTH, CN, NN, V.III, V.IV, - Lưu : NC (5) VT.
Đồng bộ tài khoản