Nghị định số 145/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
6
download

Nghị định số 145/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 145/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 145/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 145/2007/NĐ-CP Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2007 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH HUY N KI N TH Y Đ THÀNH L P QU N DƯƠNG KINH; THÀNH L P QU N Đ SƠN; THÀNH L P PHƯ NG THU C CÁC QU N DƯƠNG KINH, Đ SƠN, THÀNH PH H I PHÒNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng, NGH Đ NH: Đi u 1. Đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Ki n Th y đ thành l p qu n Dương Kinh; thành l p qu n Đ Sơn; thành l p phư ng thu c các qu n Dương Kinh, Đ Sơn, thành ph H i Phòng như sau: 1. Thành l p qu n Dương Kinh Thành l p qu n Dương Kinh thu c thành ph H i Phòng trên cơ s đi u ch nh 4.584,87 ha di n tích t nhiên và 50.051 nhân kh u c a huy n Ki n Th y (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân kh u c a các xã: Anh Dũng, Hưng Đ o, Đa Phúc, Hòa Nghĩa, H i Thành và xã Tân Thành thu c huy n Ki n Th y). Đ a gi i hành chính qu n Dương Kinh: Đông giáp qu n H i An và V nh B c B ; Tây giáp huy n Ki n Th y và qu n Ki n An; Nam giáp qu n Đ Sơn; B c giáp qu n Ngô Quy n và qu n Lê Chân. 2. Thành l p qu n Đ Sơn Thành l p qu n Đ Sơn thu c thành ph H i Phòng trên cơ s toàn b 3.141,89 ha di n tích t nhiên và 35.561 nhân kh u c a th xã Đ Sơn (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân kh u c a các phư ng: Ng c H i, V n Sơn, V n Hương, Ng c Xuyên và xã Bàng La) và 1.095,40 ha di n tích t nhiên và 15.856 nhân kh u c a xã H p Đ c, huy n Ki n Th y. Đ a gi i hành chính qu n Đ Sơn: Đông giáp V nh B c B ; Tây giáp huy n Ki n Th y; Nam giáp V nh B c B ; B c giáp qu n Dương Kinh. 3. Thành l p các phư ng thu c qu n Dương Kinh a) Thành l p phư ng Đa Phúc trên cơ s toàn b 595,64 ha di n tích t nhiên và 9.666 nhân kh u c a xã Đa Phúc. Phư ng Đa Phúc có 595,64 ha di n tích t nhiên và 9.666 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Đa Phúc: Đông giáp phư ng Hưng Đ o; Tây giáp qu n Ki n An; Nam giáp huy n Ki n Th y; B c giáp qu n Lê Chân và qu n Ki n An. b) Thành l p phư ng Hưng Đ o trên cơ s toàn b 627,05 ha di n tích t nhiên và 10.265 nhân kh u c a xã Hưng Đ o. Phư ng Hưng Đ o có 627,05 ha di n tích t nhiên và 10.265 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Hưng Đ o: Đông giáp phư ng Anh Dũng; Tây giáp phư ng Đa Phúc; Nam giáp huy n Ki n Th y; B c giáp qu n Lê Chân. c) Thành l p phư ng Anh Dũng trên cơ s toàn b 707,86 ha di n tích t nhiên và 6.996 nhân kh u c a xã Anh Dũng. Phư ng Anh Dũng có 707,86 ha di n tích t nhiên và 6.996 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Anh Dũng: Đông giáp phư ng H i Thành và qu n H i An; Tây giáp phư ng Hưng Đ o; Nam giáp huy n Ki n Th y và phư ng Hòa Nghĩa; B c giáp qu n Ngô Quy n và qu n Lê Chân.
  2. d) Thành l p phư ng H i Thành trên cơ s toàn b 532,69 ha di n tích t nhiên và 5.659 nhân kh u c a xã H i Thành. Phư ng H i Thành có 532,69 ha di n tích t nhiên và 5.659 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng H i Thành: Đông giáp qu n H i An; Tây giáp phư ng Anh Dũng và phư ng Hòa Nghĩa; Nam giáp phư ng Tân Thành; B c giáp qu n H i An. đ) Thành l p phư ng Hòa Nghĩa trên cơ s toàn b 1.114,26 ha di n tích t nhiên và 12.245 nhân kh u c a xã Hòa Nghĩa. Phư ng Hòa Nghĩa có 1.114,26 ha di n tích t nhiên và 12.245 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Hòa Nghĩa: Đông giáp phư ng H i Thành và phư ng Tân Thành; Tây giáp huy n Ki n Th y; Nam giáp qu n Đ Sơn và huy n Ki n Th y; B c giáp phư ng Anh Dũng. e) Thành l p phư ng Tân Thành trên cơ s toàn b 1.007,37 ha di n tích t nhiên và 5.220 nhân kh u c a xã Tân Thành. Phư ng Tân Thành có 1.007,37 ha di n tích t nhiên và 5.220 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Tân Thành: Đông giáp qu n H i An và V nh B c B ; Tây giáp qu n Đ Sơn và phư ng Hòa Nghĩa; Nam giáp qu n Đ Sơn; B c giáp phư ng H i Thành. 4. Thành l p m t s phư ng thu c qu n Đ Sơn a) Thành l p phư ng Bàng La trên cơ s toàn b 966,73 ha di n tích t nhiên và 8.765 nhân kh u xã Bàng La. Phư ng Bàng La có 966,73 ha di n tích t nhiên và 8.765 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Bàng La: Đông giáp phư ng Ng c Xuyên và phư ng V n Hương; Tây giáp huy n Ki n Th y; Nam giáp V nh B c B ; B c giáp phư ng Minh Đ c và huy n Ki n Th y. b) Thành l p phư ng Minh Đ c trên cơ s đi u ch nh 523,80 ha di n tích t nhiên và 7.763 nhân kh u c a xã H p Đ c. Phư ng Minh Đ c có 523,80 ha di n tích t nhiên và 7.763 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Minh Đ c: Đông giáp phư ng Ng c Xuyên và qu n Dương Kinh; Tây giáp huy n Ki n Th y; Nam giáp phư ng Bàng La; B c giáp phư ng H p Đ c. c) Thành l p phư ng H p Đ c trên cơ s toàn b 571,60 ha di n tích t nhiên và 8.093 nhân kh u còn l i c a xã H p Đ c. Phư ng H p Đ c có 571,60 ha di n tích t nhiên và 8.093 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng H p Đ c: Đông giáp qu n Dương Kinh; Tây giáp huy n Ki n Th y; Nam giáp phư ng Minh Đ c; B c giáp qu n Dương Kinh. Sau khi đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Ki n Th y đ thành l p qu n Dương Kinh, qu n Đ Sơn và thành l p m t s phư ng tr c thu c: Qu n Dương Kinh có 4.584,87 ha di n tích t nhiên và 50.051 nhân kh u, có 6 đơn v hành chính tr c thu c, g m các phư ng: Đa Phúc, Hưng Đ o, Anh Dũng, H i Thành, Hòa Nghĩa và Tân Thành. Qu n Đ Sơn có 4.237,29 ha di n tích t nhiên và 51.417 nhân kh u, có 7 đơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Ng c H i, V n Sơn, V n Hương, Ng c Xuyên, Bàng La, Minh Đ c và H p Đ c. Huy n Ki n Th y còn l i 10.753 ha di n tích t nhiên và 126.041 nhân kh u, có 18 đơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Đông Phương, Đ i Đ ng, H u B ng, Thu n Thiên, Du L , Ngũ Phúc, Ki n Qu c, Th y Hương, Thanh Sơn, Đ i Hà, Ngũ Đoan, Tân Trào, Đoàn Xá, Đ i H p, Tú Sơn, Tân Phong, Minh Tân và th tr n Núi Đ i. Thành ph H i Phòng có 1.507.570 ha di n tích t nhiên và 1.884.685 nhân kh u, có 15 đơn v hành chính tr c thu c, bao g m các qu n: H ng Bàng, Lê Chân, Ngô Quy n, Ki n An, H i
  3. An, Dương Kinh, Đ Sơn và các huy n An Dương, An Lão, Ki n Th y, Thu Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh B o, Cát H i và B ch Long Vĩ. Đi u 2. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. M i quy đ nh trư c đây trái Ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và Đ u tư; Nguy n T n Dũng - H i đ ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - HĐND, UBND thành ph H i Phòng; - Ban T ch c Trung ương; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và Đ u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V : ĐP, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). A.
Đồng bộ tài khoản