Nghị định số 15/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
72
lượt xem
4
download

Nghị định số 15/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 15/2007/NĐ-CP về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 15/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2007/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 01 năm 2007 NGHN NNH S 15/2007/N -CP C A CHÍNH PH V PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P T NH VÀ C P HUY N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v m c ích, nguyên t c, lo i, tiêu chí, cách th c, phương pháp tính i m, trình t , th t c, thNm quy n và x lý vi ph m v phân lo i ơn v hành chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) và ơn v hành chính huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n). i u 2. M c ích phân lo i 1. B o m s n nh c a ơn v hành chính c p t nh, c p huy n và nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý hành chính nhà nư c a phương. 2. Làm căn c ho ch nh chính sách phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng t ch c b máy c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh và c p huy n. 3. Làm cơ s xây d ng ch , chính sách i v i cán b , công ch c phù h p v i t ng lo i ơn v hành chính. i u 3. Nguyên t c phân lo i
  2. 1. Phân lo i ơn v hành chính c p t nh, c p huy n d a trên các tiêu chí dân s , di n tích, tính ch t c thù v a lý, s ơn v hành chính, i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i ph n ánh kh i lư ng công vi c và m c khó khăn, ph c t p c a ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c ơn v hành chính c p t nh, c p huy n. 2. Phương pháp tính i m phân lo i theo các tiêu chí ph i b o m tính khách quan và khoa h c. Chương 2: LO I, TIÊU CHÍ, PHƯƠNG PHÁP, TH M QUY N VÀ TRÌNH T ,TH T C PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P T NH VÀ C P HUY N i u 4. Lo i ơn v hành chính 1. T nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c phân làm 04 lo i: lo i c bi t, lo i I, lo i II và lo i III. 2. ơn v hành chính c p huy n ư c phân làm 03 lo i: lo i I, lo i II và lo i III. i u 5. Công nh n ơn v hành chính lo i c bi t và lo i I không tính i m theo tiêu chí 1. Công nh n Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh là ơn v hành chính c p t nh lo i c bi t a) Th ô Hà N i là trung tâm chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c k thu t, thương m i, d ch v , u m i giao thông, giao lưu trong nư c và i ngo i v i qu c t , có vai trò thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, có v trí chi n lư c v an ninh, qu c phòng; dân s và m t dân s cao, tính ch t qu n lý nhà nư c v ô th ph c t p và khó khăn, t t l thu chi cân i ngân sách hàng năm cao, là ô th lo i c bi t; b) Thành ph H Chí Minh là trung tâm kinh t , văn hoá, khoa h c k thu t, ào t o, du l ch, d ch v , u m i giao thông, giao lưu trong nư c và qu c t , có vai trò thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a vùng và c nư c, có v trí quan tr ng v chi n lư c an ninh, qu c phòng c a khu v c; có dân s , m t dân s cao nh t nư c, tính ch t qu n lý nhà nư c v ô th ph c t p và khó khăn, t t l thu chi cân i ngân sách hàng năm cao, là ô th lo i c bi t. 2. Công nh n thành ph tr c thu c Trung ương (tr Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh) là ơn v hành chính c p t nh lo i I Thành ph tr c thu c Trung ương (tr Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh) là trung tâm kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c k thu t, du l ch, d ch v , u m i giao thông, giao lưu trong nư c và qu c t ; có v trí quan tr ng v qu c phòng, an ninh c a vùng và khu v c; có vai trò thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a m t vùng lãnh th liên t nh ho c khu v c.
  3. 3. Công nh n thành ph tr c thu c t nh và qu n thu c Th ô Hà N i, qu n thu c thành ph H Chí Minh là ơn v hành chính c p huy n lo i I a) Thành ph thu c t nh có v trí là trung tâm chính tr , kinh t - xã h i ho c là trung tâm kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c k thu t, du l ch, d ch v , u m i giao thông c a t nh và giao lưu trong nư c, qu c t ; có vai trò thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i liên huy n, liên t nh và vùng lãnh th ; b) Qu n thu c Th ô Hà N i và qu n thu c thành ph H Chí Minh có dân s và m t dân s cao, tính ch t qu n lý nhà nư c v ô th ph c t p và khó khăn, t t l thu chi cân i ngân sách hàng năm cao, là ơn v hành chính c p huy n thu c ô th lo i c bi t. i u 6. Tiêu chí tính i m phân lo i Phân lo i ơn v hành chính c p t nh, c p huy n theo các tiêu chí sau: 1. Dân s ; 2. Di n tích t nhiên; 3. Các y u t c thù. i u 7. Cách tính i m phân lo i ơn v hành chính t nh theo các tiêu chí 1. V dân s theo vùng, mi n a) i v i t nh mi n núi, vùng cao: t nh có dư i 400.000 nhân khNu ư c tính 50 i m, có t 400.000 nhân khNu tr lên thì c thêm 6.000 nhân khNu ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 250 i m; b) i v i t nh ng b ng: t nh có dư i 700.000 nhân khNu ư c tính 50 i m; có t 700.000 nhân khNu tr lên thì c thêm 9.000 nhân khNu ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 250 i m. 2. V di n tích t nhiên theo vùng, mi n a) i v i t nh mi n núi, vùng cao: t nh có dư i 400.000 ha di n tích t t nhiên ư c tính 40 i m, có t 400.000 ha tr lên thì c thêm 8.000 ha ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 150 i m; b) i v i t nh ng b ng: t nh có dư i 90.000 ha di n tích t t nhiên ư c tính 40 i m, có t 90.000 ha tr lên thì c thêm 6.000 ha ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 150 i m. 3. Các y u t c thù a) T nh ng b ng có ơn v hành chính c p huy n thu c khu v c mi n núi, vùng cao thì m i ơn v hành chính c p huy n ó ư c tính 01 i m, t i a không quá 10 i m;
  4. b) T nh thu c khu v c mi n núi ư c tính 15 i m; t nh thu c khu v c mi n núi có ơn v hành chính c p huy n là vùng cao thì m i ơn v hành chính c p huy n vùng cao ư c tính 01 i m; c) T nh thu c khu v c vùng cao ư c tính 25 i m; d) T nh thu c khu v c biên gi i qu c gia ư c tính 20 i m; ) T nh có trên 11 ơn v hành chính c p huy n thì c thêm 01 ơn v hành chính c p huy n ư c tính 01 i m, t i a không quá 15 i m; e) T nh có t l ngư i dân t c ít ngư i chi m t 30 n 50% dân s ư c tính 05 i m, có trên 50% dân s ư c tính 10 i m; g) T nh có t l thu, chi ngân sách hàng năm trên a bàn (tính bình quân trong 3 năm n năm ngân sách g n nh t v i th i i m phân lo i) t t l cân i 100 % (thu chi) thì ư c tính 05 i m, t trên 100% (thu nhi u hơn chi) thì c thêm 10% ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 40 i m. i u 8. Cách tính i m phân lo i ơn v hành chính c p huy n theo các tiêu chí 1. V dân s theo vùng, mi n a) i v i huy n mi n núi, vùng cao, h i o: huy n có dư i 40.000 nhân khNu ư c tính 50 i m, có t 40.000 nhân khNu tr lên thì c thêm 600 nhân khNu ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 250 i m; b) i v i huy n ng b ng: huy n có dư i 50.000 nhân khNu ư c tính 50 i m, có t 50.000 nhân khNu tr lên thì c thêm 700 nhân khNu ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 250 i m. c) i v i qu n (tr qu n quy nh t i kho n 3 i u 5) và th xã: - Qu n và th xã ng b ng có dư i 80.000 nhân khNu ư c tính 50 i m, có t 80.000 nhân khNu tr lên thì c thêm 800 nhân khNu ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 250 i m; - Th xã mi n núi, vùng cao, biên gi i có dư i 60.000 nhân khNu ư c tính 50 i m, có t 60.000 nhân khNu tr lên thì c thêm 700 nhân khNu ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 250 i m. 2. V di n tích theo vùng, mi n a) i v i huy n mi n núi, vùng cao, h i o: huy n có dư i 20.000 ha di n tích t t nhiên ư c tính 40 i m, có t 20.000 ha tr lên thì c thêm 1.000 ha ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 150 i m; b) i v i huy n ng b ng: huy n có dư i 10.000 ha di n tích t t nhiên ư c tính 40 i m, có t 10.000 ha tr lên thì c thêm 600 ha ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 150 i m.
  5. c) i v i qu n (tr qu n quy nh t i kho n 3 i u 5) và th xã - Qu n có dư i 1.000 ha di n tích t t nhiên ư c tính 40 i m; có t 1.000 ha tr lên thì c thêm 100 ha ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 150 i m; - Th xã ng b ng có dư i 3.000 ha di n tích t t nhiên ư c tính 40 i m, có t 3.000 ha tr lên thì c thêm 150 ha ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 150 i m; - Th xã mi n núi, vùng cao, biên gi i có dư i 4.000 ha di n tích t t nhiên ư c tính 40 i m, có t 4.000 ha tr lên thì c thêm 200 ha ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 150 i m. 3. Các y u t c thù a) ơn v hành chính c p huy n thu c khu v c ng b ng có ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là c p xã) là mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì m i ơn v hành chính c p xã ó ư c tính 01 i m, t i a không quá 10 i m; b) ơn v hành chính c p huy n thu c khu v c mi n núi ư c tính 15 i m; ơn v hành chính c p huy n thu c khu v c mi n núi có ơn v hành chính c p xã là vùng cao thì m i ơn v hành chính c p xã vùng cao ư c tính 01 i m; c) ơn v hành chính c p huy n thu c khu v c vùng cao ư c tính 25 i m; d) ơn v hành chính c p huy n thu c khu v c biên gi i qu c gia, h i o ư c tính 20 i m; ) ơn v hành chính c p huy n có trên 17 ơn v hành chính c p xã thì c thêm 01 ơn v hành chính c p xã ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 20 i m; e) Qu n, th xã có m t dân s 120 ngư i/ha thì ư c tính là 05 i m, có m t dân s trên 120 ngư i/ha thì c tăng thêm 10 ngư i ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 20 i m; g) Th xã là trung tâm t nh l , qu n thu c thành ph tr c thu c Trung ương ư c tính 15 i m; h) ơn v hành chính c p huy n có c a khNu qu c t thì m i c a khNu qu c t ư c tính 10 i m, có c a khNu qu c gia thì m i c a khNu qu c gia ư c tính 05 i m; i) ơn v hành chính c p huy n có t l thu ngân sách bình quân hàng năm trên a bàn (tính bình quân trong 03 năm n năm ngân sách g n nh t) t 100% k ho ch ư c tính 05 i m, thu t thêm 05% ư c tính thêm 01 i m, t i a không quá 20 i m; k) ơn v hành chính c p huy n có t l ngư i dân t c ít ngư i chi m t 30 n 50% dân s ư c tính 05 i m, có trên 50% dân s ư c tính 10 i m. i u 9. Khung i m phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n
  6. 1. S i m cho m i tiêu chí quy nh t i i u 7 và i u 8 c a Ngh nh này. 2. Căn c vào t ng s i m c ng d n c a các tiêu chí cho m i ơn v hành chính. 3. Vi c phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n căn c vào khung i m sau: a) ơn v hành chính c p t nh và c p huy n lo i I có t 341 i m tr lên; b) ơn v hành chính c p t nh và c p huy n lo i II có t 201 n 340 i m; c) ơn v hành chính c p t nh và c p huy n lo i III có t 200 i m tr xu ng. i u 10. Trình t , th t c, th i gian và th m quy n quy t nh phân lo i 1. i v i ơn v hành chính c p t nh a) y ban nhân dân c p t nh l p h sơ, g m: sao l c b n a gi i hành chính; b n th ng kê dân s , di n tích t nhiên, các văn b n v các y u t c thù, thông qua H i ng nhân dân cùng c p và báo cáo B N i v thNm nh; b) B N i v thNm nh h sơ d ki n phân lo i c a y ban nhân dân c p t nh, báo cáo k t qu thNm nh và trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; c) Căn c vào h sơ, t trình c a y ban nhân dân c p t nh và báo cáo k t qu thNm nh c a B N i v , Th tư ng Chính ph quy t nh vi c phân lo i ơn v hành chính c p t nh. 2. i v i ơn v hành chính c p huy n a) y ban nhân dân c p huy n l p h sơ, g m: sao l c b n a gi i hành chính; b n th ng kê dân s , di n tích t nhiên, các văn b n v các y u t c thù, thông qua H i ng nhân dân cùng c p và báo cáo y ban nhân dân c p t nh thNm nh; b) y ban nhân dân c p t nh thNm nh h sơ d ki n phân lo i c a y ban nhân dân c p huy n, báo cáo k t qu thNm nh và trình B trư ng B N i v xem xét, quy t nh; c) Căn c vào h sơ, t trình và báo cáo k t qu thNm nh c a y ban nhân dân c p t nh, B trư ng B N i v quy t nh vi c phân lo i ơn v hành chính c p huy n. 3. V th i gian l p, thNm nh h sơ và trình, ký quy t nh phân lo i a) Th i gian l p h sơ ch m nh t là 30 ngày, k t ngày ti n hành l p th t c h sơ phân lo i. Sau khi l p h sơ, y ban nhân dân c p t nh và c p huy n báo cáo H i ng nhân dân cùng c p thông qua t i kỳ h p g n nh t; b) Th i gian thNm nh h sơ phân lo i không quá 30 ngày i v i h sơ c p huy n và không quá 40 ngày i v i h sơ c p t nh, k t ngày cơ quan thNm nh nh n ư c h sơ c a y ban nhân dân c p huy n và c p t nh g i n;
  7. c) Th i gian trình và quy t nh phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n không quá 20 ngày k t ngày B N i v báo cáo và trình Th tư ng Chính ph h sơ phân lo i c p t nh và k t ngày y ban nhân dân c p t nh báo cáo và trình B trư ng B N i v h sơ phân lo i ơn v hành chính c p huy n. i u 11. i u ch nh vi c phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n 1. Sau 05 năm k t ngày quy t nh phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n có hi u l c thi hành, y ban nhân dân c p t nh và y ban nhân dân c p huy n ngh cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh i u ch nh vi c phân lo i ơn v hành chính. 2. Trư ng h p ơn v hành chính có bi n ng v dân s , di n tích, y u t c thù i u ki n phân lo i thì Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh phân lo i ơn v hành chính c p t nh, B trư ng B N i v quy t nh i u ch nh vi c phân lo i ơn v hành chính c p huy n. 3. Các ơn v hành chính c p t nh, c p huy n sau khi ư c i u ch nh a gi i hành chính, ư c sáp nh p ho c thành l p m i theo quy t nh c a c p có thNm quy n; y ban nhân dân c p t nh và c p huy n ngh cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh i u ch nh phân lo i ơn v hành chính ó. 4. Vi c ti n hành i u ch nh phân lo i ơn v hành chính quy nh t i kho n 1, 2 và 3 nêu trên ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này. Chương 3: X LÝ VI PH M i u 12. X lý vi ph m 1. Nghiêm c m m i hình th c gian d i làm sai l ch s li u trong vi c l p h sơ tính i m phân lo i, trong phê duy t, thNm nh và ban hành quy t nh phân lo i ơn v hành chính c p t nh, c p huy n. 2. Các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m kho n 1 i u này thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m b x lý theo pháp lu t hi n hành. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; B trư ng B N i v hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 14. Trách nhi m thi hành
  8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (5b).
Đồng bộ tài khoản