Nghị định số 159/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
222
lượt xem
14
download

Nghị định số 159/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 159/2005/NĐ-CP về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 159/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159/2005/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2005 NGHN NNH V PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG, THN TR N CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh m c ích, nguyên t c, phương pháp, thNm quy n và trình t , th t c phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là ơn v hành chính c p xã). i u 2. M c ích phân lo i ơn v hành chính c p xã 1. Làm căn c Nhà nư c có chính sách phát tri n kinh t - xã h i, góp ph n b o m s n nh c a ơn v hành chính c p xã và nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c c a chính quy n cơ s . 2. Làm cơ s xác nh s lư ng cán b , công ch c chuyên trách và không chuyên trách; s lư ng thành viên y ban nhân dân; b sung ch chính sách h p lý i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. i u 3. Nguyên t c phân lo i ơn v hành chính c p xã Vi c phân lo i ơn v hành chính c p xã ph i b o m tính th ng nh t và khoa h c. Chương 2: PHƯƠNG PHÁP, TH M QUY N VÀ TRÌNH T , TH T C PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P XÃ
  2. i u 4. Lo i và tiêu chí phân lo i ơn v hành chính c p xã 1. Xã, phư ng, th tr n ư c phân làm 3 lo i ơn v hành chính sau: a) Xã, phư ng, th tr n lo i 1; b) Xã, phư ng, th tr n lo i 2; c) Xã, phư ng, th tr n lo i 3. 2. Các xã, phư ng, th tr n thu c a bàn biên gi i và h i o là ơn v hành chính c p xã lo i 1. 3. Tiêu chí phân lo i: a) Dân s ; b) Di n tích; c) Các y u t c thù. i u 5. Cách th c tính i m 1. i v i xã mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa. a) V dân s : Xã có dân s dư i 1.000 nhân khNu ư c tính 45 i m; xã có t 1.000 n 5.000 nhân khNu, c tăng 1.000 nhân khNu ư c tính thêm 12 i m và ư c tính t 46 n 93 i m; xã có trên 5.000 nhân khNu, c tăng 1.000 nhân khNu ư c tính thêm 11 i m và ư c tính t 94 n t i a không quá 200 i m. b) V di n tích: Xã có di n tích t nhiên dư i 1.000 ha ư c tính 30 i m; xã có t 1.000 n 3.000 ha, c tăng 1.000 ha ư c tính thêm 10 i m và ư c tính t 31 n 50 i m; xã có trên 3.000 ha, c tăng 1.000 ha ư c tính thêm 09 i m và ư c tính t 51 n t i a không quá 100 i m. c) Các y u t c thù: Xã thu c khu v c I ư c tính 10 i m; xã thu c khu v c II ư c tính 15 i m; xã thu c khu v c III ư c tính 20 i m; xã c bi t khó khăn và xã an toàn khu (ATK) ư c tính 20 i m; Xã có t l ngư i dân t c thi u s chi m t 30 n 50% dân s ư c tính 10 i m, chi m trên 50% dân s ư c tính 15 i m;
  3. Xã có t l tín tôn giáo chi m t 30 n 50% dân s ư c tính 10 i m, chi m trên 50% dân s ư c tính 15 i m. 2. i v i xã ng b ng a) V dân s : Xã có dân s dư i 2.000 nhân khNu ư c tính 45 i m; xã có t 2.000 n 8.000 nhân khNu, c tăng 1.000 nhân khNu ư c tính thêm 11 i m và ư c tính t 46 n 111 i m; xã có trên 8.000 nhân khNu, c tăng 1.000 nhân khNu ư c tính thêm 10 i m và ư c tính t 112 n t i a không quá 200 i m. b) V di n tích: Xã có di n tích t nhiên dư i 500 ha ư c tính 30 i m; xã có t 500 n 2.500 ha, c tăng 1.000 ha ư c tính thêm 11 i m và ư c tính t 31 n 52 i m; xã có trên 2.500 ha, c tăng 1.000 ha ư c tính thêm 10 i m và ư c tính t 53 n t i a không quá 100 i m. c) Các y u t c thù: Xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và xã an toàn khu (ATK) ư c tính 20 i m; Xã có s lao ng nông - lâm - ngư - diêm nghi p chi m th p hơn ho c b ng 45% t ng s lao ng toàn xã ư c tính 10 i m; Xã có t l thu ngân sách bình quân hàng năm trên a bàn (tính bình quân trong 03 năm n năm ngân sách g n nh t) t 100% k ho ch ư c tính 05 i m, thu t thêm 10% ư c tính thêm 02 i m n t i a không quá 15 i m; Xã có t l tín tôn giáo chi m t 30 n 50% dân s ư c tính 10 i m, chi m trên 50% dân s ư c tính 15 i m. 3. i v i phư ng và th tr n a) V dân s : Phư ng và th tr n có dân s dư i 3.000 nhân khNu ư c tính 45 i m; phư ng và th tr n có t 3.000 n 10.000 nhân khNu, c tăng 1.000 nhân khNu ư c tính thêm 10 i m và ư c tính t 46 n 115 i m; phư ng và th tr n có trên 10.000 nhân khNu, c tăng 1.000 nhân khNu ư c tính thêm 09 i m và ư c tính t 116 n không quá 200 i m. b) V di n tích: Phư ng và th tr n có di n tích t nhiên dư i 500 ha ư c tính 30 i m; phư ng và th tr n có t 500 n 2.000 ha, c tăng 500 ha ư c tính thêm 10 i m và ư c tính t 31 n 60 i m; phư ng và th tr n có trên 2.000 ha, c tăng 500 ha ư c tính thêm 08 i m và ư c tính t 61 n không quá 100 i m.
  4. c) Các y u t c thù: Phư ng và th tr n mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và an toàn khu (ATK) ư c tính 20 i m; Phư ng thu c ô th lo i c bi t ư c tính 20 i m, phư ng thu c ô th lo i I ư c tính 15 i m; phư ng thu c ô th lo i II ư c tính 10 i m; phư ng ô th lo i III ư c tính 08 i m và phư ng thu c ô th lo i IV ư c tính 05 i m; th tr n có v trí trung tâm huy n l ư c tính 10 i m; Phư ng và th tr n có t l thu ngân sách bình quân hàng năm trên a bàn (tính bình quân trong 03 năm n năm ngân sách g n nh t) t 100% k ho ch ư c tính 05 i m, thu t thêm 10% ư c tính thêm 02 i m n không quá 15 i m; Phư ng và th tr n có t l tín tôn giáo chi m t 30 n 50% dân s ư c tính 10 i m, chi m trên 50% dân s ư c tính 15 i m. i u 6. Khung i m phân lo i ơn v hành chính c p xã 1. S i m cho m i tiêu chí quy nh t i i u 5 ngh nh này. 2. S i m phân lo i t ng ơn v hành chính c p xã căn c vào t ng s i mc a các tiêu chí. 3. Vi c phân lo i ơn v hành chính c p xã căn c vào khung i m sau: a) Xã, phư ng, th tr n lo i 1 có t 221 i m tr lên; b) Xã, phư ng, th tr n lo i 2 có t 141 n 220 i m; c) Xã, phư ng, th tr n lo i 3 có t 140 i m tr xu ng. i u 7. ThNm quy n và trình t , th t c phân lo i ơn v hành chính c p xã 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) quy t nh vi c phân lo i ơn v hành chính c p xã. 2. Trình t , th t c phân lo i: a) y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) trình y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) h sơ ban u g m: trích l c b n a gi i hành chính; b n th ng kê s dân; các văn b n v các y u t c thù. b) y ban nhân dân c p huy n l p án trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua. c) Sau khi có ngh quy t thông qua c a H i ng nhân dân cùng c p, y ban nhân dân c p huy n trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh vi c phân lo i ơn v hành chính c p xã.
  5. i u 8. i u ch nh vi c phân lo i ơn v hành chính c p xã 1. Sau 5 năm k t ngày quy t nh phân lo i ơn v hành chính c p xã có hi u l c thi hành, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ti n hành xem xét, quy t nh i u ch nh vi c phân lo i ơn v hành chính c p xã. Trư ng h p có bi n ng l n v dân s , di n tích thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh i u ch nh vi c phân lo i. Vi c i u ch nh phân lo i căn c theo quy nh t i i u 6 và i u 7 c a Ngh nh này. 2. Các ơn v hành chính c p xã sau khi ư c i u ch nh a gi i hành chính theo quy t nh c a c p có thNm quy n ph i ư c ti n hành phân lo i ơn v hành chính theo quy nh c a Ngh nh này. Chương 3: X LÝ VI PH M i u 9. X lý vi ph m Các t ch c, cá nhân có hành vi làm sai l ch h sơ, tài li u trong quá trình xây d ng s li u v các tiêu chí tính i m phân lo i ho c làm trái v i quy nh t i Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m x lý theo pháp lu t hi n hành. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 11. Trách nhi m thi hành B trư ng B N i v ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  6. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Phan Văn Kh i - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (5b). A. 315.
Đồng bộ tài khoản