intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 161/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

142
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 161/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 161/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 161/2007/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2007 NGHN NNH S A I, B SUNG I U 48 NGHN NNH S 41/2005/N -CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2005 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T THANH TRA CHÍNH PH Căn cú Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 06 năm 2004; Xét ngh c a T ng thanh tra, NGHN NNH : i u 1. S a i, b sung i u 48 Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra như sau: “ i u 48. Kinh phí ho t ng c a các cơ quan thanh tra nhà nư c 1. Kinh phí ho t ng hàng năm c a các cơ quan thanh tra nhà nư c do ngân sách nhà nư c c p theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cơ quan thanh tra nhà nư c ư c trích m t ph n s ti n t các kho n thu h i phát hi n qua thanh tra th c n p vào ngân sách nhà nư c h tr nâng cao năng l c ho t ng thanh tra, tăng cư ng cơ s v t ch t và khen thư ng, ng viên t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra. 3. B trư ng B Tài chính và T ng thanh tra hư ng d n chi ti t vi c trích, l p, qu n lý, s d ng kinh phí quy nh t i kho n 2 i u này theo nguyên t c: a) Xác nh rõ các kho n thu h i ư c trích; b) M c trích c th ph i b o m các kho n thu h i hoàn tr cho ngân sách nhà nư c, ng th i h tr cho công tác thanh tra theo quy nh t i kho n 2 i u này; c) Theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c" . i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b .
  2. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2