Nghị định số 176/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Nghị định số 176/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 176/2004/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 176/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 176/2004/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2004 NGH Đ NH V VI C THÀNH L P THN XÃ LAI CHÂU VÀ THÀNH L P THN TR N THU C CÁC HUY N TAM Ư NG, PHONG TH , T NH LAI CHÂU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu, NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th xã Lai Châu trên cơ s i u ch nh a gi i hành chính huy n Tam ư ng và thành l p th tr n huy n l thu c các huy n Tam ư ng, Phong Th , t nh Lai Châu như sau : 1. Thành l p th xã Lai Châu - th xã t nh l t nh Lai Châu trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n Phong Th , xã N m Lo ng, xã Tam ư ng, 550 ha di n tích t nhiên và 1.167 nhân khNu c a xã Sùng Phài thu c huy n Tam ư ng. Th xã Lai Châu có 7.083 ha di n tích t nhiên và 18.089 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Lai Châu : ông; Nam và B c giáp huy n Tam ư ng; Tây giáp huy n Sìn H . 2. Thành l p các phư ng và i u ch nh a gi i hành chính xã, i tên xã thu c th xã Lai Châu : a) Thành l p phư ng Quy t Th ng trên cơ s 383,30 ha di n tích t nhiên và 3.969 nhân khNu c a th tr n Phong Th , 225 ha di n tích t nhiên và 1.096 nhân khNu c a xã N m Lo ng. Phư ng Quy t Th ng có 608,30 ha di n tích t nhiên và 5.065 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Quy t Th ng : ông giáp phư ng oàn K t; Tây giáp xã N m Lo ng; Nam giáp huy n Tam ư ng; B c giáp xã N m Lo ng và huy n Tam ư ng. b) Thành l p phư ng Tân Phong trên cơ s 523 ha di n tích t nhiên và 4.094 nhân khNu c a th tr n Phong Th , 298 nhân khNu c a xã N m Lo ng.
  2. Phư ng Tân Phong có 523 ha di n tích t nhiên và 4.392 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Phong : ông giáp xã San Thàng; Tây giáp phư ng oàn K t; Nam và B c giáp huy n Tam ư ng. c) Thành l p phư ng oàn K t trên cơ s 227,70 ha di n tích t nhiên và 3.486 nhân khNu c a th tr n Phong Th , 175,30 ha di n tích t nhiên và 141 nhân khNu c a xã Sùng Phài. Phư ng oàn K t có 403 ha di n tích t nhiên và 3.627 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng oàn K t : ông giáp phư ng Tân Phong; Tây giáp phư ng Quy t Th ng; Nam giáp phư ng Tân Phong và huy n Tam ư ng; B c giáp huy n Tam ư ng. d) i u ch nh 374,70 ha di n tích t nhiên và 1.026 nhân khNu c a xã Sùng Phài v xã N m Lo ng qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã N m Lo ng có 2.977,70 ha di n tích t nhiên và 1.272 nhân khNu. ) i tên xã Tam ư ng thành xã San Thàng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p các phư ng, th xã Lai Châu có 7.083 ha di n tích t nhiên và 18.089 nhân khNu, có 5 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng Quy t Th ng, Tân Phong, oàn K t và các xã N m Lo ng, San Thàng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th xã Lai Châu : - Huy n Tam ư ng còn l i 75.760,70 ha di n tích t nhiên và 42.131 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Sùng Phài, Nà Tăm, Khun Há, B n Hon, B n Giang, Nùng Nàng, H Th u, T Lèng, Thèn Sin, L n Nhì Thàng, Bình Lư, B n Bo. - Xã Sùng Phài thu c huy n Tam ư ng còn l i 2.000, 20 ha di n tích t nhiên và 1.296 nhân khNu. 3. Thành l p th tr n Tam ư ng - th tr n huy n l huy n Tam ư ng trên cơ s 2.300 ha di n tích t nhiên và 4.456 nhân khNu c a xã Bình Lư. a gi i hành chính th tr n Tam ư ng : ông giáp xã Bình Lư; Tây giáp các xã H Th u, B n Hon; Nam giáp xã Bình Lư; B c giáp các xã Bình Lư, H Th u. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Tam ư ng, xã Bình Lư còn l i 14.839 ha di n tích t nhiên và 6.208 nhân khNu. 4. Thành l p th tr n Phong Th - th tr n huy n l huy n Phong Th trên cơ s 100 ha di n tích t nhiên c a xã Hoang Thèn, 3.495,20 ha di n tích t nhiên và 2.715 nhân khNu c a xã Mư ng So và 1.350 nhân khNu (là cán b , công nhân viên ch c các cơ quan, ơn v c a huy n) trên a bàn.
  3. Th tr n Phong Th có 3.595,20 ha di n tích t nhiên và 4.065 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Phong Th : ông giáp các xã Mư ng So, Kh ng Lào; Tây giáp huy n Sìn H ; Nam giáp huy n Sìn H ; B c giáp xã Hoang Thèn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Phong Th : - Xã Hoang Thèn còn l i 6.210 ha di n tích t nhiên và 2.880 nhân khNu. - Xã Mư ng So còn l i 3.796,80 ha di n tích t nhiên và 3.226 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. Nơi nh n: TM. CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , TH TƯ NG - H ND, UBND t nh Lai Châu, - H i ng Dân t c c a Qu c h i, - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Phan Văn Kh i - T ng c c Th ng kê, - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, - Lưu : NC (5) VT.
Đồng bộ tài khoản