Nghị định số 176/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Nghị định số 176/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 176/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 176/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 176/2007/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2007 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ; THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C HUY N B C BÌNH, HUY N HÀM TÂN, T NH BÌNH THU N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã; thành l p xã, th tr n thu c huy n B c Bình, huy n Hàm Tân, t nh Bình Thu n như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính xã Lương Sơn thu c huy n B c Bình - i u ch nh 4.232,95 ha di n tích t nhiên c a xã Lương Sơn v xã Hòa Th ng qu n lý; - i u ch nh 5.975,87 ha di n tích t nhiên và 355 nhân khNu c a xã Lương Sơn v xã Sông Bình qu n lý. 2. Thành l p th tr n Lương Sơn thu c huy n B c Bình trên cơ s 2.992,69 ha di n tích t nhiên và 13.843 nhân khNu còn l i c a xã Lương Sơn. Th tr n Lương Sơn có 2.992,69 ha di n tích t nhiên và 13.843 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Lương Sơn: ông giáp xã Phan Thanh, xã H ng Thái; Tây giáp xã Sông Lu ; Nam giáp xã Hòa Th ng; B c giáp xã Sông Bình. 3. Thành l p xã Th ng H i thu c huy n Hàm Tân trên cơ s i u ch nh 9.898 ha di n tích t nhiên và 6.062 nhân khNu c a xã Tân Th ng. Xã Th ng H i có 9.898 ha di n tích t nhiên và 6.062 nhân khNu. a gi i hành chính xã Th ng H i: ông giáp xã Tân Th ng; Tây giáp t nh Bà R a - Vũng Tàu; Nam giáp bi n ông; B c giáp t nh ng Nai. 4. Thành l p th tr n Tân Nghĩa thu c huy n Hàm Tân trên cơ s toàn b 5.520 ha di n tích t nhiên và 12.679 nhân khNu c a xã Tân Nghĩa. Th tr n Tân Nghĩa có 5.520 ha di n tích t nhiên và 12.679 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Tân Nghĩa: ông giáp xã Sông Phan, huy n Hàm Tân, xã Tân Bình, th xã La Gi; Tây giáp xã Tân Phúc, huy n Hàm Tân; Nam giáp xã Tân Hà, huy n Hàm Tân; B c giáp xã Sông Phan, huy n Hàm Tân.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Hòa Th ng có 23.653,45 ha di n tích t nhiên và 6.924 nhân khNu; - Xã Sông Bình có 12.445,15 ha di n tích t nhiên và 4.004 nhân khNu; - Xã Tân Th ng còn l i 11.163 ha di n tích t nhiên và 9.610 nhân khNu. Huy n B c Bình có 182.533,20 ha di n tích t nhiên và 121.665 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Hòa Th ng, Sông Bình, Phan Thanh, H i Ninh, Phan Hi p, Bình Tân, Phan Hòa, Phan Rí Thành, Sông Lu , Phan Sơn, Bình An, H ng Thái, Phan Ti n, H ng Phong, Phan Lâm, Phan i n và các th tr n: Ch L u, Lương Sơn. Huy n Hàm Tân có 73.856 ha di n tích t nhiên và 73.082 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Tân Phúc, Tân c, Sông Phan, Tân Hà, Tân Xuân, Sơn M , Tân Th ng, Th ng H i và các th tr n Tân Nghĩa, Tân Minh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Ban T ch c Trung ương; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Nguy n T n Dũng Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Bình Thu n; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, V.IV, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
Đồng bộ tài khoản