Nghị định số 18/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Nghị định số 18/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 18/1998/NĐ-CP về việc thành lập một số xã, thị trấn thuộc huyện Đăks Nông, Ea Súp và Đắk Mik, tỉnh Đắk Lắk do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 18/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/1998/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 18/1998/N -CP NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P M T S XÃ, THN TR N THU C HUY N K NÔNG, EA SÚP VÀ K MIL, T NH KL K CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh k L k và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p các xã k Som, Cư Kbang, Ia L p, k Song, k R'La, th tr n Ea Súp và i u ch nh a gi i hành chính m t s xã thu c các huy n k Nông, Ea Súp và k Mil, t nh k L k như sau : 1. Thành l p xã k Som thu c huy n k Nông trên cơ s 7.500 ha di n tích t nhiên và 1.315 nhân khNu c a xã k Plao. a gi i hành chính xã k Som : ông giáp xã k Plao; Tây giáp xã Qu ng Khê và t nh Lâm ng; Nam giáp t nh Lâm ng; B c giáp xã Qu ng Khê và xã k R'Măng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã k Plao có 22.014 ha di n tích t nhiên và 1.020 nhân khNu. 2. Thành l p xã Cư KBang thu c huy n Ea Súp trên cơ s 8.060 ha di n tích t nhiên và 2.435 nhân khNu c a xã Ea Lê. a gi i hành chính xã Cư KBang : ông giáp huy n Ea H'Leo; Tây và B c giáp xã Ea R k; Nam giáp xã Ea Lê. 3. Sáp nh p 4.000 ha di n tích t nhiên v i 568 nhân khNu c a xã Ea Súp v xã Ea Lê. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Ea Lê có 13.541 ha di n tích t nhiên và 4.232 nhân khNu. 4. Thành l p th tr n Ea Súp, th tr n huy n l huy n Ea Súp trên cơ s 1.350 ha di n tích t nhiên và 5.882 nhân khNu c a xã Ea Súp.
  2. a gi i hành chính th tr n Ea Súp : ông giáp xã Ea Lê và xã Cư M'Lan; Tây và Nam giáp xã Cư M'Lan; B c giáp xã Ea Lê và xã Ea Bung. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Ea Súp có 28.040 ha di n tích t nhiên và 1.586 nhân khNu. 5. i tên xã Ea Súp thành xã Cư M'Lan. 6. Thành l p xã Ia L p thu c huy n Ea Súp trên cơ s 46.573 ha di n tích t nhiên và 2.256 nhân khNu c a xã Ea R k. a gi i hành chính xã Ia L p : ông giáp huy n Ea H'Leo; Tây giáp xã Ya Tơ M t và t nh Gia Lai; Nam giáp xã Ea R k; B c giáp t nh Gia Lai. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Ea R k có 17.252 ha di n tích t nhiên và 3.719 nhân khNu. 7. Thành l p xã k Song thu c huy n ăk Mil trên cơ s 11.745 ha di n tích t nhiên và 2.936 nhân khNu c a xã Thu n H nh. a gi i hành chính xã k Song : ông giáp xã k Mol; Tây giáp xã Thu n H nh; Nam giáp huy n k Nông; B c giáp xã k Mol và xã Thu n H nh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Thu n H nh có 9.537 ha di n tích t nhiên và 3.000 nhân khNu. 8. Thành l p xã k R'la thu c huy n ăk Mil trên cơ s 10.204 ha di n tích t nhiên và 4.143 nhân khNu c a xã k G n. a gi i hành chính xã k R'La : ông giáp xã k G n; Tây giáp xã k Lao và xã c M nh; Nam giáp xã c M nh, xã k S k và huy n KRông Nô; B c giáp huy n Cư Jút. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã k G n có 8.243 ha di n tích t nhiên và 2.175 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh k L k, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản