Nghị định số 183/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Nghị định số 183/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 183/2004/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 183/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 183/2004/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 NGH Đ NH V VI C THÀNH L P TH TR N HÙNG SƠN THU C HUY N LÂM THAO, T NH PHÚ TH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Th , NGHN NNH : i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Hùng Sơn thu c huy n Lâm Thao, t nh Phú Th như sau : 1. Thành l p th tr n Hùng Sơn trên cơ s 117,40 ha di n tích t nhiên và 3.532 nhân khNu c a xã Hy Cương, 200,20 ha di n tích t nhiên và 2.754 nhân khNu c a xã Tiên Kiên, 152,40 ha di n tích t nhiên và 3.158 nhân khNu c a xã Chu Hóa. Th tr n Hùng Sơn có 470 ha di n tích t nhiên và 9.444 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Hùng Sơn : ông giáp các xã Hy Cương, Chu Hóa; Tây giáp các xã Xuân Lũng, Th ch Sơn; Nam giáp xã Chu Hóa; B c giáp xã Tiên Kiên. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Hùng Sơn : - Xã Hy Cương còn l i 704,47 ha di n tích t nhiên và 4.292 nhân khNu. - Xã Tiên Kiên còn l i 1.062,38 ha di n tích t nhiên và 6.619 nhân khNu. - Xã Chu Hóa còn l i 859,36 ha di n tích t nhiên và 5.733 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Th , B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG
  2. - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - H ND, UBND t nh Phú Th , - H i ng Dân t c c a Qu c h i, - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Phan Văn Kh i - T ng c c Th ng kê, - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, - Lưu : NC (5) VT.
Đồng bộ tài khoản