Nghị định số 19/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 19/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 19/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2007/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2007 NGH Đ NH V VI C THÀNH L P THÀNH PH NINH BÌNH THU C T NH NINH BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Bình, NGHN NNH : i u 1. Thành l p thành ph Ninh Bình thu c t nh Ninh Bình trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Ninh Bình. Thành ph Ninh Bình có 4.836,49 ha di n tích t nhiên và 130.517 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Vân Giang, Thanh Bình, Phúc Thành, ông Thành, Tân Thành, Nam Bình, Bích ào, Nam Thành, Ninh Phong, Ninh Khánh và các xã: Ninh Nh t, Ninh Ti n, Ninh Sơn, Ninh Phúc. a gi i hành chính thành ph Ninh Bình: phía B c, phía Tây và phía Nam giáp huy n Hoa Lư, phía ông Nam giáp huy n Yên Khánh, t nh Ninh Bình; phía ông B c giáp huy n Ý Yên, t nh Nam nh. T nh Ninh Bình có 8 ơn v hành chính c p huy n, g m các huy n: Gia Vi n, Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, th xã Tam i p và thành ph Ninh Bình. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Bình và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Ninh Bình; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an,
  2. Qu c phòng, Xây d ng, Nguy n T n Dũng Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, CCHC, NN, XDPL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản