Nghị định số 20/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Nghị định số 20/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2007/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2007 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG, HUY N; THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THN XÃ HÀ TĨNH; THÀNH L P HUY N L C HÀ, T NH HÀ TĨNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng, huy n; thành l p các phư ng thu c th xã Hà Tĩnh; thành l p huy n L c Hà, t nh Hà Tĩnh như sau: 1 . i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng; thành l p các phư ng thu c th xã Hà Tĩnh: a) Thành l p phư ng Nguy n Du trên cơ s i u ch nh 18,86 ha di n tích t nhiên và 2.721 nhân khNu c a phư ng B c Hà; 39,72 ha di n tích t nhiên và 341 nhân khNu c a xã Th ch Quý; 39,16 ha di n tích t nhiên và 600 nhân khNu c a xã Th ch Linh; 83,11 ha di n tích t nhiên và 579 nhân khNu c a xã Th ch Trung; 39,48 ha di n tích t nhiên và 374 nhân khNu c a phư ng Tr n Phú. Phư ng Nguy n Du có 220,33 ha di n tích t nhiên và 4.615 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nguy n Du: ông giáp phư ng Th ch Quý; Tây giáp phư ng Th ch Linh và phư ng Tr n Phú; Nam giáp phư ng B c Hà; B c giáp xã Th ch Trung. b) Thành l p phư ng Văn Yên trên cơ s i u ch nh toàn b 223,46 ha di n tích t nhiên và 3.536 nhân khNu c a xã Th ch Yên; 24,04 ha di n tích t nhiên và 59 nhân khNu c a xã Th ch Quý; 5,92 ha di n tích t nhiên và 248 nhân khNu c a phư ng Tân Giang. Phư ng Văn Yên có 253,42 ha di n tích t nhiên và 3.843 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Văn Yên: ông giáp xã Tư ng Sơn, huy n Th ch Hà; Tây giáp phư ng Nam Hà; Nam giáp phư ng i Nài; B c giáp phư ng Tân Giang, phư ng Th ch Quý.
  2. c) Thành l p phư ng Th ch Quý trên cơ s 358,03 ha di n tích t nhiên và 5.920 nhân khNu còn l i c a xã Th ch Quý. Phư ng Th ch Quý có 358,03 ha di n tích t nhiên và 5.920 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th ch Quý: ông giáp xã Th ch Hưng; Tây giáp phư ng Nguy n Du; Nam giáp phư ng Tân Giang; B c giáp xã Th ch Môn. d) Thành l p phư ng Th ch Linh trên cơ s 606,12 ha di n tích t nhiên và 5.960 nhân khNu còn l i c a xã Th ch Linh. Phư ng Th ch Linh có 606,12 ha di n tích t nhiên và 5.960 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th ch Linh: ông giáp phư ng Tr n Phú, phư ng Nguy n Du; Tây giáp xã Th ch Tân, xã Th ch ài, huy n Th ch Hà; Nam giáp phư ng Hà Huy T p; B c giáp th tr n Th ch Hà, huy n Th ch Hà. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Phư ng B c Hà còn l i 96,46 ha di n tích t nhiên và 9.123 nhân khNu; - Phư ng Tân Giang còn l i 99,08 ha di n tích t nhiên và 6.245 nhân khNu; - Phư ng Tr n Phú còn l i 107,32 ha di n tích t nhiên và 5.014 nhân khNu; - Xã Th ch Trung còn l i 609,39 ha di n tích t nhiên và 8.355 nhân khNu. Th xã Hà Tĩnh có 5.632,64 ha di n tích t nhiên và 112.710 nhân khNu, có 16 ơn v hành chính tr c thu c, g m các phư ng: B c Hà, Nam Hà, Tr n Phú, Tân Giang, i Nài, Hà Huy T p, Nguy n Du, Th ch Linh, Th ch Quý, Văn Yên và các xã: Th ch Trung, Th ch Hưng, Th ch H , Th ch ng, Th ch Môn, Th ch Bình. 2 . Thành l p huy n L c Hà thu c t nh Hà Tĩnh trên cơ s i u ch nh 7.579,8 ha di n tích t nhiên và 43.204 nhân khNu c a huy n Can L c (g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các xã: Ích H u, H ng L c, Phù Lưu, Bình L c, Tân L c, An L c, Th nh L c); 4.251,05 ha di n tích t nhiên và 43.009 nhân khNu c a huy n Th ch Hà (g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các xã: Th ch Kim, Th ch B ng, Th ch Châu, Mai Ph , H , Th ch M ). Huy n L c Hà có 11.830,85 ha di n tích t nhiên và 86.213 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Ích H u, Phù Lưu, H ng L c, Bình L c, Tân L c, An L c, Th nh L c, Th ch Kim, Th ch B ng, Th ch Châu, Th ch M , Mai Ph , H . a gi i hành chính huy n L c Hà: ông giáp Bi n ông; Tây giáp huy n Can L c; Nam giáp huy n Th ch Hà và th xã Hà Tĩnh; B c giáp huy n Nghi Xuân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính:
  3. - Huy n Can L c còn l i 30.084,58 ha di n tích t nhiên và 137.647 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Thư ng Nga, Song L c, Phú L c, Gia Hanh, Thư ng L c, ng L c, Yên L c, Kim L c, Trư ng L c, Thanh L c, Trung L c, Vĩnh L c, Khánh L c, M L c, Sơn L c, Quang L c, Xuân L c, Ti n L c, Vư ng L c, Thiên L c, Thu n Thi n, Tùng L c và th tr n Nghèn. a gi i hành chính huy n Can L c: ông giáp các huy n L c Hà, Th ch Hà; Tây giáp huy n c Th ; Nam giáp các huy n Hương Khê, Th ch Hà; B c giáp th xã H ng Lĩnh, huy n Nghi Xuân. - Huy n Th ch Hà còn l i 35.643,49 ha di n tích t nhiên và 139.111 nhân khNu, có 31 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Th ch Kênh, Th ch Liên, Phù Vi t, Th ch Long, Th ch Sơn, Th ch Thanh, Th ch Ti n, Vi t Xuyên, Th ch Ng c, Ng c Sơn, Th ch ài, Th ch Lưu, Th ch Vĩnh, B c Sơn, Th ch Xuân, Nam Hương, Th ch Tân, Th ch Lâm, Th ch Hương, Th ch i n, Tư ng Sơn, Th ch Th ng, Th ch Văn, Th ch H i, Th ch Tr , Th ch L c, Th ch Khê, Th ch nh, Th ch H i, Th ch Bàn và th tr n Th ch Hà. a gi i hành chính huy n Th ch Hà: ông giáp Bi n ông; Tây giáp các huy n: Can L c, Hương Khê; Nam giáp huy n CNm Xuyên; B c giáp các huy n Can L c, L c Hà. T nh Hà Tĩnh có 12 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các huy n: Kỳ Anh, CNm Xuyên, Th ch Hà, Can L c, L c Hà, Nghi Xuân, c Th , Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và các th xã: Hà Tĩnh, H ng Lĩnh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. Nơi nh n: TM. CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; TH TƯ NG - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Hà Tĩnh; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản