Nghị định số 23/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị định số 23/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 23/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 23/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2002/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 23/2002/N -CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002 V PHÊ CHU N ƠN VN B U C VÀ S LƯ NG I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH B U C B SUNG C A T NH QU NG NGÃI NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10, i u 11 và i u 59 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi t i Văn b n s 290/UB ngày 07/3/2002 và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph t i T trình s 68/TTr-BTCCBCP ngày 18/3/2002, NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn b u c b sung 2 (hai) i bi u H i ng nhân dân t nh ư c b u t i ơn v b u c s 6 thu c huy n Sơn T nh và ơn v b u c s 9 thu c th xã Qu ng Ngãi, t nh Qu ng Ngãi. i u 2. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi; B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B UC I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI S ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u th t m i ơn v 1 Huy n Sơn T nh ơn v b u c s 6 1 i bi u 2 Th xã Qu ng Ngãi ơn v b u c s 9 1 i bi u
Đồng bộ tài khoản