Nghị định số 23/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Nghị định số 23/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 23/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 23/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2005/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 23/2005/N -CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, M R NG THN TR N CHÚC SƠN, HUY N CHƯƠNG M , T NH HÀ TÂY CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tây, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính các xã Ng c Sơn, Ph ng Châu và Tiên Phương m r ng th tr n Chúc Sơn thu c huy n Chương M , t nh Hà Tây như sau: Sáp nh p toàn b 339,09 ha di n tích t nhiên và 5.036 nhân khNu c a xã Ng c Sơn vào th tr n Chúc Sơn; i u ch nh 131 ha di n tích t nhiên và 1.517 nhân khNu c a xã Ph ng Châu, 2,97 ha di n tích t nhiên và 140 nhân khNu c a xã Tiên Phương v th tr n Chúc Sơn qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng th tr n: Th tr n Chúc Sơn có 551,86 ha di n tích t nhiên và 9.254 nhân khNu. Xã Ph ng Châu còn l i 779,46 ha di n tích t nhiên và 12.546 nhân khNu. Xã Tiên Phương còn l i 319,20 ha di n tích t nhiên và 12.672 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Chúc Sơn: ông giáp huy n Thanh Oai; Tây giáp các xã Tiên Phương, Ng c Hoà; Nam giáp các xã i Yên, Th y Hương; B c giáp xã Ph ng Châu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tây, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản