Nghị định số 31/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Nghị định số 31/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 31/1998/NĐ-CP về việc thành lập một số xã, phường thuộc thị xã Sơn La và các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Mai Sơn tỉnh Sơn La do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 31/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/1998/N -CP HÀ N i, ngày 16 tháng 5 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 31/1998/N -CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P M T S XÃ, PHƯ NG THU C THN XÃ SƠN LA VÀ CÁC HUY N YÊN CHÂU, M C CHÂU, MAI SƠN, T NH SƠN LA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Sơn La và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p các phư ng Tô Hi u, Quy t Tâm và các xã Yên Sơn, ông Sang, Tà Lai, Liên Hòa, Phiêng C m và Nà t thu c th xã Sơn La và các huy n Yên Châu, M c Châu, Mai Sơn, t nh Sơn La như sau : 1. Thành l p phư ng Tô Hi u thu c th xã Sơn La trên cơ s 179 ha di n tích t nhiên và 7.060 nhân khNu c a phư ng Chi ng L . a gi i hành chính phư ng Tô Hi u: ông giáp phư ng Quy t Th ng; Tây giáp xã Chi ng Cơi; Nam giáp xã Chi ng Cơi; B c giáp phư ng Chi ng L . Sau khi i u ch nh a gi i hành chính phư ng Chi ng L có 271 ha di n tích t nhiên và 7.833 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng Quy t Tâm thu c th xã Sơn La trên cơ s 215 ha di n tích t nhiên và 5.063 nhân khNu c a phư ng Quy t Th ng. a gi i hành chính phư ng Quy t Tâm: ông giáp các xã Chi ng Cơi, Chi ng Sinh; Tây giáp các xã Hua La, Chi ng Cơi; Nam giáp các xã Chi ng Sinh và Hua La; B c giáp phư ng Quy t Th ng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính phư ng Quy t Th ng có 370 ha di n tích t nhiên và 8.500 nhân khNu. 3. Thành l p xã Yên Sơn thu c huy n Yên Châu trên cơ s 4.596,2 ha di n tích t nhiên và 3.038 nhân khNu c a xã Chi ng On.
  2. a gi i hành chính xã Yên Sơn : ông giáp các xã Chi ng Sàng, Chi ng P n và Phiêng Khoài; Tây giáp xã Chi ng Lương (huy n Mai Sơn); Nam giáp xã Chi ng On; B c giáp các xã Chi ng Sàng, Cò Nòi (huy n Mai Sơn). Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Chi ng On có 6.428,8 ha di n tích t nhiên và 3.665 nhân khNu. 4. Thành l p xã ông Sang thu c huy n M c Châu trên cơ s 4.289 ha di n tích t nhiên và 3.530 nhân khNu c a xã Mư ng Sang. a gi i hành chính xã ông Sang: ông giáp các xã Phiêng Luông, Vân H ; Tây giáp xã Mư ng Sang; Nam giáp các xã Xuân Nha, Lóng S p; B c giáp th tr n M c Châu và xã Mư ng Sang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Mư ng Sang có 9.098 ha di n tích t nhiên và 4.228 nhân khNu. 5. Thành l p xã Tà Lai thu c huy n M c Châu trên cơ s 2.730 ha di n tích t nhiên và 2.798 nhân khNu c a xã Nà Mư ng. a gi i hành chính xã Tà Lai : ông giáp xã Nà Mư ng; Tây giáp các xã Tân H p và Tân L p; Nam giáp xã Ch L ng; B c giáp xã Tân H p. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Nà Mư ng có 4.276 ha di n tích t nhiên và 2.734 nhân khNu. 6. Thành l p xã Liên Hòa thu c huy n M c Châu trên cơ s 3.372 ha di n tích t nhiên và 2.713 nhân khNu c a xã Song Kh a. a gi i hành chính xã Liên Hòa : ông giáp huy n à B c (t nh Hòa Bình); Tây giáp xã Su i Bàng; Nam giáp xã Song Kh a; B c giáp các huy n Phù Yên và à B c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xa Song Kh a có 5.098 ha di n tích t nhiên và 3.565 nhân khNu. 7. Thành l p xã Phiêng C m thu c huy n Mai Sơn trên cơ s 13.825,1 ha di n tích t nhiên và 3.786 nhân khNu c a xã Chi ng Nơi. a gi i hành chính xã Phiêng C m : ông giáp các xã Chi ng Kheo, Nà t; Tây giáp xã Nà Ngh u (huy n Sông Mã); Nam giáp các xã Nà t, Chi ng Cang, Chi ng Khoong (huy n Sông Mã); B c giáp các xã Chi ng Nơi, Chi ng Dong và Chi ng Kheo. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Chi ng Nơi có 13.068,9 ha di n tích t nhiên và 3.861 nhân khNu. 8. Thành l p xã Nà t thu c huy n Mai Sơn trên cơ s 10.650 ha di n tích t nhiên và 2.534 nhân khNu c a xã Phiêng P n.
  3. a gi i hành chính xã Nà t : ông giáp xã Phiêng P n; Tây giáp xã Phiêng C m; Nam giáp huy n Sông Mã; B c giáp các xã Chi ng Kheo và Chi ng Ve. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Phiêng P n có 10.950 ha di n tích t nhiên và 4.311 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản