Nghị định số 33/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
2
download

Nghị định số 33/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 33/2006/NĐ-CP về việc thành lập xã Giao hưng do Chính phủ ban hành, để bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 33/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2006/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2006 NGHN NNH BÃI B NGHN NNH S 19/1998/N -CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1998 C A CHÍNH PH V VI C THÀNH L P XÃ GIAO HƯNG THU C HUY N GIAO THU , T NH NAM NNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001, Xét ngh c a B trư ng B N i v và y ban nhân dân t nh Nam nh; NGHN NNH: i u 1. Bãi b Ngh nh s 19/1998/N -CP ngày 26 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v vi c thành l p xã Giao Hưng thu c huy n Giao Thu , t nh Nam nh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , y ban nhân dân t nh Nam nh và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Nam nh; Phan Văn Kh i - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các V : P, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). Trang
Đồng bộ tài khoản