Nghị định số 330-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
5
download

Nghị định số 330-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 330-CP về việc ban hành bản Quy định về xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng nhập khẩu ở các cảng biển nước CHXHCN Việt Nam và vận chuyển hàng nhập khẩu từ các cảng tới chủ nhận hàng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 330-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 330-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1981 NGHN ĐNNH CỦA HỘI DỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 330-CP NGÀY 9-7-1981 BAN HÀNH BẢN QUY ĐNN H VỀ XẾP DỠ, GIAO N HẬN , BẢO QUẢN HÀN G N HẬP, BẢO QUẢN HÀN G N HẬP KHẨU Ở CÁC CẢN G BIỂN N ƯỚC CỘN G HOÀ XÃ HỘI CHỦ N GHĨA VIỆT N AM VÀ VẬN CHUYỂN HÀN G N HẬP KHẨU TỪ CÁC CẢN G TỚI CHỦ N HẬN HÀN G HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960; Căn cứ nghị định số 200-CP ngày 31/12/1973 của Hội đồng Chính phủ; Căn cứ đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong tờ trình số 2092- PC ngày 25/5/1981, sau khi đã tham khảo ý kiến các Bộ, các ngành có liên quan, NGHN ĐNNH: Điều 1: N ay ban hành kèm theo N ghị định này bản Quy định về xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng nhập khNu ở các cảng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt N am và vận chuyển hàng nhập khNu từ các cảng tới chủ nhận hàng. Điều 2: N ghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: N hững quy định trước đây trong N ghị định số 38-CP ngày 8/3/1962 và N ghị định số 200-CP ngày 31/12/1973 không phù hợp với những điều quy định trong nghị định này đều bãi bỏ. Điều 4: Các đồng chí chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch N hà nước, Bộ trưởng các Bộ Giao thông vận tải, N goại thương, Tài chính, Tổng giám đốc N gân hàng N hà nước và các Bộ hữu quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản