Nghị định số 35/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc huyện Mường Lay và thị xã Điện Biên phủ, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 35/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2000/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 35/2000/N -CP NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C THÀNH L P XÃ, PHƯ NG THU C HUY N MƯ NG LAY VÀ THN XÃ I N BIÊN PH , T NH LAI CHÂU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p xã, phư ng thu c huy n Mư ng Lay và th xã i n Biên Ph , t nh Lai Châu như sau: 1. Thành l p xã Nà Hỳ thu c huy n Mư ng Lay trên cơ s 44.284 ha di n tích t nhiên và 10.441 nhân khNu c a xã Chà Cang. Xã Nà Hỳ có 44.284 ha di n tích t nhiên và 10.441 nhân khNu. a gi i hành chính xã Nà Hỳ: ông, Tây, Nam giáp C ng hoà Dân ch nhân dân Lào; B c giáp xã Chà Cang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Chà Cang có 36.220 ha di n tích t nhiên và 3.193 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng Tân Thanh thu c th xã i n Biên Ph trên cơ s 102 ha di n t ch t nhiên và 8.210 nhân khNu c a phư ng Mư ng Thanh. Phư ng Tân Thanh có 102 ha di n tích t nhiên và 8.210 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Thanh: ông giáp xã Noong Bua; Tây giáp phư ng Thanh Bình; Nam giáp phư ng Mư ng Thanh; B c giáp phư ng Him Lam. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính phư ng Mư ng Thanh có 179 ha di n tích t nhiên và 8.709 nhân khNu.
  2. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản