Nghị định số 37/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
150
lượt xem
3
download

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 37/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/1999/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 1999 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L CÁC HUY N HÀM THU N B C, HÀM THU N NAM, C LINH, TÁNH LINH, T NH BÌNH THU N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Bình Thu n và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Thành l p th tr n huy n l các huy n Hàm Thu n B c, Hàm Thu n Nam, c Linh, Tánh Linh, t nh Bình Thu n như sau : 1. Thành l p th tr n Ma Lâm, th tr n huy n l huy n Hàm Thu n B c trên cơ s toàn b di n tích, dân s c a xã Ma Lâm. Th tr n Ma Lâm có 1.550 ha di n tích t nhiên và 11.890 nhân khNu. 2. Thành l p th tr n Thu n Nam, th tr n huy n l huy n Hàm Thu n Nam trên cơ s 2.870,3 ha di n tích t nhiên và 10.936 nhân khNu c a xã Tân L p. a gi i hành chính th tr n Thu n Nam : ông giáp xã Hàm Minh; Tây và B c giáp xã Tân L p; Nam giáp xã Tân Thu n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Tân L p có 13.469,3 ha di n tích t nhiên và 7.083 nhân khNu. 3. Thành l p th tr n Võ Xu, th tr n huy n l huy n c Linh trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Võ Xu. Th tr n Võ Xu có 2.765 ha di n tích t nhiên và 15.833 nhân khNu. 4. Thành l p th tr n c Tài thu c huy n c Linh trên cơ s 3.081,3 ha di n tích t nhiên và 17.920 nhân khNu c a xã c Tài. Sáp nh p 1.700 ha di n tích t nhiên còn l i c a xã c Tài vào xã c H nh. Sau khi i u ch nh, xã c H nh có 7.420 ha di n tích t nhiên và 16.328 nhân khNu.
  2. 5. Thành l p th tr n L c Tánh - th tr n huy n l huy n Tánh Linh : a) i u ch nh 56 ha di n tích t nhiên và 1.024 nhân khNu c a xã c Thu n vào xã L c Tánh. Sau khi i u ch nh, xã L c Tánh có 10.437 ha di n tích t nhiên và 13.272 nhân khNu. b) i u ch nh 3.034 ha di n tích t nhiên c a xã L c Tánh vào xã c Thu n. Sau khi i u ch nh, xã c Thu n có 15.659 ha di n tích t nhiên và 4.691 nhân khNu. c) i u ch nh 1.140 ha di n tích t nhiên c a xã L c Tánh vào xã Gia Huynh. Sau khi i u ch nh, xã Gia Huynh có 16.343 ha di n tích t nhiên và 2.936 nhân khNu. d) i u ch nh 2.447 ha di n tích t nhiên c a xã L c Tánh vào xã Gia An. Sau khi i u ch nh xã Gia An có 12.782 ha di n tích t nhiên và 2.936 nhân khNu. ) Thành l p th tr n L c Tánh, th tr n huy n l huy n Tánh Linh trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã L c Tánh. Th tr n L c Tánh có 3.816 ha di n tích t nhiên và 13.272 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n L c Tánh : ông giáp các xã ng Kho, c Thu n, c Bình; Tây giáp xã Gia An và xã Gia Huynh; Nam giáp xã Gia Huynh; B c giáp xã Huy Khiêm. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - y ban nhân dân t nh Bình Thu n, - Ban T ch c Trung ương, - Ban T ch c - Cán b Chính ph , - Các B : Công an, Qu c phòng, - Các T ng c c : Th ng kê, a chính, - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, Phan Văn Kh i các V : P 2, TCCB, TH, - Lưu : NC (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản