Nghị định số 39-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
74
lượt xem
3
download

Nghị định số 39-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 39-CP về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 39-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39-CP Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 39-CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1996 V B O M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG S T CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c Pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989 và Pháp l nh s a i i u 6 c a pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 06 tháng 7 năm 1995; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B N i v , B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- 1. Ngh nh này quy nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t nh m b o m an toàn v ngư i, phương ti n, tài s n c a Nhà nư c và nhân dân; 2. Ngh nh này áp d ng cho ngư i s d ng phương ti n và công trình giao thông ư ng s t, ngư i ho t ng trong ph m vi gi i h n b o v công trình giao thông ư ng s t; 3. ư ng s t chuyên dùng có quy nh riêng. i u 2.- Các thu t ng dùng trong Ngh nh này ư c hi u như sau: 1. Công trình giao thông ư ng s t bao g m: n n ư ng, ki n trúc t ng trên ư ng, c u, c ng, h m, kè, tư ng ch n, khu ga, h th ng thông tin tín hi u và các công trình thi t b ph tr khác; 2. Khu ga là t h p công trình bao g m: nhà ga, qu ng trư ng ga, ke ga, ư ng ga, kho bãi hàng và các trang thi t b khác;
 2. 3. Phương ti n giao thông ư ng s t bao g m: u máy, toa xe và các thi t b chuyên dùng ho t ng trên ư ng s t; 4. Nhân viên ư ng s t là nh ng ngư i làm trong ngành ư ng s t bao g m: ngư i qu n lý, i u khi n, ch t o, s a ch a, s d ng các phương ti n, thi t b , công trình giao thông ư ng s t và ngư i xây d ng công trình giao thông ư ng s t; 5. ư ng ngang là nơi ư ng s t và ư ng b giao nhau trên cùng m t m t b ng; 6. C u chung là c u có m t b ng dùng chung cho c phương ti n giao thông ư ng s t và phương ti n giao thông ư ng b ; 7. Kh gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t là kho ng không gian d c theo ư ng s t tàu ch y qua không b va qu t. i u 3.- 1. Cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang và m i cá nhân có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy nh c a Ngh nh này. 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng, cư trú trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo nh ng quy nh c a Ngh nh này. i u 4.- M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tham gia tuyên truy n giáo d c nhân dân và giám sát vi c thi hành các quy nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t. i u 5.- 1. M i hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông v n t i ư ng s t ph i ư c phát hi n k p th i, x lý nghiêm minh, úng pháp lu t. 2. Ngư i thi hành công v v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t không làm tròn trách nhi m, sách nhi u, gây phi n hà ph i b x lý nghiêm theo pháp lu t. i u 6.- Vi c gi i quy t tai n n trong giao thông ư ng s t ph i tuân theo các quy nh sau ây: 1. Trư ng ga, Trư ng tàu ho c ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ch u trách nhi m chính trong vi c nhanh chóng c p c u n n nhân và báo cho Công an, chính quy n a phương nơi g n nh t gi i quy t h u qu và làm m i th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ngư i có m t t i nơi x y ra tai n n có trách nhi m và ư c quy n yêu c u ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng b ưa ngư i b thương i c p c u. Ngư i tr n tránh trách nhi m c u giúp ngư i b n n s b x lý theo pháp lu t hi n hành. Ngư i l i d ng vi c x y ra tai n n chi m o t tài s n c a ngư i b n n, tài s n c a Nhà nư c, xúi d c, gây s c ép làm c n tr vi c gi i quy t h u qu b x lý theo pháp lu t;
 3. 3. U ban nhân dân a phương nơi x y ra tai n n có trách nhi m ch ng ph i h p v i l c lư ng Công an, ngành ư ng s t và các cơ quan t ch c có liên quan khác b o v tài s n c a ngư i b n n, tài s n Nhà nư c, gi i quy t h u qu nhanh chóng khôi ph c giao thông ư ng s t. Trư ng h p hi n trư ng x y ra tai n n nh hư ng tr c ti p n ch y tàu ph i k p th i ưa n n nhân, các v t chư ng ng i ra kh i kh gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t ti p t c cho tàu ch y. Chương 2: TRÁCH NHI M C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH VÀ U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG V B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG S T i u 7.- B Giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Ban hành tiêu chuNn, quy trình, quy ph m và các nh m c kinh t k thu t c a ngành thu c thNm quy n nh m b o m v n chuy n hành khách, hàng hoá ư c an toàn; 2. Quy nh i u ki n, tiêu chuNn c a các cơ s thi t k , óng m i, s a ch a, ăng ki m thi t b và phương ti n giao thông ư ng s t; 3. T ch c qu n lý vi c ào t o, c p b ng, gi y phép lái máy, ch ng ch chuyên môn cho nhân viên ư ng s t; 4. T ch c ch o và ki m tra ho t ng c a h th ng Thanh tra giao thông ư ng s t; x lý vi ph m hành chính theo thNm quy n i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính v m b o an toàn công trình giao thông ư ng s t và tr t t , an toàn giao thông ư ng s t; 5. Ph i h p v i B N i v phân tích nguyên nhân, x lý các v tai n n giao thông ư ng s t. i u 8.- B N i v có trách nhi m: 1. T ch c ch o công tác b o v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t; 2. Ki m tra, giám sát và x lý các hành vi vi ph m v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t; 3. Ch trì, i u tra, x lý các v tai n n giao thông ư ng s t; 4. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i quy nh và ki n ngh v i các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các bi n pháp phòng ng a, kh c ph c nh ng nguyên nhân xNy ra tai n n giao thông ư ng s t. i u 9.- B Tài chính có trách nhi m:
 4. 1. m b o kinh phí cho công tác m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng s t theo ngh c a B Giao thông v n t i, B N i v và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có ư ng s t i qua ư c Chính ph phê duy t; 2. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B N i v ch o cơ quan tài chính các c p t ch c vi c thu ti n x ph t hành chính v hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t phù h p v i c i m ho t ng c a ngành ư ng s t; Th ng nh t phát hành và qu n lý ch ng t thu ti n x ph t vi ph m hành chính v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t; 3. T ch c ki m tra, ki m soát vi c qu n lý, s d ng ti n ph t thu ư c theo úng quy nh. i u 10.- B Qu c phòng có trách nhi m ch o cơ quan quân s các c p ph i h p v i ngành ư ng s t, l c lư ng công an b o v tr t t , an toàn giao thông v n t i ư ng s t, ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t trong vi c v n chuy n quân, phương ti n, khí tài trên ư ng s t. i u 11.- B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m ch o các cơ quan văn hoá thông tin, báo chí Trung ương và a phương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n, ng viên nhân dân ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t. i u 12.- Các cơ quan phát thanh, truy n hình Trung ương và a phương có trách nhi m tuyên truy n v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t, không thu phí. i u 13.- B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B N i v biên so n giáo trình pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và ưa vào chương trình gi ng d y trong các trư ng h c. i u 14.- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t; ti n hành m i bi n pháp c n thi t thi t l p k cương tr t t , an toàn giao thông ư ng s t; giao cho U ban nhân dân huy n (qu n), U ban nhân dân xã (phư ng) có ư ng s t ch y qua ch u trách nhi m b o v các công trình giao thông ư ng s t t i a phương. 2. Có k ho ch và t ch c ch o gi i to nh ng công trình vi ph m thu c ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t; 3. Ch o U ban nhân dân các c p nơi ư ng s t b hư h ng do t i n n giao thông ho c thiên tai ch ho ph i h p v i ngành ư ng s t k p th i gi i quy t h u qu , khôi ph c giao thông. U ban nhân dân a phương nơi x y ra tai n n giao thông ư ng s t cùng v i trư ng ga g n nh t ph i h p v i l c lư ng công an t ch c c p c u ngư i b thương, làm các th t c v pháp lu t, t ch c mai táng ngư i ch t, n u có n n nhân là ngư i nư c
 5. ngoài ph i liên h ngay v i cơ quan Ngo i v c p t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t theo hư ng d n c a các B , ngành liên quan. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trao i th ng nh t v i B Giao thông v n t i v vi c m ư ng i nh t nh t i nơi nhân dân thư ng ph i i qua ư ng s t và ph i làm c c tiêu, bi n báo hi u trên ư ng b hư ng d n cho nhân dân qua l i ư ng s t. i u 15.- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi l p quy ho ch xây d ng m i ho c c i t o công trình có nh hư ng n an toàn c a các công trình giao thông ư ng s t ph i ư c nh t trí b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. Chương 3: M B O AN TOÀN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG S T i u 16.- Ph m vi b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t bao g m nh ng gi i h n trên m t t, dư i lòng ư ng, dư i m t nư c và trên không có liên quan n an toàn công trình và an toàn ho t ng giao thông ư ng s t. i u 17.- Ph m vi gi i h n b o m an toàn c a n n ư ng s t là 5m k t chân n n ư ng i v i n n ư ng p hay k t mép nh i v i n n ư ng ào ho c là 3m k t chân rãnh d c hay chân rãnh nh c a ư ng. i v i n n ư ng không p, không ào là 5,6m tính t mép ngoài c a ray ngoài cùng tr ra. i u 18.- Ph m vi gi i h n b o m an toàn trên không c a ư ng s t là 7,5m k t nh ray tr lên theo phương th ng ng. i u 19.- Ph m vi gi i h n b o m an toàn c a c u ư ng s t quy nh như sau: 1. Theo chi u d c n n ư ng s t k t c t tín hi u phòng v phía bên này c u n c t tín hi u phòng v phía bên kia c u; C u không có c t tín hi u phòng v thì tính t uôi m c u ra m i bên 50m. 2. Theo chi u ngang c u: Ph m vi ti p giáp v i c u k t i m ngoài cùng c a k t c u c u tr ra m i phía: - i v i c u vư t trong thành ph tính t mép lan can ngoài cùng tr ra m i bên là 5m. - i v i c u lo i nh dài dư i 20m là 20m; - i v i c u lo i v a dài t 20m n dư i 60m là 50m; - i v i c u lo i l n dài t 60m n 300m là 100m;
 6. - i v i c u lo i l n dài trên 300m là 150m. i u 20.- Ph m vi gi i h n b o m an toàn c a h m ư ng s t là vùng t, á, kho ng không có kho ng cách t i m ngoài cùng c a các b ph n c u t o c a h m tr ra là 50m. i u 21. 1. Ph m vi gi i h n b o m an toàn c a c t i n tho i, i n báo, tín hi u c a ư ng s t là 3,5m xung quanh c t k t tim c t tr ra. 2. Ph m vi gi i h n b o m an toàn c a ư ng dây i n tho i, i n báo, tín hi u c a ư ng s t là 2,5m k t ư ng dây ngoài cùng tr ra theo chi u ngang và chi u ng. 3. Kho ng cách an toàn gi a các ư ng dây thông tin, tín hi u c a ư ng s t v i các ư ng dây i n l c và ư ng dây thông tin khác ph i theo úng các tiêu chuNn k thu t Nhà nư c hi n hành. i u 22.- Ph m vi gi i h n b o m an toàn c a khu ga bao g m toàn b vùng t (m t t, dư i lòng t, trên không) phía trong tư ng rào ga ho c m c ch gi i và t c t tín hi u vào ga phía bên này n c t tín hi u vào ga phía bên kia. i u 23.- Di n tích t trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t ch ư c phép tr ng lo i cây ng n ngày, thân th p và ph i tr ng cách mép chân n n ư ng p ít nh t 2m, cách mép nh mái ư ng ào ít nh t 5m ho c 3m tính t mép ngoài rãnh d c c a ư ng ho c rãnh nh tr ra. i u 24.- 1. Vi c c m m c ch gi i ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t ph i tuân theo nh ng quy nh t i Ngh nh này. 2. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có ư ng s t i qua ch o vi c c m m c ch gi i ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t. B Giao thông v n t i ch u trách nhi m qu n lý ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t. 3. B Giao thông v n t i quy nh c th ph m vi gi i h n b o m an toàn ư ng ngang, gi i h n gi a n n ư ng s t và n n ư ng b nh ng o n ư ng i song song g n nhau. i u 25.- ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng s t có trách nhi m: 1. B o m tr ng thái an toàn k thu t và tiêu chuNn k thu t c a công trình, b o m y h th ng tín hi u, bi n hi u, m c hi u theo quy nh;
 7. 2. Th c hi n các bi n pháp x lý k p th i, ngăn ng a tai n n khi phát hi n ho c nh n ư c tin báo công trình giao thông ư ng s t có hư h ng ho c có nguy cơ không b o m an toàn ch y tàu; 3. Thư ng xuyên ki m tra và th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông trên o n èo d c nguy hi m, o n ư ng thư ng có á l , t s t, nư c ng p ( c bi t trong mùa mưa bão, lũ l t). ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng s t ph i ch u trách nhi m n u do thi u tinh th n trách nhi m ho c không b o m ch t lư ng công trình x y ra tai n n giao thông ư ng s t. i u 26.- 1. Vi c thi công, s a ch a công trình giao thông ư ng s t ph i ư c phép c a cơ quan qu n lý ư ng s t có thNm quy n và ch ư c ti n hành thi công, s a ch a khi ã th c hi n y các bi n pháp b o m an toàn giao thông. 2. Sau khi thi công, s a ch a xong, công trình ph i ư c cơ quan c p phép nghi m thu. M i v t li u, máy móc, thi t b và tín hi u phòng v ph i ư c thu d n. i u 27.- Ngư i phát hi n công trình giao thông ư ng s t có tr ng i uy hi p tr c ti p n an toàn ch y tàu có trách nhi m tìm m i bi n pháp c p báo ra hi u cho tàu d ng l i ho c tìm cách báo cho nhân viên ư ng s t, l c lư ng công an, cơ quan Nhà nư c nơi g n nh t có bi n pháp x lý k p th i. i u 28.- Vi c xây d ng công trình, s d ng và khai thác kho ng không, vùng t, vùng nư c ngoài ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t ph i b o m tuy t i an toàn cho ho t ng giao thông v n t i ư ng s t. Cơ quan qu n lý ư ng s t có trách nhi m ki m tra, phát hi n, yêu c u kh c ph c ngay nh ng vi c làm gây nguy hi m n tr t t , an toàn giao thông ư ng s t. i u 29.- 1. Nhà làm b ng v t li u d cháy ph i cách chân ư ng s t ít nh t 20m; 2. Lò vôi, lò g m, lò g ch, lò n u gang, thép, xi măng, thu tinh ph i t cách chân n n ư ng s t ít nh t 25m; 3. Các kho ch a ch t c, ch t n , ch t d cháy, ch t d n ph i làm cách xa n n ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t; 4. Cách c t i n, c t i n tho i thi công sau ngày ban hành Ngh nh này ph i t cách mép vai ư ng s t m t kho ng cách l n hơn chi u cao c a c t. ư ng dây t i i n phía trên ư ng s t ph i có lư i b o hi m nh m b o m an toàn khi b t dây chuy n t i i n. i u 30.- Các công vi c sau ây làm nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng s t ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng s t có thNm quy n cho phép trư c khi thi hành:
 8. 1. Khoan, ào, x n n ư ng s t; 2. t ư ng ng c p nư c, thoát nư c, ư ng ng d n d u khí; t cáp d n i n, cáp thông tin, thi t b chi u sáng trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t. i u 31.- T ch c, cá nhân có nhu c u m ư ng ngang, làm c u vư t, c u chui qua ư ng s t ph i ư c B Giao thông v n t i cho phép và ch u toàn b kinh phí u tư xây d ng, qu n lý, duy tu, s a ch a; ph i t y thi t b hư ng d n giao thông và b o m tr t t , an toàn giao thông t i v trí ó. i u 32.- Vi c xây d ng công trình quy nh t i i u 30, i u 31 c a Ngh nh này ph i theo úng gi y phép ã ư c c p và sau khi hoàn thành công trình ph i ư c cơ quan c p gi y phép nghi m thu, ch p thu n. i u 33.- Nghiêm c m các hành vi làm nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng s t như: 1. Phá hu , tháo d , tr m c p, làm hư h ng c u ki n, ph ki n, trang b , thi t b phương ti n, thi t b thông tin tín hi u, v t tư ư ng s t; 2. Xây d ng công trình, làm nhà, l u quán, bi n qu ng cáo ho c nh ng v t khác trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t; ào b i, l y t á trong khu v c n n ư ng s t. 3. Th i nư c và các ch t c h i vào ư ng s t. Chương 4: NHÂN VIÊN Ư NG S T VÀ PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T i u 34.- 1. Nhân viên ư ng s t ph i ư c ào t o, ki m tra, sát h ch, c p b ng, gi y phép lái máy ho c ch ng ch chuyên môn nghi p v theo tiêu chuNn quy nh c a B Giao thông v n t i. 2. Nhân viên ư ng s t làm nhi m v có liên quan n ch y tàu ph i ch p hành y các quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng s t và ch u trách nhi m cá nhân v b o m ch y tàu an toàn trong ph m vi công vi c ư c giao. 3. Th trư ng ơn v các c p trong ngành ư ng s t tuỳ theo ch c năng, nhi m v ư c quy nh ph i ch u trách nhi m liên i v vi c ch p hành pháp lu t giao thông ư ng s t c a nhân viên thu c quy n qu n lý. i u 35.- C m nhân viên ư ng s t khi làm nhi m v : 1. Trong tình tr ng không s c kho th c hi n nhi m v ư c giao;
 9. 2. Trong máu có rư u, bia vư t quá 50mg/100ml máu ho c 0,25 mg/1 lít khí th ho c s d ng các ch t kích thích khác; 3. Không có gi y phép, b ng, ch ng ch chuyên môn tương ng v i nhi m v ư c giao. i u 36.- Trư ng k thu t nghi p v ào t o nhân viên ư ng s t ph i i u ki n v t ch t k thu t và i ngũ giáo viên có nghi p v theo úng quy nh c a B Giao thông v n t i. i u 37.- 1. Phương ti n giao thông ư ng s t (tr goòng th công) ho t ng trên ư ng s t ph i có ký hi u, s hi u và các tiêu chuNn k thu t quy nh. Ngoài tiêu chuNn trên, u máy và phương ti n t ch y trên ư ng s t còn ph i có còi, èn chi u sáng. Nghiêm c m ngư i không có trách nhi m ưa các phương ti n t t o lên ư ng s t. 2. Phương ti n giao thông ư ng s t ph i ư c b o dư ng, ki m nh k thu t nh kỳ theo quy nh. i u 38.- Th trư ng các ơn v qu n lý, ch t o, s a ch a, b o dư ng, ki m nh, s d ng phương ti n giao thông ư ng s t theo ch c năng nhi m v ư c giao có trách nhi m b o m tr ng thái an toàn k thu t và tiêu chuNn k thu t c a phương ti n; có bi n pháp x lý k p th i khi phương ti n giao thông ư ng s t có hư h ng không b o m an toàn ch y tàu. Nghiêm c m ưa các phương ti n không b o m tr ng thái an toàn k thu t và tiêu chuNn k thu t vào s d ng trên m ng lư i ư ng s t qu c gia. Th trư ng các ơn v nói trên ph i ch u trách nhi m n u x y ra tai n n giao thông ư ng s t do ch t lư ng phương ti n không b o m. Chương 5: QUY T C GIAO THÔNG Ư NG S T i u 39.- Bi u ch y tàu do c p có thNm quy n phê duy t và ban hành là cơ s cho vi c t ch c ch y tàu c a ngành ư ng s t. T t c nhân viên ư ng s t ph i ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy nh c a bi u ch y tàu. i u 40.- Hàng hoá ưa lên toa xe ph i ư c x p n nh, gia c ch c ch n b o m an toàn trong quá trình v n chuy n. i u 41.- Vi c v n chuy n nh ng lo i hàng nguy hi m, c h i, d cháy, d n ph i tuân theo quy nh v an toàn v n chuy n các ch t ó. i u 42.- Nghiêm c m các hành vi say ây:
 10. 1. ưa lên tàu khách các ch t c h i, d n , d cháy, và các ch t nguy hi m khác; 2. Ch hành khách, hàng hoá quá tr ng t i quy nh c a toa xe. 3. Cho ngư i không có trách nhi m lên u máy, ch hàng trên u máy; 4. Ch ngư i trên tàu hàng (tr ngư i có trách nhi m); 5. ưa v t phNm c m chuyên ch vào ga, lên tàu. i u 43.- Ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ph i thu c ư ng, v trí c u, h m, ga, tr m, tín hi u, bi n hi u, m c hi u ch ng i u khi n tàu ch y an toàn; ph i thư ng xuyên quan sát ư ng x trí k p th i khi g p tr ng i và ph i báo cho ga g n nh t bi t n u tr ng i ó còn e do an toàn cho các oàn tàu khác. Nghiêm c m ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ch y tàu quá t c quy nh; d ng tàu không úng v trí quy nh n u không có lý do chính áng. i u 44.- 1. C m tàu trên ư ng ngang tr khi g p chư ng ng i ho c tai n n b t ng ; 2. Trư ng h p ph i d n ho c tàu chi m d ng ư ng ngang thì th i gian t m ng ng giao thông ư ng b không ư c vư t quá 3 phút i v i ư ng ngang c p 1, c p 2 và 5 phút i v i ư ng ngang c p 3. 3. Trư ng h p x y ra tai n n trên ư ng ngang trư ng tàu, ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t, ngư i ph trách c u ch a tai n n ph i tìm m i cách kh c ph c giao thông nhanh nh t. i u 45.- 1. Ch n ư ng ngang, c u chung ph i ư c óng trư c khi tàu ho t i ư ng ngang, c u chung úng th i gian quy nh: a. M t phút i v i chăn i n t i; b. M t phút rư i i v i ch n th công; 2. Không óng ch n quá s m trư c khi tàu ho t i ư ng ngang, c u chung: a. Quá 3 phút i v i c u chung, ư ng ngang c p 1 và c p 2; b. Quá 5 phút i v i ư ng ngang c p 3. i u 46.- T i ư ng ngang, c u chung quy nh như sau: 1. Quy n ưu tiên thu c v các phương ti n giao thông ho t ng trên ư ng s t;
 11. 2. Ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b ph i ch p hành theo s ch d n c a h th ng báo hi u sau: a. Hi u l nh c a ngư i gác ch n; b. Tín hi u èn, c , bi n hi u; c. Ch n; 3. Khi có báo hi u d ng (hi u l nh c a ngư i gác ch n, èn , c , bi n , ch n ã óng) ngư i và t t c các phương ti n tham gia giao thông ư ng b k c nh ng xe có quy n ưu tiên u ph i d ng l i v bên ph i ư ng c a mình và cách báo hi u nói trên ít nh t 3m; 4. Ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b khi s p i vào ư ng ngang không có ch n ph i quan sát, n u th y tàu ho s p t i thì ph i d ng l i v bên ph i ư ng c a mình, cách ray ngoài cùng ít nh t 5m và ph i t ch u trách nhi m n u xNy ra tai n n. 5. Nghiêm c m vi c t ý m ch n ư ng ngang, c u chung khi ch n ã óng. i u 47.- Xe bánh xích, xe ch hàng quá kh , quá t i khi qua ư ng ngang, c u chung ph i ư c B Giao thông v n t i cho phép; ch u s ki m soát v tr ng t i và kh gi i h n ch t t i và ch u m i phí t n gia c công trình giao thông ư ng s t trong trư ng h p c n thi t. i u 48.- Khi phương ti n tham gia giao thông ư ng b b tai n n, hàng hoá rơi, vào ư ng s t vi ph m kh gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t, ngư i ch phương ti n b tai n n, ngư i phát hi n, ngư i có m t t i hi n trư ng ph i nhanh chóng ưa ngư i b n n (n u có), phương ti n, hàng hoá ra ngoài kh gi i h n nói trên khai thông ư ng s t sau ó tìm m i cách ưa phương ti n, hàng hoá ra kh i pham vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t. Trư ng h p chưa k p khai thông ư ng s t mà tàu ho s p t i ph i th c hi n theo quy nh t i i u 27 c a Ngh nh này. i u 49.- Nghiêm c m các hành vi làm nh hư ng n tr t t , an toàn giao thông ư ng s t sau ây: 1. t v t gây chư ng ng i trên ư ng s t; 2. Tr ng cây và t các v t c n tr t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông c a ngư i qua l i t i ư ng ngang và t i phía b ng ư ng cong c a ư ng s t; 3. Phơi rơm, r và các v t khác lên ư ng s t; 4. Ch a ch t v t li u, hàng hoá, ch t ph th i, phương ti n, thi t b trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t (tr v t li u, thi t b ph c v thi công, s a ch a công trình giao thông ư ng s t);
 12. 5. Chăn th trâu, bò, gia súc trên ư ng s t và trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t; 6. S d ng ch t n khai thác á, cát, s i nh hư ng n an toàn giao thông v n t i ư ng s t; 7. Tuỳ ti n khoá hãm, gi t van d ng tàu; 8. i, ng (tr ngư i có trách nhi m), n m, ng i, ùa ngh ch trên ư ng s t ho c trên nóc toa xe; u bám toa xe, u máy và hai u toa xe; 9. Bán hàng rong; gây m t tr t t tr an; uy hi p an toàn thân th , tài s n c a hành khách và nhân viên ư ng s t ang th a hành nhi m v ; 10. Ném t á và các v t khác gây nguy hi m lên tàu và t trên tàu xu ng; 11. Lên ho c xu ng tàu, m c a toa tàu, thò u, chân tay ra ngoài khi tàu ang ch y (tr ngư i có trách nhi m); 12. Gây c n tr cho vi c khai thác, s d ng phương ti n, thi t b công trình giao thông ư ng s t; 13. Ngăn c n vi c ch y tàu bình thư ng và các hành vi khác làm m t tr t t , an toàn giao thông ư ng s t. Chương 6: X PH T HÀNH CHÍNH V HÀNH VI VI PH M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG S T I. NGUYÊN T C X PH T i u 50.- 1. Vi c x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t do U ban nhân dân các c p, C nh sát nhân dân và Thanh tra giao thông ư ng s t ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t; 2. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t b x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh này; 3. M i hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t ph i ư c phát hi n k p th i và ình ch ngay. Vi c x ph t ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh; m i h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh; t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính gây thi t h i v v t ch t có trách nhi m b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh hình th c x ph t i v i t ng
 13. hành vi vi ph m; n u các hình th c x ph t là ph t ti n thì ư c c ng l i thành m c ph t chung. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 5. Vi c x ph t hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân và nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy t nh hình th c x ph t và các bi n pháp x lý thích h p theo quy nh c a Ngh nh này. 6. Không x ph t hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. i u 51.- M c ti n ph t khi x ph t hành chính có tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng. Khi x ph t b ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh i v i hành vi ó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng th p hơn nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. Tình ti t gi m nh , tăng n ng ư c áp d ng theo quy nh t i i u 7 và i u 8 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. i u 52.- Trách nhi m c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính. 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ph i x ph t úng ngư i, úng hành vi vi ph m, úng thNm quy n, úng pháp lu t, ki n ngh v i các cơ quan h u quan th c hi n ngay nh ng bi n pháp c n thi t b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và b o v công trình giao thông ư ng s t. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t quá quy n h n quy nh thì tuỳ theo tính ch t m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. II. CÁC HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X PH T i u 53.- X ph t cá nhân, t ch c vi ph m quy nh v thi công, s a ch a và qu n lý công trình giao thông ư ng s t: 1. Ph t ti n t 500.000 n 1.000.000 i v i m t trong các hành vi sau ây:
 14. a. Khi thi công, s a ch a mà không có gi y phép c a cơ quan qu n lý ư ng s t có thNm quy n; không thông báo b ng văn b n cho ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng s t bi t; b. Không thông báo b ng văn b n cho ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng s t khi h t th i gian thi công, s a ch a quy nh trong gi y phép mà v n ti p t c thi công; c. Không tuân th quy trình k thu t thi công, s a ch a công trình giao thông ư ng s t; d. Không thu d n ngay các bi n phòng v và các v t li u khác trong kh gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t khi thi công xong công trình; . Không có bi n pháp x lý k p th i và bi n pháp ngăn ng a tai n n khi phát hi n ho c ư c tin báo công trình giao thông ư ng s t b hư h ng; e. Không gi i phóng k p th i các v t c n h n ch t m nhìn tín hi u c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau ây: a. Không t các tín hi u phòng v theo quy nh c a B Giao thông v n t i; b. Không có ho c không th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông ư ng s t t i các a i m xung y u, các èo d c và các o n ư ng nguy hi m. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i i u này còn ph i th c hi n ngay các bi n pháp b o m an toàn giao thông ư ng s t theo quy nh. Tuỳ theo m c vi ph m, ngư i ph trách thi công, th trư ng ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng s t còn b x lý k lu t; n u gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s . i u 54.- X ph t cá nhân, t ch c có hành vi xâm ph m công trình giao thông ư ng s t. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Tr ng cây trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t làm che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t; b. Phơi rơm, r , nông s n và các v t phNm khác trên ư ng s t và các công trình giao thông ư ng s t; c. t, cát rơi vãi trên ư ng s t.
 15. 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Mua bán hàng hoá, h p ch , th trâu bò, gia súc trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t; b. Ch a ch t v t li u, hàng hoá, ch t ph th i, phương ti n, thi t b trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t (tr v t li u, thi t b ph c v thi công, s a ch a công trình giao thông ư ng s t); c. àn súc v t i qua ư ng s t không theo úng quy nh ho c súc v t kéo xe qua ư ng s t mà không có ngư i i u khi n. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Neo u phương ti n v n t i thu , bè, m ng trong ph m vi gi i h n b o v c u ư ng s t; b. T ý m ư ng ngang qua ư ng s t; c. Xây d ng công trình, làm nhà, l u quán trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t; d. Di chuy n ch m tr các công trình, nhà , l u quán ho c c tình trì hoãn vi c di chuy n gây tr ng i cho vi c xây d ng, c i t o, m r ng và m b o an toàn công trình giao thông ư ng s t khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 i v i m t trong nh ng hành vi sau ây: a. Làm h ng, thay i, chuy n d ch, che khu t tín hi u, bi n hi u, m c hi u c a công trình giao thông ư ng s t; b. t, treo bi n qu ng cáo ho c các v t che ch n khác trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t; c. ào t, l y á ư ng tàu; d. Làm rơi g , á ho c các v t phNm khác gây tai n n cho oàn tàu ch y qua ho c cho ngư i i trên tàu nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; . Làm h ng tư ng rào ngăn cách gi a ư ng s t và ư ng b ; di chuy n ho c phá m c ch gi i ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t; e. S d ng ch t n khai thác á, cát, s i; th i các ch t c h i làm nh hư ng n an toàn giao thông ư ng s t; f. v t d cháy trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t.
 16. 5. Ph t ti n t 10.000.000 n 20.000.000 i v i m t trong các hành vi sau ây: a. t gây chư ng ng i trên ư ng s t; b. Ngư i không có trách nhi m mà ưa phương ti n t t o, phương ti n không ư c phép ch y lên ư ng s t; c. Tháo d , làm xê d ch ray, tà v t; tr m c p c u ki n, ph ki n, v t tư, trang thi t b , h th ng thông tin tín hi u c a ư ng s t nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . d. T ý khoan, ào, x ư ng s t, m ư ng ngang. 6. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m nh ng quy nh t i i u này còn b bu c ph i th c hi n ngay: a. Vi ph m i m a Kho n 1 thì ph i nh b cây tr ng. b. Vi ph m i m b Kho n 1 thì ph i thu d n rơm, r , nông s n, v t phNm khác; c. Vi ph m i m c Kho n 1 thì ph i thu d n t, cát rơi vãi trên ư ng s t. d. Vi ph m i m b Kho n 2, i m b, i m f, kho n 4 thì ph i t d b công trình xây d ng trái phép, r i chuy n phương ti n, thi t b , v t li u ra kh i ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t; . Vi ph m i m a, i m kho n 4, i m c và d kho n 5 thì ph i khôi ph c tr ng thái ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra; e. Vi ph m i m b kho n 5 thì b t ch thu phương ti n t t o, phương ti n ch y trái phép trên ư ng s t. i u 55.- X ph t cá nhân, t ch c có hành vi s d ng ho c ưa vào s d ng phương ti n, thi t b giao thông ư ng s t vi ph m tiêu chuNn k thu t an toàn. 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi s d ng phương ti n, thi t b giao thông ư ng s t không tiêu chuNn quy nh; 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n u máy và các phương ti n t ch y trên ư ng s t thi u còi, èn, h th ng hãm ho c có nhưng không b o m tiêu chuNn quy nh; b. S d ng toa xe khách thi u van hãm khNn c p, thi u bình ch a cháy ho c có nhưng không b o m tiêu chuNn quy nh; c. S d ng toa xe trư ng tàu thi u van hãm khNn c p ho c có nhưng không b o m tiêu chuNn quy nh.
 17. 3. Ph t ti n t 5.000.000 n 10.000.000 i v i hành vi ưa vào s d ng phương ti n giao thông ư ng s t mà chưa ư c ki m nh ch t lư ng k thu t ho c ã quá th i h n s d ng. 4. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m Kho n 1, Kho n 3 i u này thì ph i ình ch ngay vi c s d ng phương ti n, thi t b giao thông ư ng s t; vi ph m Kho n 2 i u này thì ph i có bi n pháp b o m an toàn cho tàu ch y v ga g n nh t tìm bi n pháp kh c ph c ngay t n t i. Tuỳ theo m c vi ph m, Th trư ng các ơn v ki m nh, qu n lý phương ti n còn b x lý k lu t. i u 56.- X ph t nhân viên ư ng s t vi ph m các quy nh v an toàn giao thông ư ng s t: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n 50.000 n 100.000 i v i hành vi ngư i trên nóc toa xe, u bám toa xe, u máy, ch n i hai u toa; ngư i bán hàng rong trên tàu; cho ngư i i trên tàu hàng, ngư i lên, xu ng tàu khi tàu ang ch y. 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 n 200.000 i v i hành vi vi ph m quy trình tác nghi p k thu t nh hư ng n vi c ch y tàu. 3. Ph t ti n t 1.000.000 n 2.000.000 i v i hành vi ch hành khách, hàng hoá quá tr ng t i quy nh c a toa xe. 4. Ph t ti n t 3.000.000 n 5.000.000 i v i hành vi vi ph m quy trình tác nghi p k thu t xNy ra tai n n giao thông ư ng s t nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 5. Ngoài vi c b ph t ti n, nhân viên ư ng s t có hành vi vi ph m kho n 1 i u này ph i ưa ngư i kh i các v trí nêu trên; vi ph m 3 i u này thì bu c ph i h t i, ưa b t hành khách, hàng hoá xu ng kh i toa xe. i u 57.- X ph t ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t: 1. Ph t ti n t 500.000 n 1.000.000 i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t không có b ng ho c gi y phép lái máy h p l ; b. Cho ngư i không có trách nhi m lên u máy; ch hàng hoá trên u máy. 2. Ph t ti n t 2.000.000 n 5.000.000 i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n tàu ch y quá t c quy nh; b. Dùng tàu không úng nơi quy nh mà không có lý do chính áng; c. i u khi n tàu ch y vư t quá tín hi u d ng;
 18. e. i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t mà trong máu có c n, rư u, bia vư t quá 50mg/100ml máu ho c 0,25mg/1 lít khí th ho c s d ng các ch t kích thích khác. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m i m b kho n 1 i u này ph i ưa ngư i, d hàng kh i u máy; vi ph m kho n 2 i u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái máy. i u 58.- X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m làm nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng s t: 1. Ph t ti n t 5.000.000 n 10.000.000 i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n xe cơ gi i, xe bánh xích ho t ng trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t ho c kéo v t n ng vư t qua ư ng s t không theo úng quy nh; b. t ư ng ng c p nư c, thoát nư c, d n xăng d u, khí t; t cáp d n i n, cáp thông tin thi t b chi u sáng trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t mà không ư c phép c a cơ quan qu n lý ư ng s t có thNm quy n. 2. Ngoài vi c ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m i m b kho n 1 i u này còn có th b bu c ph i tháo d ngay các ư ng ng, ư ng dây, các thi t b trái phép. i u 59.- X ph t cá nhân, có vi ph m khác v tr t t , an toàn giao thông v n t i ư ng s t. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 n 100.000 i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Ném t á ho c b t c m t v t gì khác vào tàu; b. Khi i qua ư ng ngang, c u chung mà không tuân theo ch d n c a h th ng báo hi u ho c s ch d n c a nhân viên hư ng d n giao thông; c. Bán hàng rong trên tàu, dư i ga; d. Không có trách nhi m mà t ý m c a toa tàu, thò u, chân, tay ra ngoài, lên ho c xu ng tàu khi tàu ang ch y, lên ho c xu ng tàu qua c a s toa xe; . Không có trách nhi m mà t ý leo trèo c t thông tin tín hi u ư ng s t trên nóc toa xe, ch n i hai u toa xe. 2. Ph t ti n t 300.000 n 500.000 i v i m t trong các hành vi sau ây: a. ưa v t phNm, hàng hoá lên tàu và t trên tàu xu ng khi tàu ang ch y, quăng ném v t phNm, hàng hoá (lên ho c xu ng) qua c a s toa xe; b. C ý m ch n ư ng b khi ch n ã óng vư t qua ư ng s t.
 19. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. ưa lên tàu khách các ch t c h i, d n , d cháy, các ch t nguy hi m khác nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; b. B t d ng tàu không có lý do chính áng và tuỳ ti n khoá hãm, gi t van d ng tàu nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; c. L i d ng tai n n giao thông chi m o t tài s n c a Nhà nư c và c a công dân nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 4. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, có hành vi vi ph m nh ng quy nh t i i u này còn có th ph i b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra; vi ph m i m c, d, kho n 1 i u này thì ph i r i kh i các v trí nêu trên; Vi ph m i m a kho n 3 i u này thì ph i chuy n giao toàn b v t phNm nguy hi m c h i cho cơ quan có ch c năng gi i quy t; Vi ph m i m c kho n 3 i u này thì bu c ph i tr l i tài s n ã chi m o t. III. TH M QUY N X PH T i u 60.- Phân nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính: 1. U ban nhân dân các c p có thNm quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t trong ph m vi lãnh th thu c a phương mình qu n lý. 2. L c lư ng C nh sát nhân dân có thNm quy n x ph t i v i t t c các hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t ư c quy nh trong Ngh nh này. 3. Thanh tra giao thông ư ng s t có thNm quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông v n t i ư ng s t ư c quy nh t i các i u 53, 54, 55, 56, 57, 58, kho n 1, kho n 2 và i m b kho n 3 i u 59 c a Ngh nh này. 4. Trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u cơ quan thì vi c x ph t do cơ quan thu lý u tiên th c hi n. i u 61.- ThNm quy n x ph t c a U ban nhân dân các c p: 1. Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có quy n: a. Ph t c nh cáo; b. Ph t ti n n 200.000 ng; c. T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m có giá tr n 500.000 ng; d. Bu c b i thư ng thi t h i n 500.000 ng; . Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra.
 20. 2. Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n: a. Ph t c nh cáo; b. Ph t ti n n 10.000.000 ng; c. T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m; d. Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; . Bu c b i thư ng thi t h i n 1.000.000 ng; e. Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n: a. Ph t c nh cáo; b. Ph t ti n n 100.000.000 ng; c. T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m; d. Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; . Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra. e. Bu c b i thư ng thi t h i n 1.000.000 ng. i u 62.- ThNm quy n x ph t c a l c lư ng C nh sát nhân dân: 1. Chi n sĩ c nh sát nhân dân ang thi hành công v có quy n: a. Ph t c nh cáo; b. Ph t ti n n 100.000 ng; 2. i trư ng i c nh sát, Tr m trư ng Tr m c nh sát b o v tr t t an toàn giao thông ư ng s t có quy n: a. Ph t c nh cáo; b. Ph t ti n n 200.000 ng; c. Bu c b i thư ng thi t h i n 500.000 ng. 3. Trư ng công an phư ng, th tr n nơi có ư ng s t i qua ư c quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i kho n 1 i u 61 c a Ngh nh này.
Đồng bộ tài khoản