Nghị định số 46/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Nghị định số 46/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 46/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Phù Mỹ, Vân Canh, tỉnh Bình Định do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 46/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2002/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 46/2002/N -CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THÀNH L P M T S XÃ, THN TR N THU C CÁC HUY N PHÙ M , VÂN CANH, T NH BÌNH NNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã, th tr n thu c các huy n Phù M , Vân Canh, t nh Bình nh như sau: 1. Thành l p th tr n Bình Dương thu c huy n Phù M trên cơ s 392 ha di n tích t nhiên và 5.420 nhân khNu c a xã M L i. a gi i hành chính th tr n Bình Dương: ông giáp xã M L i; Tây giáp xã M L c; Nam giáp xã M Phong; B c giáp xã M Châu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Bình Dương, xã M L i còn l i 2.590 ha di n tích t nhiên và 7.814 nhân khNu. 2. Thành l p xã M Chánh Tây thu c huy n Phù M trên sơ s 2.640 ha di n tích t nhiên và 5.297 nhân khNu c a xã M Chánh. a gi i hành chính xã M Chánh Tây: ông giáp xã M Chánh; Tây giáp xã M Quang; Nam giáp xã M Tài; B c giáp các xã M Trinh, M Th . Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã M Chánh Tây, xã M Chánh còn l i 1.979 ha di n tích t nhiên và 14.428 nhân khNu. 3. Thành l p th tr n Vân Canh - th tr n huy n l huy n Vân Canh trên cơ s 1.396,61 ha di n tích t nhiên và 2.861 nhân khNu c a xã Canh Thu n; 599,26 ha di n tích t nhiên và 2.334 nhân khNu c a xã Canh Hi p. Th tr n Vân Canh có 1.995,87 ha di n tích t nhiên và 5.195 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính th tr n Vân Canh: ông, B c giáp xã Canh Hi p; Tây, Nam giáp xã Canh Thu n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Vân Canh: - Xã Canh Thu n còn l i 8.314,39 ha di n tích t nhiên và 2.115 nhân khNu. - Xã Canh Hi p còn l i 12.402,74 ha di n tích t nhiên và 1.485 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản