Nghị định số 50/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
1
download

Nghị định số 50/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 50/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 50/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2004/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2004 NGHN NNH PHÊ CHU N S LƯ NG, DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH NHI M KỲ 2004 - 2009 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 429/2003/NQ-UBTVQH c a U ban Thư ng v Qu c h i ngày 23 tháng 12 năm 2003 v n nh ngày b u c i bi u H i ng nhân dân các c p nhi m kỳ 2004 - 2009; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và B trư ng B N iv , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 28 (hai mươi tám) ơn v b u c , 95 (chín mươi nhăm) i bi u H i ng nhân dân t nh và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c 50_2004_ND-CP i bi u H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh nhi m kỳ 2004 - 2009 (có danh sách kèm theo). i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng B N i v và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - H ND và UBND thành ph H Chí Minh, - U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, - Ban T ch c Trung ương, - Ban N i chính Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, -B N iv , - Công báo, Phan Văn Kh i - VPCP: BTCN, các PCN, TBNC, Các V : TH, PC, TCCB, - Lưu: V.III (5b), Văn thư.
  2. DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B UC I BI U H ND THÀNH PH H CHÍ MINH NHI M KỲ 2004 – 2009 TT ƠN VN HÀNH ƠN VN B U C S I BI U CHÍNH Ư CB U M I ƠN VN 1 Qu n 1 ơn v b u c s 01 04 i bi u 2 Qu n 2 ơn v b u c s 02 02 i bi u 3 Qu n 3 ơn v b u c s 03 04 i bi u 4 Qu n 4 ơn v b u c s 04 03 i bi u 5 Qu n 5 ơn v b u c s 05 04 i bi u 6 Qu n 6 ơn v b u c s 06 04 i bi u 7 Qu n 7 ơn v b u c s 07 02 i bi u 8 Qu n 8 ơn v b u c s 08 03 i bi u ơn v b u c s 09 03 i bi u 9 Qu n 9 ơn v b u c s 10 02 i bi u 10 Qu n 10 ơn v b u c s 11 04 i bi u 11 Qu n 11 ơn v b u c s 12 04 i bi u 12 Qu n 12 ơn v b u c s 13 04 i bi u 13 Qu n Bình Th nh ơn v b u c s 14 04 i bi u ơn v b u c s 15 03 i bi u 14 Qu n Gò V p ơn v b u c s 16 03 i bi u ơn v b u c s 17 03 i bi u 15 Qu n Phú Nhu n ơn v b u c s 18 03 i bi u 16 Qu n Tân Bình ơn v b u c s 19 03 i bi u ơn v b u c s 20 03 i bi u 17 Qu n Tân Phú ơn v b u c s 21 05 i bi u 18 Qu n Th c ơn v b u c s 22 04 i bi u 19 Qu n Bình Tân ơn v b u c s 23 04 i bi u 20 Huy n Bình Chánh ơn v b u c s 24 04 i bi u 21 Huy n C n Gi ơn v b u c s 25 02 i bi u
  3. 22 Huy n C Chi ơn v b u c s 26 05 i bi u 23 Huy n Hóc Môn ơn v b u c s 27 04 i bi u 24 Huy n Nhà Bè ơn v b u c s 28 02 i bi u
Đồng bộ tài khoản