Nghị định số 56/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Nghị định số 56/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 56/2001/NĐ-CP về việc thành lập xã Mỹ An thuộc huyện Thạnh phú, tỉnh Bến tre do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 56/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/2001/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 56/2001/N -CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C THÀNH L P XÃ M AN THU C HUY N TH NH PHÚ, T NH B N TRE CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B n Tre và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1. Thành l p xã M An thu c huy n Th nh Phú trên cơ s 2.072,09 ha di n tích t nhiên và 6.279 nhân khNu c a xã An Th nh; 1.031,56 ha di n tích t nhiên và 3.400 nhân khNu c a xã M Hưng. Xã M An có 3.103,65 ha di n tích t nhiên và 9.679 nhân khNu; a gi i hành chính xã M An : ông giáp xã An i n; Tây giáp xã Qu i i n và xã M Hưng; Nam giáp xã M Hưng và xã An Th nh; B c giáp huy n Ba Tri. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã M An, xã An Th nh còn l i 718,31 ha di n tích t nhiên và 4.066 nhân khNu; xã M Hưng còn l i 1.330,16 ha di n tích t nhiên và 9.167 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh B n Tre, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản